Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Biuro Emerytalne Drukuj

pokaż mapę

Biuro Emerytalne

Rakowiecka 37a

02-521 Warszawa

Tel./Fax: 22 640 8601 / 22 640 8602

E-mail: be@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Pliki

UWAGA!  W zakładce "Pliki" można pobrać listę kontaktów do Biura Emerytalnego SW w zależności od jednostki odejścia funkcjonariusza. Również na decyzji waloryzacyjnej znajduje się kontakt telefoniczny oraz adres e-mail do właściwego inspektora w Biurze Emerytalnym SW.

 

INFORMACJE O PRACY BIURA EMERYTALNEGO SW

1. Przy Centralnym Zarządzie działa Biuro Emerytalne, zwane dalej „Biurem”.

2. Biurem kieruje dyrektor Biura, który jest organem właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

3. Zespołami wchodzącymi w skład Biura kierują kierownicy zespołów, przy czym kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń jest równocześnie głównym księgowym Biura.

4. Biuro współpracuje z komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu oraz jednostkami organizacyjnymi, w zakresie swojego działania.

5. Dane liczbowe, informacje statystyczne i inne materiały służbowe dotyczące Biura udostępnia organom, instytucjom bądź innym podmiotom zewnętrznym dyrektor Biura.

6. Informacje, o których mowa w ust. 5, środkom masowego przekazu udostępniane są za pośrednictwem kierownika Zespołu Prasowego Biura Dyrektora Generalnego.

7. W razie nieobecności dyrektora Biura, decyzje podpisuje osoba go zastępująca.

8. Dyrektor Biura może określić rodzaje pism i dokumentów, które może podpisywać upoważniona osoba. Upoważnienia do podpisywania w imieniu dyrektora Biura określone są w instrukcji obiegu dokumentów lub są wystawiane imiennie w formie pisemnej. W Biurze prowadzi się rejestr upoważnień.

9. Do podstawowych zadań dyrektora Biura należy kierowanie, organizowanie i koordynowanie pracy Biura, a w szczególności:

1) podejmowanie działań dla zapewnienia środków i warunków realizacji zaplanowanych działań;

2) stałe doskonalenie organizacji wewnętrznej oraz metod i form działania;

3) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych;

4) prowadzenie systematycznego nadzoru i kontroli wewnętrznej w stosunku do podległych funkcjonariuszy i pracowników.

10. Dyrektor Biura jest upoważniony do:

1) reprezentowania Centralnego Zarządu i udzielania opinii w sprawach objętych zakresem działania Biura, a także w sprawach przekazanych na podstawie szczególnych imiennych upoważnień przez Dyrektora Generalnego;

2) ustalania i aktualizacji zakresów czynności podległych funkcjonariuszy i pracowników;

3) nadzorowania przestrzegania stanu dyscypliny służbowej i dyscypliny pracy podległych funkcjonariuszy i pracowników;

4) wnioskowania w sprawach stosunku służbowego i stosunku pracy oraz przyznawania nagród, zapomóg, odznaczeń i wyróżnień podległym funkcjonariuszom i pracownikom;

5) ustalania planu urlopów podległych funkcjonariuszy i pracowników.

11. Biuro zapewnia obsługę realizacji zadań dyrektora Biura w zakresie:

1) ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia zwolnionym ze służby funkcjonariuszom i członkom ich rodzin oraz wydawanie decyzji w tych sprawach;

2) przygotowywania wniosków do decyzji Ministra Sprawiedliwości o przyznanie prawa do zaopatrzenia emerytalno-rentowego w trybie wyjątkowym;

3) dokonywania waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych;

4) wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy emerytalnej i innych należności przysługujących emerytom i rencistom na podstawie odrębnych przepisów;

5) wykonywania obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych;

6) sprawowania zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych;

7) ograniczania świadczeń emerytalno-rentowych oraz zawieszania lub zmniejszania rent rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) ustalania kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i dochodzenia ich zwrotu;

9) dokonywania potrąceń ze świadczeń pieniężnych, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach;

10) naliczania i podziału funduszu socjalnego dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego;

11) prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej oraz wykonywania budżetu państwa według zasad określonych dla jednostek budżetowych;

12) prowadzenia informatycznej bazy danych świadczeniobiorców;

13) sporządzania sprawozdań statystycznych z zakresu działania Biura;

14) kierowania osób uprawnionych na badania przez komisje lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

15) wydawania legitymacji emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin;

16) rozpatrywania skarg, próśb i wniosków w sprawach emerytalno-rentowych;

17) współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i innymi organami w zakresie spraw związanych z zaopatrzeniem emerytalno-rentowym funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin;

18) sprawowania nadzoru nad kompletowaniem przez jednostki organizacyjne dokumentacji emerytalno-rentowej;

19) prowadzenia akt emerytalno-rentowych oraz ich archiwizacji;

20) opracowywania projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego.

DODATKI DO EMERYTUR I RENT
nazwa
kwota
[zł]
od kiedy
obowiązuje
dodatek pielęgnacyjny
208,67
208,17
206,76
203,50
195,67
186,71
181,10
173,10
163,15
01.03.2016
01.03.2015
01.03.2014
01.03.2013
01.03.2012
01.03.2011
01.03.2010
01.03.2009
01.03.2008
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego
(zwiększony o 50%)
313,01
312,26
310,14
305,25
293,51
280,07
271,65
259,65
244,73
01.03.2016
01.03.2015
01.03.2014
01.03.2013
01.03.2012
01.03.2011
01.03.2010
01.03.2009
01.03.2008
dodatek kombatancki
208,67
208,17
206,76
203,50
195,67
186,71
181,10
173,10
163,15
01.03.2016
01.03.2015
01.03.2014
01.03.2013
01.03.2012
01.03.2011
01.03.2010
01.03.2009
01.03.2008
dodatek kompensacyjny
31,30
31,23
31,01
30,53
29,35
28,01
27,17
25,97
24,47
01.03.2016
01.03.2015
01.03.2014
01.03.2013
01.03.2012
01.03.2011
01.03.2010
01.03.2009
01.03.2008
ryczałt energetyczny
166,05
165,88
165,71
157,67
146,40
139,16
131,41
115,27
01.03.2016
01.03.2015
01.03.2013
01.03.2012
01.03.2011
01.03.2010
01.03.2009
01.03.2008
dodatek dla sieroty zupełnej
392,20
391,26
388,62
382,50
367,79
350,94
340,39
325,36
306,65
01.03.2016
01.03.2015
01.03.2014
01.03.2013
01.03.2012
01.03.2011
01.03.2010
01.03.2009
01.03.2008

ZASIŁKI
nazwa
kwota
[zł]
od kiedy
obowiązuje
zasiłek pogrzebowy
4 000,00
6 406,16
6 395,70
6 632,76
6 487,20
6 227,72
01.03.2011
01.12.2010
01.09.2010
01.06.2010
01.03.2010
01.12.2009

KWOTY DOTYCZĄCE DODATKOWYCH PRZYCHODÓW
nazwa
kwota
[zł]
od kiedy
obowiązuje
130% przeciętnego wynagrodzenia
5 287,10
5 064,00
5 011,40
5 271,40
5 125,50
4 915,50
4 862,00
5 063,90
4 970,40
4 747,30
4 696,30
4 862,10
4 797,40
4 563,30
4 545,90
4 740,00
4 662,80
4 440,80
4 376,00
4 506,30
4 469,70
4 164,00
4 157,30
4 311,30
4 216,70
4 048,10
4 006,00
4 141,30
4 025,60
3 859,20
01.03.2016
01.12.2015
01.09.2015
01.06.2015
01.03.2015
01.12.2014
01.09.2014
01.06.2014
01.03.2014
01.12.2013
01.09.2013
01.06.2013
01.03.2013
01.12.2012
01.09.2012
01.06.2012
01.03.2012
01.12.2011
01.09.2011
01.06.2011
01.03.2011
01.12.2010
01.09.2010
01.06.2010
01.03.2010
01.12.2009
01.09.2009
01.06.2009
01.03.2009
01.12.2008
70% przeciętnego wynagrodzenia
2 846,90
2 726,80
2 698,50
2 838,50
2 759,90
2 646,80
2 618,00
2 726,80
2 676,40
2 556,20
2 528,80
2 618,10
2 583,30
2 457,20
2 447,80
2 552,30
2 510,80
2 391,20
2 356,30
2 426,50
2 406,80
2 242,20
2 238,50
2 321,50
2 270,60
2 179,70
2 157,10
2 230,00
2 167,60
2 078,00
01.03.2016
01.12.2015
01.09.2015
01.06.2015
01.03.2015
01.12.2014
01.09.2014
01.06.2014
01.03.2014
01.12.2013
01.09.2013
01.06.2013
01.03.2013
01.12.2012
01.09.2012
01.06.2012
01.03.2012
01.12.2011
01.09.2011
01.06.2011
01.03.2011
01.12.2010
01.09.2010
01.06.2010
01.03.2010
01.12.2009
01.09.2009
01.06.2009
01.03.2009
01.12.2008
60% przeciętnego wynagrodzenia
(najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie)
2 433,00
2 375,40
2 293,99
2 227,80
2 115,60
2 015,40
1 887,60
1 915,80
1 781,13
01.01.2016
01.01.2015
01.01.2014
01.03.2013
01.03.2012
01.03.2011
01.03.2010
01.03.2009
01.12.2008
prawo do renty socjalnej zawiesza się jeżeli
zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie
przekraczającej:
2 846,90
2 726,80
2 698,50
2 838,50
2 759,90
2 646,80
2 618,00
2 726,80
2 676,40
2 556,20
2 528,80
2 618,10
2 583,30
2 457,20
2 447,80
2 552,30
2 510,80
2 391,20
1 024,80
1 009,90
1 039,90
1 031,50
961,00
959,40
995,00
973,10
934,20
924,50
955,70
929,00
890,60
01.03.2016
01.12.2015
01.09.2015
01.06.2015
01.03.2015
01.12.2014
01.09.2014
01.06.2014
01.03.2014
01.12.2013
01.09.2013
01.06.2013
01.03.2013
01.12.2012
01.09.2012
01.06.2012
01.03.2012
01.01.2012
01.12.2011
01.09.2011
01.06.2011
01.03.2011
01.12.2010
01.09.2010
01.06.2010
01.03.2010
01.12.2009
01.09.2009
01.06.2009
01.03.2009
01.12.2008

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

 

Dyrektor Biura Emerytalnego
płk Lesław Kijowski
Tel./Fax: 22 640 8601 / 22 640 8602
E-mail: lkijowski@sw.gov.pl
Kierownik Zespołu Ustalania Świadczeń
ppłk Ilona Ptak
Tel./Fax: 22 640 8606 / 22 640 8602
E-mail: ilona.ptak@sw.gov.pl
Kierownik Zespołu Realizacji Świadczeń - Główny Księgowy Biura
por. Wioletta Szostak
Tel./Fax: 22 640 8620 / 22 640 8602
E-mail: wszostak@sw.gov.pl
Kierownik Zespołu Obsługi Informatycznej
mgr Jacek Kumela
Tel./Fax: 226408630 / 22 640 8602
E-mail: jacek.kumela@sw.gov.pl

Kontakty do Biura Emerytalnego

Wniosek o przyznanie renty rodzinnej

Wniosek o przyznanie renty socjalnej

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego

Oświadczenie o zamiarze osiągania dodatkowych przychodow przez osobę pobierającą emeryturę lub renę inwalidzką

Oświadczenie o zamiarze osiągania dodatkowych przychodow przez osobę pobierającą renę rodzinną

Informacja z 20 lecia Biura Emerytalnego

Zdjęcia z uroczystości 20 lecia Biura Emerytalnego

Oświadczenie o sposobie opodatkowania dochodów w roku 2015

Wniosek o przyznanie emerytury/renty inwalidzkiej

Oświadczenie o sposobie opodatkowania dochodów w roku 2016