Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Aktualności Służby Więziennej Drukuj

Światowy Dzień Ziemi

2012-04-26 02:48

Zakłady karne i areszty śledcze od kilku lat aktywnie włączają się w obchody Dnia Ziemi. Jednostki realizują programy readaptacyjne kierowane do skazanych polegające przede wszystkim na edukacji proekologicznej, sortowaniu odpadów oraz na sprzątaniu terenów wskazanych przez samorządy lokalne.

Światowy Dzień Ziemi to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku. W tym roku przebiegało pod hasłem "Dobra energia dla wszystkich".

Dzień Ziemi pokazał, że niezmiennie środowiska lokalne mogą liczyć na to, że Służba Więzienna zaktywizuje osoby pozbawione wolności do sprzątania teren;w miejskich i leśnych. Skazani segregują śmieci, są motywowani do oszczędzania energii, pogłębiają swoją świadomość ekologiczną co potwierdza że w zakładach karnych i aresztach śledczych dbanie o środowisko naturalne to temat ważny i stale obecny. Ale Dzień Ziemi pokazał także, jak wiele śmieci trzeba co roku sprzątać, bowiem nie wszyscy potrafią być po prostu kulturalni. Edukacja ekologiczna społeczeństwa jest – niestety – ciągle niezbędna.

                                                           ppłk Luiza A. Sałapa
Rzecznik prasowy Służby Więziennej

 

Informacje o inicjatywach podjętych w ramach „Światowego Dnia Ziemi” w zakładach karnych i aresztach śledczych na podstawie informacji przesłanej od rzeczników prasowych okręgowych inspektoratów Służby Więziennej:

 

OISW Katowice


W jednostkach podległych OISW w Katowicach działalność proekologiczna od lat jest prowadzona systematycznie. Przyjmuje ona formę nie tylko codziennej dbałości o to najbliższe naturalne środowisko, ale i segregację odpadów, zbieranie zużytych baterii czy plastikowych nakrętek. Wychowawcy i psycholodzy prowadzą również zajęcia i warsztaty dla skazanych o charakterze edukacyjnym, zachęcają do pracy nieodpłatnej na rzecz środowiska naturalnego. Edukacja ekologiczna jest skoncentrowana na ukształtowaniu aktywnej i odpowiedzialnej postawy osadzonych w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami. Nawet drobne zmiany w codziennym zachowaniu osadzonych pomagają ograniczyć ilość odpadów podnosząc jednocześnie jakość funkcjonowania w warunkach penitencjarnych. Takie dni w roku jak Dzień Ziemi czy Sprzątanie Świata stają się znakomitymi okazjami do zintensyfikowania proekologicznych działań. Grupa skazanych z Zakładu Karnego w Herbach uczestniczyła w akcji „Dzień Ziemi” wykonując prace porządkowe w miejscowości Herby. Efektem tych działań było uporządkowanie terenu leśnego przy placu zabaw dla dzieci. W Areszcie Śledczym w Bytomiu rozpoczęto kolejną edycję programu ekologicznego „Stosy śmieci - to nie leży w mojej naturze...” oraz ogłoszono konkurs ekologiczny. W Areszcie Śledczym w Zabrzu realizowany jest program z zakresu kształtowania postaw proekologicznych pn. "Ratujmy naszą planetę", w czasie którego skazani nabywają wiedzę na temat podstawowych zachowań proekologicznych i możliwości prostego, codziennego działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego i zrównoważonego ekosystemu. W ramach obchodów Dnia Ziemi w Zakładzie Karnym w Lublińcu został ogłoszony tzw. „Tydzień Ekologiczny” podczas którego odbywają się prezentacje filmowe dla osadzonych, emitowane są audycje ekologiczne oraz ogłoszono konkurs wiedzy z zakresu ekologii – rozpowszechniany za pośrednictwem radiowęzła. W Oddziale Zewnętrznym AŚ Częstochowa w Wąsoszu Górnym w ramach kształtowania postaw proekologicznych realizowany jest obecnie Program Readaptacji Skazanych z Zakresu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska Naturalnego „THINK – GREEN”.


OISW Opole


Jednostki okręgu opolskiego włączyły się w obchody tegorocznego Dnia Ziemi, podejmując wobec osadzonych różne działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym, związane m.in. z prowadzeniem kampanii dotyczącej racjonalnego wykorzystania energii, zasobów naturalnych, dbania o siebie i otaczające środowisko.
„Ziemia wzywa pomocy” - pod takim hasłem 20 kwietnia br. grupa skazanych z Zakładu Karnego w Nysie wzięła udział w obchodach Dnia Ziemi, których rezultatem było zebranie 22 worków śmieci, które dały ponad 2,6 tys. litrów nieczystości. Działania koordynował Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie, który dostarczył osadzonym rękawiczki ochronne oraz worki. Terenem podlegającym porządkowaniu był obszary zielone i miejskie Nysy. Akcję udało się zorganizować dzięki stałej współpracy nyskiej jednostki z władzami samorządowymi, która znalazła swoje odzwierciedlenie w porozumieniu podpisanym na wiosnę ubiegłego roku. Pozwoliło ono do tej pory poddać akcji edukacyjnej w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami, uzyskiwania z nich energii oraz alternatywnego pozyskiwania odnawialnych źródeł energii ze słońca, wody i wiatru, ponad 70 skazanych. Ponadto wychowawcy już drugi miesiąc prowadzą skierowane do osadzonych warsztaty ekologiczne poświęcone segregacji odpadów oraz wykorzystaniu surowców wtórnych, z których skorzystało już 120 uczestników.
W Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz Oddziale Zewnętrznym Przywary w Sierakowie Śląskim wśród osadzonych zorganizowano akcję edukacyjną, której tematyka związana była z ochroną i funkcjonowaniem parków krajobrazowych w Polsce oraz formom ich ochrony. Motywem wyjściowym do przeprowadzenia akcji było bezpośrednie sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Góra św. Anny. Poprzez udział w spotkaniach zorganizowanych przez administrację więzienną oraz emisji audycji w radiowęźle, skazani mogli dowiedzieć się o faunie i florze występujących w polskich parkach krajobrazowych oraz istotnym wpływie na środowisko, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie i ochrona takich enklaw przyrody. Celem edukacji było także uświadomienie osadzonym konieczności dbania o środowisko i zasoby naturalne, tak by przyszłe pokolenia mogły również z nich korzystać. Należy przy tym dodać, że strzelecka „jedynka” wprowadziła instrukcję w zakresie segregacji odpadów promująca politykę racjonalnego wykorzystania surowców wtórnych. Natomiast skazani z Przywar w ramach realizacji programu „Bądź częścią przyrody”, dzięki współpracy z samorządem lokalnym w Dobrodzieniu uczestniczyli w porządkowaniu lokalnych terenów zielonych.
Podobny wydźwięk miała akcja edukacyjna, którą w związku z tegorocznymi obchodami Dnia Ziemi zorganizowano w Areszcie Śledczym w Opolu. Przebywające tam skazane po serii spotkań informacyjnych dotyczących idei, jaką niesie ze sobą taki dzień oraz konieczności ochrony środowiska i wód naturalnych, przygotowały gazetki ścienne pn. „Nasza Planeta Ziemia” oraz „Lasy Tropikalne”, przekazując zdobytą wiedzę współosadzonym. Podsumowaniem akcji stało się zorganizowanie dla osadzonych konkursu dotyczącego racjonalnego korzystania z surowców naturalnych.
Skazani z Zakładu Karnego w Opolu w ramach obchodów Dnia Ziemi porządkowali tereny zielone znajdujące się w pobliżu jednostki, co pozwoliło pożytecznie zagospodarować ich czas wolny, natomiast na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich prowadzone są działania w postaci zbierania i segregacji surowców wtórnych (zbieranie baterii, nakrętek, butelek i makulatury) w ramach programów pn. "Dbam o swoją przestrzeń" i "Zbieramy nakrętki - pomagamy innym - chronimy naturę". Skazani w Zakładzie Karnym w Brzegu wzięli udział w konkursie o tematyce ekologicznej, jak również w spotkaniach pn. „Dobra energia dla wszystkich” przeprowadzonych przez wychowawcę realizującego w jednostce program ekologiczny „Eko-groszek”.

OISW Rzeszów


W dniu 22.04.2012r. w Areszcie Śledczym w Nisku, zainaugurowany został program edukacyjny „Kobiety z AŚ Nisko ratują środowisko”, który ma trwać od 22.04 do 31.12.2012r. Pierwsze potkanie z ogółem osadzonych przeprowadziła por Małgorzata Urban – Iwan, koordynator programu. Spotkanie rozpoczęło się krótkim testem z wiedzy ekologicznej. Następnie omówiono cele i założenia programu. Przeprowadzono pogadankę na temat zanieczyszczenia środowiska i historii akcji Dzień Ziemi. Wyświetlono pierwszy film ekologiczny z serii „Ekologia przyszłości”. Omówiono zadania do realizacji w ramach programu i zasady udziału instytucji współpracujących przy jego realizacji, tj.; UMiG Nisko, MZK Nisko, Parafia Św. Józefa w Nisku, Stowarzyszenie Zielona Stalówka, działające przy MZK Stalowa Wola oraz fundacja ze Stalowej Woli prowadząca akcję „Nakrętka”, która zbiera plastikowe nakrętki z przeznaczeniem na sprzęt rehabilitacyjny dla chorych dzieci. Przedstawiony został również projekt plakatu promującego program „Kobiety z AŚ Nisko ratują środowisko”, wykonany przez osadzone. Na koniec spotkania osadzone zgłaszały hasła ekologiczne nawołujące do utrzymania czystości w mieście. Mają one zostać umieszczone na tabliczkach, które własnoręcznie wykonają i pozostawią w miejscach, które zostaną przez nie posprzątane. Po zakończeniu spotkania inauguracyjnego, udział w programie ekologicznym „Kobiety z AŚ Nisko ratują środowisko” zadeklarowało 45 osadzonych z tej jednostki penitencjarnej. Natomiast w podległym AŚ Nisko - Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie przeprowadzono quiz ekologiczny w którym, wzięło udział 40 osób, przeprowadzono konkurs na najczystszą celę oraz celę, która najlepiej segreguje śmieci. Ponadto nadano trzy audycje radiowęzłowe na temat efektu cieplarnianego, odnawialnych źródeł energetycznych oraz segregacji odpadów. Osadzeni 21 kwietnia wyszli również poza teren jednostki - sprzątali teren wsi Chmielów, w tym boiska dla młodzieży szkolnej, targowisko, stadion LKS oraz przydrożne rowy.
Sześciu skazanych z Zakładu Karnego w Przemyślu pod opieką wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych, uczestniczyło w pracach porządkowych na terenie lasu w dzielnicy Lipowica. Łącznie udało się zebrać 30 worków śmieci o pojemności 120 l oraz różne inne odpady, a także zlikwidować dzikie wysypisko znajdujące się w lesie. Akcja została przeprowadzona w porozumieniu z Nadleśnictwem Krasiczyn z siedzibą w Przemyślu, które zabezpieczyło ochronne rękawice i worki na śmieci.
W okresie od 02 do 13 kwietnia w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych w ramach realizacji programu resocjalizacyjnego pn. „Eko-Gracja” grupa 130 skazanych porządkowała odpady komunalne z terenu przyległego do rzeki Olszanki, przy pomniku przyrody nieożywionej „Wodospad na rzece Olszanka” oraz w miejscowościach; Myczkowce, Orelec, Uherce Mineralne i Zwierzyń. Sprzątanie objęło teren o powierzchni ok. 50 hektarów. Z ww. obszaru zebrano 120 worków różnego rodzaju odpadów, które zostały odebrane przez Urząd Gminy w Olszanicy. W związku z zaangażowaniem w projekt bardzo dużej liczby osadzonych i sprawnym przebiegiem zaplanowanych działań, powstał niezamierzony zapas czasu, który wykorzystano na dodatkowe sprzątanie terenu przyległego do Dworu Obronnego Herbutów, którego powstanie datowane jest na drugą połowę XVI wieku. Przy dworze osadzeni zebrali dodatkowo 20 worków śmieci oraz wiele odpadów o dużych gabarytach. Akcja została opisana na polskiej stronie Dnia Ziemi: http://www.dzienziemi.org.pl/2012/index.php?m=ob&pm=uherce
Dzień Ziemi w Zakładzie Karnym w Jaśle był kolejną z rzędu akcją, którą jednostka przeprowadza co roku na wiosnę, mającą na celu promowanie ducha ekologii wśród skazanych. Edukacyjną część projektu przeprowadzono 29.03.2012r. z udziałem zaproszonego kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie z Delegaturą w Jaśle. Gość z zewnątrz przedstawił prezentację multimedialną, uwzględniającą najważniejsze problemy środowiska, a w szczególności nawiązującą do tegorocznego hasła Święta, „Dobra energia dla wszystkich”. Praktyczne działania podejmowane wśród skazanych z okazji „Dnia Ziemi” to porządkowanie terenu przyległego do Zakładu Karnego, wzdłuż rzeki Jasionki. Skazani oczyszczali środowisko z pozimowych pozostałości oraz wypielęgnowali 10 arów jednorocznych drzewek jodły w nieodległej szkółce leśnej. Łącznie w obchody Światowego Dnia Ziemi w Zakładzie Karnym w Jaśle czynnie zaangażowało się 48 skazanych.
W ubiegłą niedzielę 20 skazanych z Zakładu Karnego w Łupkowie oraz podległego Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu włączyło się po raz kolejny do obchodów Światowego Dnia Ziemi, który w 2012 roku odbywa się łącznie z Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi, ogłoszonym przez ONZ. Hasłem tegorocznej polskiej edycji jest "Dobra energia dla wszystkich". W tegorocznej akcji skazani sprzątali m.in ciągi i szlaki komunikacyjne na rzecz sołectw w których odbywają karę, rowy melioracyjne wzdłuż dróg wylotowych z Łupkowa i Moszczańca oraz leśne szlaki turystyczne w okolicach ww. miejscowości. Łącznie zebrano 20 studwudziestolitrowych worków śmieci. Akcję zorganizowano we współpracy z inspektorem ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Rady Gminy w Komańczy, który nieodpłatnie zaopatrzył jednostkę w worki foliowe oraz ochronne rękawice lateksowe, a także zapewnił nazajutrz odbiór zebranych odpadów.
Więźniowie z Aresztu Śledczego w Sanoku wraz z członkami Ligi Ochrony Przyrody w tym mieście wesprą w czwartek 26.04.2012r. ekologów w przywiezieniu na sanocki rynek kilku tysięcy sadzonek różnych gatunków drzew i wzorem ubiegłego roku będą pomagali w ich bezpłatnej dystrybucji wśród mieszkańców miasta.


OISW Wrocław


Osadzeni z Zakładu Karnego w Zarębie przyłączyli się do akcji zebrania śmieci i uporządkowania lasów. Akcja obejmowała kompleksy leśne wokół Jezior Złotnickiego i Leśniańskiego, a także miast Świeradowa Zdroju i Lubania. W akcji wzięła udział młodzież szkolna, nauczyciele i pedagodzy, leśnicy, wędkarze, strażnicy, pracownicy lasów państwowych oraz funkcjonariusze i skazani. Skazani sprzątali rozległy teren wokół zatoki „Rumuna“ na jeziorze Leśniańskim, kompleks leśny leśnictwa Olszyna wokół drogi Leśna-Bożkowice oraz brzegi Jeziora Złotnickiego. W akcji wzięło udział pięćdziesięciu czterech skazanych, którzy wysprzątali kilkadziesiąt hektarów lasu.
W Zakładzie Karnym w Głogowie akcja ta trwa cały rok. Skazani na co dzień segregują śmieci na terenie zakładu, zbierają baterie, nakrętki itp. Każdego dnia kilkuosobowe grupy skazanych wychodzą poza teren zakładu i porządkują skwery, place zabaw, parki, wiaty przystankowe. W czasie tegorocznych dni „Sprzątania Świata” porządkowali okolice wsi Borek. Zlikwidowali dzikie wysypisko śmieci, które niszczyło obszar leśny.
Wołowscy więźniowie sprzątali tereny leśne. Tym razem głównym celem akcji była likwidacja dzikich wysypisk oraz zbiórka odpadów, pozostawionych w lasach. Więźniowie sprzątali tereny leśne, położone w północno-wschodnich rejonach Parku Krajobrazowego – Dolina Jezierzycy oraz bezpośrednio sąsiadujące z obszarem Parku. W akcji sprzątania świata udział wzięło 14 więźniów. Osadzeni zebrali łącznie kilkadziesiąt worków (ponad 9 m³) odpadów, pozostawionych w lasach.
Grupa ośmiu skazanych z Aresztu Śledczego w Lubaniu w ramach obchodów "Dnia Ziemi" wzięła udział w akcji porządkowania terenów miejskiego parku na „Kamiennej Górze”. Teren do sprzątania został wyznaczony przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. Skazanym zapewniono worki na śmieci, rękawice, pojemniki na śmieci oraz wywóz śmieci. Skazani bardzo aktywnie wykonywali powierzone zadania. W ciągu kilku godzin pracy posprzątali bardzo rozległy teren parku oraz przyległego lasu.
Osadzeni z Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze sprzątali lasy w Karpaczu. W tym roku osadzeni porządkowali tereny leśne przy markecie Tesco oraz w pobliżu pierwszej tamy w Karpaczu. Efektem akcji było zebranie niezliczonej ilości butelek szklanych i plastikowych, papierów oraz opon samochodowych. W akcji towarzyszył skazanym emerytowany „Funkcjonariusz” - pies specjalny Nambo.
W bieżącym roku, w działania związane z obchodami Dnia Ziemi włączyły się, w różnym zakresie, praktycznie wszystkie dolnośląskie jednostki penitencjarne. Kilka przykładów działań podjętych przez jednostki, a przedstawionych wyżej, potwierdza korzyści dla środowiska i społeczności lokalnych, płynące z nieodpłatnej pracy skazanych.


OISW Bydgoszcz


O tym, że należy dbać o środowisko naturalne wie dziś prawie każdy. Mówienie o ekologii jest modne. Segregujemy śmieci, oszczędzamy wodę i energię elektryczną, dyskutujemy o energii odnawialnej. Edukacja ekologiczna skierowana jest praktycznie do każdej grupy wiekowej. O tym jak chronić środowisko dowiadują się także skazani uczestniczący w specjalnych, ekologicznych programach resocjalizacji. W trakcie zajęć spotykają się z fachowcami i w teorii poznają jak ważna jest dbałość o najbliższe otoczenie. Teorię łączą z praktyką porządkując, między innymi, pobliskie lasy w ramach „rowerowych patroli ekologicznych”. W sezonie wiosenno – letnim skazanych na rowerach można spotkać w okolicach Włocławka, Zamrzenicy i Suchej oraz nad Wisłą w pobliżu Bydgoszczy. Codziennie skazani wykonują prace porządkowe na terenie miast, w których znajdują się jednostki penitencjarne. Są to prace wykonywane nieodpłatnie w ramach porozumień podpisanych przez dyrektorów jednostek z lokalnymi samorządami. Tradycją jest też udział Służby Więziennej w obchodach Światowego Dnia Ziemi. Również w tym roku, w dniu 22 kwietnia, grupy skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy, z aresztów śledczych w Inowrocławiu i w Toruniu, oraz z zakładów karnych w Bydgoszczy – Fordonie, Grudziądzu (Nr 2), Potulicach i Włocławku wyruszyły z jednostek na „sprzątanie świata”. Łącznie 91 osadzonych. Przez kilka godzin sadzili krzewy, zbierali śmieci i zagrabiali pozimowe pozostałości. Pracowali w pobliżu jednostek oraz w oddaleniu od nich. Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy porządkowali okolice bydgoskiego sądu oraz nadbrzeże Brdy. Posadzili także cisy przed swym oddziałem. W Inowrocławiu skazanych można było spotkać na terenie miasta przy sprzątaniu ulic i parku, oraz na Cmentarzu Komunalnym. W Toruniu porządkowali oni teren parku przy ul. Przybyszewskiego oraz okolice przylegające do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt. Skazani z Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie sprzątali tereny zielone nad rzeką Wisłą oraz w Starym Fordonie. W Grudziądzu oczyszczali Górę Garnizonową w Parku Miejskim. Skazani z Zakładu Karnego w Potulicach sprzątali w Strzelewie i w Potulicach, a skazani z Zakładu Karnego we Włocławku robili porządki w lesie w pobliżu zakładu. Nieco wcześniej, bo już pod koniec marca, dziesięciu osadzonych z Zakładu Karnego w Koronowie, w ramach program „Dziedzictwo Naturalne - Program Natura 2000" porządkowało teren wokół jednostki oraz pobliskie ulice i park Grabina.
Oprócz prac porządkowych w jednostkach, z okazji Dnia Ziemi, prowadzono zajęcia edukacyjne, pogadanki i konkursy. Ekologii poświęcony jest też dodatek do kwietniowego wydania gazety więziennej pod nazwą „Za Żelazną Bramą”, która wydawana jest w zakładzie w Koronowie. Jej czytelnicy mają możliwość zapoznania się z historią ruchu ekologicznego na świecie i w Polsce, a także z hasłem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi ("Dobra energia dla wszystkich").

OISW Białystok


Łącznie w akcjach związanych ze Światowym Dniem Ziemi 2012 w okręgu białostockim wzięło udział 163 osadzonych a także kilkunastu funkcjonariuszy i pracowników podlaskich jednostek penitencjarnych zajmujących się organizacją akcji oraz czuwających nad ich przebiegiem. W akcji brali też udział przedstawiciele lokalnych samorządów pracownicy parków narodowych oraz Lasów Państwowych.
W Areszcie Śledczym w Białymstoku przeprowadzono akcję sprzątania ulic miejskich połączoną z edukacją osadzonych w zakresie właściwej segregacji odpadów. Dwoje skazanych 23 kwietnia oczyściło ze śmieci ulice osiedlowe wokół jednostki oraz teren przyległy do niej.
W niedzielę 22. kwietnia w Areszcie Śledczym w Hajnówce wychowawca ds. kulturalno-oświatowych zorganizował sprzątanie lasów Puszczy Białowieskiej. W akcję włączyło się ośmiu skazanych. Ponadto na terenie aresztu m.in. poprzez audycje radiowęzłowe przedstawiono dla ogółu osadzonych audycje własne o tematyce ekologicznej związane z tematyką tegorocznego Dnia Ziemi (zorganizowane w ramach programu „Na Fali”. Dodatkowo na dzień 27.04.2012r. zaplanowane jest wspólne sprzątanie terenów leśnych w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Hajnówka.
Zajęcia w formie wycieczki do lasu miejskiego zostały zorganizowane przez wychowawcę dla czterech osadzonych z Aresztu Śledczego w Giżycku. Obecny był także przedstawiciel Nadleśnictwa Giżycko d/s edukacji pan Sławomir Kowalczyk. Zorganizowane zajęcia obejmowały: spacer po lesie, zaznajomienie się z jego historią, zasobami, rolą jaka pełni w życiu ludzi ; zwiedzanie Izby Edukacji Leśnej "Quercus" , oglądanie znajdujących się w niej eksponatów oraz projekcji filmowej na temat roli lasów w życiu człowieka.
W dniu 21 kwietnia Areszt Śledczy w Suwałkach uczestniczył w akcji „Czysta Rospuda 2012” polegającej na sprzątaniu unikatowej w skali Europy Doliny Rospudy, której organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach. W ramach organizowanych zajęć grupa 8 skazanych posprzątała brzegi oraz koryto rzeki Rospuda na odcinku od miejscowości Raczki do Dowspudy oraz okolice uroczyska jaćwieskiego „Święte miejsce”. Bardzo pomocne okazały się kajaki udostępnione osadzonym przez władze gminy Zebrano kilkanaście worków śmieci.
W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Aresztem Śledczym w Ostrołęce i Stowarzyszeniem Ekomena oraz realizując program ekologiczny w przeddzień Światowego Dnia Ziemi 21.04.2012r. odbyło się sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie miasta Ostrołęka. Udział w akcji brało 5 osadzonych. Skazani wraz z członkami Stowarzyszenia uprzątali tereny okolicznych ulic oraz pobliski obszar leśny. Celem podstawowym zawartego porozumienia jest służba społeczna dla zachowania i poprawy równowagi (homeostazy) środowiska naturalnego człowieka w jego przestrzeni przyrodniczej, a także obszarze zurbanizowanym zgodnie ze wskazaniami współczesnej ekologii, oraz upowszechnianie i kształtowanie nowoczesnej myśli przyrodoznawczej i technologicznej sprzyjającej homeostazie ludzkiego środowiska. Było to pierwsze wspólne przedsięwzięcie.
W dniach 13, 20 kwietnia 2012r, osadzeni z OZ Przytuły Stare, brali udział w sprzątaniu świata udział wzięło łącznie 22 osadzonych. Skazani w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Rzekuń uprzątnęli łącznie 10km dróg, lasów oraz zabytkowy park. Tego typu akcje są w OZ organizowane bardzo często i regularnie dwa razy w miesiącu. Liczba osadzonych na zajęciach jest dostosowana w zależności od terenu i ilości odpadów. Zebrane śmieci zostały posegregowane na plastik i szkło i zapakowane w worki foliowe, zostały zgromadzone przy drodze. Utylizacją odpadów zajmuje się Urząd Gminy w Rzekuniu.
Tegoroczne obchody Dnia Ziemi Zakład Karny w Białymstoku zorganizował w piątek 20 kwietnia. Skazani podzieleni na dwie 10 osobowe grupy pracowali w terenie sprzątając śmieci. Porządek przywrócili w miejskich lasach oraz w porozumieniu z gminą Supraśl na terenach miejscowości licznie odwiedzanych w sezonie przez mieszkańców Białegostoku. Zlikwidowali kilka dzikich wysypisk śmieci, które od lat nie mogły doczekać się uprzątnięcia.
Ponad 60 osadzonych uczestniczyło w akcji „Czysty nasz las” w ramach obchodów Dnia Ziemi w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Cel tego dnia był jeden- oczyszczenie lasu ze śmieci. Osadzeni byli podzieleni na trzy grupy, z których każda miała do sprzątnięcia określony teren. W porządkowaniu lasów uczestniczyli osadzeni, którzy na co dzień pracują poza terenem jednostki a worki i rękawice ochronne dostarczyło Nadleśnictwo z Łomży. Akcja „Czysty nasz las” jest wspólnym projektem Zakładu Karnego w Czerwonym Borze i Nadleśnictwa w Łomży, i jest przedmiotem porozumienia podpisanego przez kierujących placówkami płk Piotra Kondraciuka i nadleśniczego Dariusza Godlewskiego. Tematyka ekologii i różnego rodzaju przedsięwzięcia wolontariackie związane z ochroną przyrody są często wykorzystywane w pracy z osadzonymi. Temu służy między innymi realizacja programu readaptacji osadzonych „Zielono nam” w ramach którego osadzeni zdobywają wiedzę o współistnieniu ludzi i świata przyrody jak również uczą się szanować środowisko naturalne. Nad właściwym przebiegiem akcji czuwali wychowawcy.
Podczas czterech dni trwania akcji w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko udział w zajęciach wzięło 34 skazanych. Prace społeczne miały miejsce na terenie dwóch gmin: Rutki i Wizna. Skazani zbierali nieczystości na terenach leśnych i Ścieżce Edukacyjnej Nadnarwiańskie Wydmy w Grądach Woniecko, wzdłuż drogi: Rutki – Grądy Woniecko, oraz Wizna – Grądy Woniecko. Do akcji sprzątania śmieci włączył się Biebrzański Park Narodowy. Podczas czterech dni sprzątania okolic Grądów Woniecko gminy wywiozły łącznie 6 przyczep zebranych przez nas zanieczyszczeń. W ramach obchodów Dnia Ziemi na terenie Zakładu Karnego odbył się konkurs wiedzy odnośnie Dnia Ziemi, przeprowadzone były audycje radiowęzłowe dotyczące tej tematyki, wykonane były gazetki o tematyce ekologicznej.


OISW Koszalin


W Zakładzie Karnym w Wierzchowie grupa skazanych wraz z wychowawcą udała się do lasu, gdzie odbyło się spotkanie edukacyjne połączone z walorami krajoznawczymi. Pan mgr inż. Paweł Nowakowski z Nadleśnictwa Świerczyna, opowiadał skazanym o ekosystemie leśnym. Żyjąc na co dzień w środowisku, wśród otoczenia lasów, jezior i rzek na Pojezierzu Drawskim często nie zdajemy sobie sprawy, jak duże bogactwo przyrodnicze kryje się wokół nas. Na spotkaniu poruszono temat ochrony przeciwpożarowej, skazani otrzymali broszury informacyjne. Kolejny już raz skazani z Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku uczestniczą w obchodach Dnia Ziemi. Od 11 kwietnia sześciu skazanych w ramach programu „Cztery Pory Roku” porządkuje zaniedbany teren w Słupsku przy ulicy Długosza gdzie znajdują się warsztaty Terapii Zajęciowej. Skazani z zaniedbanego ponad półhektarowego ugoru przygotowują miejsce do odpoczynku i zajęć dydaktycznych dla osób upośledzonych psychoruchowo. Prace wykonywane są pod nadzorem pracowników placówki i według projektu pani kierownik. Koniec prac przewidziany jest na 27 kwietnia. Dnia 20 kwietnia pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich” w Zakładzie Karnym w Szczecinku zorganizowano z osadzonymi pogadankę na temat odnawialnych źródeł energii a także racjonalnego gospodarowania wodą. W pogadance wzięło udział ośmiu skazanych. Natomiast 22 kwietnia w ramach programu readaptacji społecznej „Nasze rady na odpady” zorganizowano skazanym wyjście poza teren jednostki. Osadzeni podczas realizacji programu sprzątali miejsca takie jak: droga przy jeziorze, plaże przy szpitalu, dziką plażę przy Trzesiece, parking, ścieżkę rowerową biegnącą z Trzesieki w kierunku zakładu. Z sekatorami i workami w rękach uczcili Międzynarodowy Dzień Ziemi skazani z Zakładu Karnego w Starem Bornem i podległego mu Oddziału Zewnętrznego w Opatówku. Skazani z zakładu karnego wybrali się 21 kwietnia do miejscowości Kłanino, by zaprowadzić porządek na działce przy szkole oraz na skwerach gminnych. Wycinali krzaki, zbierali niepotrzebne gałęzie i śmieci. Z kolei osadzeni z Opatówka posprzątali pobocze przy drodze dojazdowej do jednostki, jak również okoliczny las i brzeg jeziora. Zebrali 5 dużych worków różnorakich odpadów. Po raz kolejny Oddział Zewnętrzny w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie wziął udział w akcji. W dniach 20 – 24 kwietnia kilkuosobowe grupy skazanych w ramach programów ekologicznych ruszyły porządkować pobliskie tereny jednostki penitencjarnej. Skazani porządkowali teren drogi dojazdowej do OZ-tu oraz linie brzegowe i pobliski teren akwenów wodnych: jez. Dobrowieckie Wielkie oraz jez. Dobrowieckie Małe. Dwie grupy po kilkugodzinnej pracy mogły się poszczycić zebraniem 22 worków (120 litrowych) nieczystości oraz dać przykład przede wszystkim tym którzy taki bałagan po sobie pozostawiają. Oprócz wycieczek porządkujących okolice jednostki na jej terenie trwała akcja profilaktyczna poprzez emisje programów w TV Dobrowizja mająca przybliżyć zalety zachowań proekologicznych. Akcje sprzątania są realizowane dość regularnie przez OZ Dobrowo przy ścisłej współpracy z PZW TOPIK z Białogardu oraz Nadleśnictwem w Dobrowie w ramach programów ekologicznych „Chłopaki z ikrą” oraz „Klub miłośników ekologii”. Do tych dwóch wyjątkowo popularnych programów wśród skazanych dołączył trzeci program ekologiczny „ECC-OZet” zajmujący się segregacją odpadów w ramach oddziałów mieszkalnych oraz nabywaniu wiedzy na temat degradacji środowiska naturalnego.


OISW Kraków


Osadzeni Zakładu Karnego w Trzebini wzięli udział w porządkowaniu terenu przyległego do Zalewu Chechło. W dniu 19 kwietnia grupa 9 osadzonych zebrała zalegające śmieci, butelki plastikowe na terenie plaży oraz lasu otaczającego zalew Chechło. Osadzeni również jak każdego roku biorą udział w "Sprzątaniu Świata" wraz z podopiecznymi i terapeutami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzebini.
Osadzeni z Aresztu Śledczego w Krakowie przez ostatnie dwa tygodnie przekazywali wychowawcy ds. KO zużyte baterie oraz żarówki (za pośrednictwem oddziałowych i wychowawców). Udział w akcji Dzień Ziemi 2012 wzięli również funkcjonariusze Działu Kwatermistrzowskiego i przekazali zużyte świetlówki.
Areszt Śledczy w Kielcach jak co roku uczestniczył w akcji „Dzień Ziemi” w ramach której to akcji w dniu 22 kwietnia 2012 r. uczestniczyło w sprzątaniu miasta Kielce 15 osób skazanych i dwóch funkcjonariuszy.
W dniu 22.04.2012 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi w Areszcie Śledczym Kraków Podgórze podjęto działania mające na celu oczyszczenie pobliskiego Parku im. Bednarskiego z zalegających śmieci. Pięciu skazanych pod nadzorem wychowawcy działu penitencjarnego sprzątało wyznaczony teren. Za pośrednictwem radiowęzła została emitowana audycja dotycząca tematyki ekologicznej oraz wyemitowano film na temat ochrony przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego. W tych inicjatywach brali udział wszyscy osadzeni z tutejszej jednostki. Kontynuacją obchodów Dnia Ziemi w tutejszym areszcie będzie prelekcja przeprowadzona 30.04.2012 r. przez pracowników Ojcowskiego Parku Narodowego dotycząca zagadnień ekologicznych.
W „Dniu Ziemi” 22.04.2012 r. 39 skazanych z Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie porządkowało teren wokół zakładu karnego. Skazani zbierali śmieci, sprzątali przystanki MPK, uprzątnęli pobocza dróg biegnących wokół jednostki, oraz uporządkowali nasypy rowu odwadniającego.
W dniu 21.04.2012 roku grupa czterdziestu więźniów z Zakładu Karnego Nowy Sącz, posprzątała okolice Starego Sącza. Zlikwidowano kilka nielegalnych wysypisk śmieci, a pozbierane odpady zostały posegregowane. Dzięki prowadzonej na terenie naszej jednostki edukacji, systematycznie wzrasta świadomość więźniów dotycząca potrzeby dbałości o dobro środowiska naturalnego, i więźniowie chętnie uczestniczą w takich działaniach.
Zakład Karny w Nowym Wiśniczu w miesiącu kwietniu i maju 2012r. realizował program readaptacji społecznej skazanych ,,Z EKOLOGIĄ NA TY” (II edycja) w zakresie kształtowania umiejętności poznawczych i społecznych poprzez edukację ekologiczną wspierającą rozwój zrównoważony. Bierze w nim udział grupa 15 skazanych z oddziału półotwartego. Celem programu jest podniesienie świadomości ekologicznej, czyli wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku i jego zagrożeniach tak, aby stały się one narzędziem wdrażania zrównoważonego rozwoju, podniesienie poziomu wiedzy na temat zasad właściwego gospodarowania odpadami oraz kształtowanie nawyku segregacji odpadów u źródła i zmiana starych przyzwyczajeń dotyczących wyrzucania śmieci. Zajęcia mają charakter prelekcji, wykładów i prezentacji materiałów audiowizualnych połączonych z grupową dyskusją tematyczną, projekcji edukacyjnych filmów o ochronie środowiska oraz zajęć praktycznych poprzez zbieranie i segregację odpadów komunalnych. Edukacyjne treści dotyczące ochrony środowiska i segregacji odpadów komunalnych są również przekazywane w trakcie realizacji programu dla ogółu skazanych w formie audycji radiowęzłowych. Realizowane zagadnienia programu łączą teorię z praktyką i dotyczą najbliższego środowiska, a więc: celi mieszkalnej, oddziału, pola spacerowego, miejsca pracy, nauki oraz okolicy wokół zakładu karnego. W dniu 23.04.2012r. Skazani biorący udział w programie uczestniczyli w sprzątaniu terenów wewnątrz i wokół Zakładu Karnego, zamku Kmitów i Lubomirskich oraz więziennego cmentarza ofiar II wojny światowej. W wyniku akcji zebrano kilkanaście worków śmieci. Uczestnicy chętnie wzięli udział w tym przedsięwzięciu, wykazali się dużą aktywnością i zaangażowaniem w zbiórce i segregacji śmieci.
W dniu 22 kwietnia br. w godzinach dopołudniowych 16 osadzonych z Zakładu Karnego w Pińczowie wzięło udział w Dniu Ziemi. Tutejsza jednostka ma podpisane porozumienie z UMiG w Pińczowie – Wydział Ochrony Środowiska, który wyznaczył tereny do porządkowania oraz przekazał odpowiedni sprzęt tj. worki na śmieci, rękawice.
Grupa 26 skazanych z Zakładu Karnego Tarnów-Mościce sprzątała okolice rzeki Białej, wały, dzikie wysypiska śmieci, oraz drogę od zakładu do mostu na rzece Białej. Akcja prowadzona była pod nadzorem dwóch wychowawców.
Kilkuosobowe grupy osadzonych z Zakładu Karnego w Wadowicach w tygodniu poprzedzającym obchody Dnia Ziemi oczyszczały i sprzątały tereny miasta i gminy Wadowice oraz Andrychowa. Wszystkie te działania były prowadzone przy współudziale Urzędu Miasta Wadowice, Urzędu Miasta Andrychów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni.


OISW Lublin


Areszt Śledczy w Lublinie kolejny rok uczestniczył w obchodach „Światowego Dnia Ziemi”. W ramach tego przedsięwzięcia 20-osobowa grupa osadzonych i opiekunów z AŚ Lublin sprzątała tereny zielone wokół Zalewu Zemborzyckiego. W trakcie akcji jej uczestnicy zebrali łącznie przeszło 1000 litrów różnego rodzaju śmieci, przede wszystkim butelek i plastikowych torebek. Poza tym w radiowęźle lubelskiego aresztu w miesiącu kwietniu cyklicznie emitowane są pogadanki o charakterze ekologicznym a ponadto ogłoszony został konkurs wiedzy o powyższej tematyce. Ważnym wydarzeniem, które miało miejsce 18.04.2012r. było podpisanie przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie o współfinansowaniu projektu „Zielona Południowa” – edukacja ekologiczna osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie. W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty dla skazanych, a także funkcjonariuszy Służby Więziennej. Celem projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej osadzonych i uwrażliwianie ich na potrzebę ochrony środowiska.
Zakład Karny w Opolu Lubelskim podpisał porozumienie z Nadleśnictwem Kraśnik, w ramach którego 15 skazanych kierowanych będzie do tzw. prac publicznych w systemie bez konwojenta. Zatrudnienie skazanych w Nadleśnictwie ma na celu m.in podniesienie świadomości ekologicznej wśród osadzonych, kształtowanie szacunku do przyrody oraz kształtowanie motywacji i troski o środowisko.
W ramach „Światowego Dnia Ziemi” z Zakładu Karnego w Hrubieszowie grupa kilkunastu osadzonych pod opieką wychowawcy do spraw kulturalno-oświatowych w ramach realizowanych w jednostce programów “Huczwa czysta rzeka” oraz “Samotna niezapomniana” sprzątała teren przyległy do przepływającej przez miasto rzeki Huczwy oraz uprzątnęła posesję samotnie zamieszkującej starszej kobiety. Zebrano kilkanaście worków śmieci. Celem prowadzonych programów jest propagowanie wśród skazanych postaw proekologicznych, oraz uświadomienie im, że należy dbać o środowisko naturalne.
W dniu 19 kwietnia grupa 8 skazanych z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej porządkowała teren leśny zbierając wyrzucone w okresie zimowym śmieci na terenie gminy Terespol. Skazani oczyścili teren leśny w pobliżu przejścia granicznego. W kompleksie kulturalno-oświatowym powstała gazetka o tematyce ekologicznej. Został przeprowadzony konkurs o tematyce ekologicznej. Odbyła się projekcja filmu o segregacji odpadów w ramach realizowanego programu „Ekologia na co-dzień”.
W zamojskiej jednostce penitencjarnej zorganizowano konkurs wiedzy o tematyce ekologicznej, w której udział wzięło kilkudziesięciu osadzonych, za zajęcie I, II i III miejsca skazani otrzymali nagrody książkowe. Poprzez radiowęzeł nadano audycje tematyczne związane z obchodami „Dnia Ziemi” pt. efekt cieplarniany i Ekologia, Natura Świata, Globalne Ocieplenie, Planeta Ziemia, wykonano 5 gazetek ściennych dotyczących obchodów Dnia Ziemi, recyklingu oraz ekologii. Ponadto odbyły się projekcje filmów dla osadzonych pt: Parki Narodowe USA oraz cykl filmów Discovery. Dodatkowo w dniu 20 kwietnia bieżącego roku, w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu, zorganizowano akcję pt. „Sprzątania Świata”. Dwudziestoosobowa grupa osadzonych w godzinach od 9:00 do 13:00 sprzątała tereny zielone przylegające do zamojskich ulic: Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Legionów i Hrubieszowskiej. W trakcie akcji osadzeni zgromadzili 150 worków odpadów.


OISW Szczecin


W radiowęźle Zakładu Karnego w Goleniowie został wyemitowany cykl pogadanek proekologicznych. W dniu 22 kwietnia 10 skazanych z oddziału zewnętrznego w Choszcznie uczciło Dzień Ziemi sprzątaniem terenów zielonych w mieście. Podczas 2 godzinnego wyjścia skazani zbierali śmieci na miejskiej górze „Małpiak” oraz wokół jeziora „Klukom” położonego w obrębie miasta. W oparciu o program resocjalizacyjny „RECYKLING” sześciu skazanych z Aresztu Śledczego Miedzyrzecz, posadziło 6 tys. drzewek w ramach współpracy z Nadleśnictwem. Skazani sprzątali również teren MRU-bunkry. Skazani z Aresztu Śledczego Kamieniu Pomorskim zlikwidowali dzikie wysypiska śmieci.


OISW Warszawa


Jednostki penitencjarne okręgu warszawskiego, tradycyjnie już włączyły się w akcję obchodów Dnia Ziemi, w tym roku związanymi z ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi. Skazani z mazowieckich więzień porządkowali tereny leśne, nadrzeczne, likwidowali nielegalne wysypiska śmieci, sadzili drzewa, budowali budki lęgowe dla ptaków, uczyli się segregacji śmieci, ich wykorzystania, uczyli się ekologii…
Areszt Śledczy w Płońsku akcję „Dzień Ziemi" rozpoczął już w marcu pod hasłem "Tępimy dzikie wysypiska”. Dyrektor jednostki współpracując z lokalnymi władzami samorządowymi, idąc naprzeciw wyzwaniu, jakim jest akcja sprzątanie świata: dbanie o środowisko, uprzątanie terenów krajobrazowych i cennych kulturowo miejsc publicznych włączył aktywnie więźniów do sprzątania okolic. Osadzeni z Aresztu Śledczego w Płońsku uprzątali brzegi rzeki Płonki, terenów przyległych do lasu w gminie Płońsk. 10 skazanych zebrało 130 worków (120 l) różnych odpadów i śmieci: butelek, puszek, papierów, plastiku. Znaleziono również żelazko, garnki i przystrojoną choinkę. Celem tej akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.
W Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie od 6 kwietnia do 7 maja trwa II edycja programu readaptacji społecznej „Jestem ekologiczna” przeznaczonego dla skazanych kobiet odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych skierowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego. Grupa liczy 10 skazanych kobiet. Program realizowany jest przy współpracy Urzędu Miasta Ząbki. W ramach programu skazane kobiety sprzątały teren parku w Ząbkach. Dalsze zajęcia poza terenem przewidziane są w dniach: 25 – 26 kwietnia. Oprócz działań praktycznych w programie uwzględniono pogadanki na tematy ekologiczne: segregacja śmieci, recykling. W ramach programu radiowęzłowego emitowane są audycje własne o tematyce ekologicznej.
Obchody Światowego Dnia Ziemi w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce rozpoczęły się w dniu 26 marca 2012 r. W przededniu obchodów Światowego Dnia Ziemi rozpoczął się cykl działań proekologicznych zapoczątkowany wielkimi porządkami wiosennymi na terenie rozległego zabytkowego kompleksu fortyfikacji obronnych Twierdzy Modlin. Akcję sprzątania Twierdzy skazani podjęli na zaproszenie Fundacji ,,Park Militarny Twierdzy Modlin’’. Grupa skazanych biorących udział w akcji porządkowania Twierdzy przycinała drzewa i krzewy, grabiła i paliła liście. Od początku kwietnia br. trwają rozmowy na temat nawiązania stałej współpracy przez Dyrekcję Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce z Dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego. 11 kwietnia 2012 r. na zaproszenie dyrektora aresztu na spotkanie przybył Dyrektor Narodowego Parku Kampinoskiego p. Jerzy Misiak oraz koordynator projektu p. Edyta Figat. W trakcie rozmowy ustalono szeroki zakres współpracy dotyczący m.in. nieodpłatnego zatrudnienia skazanych celem porządkowania i dbania o czystość obszarów należących do Parku Kampinoskiego, dbania o szlaki turystyczne, dokonywania napraw koszy, ławeczek, ogrodzeń oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. W trakcie dalszej rozmowy omówiono obszerną ofertę programów o edukacji ekologicznej dla skazanych przygotowanej przez Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego. Programy realizowane byłyby w trakcie wycieczek kulturalno-oświatowych, których celem będzie pokazanie więźniom zależności człowieka od świata przyrody, przedstawienia wpływu zachowania ludzi na środowisko naturalne oraz to, że tylko świadome korzystanie z zasobów natury daje gwarancję zachowania wszystkich jej składników dla następnych pokoleń. Narodowy Park Kampinoski posiada wytyczone trzy ścieżki przyrodnicze umożliwiające zwiedzającym bezpośrednie zapoznanie się z poszczególnymi elementami przyrody: ze światem roślinnym, zwierzęcym, procesami przyrodniczymi, budową geologiczną, co pozwoli skazanym na lepsze zrozumienie zagadnień ekologicznych. W ramach przygotowań do podjęcia współpracy partnerskiej zostały przekazane przez Dyrektora Parku Kampinoskiego na rzecz Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce drzewa oraz krzewy, które w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi skazani posadzą na terenie jednostki. Kolejną inicjatywą ekologiczną podjętą w kierunku dbania o środowisko naturalne jest budowa przez skazanych budek lęgowych, z materiałów pozyskiwanych z odpadów drewnianych. Budki budowane są pod kątem tzw. dziuplaków, czyli ptaków gnieżdżących się w różnego rodzaju dziuplach. Są to m.in. sikory, muchołówki, szpaki, pliszki, wróble. W związku z działalnością człowieka dziuplaki stały się ostatnio jedną z najbardziej zagrożonych grup ptaków. Ingerując w środowisko naturalne człowiek wprowadził poważne zmiany ,,odmładzając’’ lasy i wycinając stare spróchniałe drzewa co ma bezpośredni wpływ na brak ich naturalnych miejsc lęgowych. Stąd pomysł na przygotowanie przez skazanych zastępczych miejsc lęgowych i rozwieszenie budek na terenie jednostki i okolicznych lasów białołęckich. Informacje na temat obchodów Światowego Dnia Ziemi 2012 w związku z ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi zostały przygotowane i wyemitowane przez Radiowęzeł i Studio B7 Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce. Przygotowano krótką prelekcję na temat ekologii i jej znaczenia we współczesnym świecie a także konkurs dotyczący ochrony środowiska, którego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 15 maja 2012 roku. W ramach obchodów Dnia Ziemi na dzień 25.04.2012 roku została zaplanowana akcja sprzątania lasów okalających areszt. Przeprowadzi ją grupa licząca 20 skazanych, pod okiem wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych. Wsparcie dla akcji udzielił Urząd Dzielnicy Warszawa Białołęka – Wydział Ochrony Środowiska, udostępniając kontenery, worki, rękawice i transport, a także pomagając wytyczyć teren do sprzątania. Akcja zostanie poprzedzona wykładem dotyczącym segregacji odpadów."
Ponadto w Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce w pierwszym kwartale br. przeprowadzono program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie kształtowania umiejętności poznawczych i społecznych z przedmiotu edukacji ekologicznej „Eko Bemowo”. Podczas jego realizacji skazani uzupełniali swoją wiedzę na temat segregacji śmieci, uświadomili sobie, jakie zagrożenia płyną z ciągle zwiększających się ilości śmieci. Zrozumieli, dlaczego należy oszczędzać energię elektryczną oraz jak postępować w przypadku porażenia prądem. Dowiedzieli się, co powinno znaleźć się w śmieciach ("recykling"), a co nie. Poznali różne sposoby rozwiązywania problemów z odpadami. Zrozumieli pojęcia: „biodegradacja”, „utylizacja”, „przetwarzanie”, „recykling”, „likwidacja odpadów”. Ponadto w dniu 31 marca wyemitowano audycje radiową pt. „Godzina dla Ziemi”. Dodatkowo poprzez ulotki informacyjne, informacje na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych jest propagowana kampania edukacyjna w zakresie segregacji odpadów, obiegu wody w przyrodzie.
Zakład Karny w Siedlcach na co dzień bierze czynny udział w propagowaniu postaw pro-ekologicznych poprzez różnego rodzaju programy i działania. Podobnie do lat ubiegłych, również w tym roku brał czynny udział w obchodach Światowego Dnia Ziemi, który przypada na dzień 22 kwietnia. W dniu 13 kwietnia podpisane zostało Porozumienie z Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”, dotyczące realizacji zajęć w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody wśród osadzonych w ZK Siedlce. Skazani w ramach tego Porozumienia wykonywać będą budki lęgowe dla ptaków podczas terapii zajęciowej. W miejscach ustalonych przez TP „Bocian” zawiśnie 20 takich budek dla jerzyków, gniazdujących na terenie siedleckiej jednostki. W dniu 19 kwietnia skazani, którzy na co dzień pracują nieodpłatnie na rzecz Urzędu Miasta wzięli udział w sprzątaniu terenów zalewu siedleckiego. Zalew, który jest wizytówką Siedlec i największą atrakcją dla odwiedzających w okresie letnim, po zimie wymaga wiele pracy, żeby nie odstraszał potencjalnych plażowiczów. W wyniku akcji porządkowej uzbierano 21 worków śmieci, butelek, a nawet zniszczonego, drobnego sprzętu elektronicznego. W dniu 21 kwietnia więźniowie siedleckiego zakładu uczestniczyli w pracach porządkowych na rzecz Nadleśnictwa Siedlce. Tym razem oczyszczali ścieżki leśne z gałęzi w Siedlcach i okolicy. W oddziałach mieszkalnych na tablicach zawisły informacje na temat historii obchodów Światowego Dnia Ziemi, konkursy na najciekawszy plakat lub hasło ekologiczne związane ze świętem i różne ciekawostki na temat ekosystemu. Temat ekologii z pewnością nie ucichnie po 22 kwietnia, jest on poruszany w wielu programach readaptacyjnych realizowanych w ZK Siedlce, jednak w tym dniu szczególnie podkreśla się jak ważna jest dbałość o naszą planetę i świadomość ekologiczna wszystkich jej mieszkańców.
W Areszcie Śledczym w Grójcu w okresie od 2 do 30 kwietnia jest realizowany program readaptacji skazanych o tematyce ekologicznej pt. „Żyj Eko”. W programie uczestniczy 21 skazanych. W ramach programu skazani mieli już możliwość zdobycia wiedzy na temat ekologii i niszczącego wpływu człowieka na naszą planetę oraz możliwości zaradzenia temu. Ponadto dowiedzieli się, jak żyć w zgodzie z naturą oraz na czym dokładnie polega segregacja śmieci i recykling. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ligii Ochrony Przyrody oraz Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne o tematyce ekologicznej oraz miesięcznik „Przyroda Polska”, którego wydawcą jest LOP. Drugie spotkanie poprowadzili przedstawiciele Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu – najstarszej uczelni prywatnej w regionie radomskim zajmującej się szeroko pojętą edukacją ekologiczną. Misją uczelni jest upowszechnianie współczesnej wiedzy w tej dziedzinie i rozwijanie postaw przyjaznych wobec przyrody i ludzi. Dr inż. Tadeusz Pyrcioch poprowadził prelekcję na temat „Roli uczelni wyższych w promowaniu zachowań ekologicznych”. Dzięki udziałowi w spotkaniu skazani poszerzyli swoją wiedzę na temat ochrony klimatu, zapobieganiu efektowi cieplarnianemu oraz zwiększaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dużym zainteresowaniem wśród recydywistów penitencjarnych cieszył się temat działalności naukowej oraz najnowszych badań w zakresie ochrony wód gruntowych prowadzonych przez uczelnie. Ponadto w ramach programu, przez cały okres jego trwania, w radiowęźle emitowane są materiały promujące ekologię. Na terenie jednostki zorganizowano również zbiórkę makulatury, nakrętek oraz zużytych baterii. W dniu 21 kwietnia sześciu skazanych z AŚ Grójec wzięło udział w Dniach Ziemi w Grójcu organizowanych przez Grójecki Ośrodek Kultury. W ramach podpisanego porozumienia o współpracy skazani pomagali w organizacji całej imprezy, jak również korzystali z dostępnych atrakcji takich jak m.in. seanse filmowe o tematyce ekologicznej, warsztaty garncarskie oraz plastyczne pt. „Ze sznurka i śmiecia zarobisz nowego rupiecia”, wymiana surowców wtórnych.
W Areszcie Śledczym w Radomiu w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi jest realizowany program edukacyjny „Ekologia – człowiek i środowisko”. Program obejmuje spotkania teoretyczne, które mają na celu naukę podstawowych pojęć z zakresu ekologii oraz spotkania praktyczne, które obejmą naukę wszystkich przyjaznych środowisku zachowań w życiu codziennym, np.: segregację odpadów, używanie środków biodegradowalnych, oddawanie papieru do recyklingu. Celem trwającego programu jest także uświadomienie osadzonym zagrożeń jakie niesie ze sobą postępująca degradacja środowiska. W związku z powyższym za pośrednictwem radiowęzła nadawane są pogadanki dot. ochrony środowiska i ekologii. W związku ze Światowym Dniem Ziemi osadzeni z Oddziału Zewnętrznego sprzątają okoliczne lasy – w sumie zebrano około 350 kilogramów śmieci oraz posadzono 40 nowych drzewek na terenie O.Z. i wokół terenu przyległego. W Areszcie Śledczym w Radomiu regularnie zbierane są nakrętki, a także makulatura, co jest dowodem na znajomość ponownego wykorzystania surowców wtórnych przez skazanych.
W związku ze Światowym Dniem Ziemi w Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec w oddziałach mieszkalnych sporządzono gazetki tematyczne dotyczące szeroko pojętej tematyki ekologicznej. W radiowęźle emitowane były audycje o tematyce ekologicznej: „Dobra energia dla wszystkich”, „Zmiany klimatyczne”, „Żyj ekologicznie, losy Ziemi są w Twoich rękach”, „Lodowce problem topnienia”, „Oszczędzanie Energii”. Przeprowadzono wśród skazanych konkurs na temat „Z Ekologią i Geografią na Ty”. Skazani uczestniczyli i uczestniczą w programach readaptacji społecznej skazanych pt: „ABC Ekologii”, „Mam Wpływ”,” Zadbaj o środowisko”, „Z ekologią na Ty” w ramach których osadzeni posadzili na terenie jednostki rośliny. W dniu 19 kwietnia grupa skazanych udała się z wychowawcą na wycieczkę do Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego przy ul. Wiśniowej w Warszawie, gdzie zapoznali się z ciekawą ekspozycją dotyczącą historii Ziemi. Skazani z AŚ Warszawa Służewiec wzięli udział w akcji RECYKLING DAJE OWOCE, którą w dniu organizowała Politechnika Warszawska. Na terenie uczelni, wymienili surowce wtórne na owoce. Wrócili do jednostki z dwoma dużymi torbami pomarańczy, gruszek i jabłek. W dniu 22 kwietnia grupa 15 skazanych sprzątała ciąg ulicy Kłobuckiej sąsiadującej bezpośrednio z Aresztem Śledczym Warszawa Służewiec, zebrano 40 worków śmieci.
W Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim przygotowano konkurs związany z tematyką ekologiczną, przygotowano gazetkę ścienną wykorzystując zdjęcia wykonane podczas akcji sprzątania oraz materiały dostępne w Internecie. Dnia 20 kwietnia i 23 kwietnia przygotowano audycję w radiowęźle poświeconą tematyce Międzynarodowego Dnia Ziemi. Od dnia 16 kwietnia realizowany jest w oddziale we współpracy ze Związkiem Łowieckim „Rogacz”, Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Maz. oraz z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym program z zakresu kształtowania umiejętności społecznych w promocji proekologicznego stylu życia, pt:„ Daj śmieciom kosza”. Osadzeni przebywający w OZ Grodzisk są nieodpłatnie zatrudnieni w Chojnowskim Parku Krajobrazowym, gdzie wykonują pracę porządkowe. Od 20 do 23 kwietnia grupy liczące 15 osadzonych brały udział w sprzątaniu terenów zielonych gminy Grodzisk Maz. Zebrano po zimie gałęzie i różnego rodzaju odpady, w sumie ok. 80 worków o pojemności 100 l. oraz odpady wielkogabarytowe. Akcja „Dzień Ziemi” realizowana była przy współpracy z Urzędem Miasta Grodzisk Maz. , którego pracownicy zaopatrzyli skazanych w rękawice i worki na śmieci. Urząd Miasta zapewnił także wywóz zebranych śmieci. W oddziale nieprzerwanie prowadzona jest segregacja śmieci oraz zbiór baterii.
W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 16 kwietnia do Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce, w ramach zajęć kulturalno- oświatowych, została zaproszona trzyosobowa grupa przedstawicieli największej organizacji ekologicznej na świecie GREEANPEACE – POLSKA. W trakcie spotkania – prelekcji z osadzonymi, wygłoszonej przez aktywistów zostały poruszone najważniejsze kwestie ochrony i zanieczyszczenia środowiska. Między innymi omówiono problemy związane z ochroną polskich wód i lasów, deregulacją systemu klimatycznego i nieodwracalnymi zmianami, takimi jak masowe wymieranie gatunków, migracje ludności, zmianę stref klimatycznych, ekspansję chorób. W dniu 19 kwietnia grupa składająca się z 14 osadzonych z dużym zaangażowaniem i starannością porządkowała teren osiedla mieszkaniowego, pętli autobusowej oraz teren przyległy do aresztu śledczego i zakładu karnego na Warszawskiej Białołęce. Efektem sprzątania było zebranie 14 worków 120 litrowych śmieci, które zostały przekazane zarządowi Oczyszczania Miasta w Warszawie. W dniu 22 kwietnia odbyła się wycieczka składająca się z 10 skazanych do Muzeum Ziemi – Polska Akademia Nauk w Warszawie. Skazani mogli podziwiać znajdujące się w muzeum zasobne kolekcje minerałów i skał, meteorytów, kopalnej flory i fauny, pochodzących z terytorium Polski i innych regionów świata, a także cenne archiwalia z zakresu historii nauk o Ziemi. Ponadto za pośrednictwem zakładowego radiowęzła został wyemitowany dla osadzonych konkurs ekologiczny oraz została wyemitowana wyczerpująca audycja informacyjno- edukacyjna o tematyce proekologicznej.
W Oddziale Zewnętrznym w Popowie w ramach readaptacji społecznej skazanych realizowana jest kolejna edycja programu ekologicznego „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi”. Do udziału w programie zakwalifikowanych jest 12 skazanych, którzy dobrowolnie wyrazili chęć uczestniczenia w działaniach związanych z ochroną przyrody. W dniach 21 i 22 kwietnia 2012 roku uczestnicy programu ekologicznego w ramach współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi brali czynny udział w zbiórce śmieci i likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci zlokalizowanych w lesie oraz przydrożnych rowach na terenie gminy Somianka. Skazani zostali wyposażeni w rękawiczki, worki na śmieci, kamizelki odblaskowe. W trakcie zajęć praktycznych skazani mieli możliwość obcowania z lokalną przyrodą oraz uświadomili sobie problem jakim jest zaśmiecanie przez ludzi otaczającej ich przyrody i jej dewastacja. Na forum odbywały się dyskusje i rozważania, co należałoby zrobić i jakie podjąć działania, aby lokalni mieszkańcy, działkowicze oraz kierowcy nie zaśmiecali okolicznych lasów oraz terenów przydrożnych. Poruszano także temat potrzeby segregacji śmieci biorąc pod uwagę możliwość ich utylizacji i recyklingu. Skazani w sumie zebrali 15m3 śmieci i odpadów różnego pochodzenia. W dniu 28 kwietnia planowana jest akcja „Patrol ekologiczny”, podczas której grupa uczestników programu będzie usuwała śmieci zalegające na terenie gminy Somianka objętym wcześniejszymi działaniami proekologicznymi. Przewidziane są także prelekcje o tematyce związanej z wykorzystaniem naturalnych źródeł energii. W celach mieszkalnych prowadzona jest segregacja śmieci, na terenie oddziału mieszkalnego odbywa się zbiórka surowców wtórnych w postaci plastikowych nakrętek oraz cyklicznie poprzez radiowęzeł emitowane są audycje proekologiczne dostępne dla wszystkich skazanych w Oddziale Zewnętrznym w Popowie.
W Zakładzie Karnym w Żytkowicach w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi odbyło się „Sprzątanie Świata” – porządkowanie terenu Gminy Garbatka Let. tj.: sprzątanie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 691 od miejscowości Ponikwa do miejscowości Laski oraz terenu Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach. W akcji uczestniczyło 9 skazanych. Zorganizowano dwie wycieczki ekologiczno-krajoznawcze do Rezerwatu Krępiec znajdującego się na terenie Puszczy Kozienickiej i wycieczkę pieszą do Rezerwatu „Królewskie Źródła” z elementami prelekcji na temat piękna przyrody pt.: „Dobra Energia dla Wszystkich”. W radiowęźle wyemitowano dwuczęściową pogadankę informacyjną na temat ochrony środowiska, pogadankę o znaczeniu ekologii w życiu człowieka i pogadankę z okazji Światowego Dnia Ziemi. Odbyły się dwa konkursy z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym. W akcji pt: „Sprzątanie Lasów Puszczy Kozienickiej” – zajęciach zainicjowanych przez skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyło 5 skazanych. Wszystkie powyższe przedsięwzięcia zostały zorganizowane w ramach programu resocjalizacyjnego: Historia i Ekologia Regionu oraz programu resocjalizacyjnego pt.: „Wszyscy jesteśmy turystami„ , prowadzonych przez wychowawców Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego Żytkowicach.
W Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi zorganizowany został konkurs ekologiczny dotyczący m.in. segregacji odpadów, znajomości zjawiska efektu cieplarnianego, oszczędzania energii elektrycznej. Powyższy konkurs jest emitowany dwa razy w tygodniu poprzez radiowęzeł od 11 kwietnia do 10 maja. Ponadto ukazał się w numerze majowym gazetki „Nasze Remedium”. Od 4 kwietnia trzy razy w tygodniu emitowane są pogadanki: „Ekologia”- wyjaśnienie definicji ekologii jako nauki, jej podstawowe założenia i zadania, „Recykling i segregacja odpadów”- omówienie na czym polega recykling, jak można powtórnie wykorzystywać odzyskane surowce, „Ekologia i ochrona środowiska”- uświadomienie miejsca człowieka w przyrodzie i jego wpływu na środowisko naturalne. Na miesiąc maj zaplanowana jest kolejna edycja programu readaptacji społecznej z wykorzystaniem edukacji ekologicznej. W ramach zajęć kulturalno-oświatowych zaplanowano w miesiącu maju wyjście do Ogrodu Botanicznego w Warszawie. Nawiązano kontakt z Fundacją „Nasza Ziemia” - wstępnie zaplanowano na połowę maja pogadankę przygotowaną przez przedstawiciela tej organizacji. W ramach stałych działań w zakresie ochrony środowiska jednostka na podstawie indywidualnych umów przekazuje makulaturę firmie skupującej surowce wtórne. Pozostałe odpady są segregowane do kolorowych pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem.


OISW Łódź


W dniu 21.04.2012 roku grupa 14 osadzonych mężczyzn z Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi posadziła ok. 1500 sadzonek dębu szypułkowego. Akcja miała miejsce na terenie Leśnictwa Redzeń w ramach programu resocjalizacyjnego sprzyjającego readaptacji społecznej „Dąb”. Skazani chętnie i z zaangażowaniem przystąpili do zalesiania lasu. Nie była to akcja jednorazowa i w najbliższym czasie osadzeni ponownie będą sadzili drzewa.
W Zakładzie Karnym w Sieradzu 26 kwietnia 2012 odbył się wykład dla osadzonych pt. "Oszczędność i efektywność energetyczna w życiu codziennym". Prelegentem była Barbara Rogozińska - kierownik Centrum Edukacji Ekologicznej w Sieradzu. Funkcjonariusze Zakładu Karnego kładą duży nacisk na działania proekologiczne i edukację związaną z poszanowaniem środowiska naturalnego. Osadzonym proponuje się szereg zajęć reedukacyjnych, bądź podnoszących eko- świadomość, a także działań praktycznych związanych z w/w tematyką.
W dniach 24 i 25 kwietnia 2012 roku osadzeni z Zakładu Karnego w Garbalinie nasadzali las w nadleśnictwie Grotniki. W akcji udział wzięło ponad 50 osadzonych, którzy nasadzili ok. 1 ha lasu, łącznie ponad 8 tysięcy sadzonek.


OISW Gdańsk


Mottem, które przyświeca podejmowanym przez nas oddziaływaniom proekologicznym jest stwierdzenie, że nie chodzi o to, aby jeden dzień w roku dbać o środowisko, sprzątać wokół siebie, ale o to, by uczyć siebie i innych, by tak czynić świadomie na co dzień dlatego też realizujemy w każdej jednostce różnorodne programy ekologiczne, zapraszamy do refleksji i motywujemy skazanych do zachowań pro-eko. Dotyczy to przestrzeni zakładów karnych i aresztów śledczych (jak na przykład sortowanie odpadów), ale również aktywizowania osadzonych w prace na rzecz lokalnych społeczności. I co warte podkreślenia, aktywność ta ma charakter stały. Bowiem wynika to z przekonania, że edukacja ekologiczna skierowana do osadzonych jest ważnym elementem oddziaływań resocjalizacyjnych. Uczy odpowiedzialności za siebie i innych, uczy czasem zwykłej kultury.
Już w dniach poprzedzających Dzień Ziemi skazani zostali włączeni do akcji sprzątania miasta Gdańska. Więźniowie z zakładu karnego przystąpili, na podstawie współpracy Służby Więziennej i Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, do gruntownego sprzątania terenu zabytkowej Wyspy Spichrzów. Zebrali kilka ton odpadów komunalnych, zapełniając ponad 200 ogromnych worków. Przygotowują się do kolejnego etapu rewitalizacji wyspy wycinki samosiewów drzew i krzewów. Skoszą wszystkie chwasty i na koniec teren zostanie przez nich wygrabiony. W przedsięwzięciu tym wzięło udział 6 skazanych z Zakładu Karnego w Gdańsku – Przeróbce. Ta sama jednostka penitencjarna włączyła do akcji w sobotę, 20 kwietnia, kolejnych 64 skazanych. Wszyscy uczestniczyli w pracach porządkowych i pomocniczych na rzecz porządkowania terenów zielonych na terenie miasta Gdańska.
Także Areszt Śledczy w Gdańsku aktywnie włączył osadzonych do porządkowania miasta. Dwunastu osadzonych zlikwidowało 2 dzikie wysypiska śmieci. Zebrali 98 worków odpadów.
Dwunastu skazanych z Zakładu Karnego w Malborku zajmowało się porządkowaniem ulic w dwóch miejscowościach: w Sztutowie i Malborku. Ani dla nich, ani dla społeczności lokalnych nie było w tym nic zaskakującego. Bowiem – w związku ze stała współpraca z samorządami oraz realizacją programów proekologicznych – robią to codziennie.
O pomoc przy sprzątania brzegu jeziora Białego koło Sztumu administrację tamtejszego zakładu karnego poprosiło miejscowe koło Polskiego Związku Wędkarskiego. O zanieczyszczony odpadami i śmieciami brzeg zadbało 4 skierowanych tam osadzonych. Natomiast władze miasta spodziewając się konieczności sprzątania po imprezach plenerowych w tzw. „długi weekend” już teraz poprosiły o pomoc. Wiedzą, że na pomoc zza więziennego muru zawsze mogą liczyć.
W Tczewie i Starogardzie Gdańskim sprzątało dziewięciu osadzonych ze starogardzkiego aresztu śledczego. Natomiast w Elblągu w piątek 20.04.2012 r. 25 skazanych porządkowało wyznaczone miejsca. Porządkowano wyznaczone tereny miasta, teren wokół Elbląskiego Hospicjum im. dr Aleksandry Gabrysiak, teren wokół Centrum Sportowo – Biznesowego oraz otoczenie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka''. W sobotę 21.04 2014 r. 11 skazanych uczestniczyło w pracach porządkowych w wyznaczonych terenach miasta. Skazani zbierali śmieci i dokonywali segregacji odpadów.
Również skazani z wejherowskiego aresztu śledczego zajmowali się porządkowaniem. Nadleśnictwo Wejherowo wskazuje miejsca w obszarach leśnych, skazani je sprzątają. Tak też było w ostatnią sobotę. Ich praca ma szczególny charakter ze względu na miejsce. Porządkują bowiem tereny leśne w okolicy cmentarza piaśnickiego, miejsca kaźni dokonanego na miejscowej ludności przez nazistów.
Do uroczystego sadzenia lasu w nadleśnictwie Wilki został zaproszony Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie. Przedsięwzięcie organizuje Nadleśnictwo Kwidzyn i zaprasza do udziału gości, przedstawicieli instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym. Gości było około stu, każdy posadził kilkadziesiąt drzew. To już konkretny wynik, ale też konkretne działanie. Więźniowie z kwidzyńskiego zakładu karnego również zostali zaktywizowani. Przy porządkowaniu miasta, terenów przylegających do instytucji samorządowych ale także poboczy dróg i rowów włączono 55 osadzonych.


OISW Olsztyn


Wszystkie jednostki penitencjarne okręgu olsztyńskiego wzięły udział w corocznej akcji sprzątania najbliższej okolicy „Dzień Ziemi”. Tegorocznej akcji w zakładach karnych i aresztach śledczych OISW w Olsztynie przyświeca cel „ Dzień Ziemi – czyste akweny Warmii i Mazur”. W roku ubiegłym pretendowaliśmy do miana „Siódmego Cudu Świata” w ogólnoświatowym plebiscycie: znaleźliśmy się w finałowej „czternastce”. Funkcjonariusze i skazani bardzo aktynie wzięli udział w przygotowaniach do tego finału. Od tego czasu wzrosła odpowiedzialność i świadomość moralna za otaczającą nas przyrodę. Oto udział poszczególnych jednostek penitencjarnych w akcji „Dzień Ziemi 2012”.
Miesiąc kwiecień w Zakładzie Karnym w Iławie sprzyjał inicjatywom zarówno osadzonych, jak i funkcjonariuszy, które w swoich zamierzeniach miały na celu podkreślenie, jak ważna jest dbałość o czystość naszej planety. Osadzeni uczestniczyli w konkursie ekologicznym organizowanym przez lokalny radiowęzeł, tworzyli liczne plakaty oraz gazetki o tematyce związanej z Dniem Ziemi. 21 kwietnia nasi podopieczni naładowani dobrą energią uczestniczyli w akcji „Czyste jeziora i rzeki” zorganizowanej pod patronatem Starosty Iławskiego. Koordynatorem miejskim przedsięwzięcia jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie, natomiast w Zakładzie Karnym w Iławie działania zorganizował wychowawca por. Grzegorz Rychlik. Grupa 10 osadzonych uzbrojona w grabie oraz sprzęt przystosowany do oczyszczania brzegów zbiorników wodnych z zaangażowaniem podjęła się posprzątania terenów przyległych do rzeki Iławki, jeziora Jeziorak oraz nowo powstałej alejki spacerowej w zakolu rzeki. Zebrano między innymi 30 stulitrowych worków śmieci, stary ponton, opony oraz trującą środowisko freonem przerdzewiałą lodówkę.
Osadzeni z Zakładu Karnego w Kamińsku reprezentujący proekologiczne postawy społeczne w trosce o środowisko aktywnie przyłączyli się w dniu 23.04.2012 r. do akcji „ Dzień Ziemi ”. Osadzeni na terenie Zalewu Kamińsk zebrali i posegregowali różnego rodzaju odpady. Efektem tej pracy było zebranie 16 worków śmieci. Prowadzono wśród osadzonych teoretyczna i praktyczna edukacja ekologiczna ma za zadanie uświadamia im, że to właśnie człowiek i jego działalność przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza , wód i gleby.
W dniu 20 kwietnia 2012 r. 9 osadzonych z Zakładu Karnego w Barczewie w ramach wyjścia poza teren zakładu uczestniczyło w obchodach Ogólnoświatowego Dnia Ziemi. To już kolejna akcja, w której uczestniczyli nasi osadzeni. Jak co roku akcję rozpoczęto od porządkowania starego cmentarza w centrum miasta. Oprócz sprzątania tego zabytkowego miejsca osadzeni mogli zapoznać się z architekturą starej nekropoli, która mimo upływającego czasu posiada swój urok, ubarwiony dodatkowo budzącą się do życia roślinnością. Następnie grupa udała się nad brzegi rzeki Pisy, by idąc wzdłuż jej nurtu dotrzeć do jeziora Orzyc, uporządkować część jego linii brzegowej. Plaże i zarośla tego pięknego jeziora przedstawiały przykry widok, lecz zapał skazanych był duży i w niespełna godzinę udało się zaprowadzić względny porządek. W drodze powrotnej osadzeni porządkowali brzegi rzeki oraz wiodącą wzdłuż jej nurtu alejkę. Czterogodzinne wyjście zaowocowało zebraniem 18 worków śmieci, z których każdy miał pojemność 120 litrów. Łącznie zebrano blisko 2160 litrów nieczystości. Osadzeni choć niewątpliwie zmęczeni byli bardzo zadowoleni z wyprawy i z faktu, że po raz kolejny mogli zrobić coś pożytecznego dla innych, a tym razem inicjatywa miała wymiar ekologiczny.
Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach w dniach 18 - 22.04.2012 uczestniczyli w ogólnoświatowej akcji „Dzień Ziemi”. Akcję przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym, mającym charakter edukacyjno - szkoleniowy wychowawcy i Kierownik OZ zorganizowali spotkanie ze skazanymi wyjaśniając im ideę akcji, jej zasięg, znaczenie dla środowiska i zmian w mentalności społecznej oraz przypomnieli istotę selektywnej zbiórki odpadów i ich recyklingu. Ponadto w ramach przygotowania do akcji Kierownik OZ mjr Jacek Moczulski ustalił z leśniczym Leśnictwa Kikity miejsca „dzikich wysypisk” i rejony, w których skazani będą porządkowali las i pobocza drogi krajowej 593, a z burmistrzem miasta Jeziorany odbiór zebranych śmieci. Drugi etap to realne sprzątanie wyznaczonych rejonów. W czasie całej akcji uprzątnięto wszystkie uzgodnione z Nadleśnictwem i burmistrzem miasta Jeziorany trasy i rejony oraz zlikwidowano jedno nielegalne wysypisko śmieci. Łącznie w akcji zebrano dwadzieścia osiem 120 litrowych worków śmieci oraz inne odpady o większych gabarytach.
W bieżącym roku osadzeni z Zakładu Karnego w Dublinach ponownie aktywnie włączyli się w akcję porządkowania okolicznych terenów. W ramach programu resocjalizacji "Start w ekologię" dotychczas zorganizowano 2 akcje sprzątania gminy Korsze (w dniu 12 oraz 22 kwietnia), w których łącznie brał udział 11 osadzonych. Dodatkowo nawiązano kontakt z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, dzięki której pozyskano nieodpłatnie worki na śmieci oraz rękawiczki jednorazowe. W/w Fundacja prowadzi akcję Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur w dniach 01-30.04.2012r do której przyłączyła się nasza jednostka. W ramach w/w programu resocjalizacji podpisano również porozumienie z UM w Korszach, który zobowiązał się do odbioru każdej ilości zebranych odpadów. Kolejną akcję sprzątania zaplanowano na dzień 25.04.2012r - 6-ciu skazanych będzie porządkowało cmentarz parafialny w miejscowości Karolewo gm. Kętrzyn.
W dniu 15.10.2011 roku odbyła się kolejna edycja programu resocjalizacyjnego z zakresu ochrony środowiska. Sześcioosobowa grupa skazanych odbywająca karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Bartoszycach sprzątała tereny zielone przyległe do jeziorka przy ulicy Warszawskiej oraz tereny przy jeziorku miejskim w Bartoszycach. W trakcie sprzątania osadzeni segregowali zebrane śmieci na szkło, papier, plastik oraz inne odpady komunalne. Efektem zorganizowanego programu było zebranie kilkunastu worków śmieci z terenów przy obu jeziorkach w Bartoszycach.
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Działdowie podjęli inicjatywę zaangażowania skazanych w kolejne obchody Światowego Dnia Ziemi. Czynny udział był możliwy dzięki kontynuacji realizacji programu readaptacji społecznej skazanych pod nazwą „Edukacja ekologiczna”. Celem programu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko wśród skazanych. W dniu 14 kwietnia 2012 r. grupa skazanych z aresztu w Działdowie w ramach współpracy z Nadleśnictwem Lidzbark Welski, uczestniczyła w porządkowaniu lasów i szlaków turystycznych. Mając na uwadze realizacje celów programu „Edukacja ekologiczna” leśniczy zapoznał skazanych z charakterystyką drzewostanu, oraz opowiedział o rezerwacie orlika białego znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Lidzbark Welski w woj. warmińsko – mazurskim.
Rzetelną pracą i zaangażowaniem w sprawy ekologii osadzeni z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie zyskali uznanie w oczach leśników i myśliwych. 21 kwietnia w Leśnictwie Mielno, Gmina Gierzwałd osadzeni wzięli udział w niecodziennym projekcie przygotowanym z okazji obchodów Dnia Ziemi. Wraz z myśliwymi wykonywali prace porządkowe terenów należących do Leśnictwa Mielno. Przygotowywali siatkę do grodzenia upraw. Wykonywali prace pielęgnacyjne drzewek i krzewów na posesji koła łowieckiego. Uczyli się sadzić sadzonki modrzewia. Poznawali zwyczaje myśliwskie, które są ważną częścią polskiej tradycji łowieckiej. Na pożegnanie otrzymali w prezencie sadzonki modrzewia do posadzenia na terenie Oddziału Zewnętrznego. Była to już druga wizyta, odbywających karę pozbawienia wolności z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Olsztynie, w Leśnictwie Mielno. Osadzeni pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie. Mamy nadzieję na kontynuację współpracy, która przyniesie obopólne korzyści. W tej inicjatywie uczestniczyć mogli nieliczni skazani, pozostali zgodnie z tradycją dbają o zieleń na terenie oddziału zewnętrznego.
W związku z przypadającym w kwietniu Dniem Ziemi oraz odpowiadając na akcję ogłoszoną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur 2012” osadzeni i pracownicy Aresztu Śledczego w Ostródzie wzięli udział w sprzątaniu terenu Parku Collisa położonego nad jeziorem Drwęckim. W akcji brało udział dziewięć osadzonych kobiet. Podjęte działania miały na celu nie tylko uprzątnięcie terenu z zalegających śmieci ale także zwiększenie świadomości ekologicznej wśród osadzonych.
W dniu 19.04.2012 r. Areszt Śledczy w Szczytnie, jak co roku, przystąpił do akcji sprzątania miejskich terenów zielonych z okazji Dnia Ziemi. W akcji wzięło udział pięciu skazanych odbywających kary w tutejszej jednostce i czterech funkcjonariuszy. W tym roku posprzątaliśmy teren kąpieliska miejskiego wraz ze skwerem leżącym tuż przy szczycieńskim zamku, a także park znajdujący się pomiędzy ulicą Pasymską a jeziorem Domowym Dużym. Pomimo niesprzyjającej pogody, dzięki zaangażowaniu uczestników akcji udało się uzbierać cztery 120 litrowe worki pełne śmieci. Akcja przyniosła wymierne efekty w postaci uporządkowania terenów zielonych należących do miasta, a także zwiększenia świadomości proekologicznej wśród skazanych. Osadzeni wyrażali dużą chęć do brania udziału w podobnych akcjach w przyszłości.

 

OISW Poznań


Areszt Śledczy w Lesznie - w dniu 20.04.2012 wraz z wychowawcami grupa 5 skazanych brała udział w zajęciach realizowanych poza terenem aresztu. Ich tematyka związana była z obchodzonym 22 kwietnia Dniem Ziemi a miały na celu zapoznanie z bezpośrednio otaczającym nas ekosystemem. Poprzez promowanie postaw ekologicznych zwiększamy w przyszłości prawdopodobieństwo dbałości o środowisko naturalne wśród osób objętych programem. Działania skierowane na inspirowanie osadzonych do samodzielnego poszukiwania sposobów minimalizowania wpływu człowieka na środowisko naturalne, zwiększanie świadomości i wiedzy w tym zakresie stanowi obecnie istotny element pracy penitencjarnej.
Areszt Śledczy w Poznaniu - na bieżąco realizuje zadania związane z szeroko pojmowaną ekologią - skazani sortują śmieci, jednostka uczestniczy w akcji oszczędzania energii elektrycznej. Niezależnie od tego, akcje takie jak Dzień Ziemi są okazją do promowania postaw proekologicznych, zarówno wśród osadzonych, jak i funkcjonariuszy. W tym roku, tradycyjnie skazani z Oddziału Zewnętrznego aresztu brali udział w porządkowaniu terenów zielonych wokół jednostki
Areszt Śledczy w Śremie - w ramach obchodzonego Dnia Ziemi grupa poznając historię ziemi śremskiej porządkowała zarazem teren zielony wokół Wieży Ciśnień w Śremie. Miejska wieża wodociągowa, zbudowana w latach 1908-1909 według projektu Ksawerego Geislera ma 44 m wysokości, położona jest w najstarszej lewobrzeżnej części miasta i jest także pierwowzorem herbu śremskiego.
Areszt Śledczy Środa Wlkp. - W obchodach "Dnia Ziemi" uczestniczyło sześciu skazanych. Osadzeni porządkowali teren przy ulicach Kosynierów i Harcerskiej, trawniki i skwery w centrum miasta oraz park i teren wokół szpitala i ośrodka zdrowia w Środzie Wlkp. Praca skazanych z pewnością przyczyniła się do poprawy wizerunku terenów należących do Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Powiatowej Policji, szpitala i Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. oraz Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. Dzięki udziałowi w obchodach „Dnia Ziemi” na pewno zwiększyła się świadomość ekologiczna uczestników akcji. Wszyscy skazani pracowali dobrowolnie i już zapowiedzieli swój udział w przyszłorocznym edycji obchodów „Dnia Ziemi”.
Zakład Karny w Kaliszu - ośmioosobowa grupa skazanych wraz z wychowawcą sprzątała śmieci z nabrzeża rzeki Prosny w kaliskim Parku Miejskim. Zebrano 15 sztuk worków (120l.) śmieci. Mając na uwadze ilość odpadków wyrzucanych przez mieszkańców w tej okolicy postanowiono, że takie akcje będą kontynuowane także w innych terminach.
Zakład Karny w Koziegłowach - wychowawcy z Zakładu Karnego w Koziegłowach włączyli się w akcję sprzątania lasów z okazji Dnia Ziemi. Zebrano ponad 4.000 litrów śmieci. W niebieskich workach lądowały odpady plastikowe i papierowe, ale i inne porzucone śmieci. Zakład Karny w Koziegłowach leży w sąsiedztwie malowniczej Puszczy Zielonka. Skazani chętnie odpowiedzieli na apel wychowawców. Ponownie okazało się, że poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne, w którym żyjemy, może nas łączyć ponad wszelkimi podziałami.