Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Menu

Centralny Zarząd SW Drukuj

10 urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagaży - zmiany!

Dostawy

Jednostka organizacyjna: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Termin składania ofert/wniosków: 20.05.2011 10:00
CPV:

Ogłoszenie
I. Dokładna, pełna nazwa Zamawiającego:
Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne, Zespół Zamówień Publicznych.
Adres:
02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37A, pok. 304, Telefon: 640-85-11, Fax: 640-85-12, REGON: 000319167, NIP: 526-10-58-188.

II. Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego.

III. Przedmiot zamówienia:
10 urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagażu.
CPV – 38.58.10.00-1
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy. Oferowany sprzęt należy dostarczyć, zamontować oraz uruchomić w jednostkach organizacyjnych, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Za spełniających ten warunek zamawiający uzna tych wykonawców, którzy posiadają zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na dystrybucję i montaż urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze (w tym urządzenia rentgenowskie).
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Za spełniających ten warunek zamawiający uzna wykonawców, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia, przez co zamawiający rozumie realizację dostaw urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagażu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz potwierdzą, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Za spełniających ten warunek zamawiający uzna tych wykonawców, którzy potwierdzą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na poziomie nie niższym niż 1 000 000 PLN.

VII. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na poziomie nie niższym niż 1 000 000 PLN, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do przetargu.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do przetargu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do przetargu.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do przetargu.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do przetargu.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do przetargu.
8. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w pkt. 3-5 i 7 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) w pkt. 6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy.
10. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw urządzeń rentgenowskich do prześwietlania paczek i bagażu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
11. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, na dystrybucję i montaż urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, w tym urządzenia rentgenowskie.

VIII. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.
Zamawiający zaprosi do złożenia ofert nie mniej niż 5 i nie więcej niż 20 wykonawców. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 20, zamawiający zaprosi do złożenia ofert tych wykonawców, którzy wykażą największą wartość (liczonych łącznie) wykonanych dostaw urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania.
Termin składania ofert zostanie wyznaczony w terminie nie krótszym niż 40 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

IX. Informacja dotycząca wadium.
Każda składana oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na nieoprocentowany rachunek bankowy zamawiającego: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro Budżetu, NBP Oddział Okręgowy Warszawa nr 65 1010 1010 0401 5213 9120 0000. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku zamawiającego.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena brutto za całość zamówienia. Waga kryterium 70%. Sposób oceny – minimalizacja, zgodnie z poniższym wzorem:
                                                     najniższa cena brutto spośród oferowanych
uzyskana liczba punktów = -------------------------------------------------------------------- x waga kryterium  70%
                                                                cena brutto oferty badanej

- termin gwarancji – waga kryterium max 10% - minimalny wymagany okres udzielanej przez wykonawcę gwarancji wynosi 24 miesiące, liczonej od dnia uruchomienia we wskazanej przez zamawiającego lokalizacji, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym. Punktację za oferowany okres gwarancji określa się następująco:
- do 24 miesięcy – 0 pkt. – zaoferowanie takiego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty,
- powyżej 24 miesięcy do 30 miesięcy – 3 pkt.,
- powyżej 30 miesięcy do 36 miesięcy – 7 pkt.,
- powyżej 36 miesięcy – 10 pkt.
- warunki serwisu – waga kryterium max 10% - kryterium oceniane będzie na podstawie czasu usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia wykonawcy. Zagwarantowanie usunięcia awarii w czasie podanym niżej odnosi się do okresu gwarancji oraz do okresu pogwarancyjnego (10 lat):
- do 24 godz. – 10 pkt.,
- powyżej 24 godz. do 48 godz. – 7 pkt.,
- powyżej 48 godz. do 72 godz. – 5 pkt.,
- powyżej 72 godz. do 96 godz. – 0 pkt.
- funkcjonalność – waga kryterium max 10% - kryterium będzie oceniane na podstawie testu oferowanego urządzenia, który odbędzie się w terminie uzgodnionym z zamawiającym na terenie Warszawy w siedzibie wykonawcy lub jednostce organizacyjnej więziennictwa, w obecności przedstawiciela innych wykonawców na ich wniosek. Termin testu ustalony może być w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia otwarcia ofert. Uniemożliwienie testowania oferowanego urządzenia w tym terminie spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od testowania urządzeń, które są w jego dyspozycji i są użytkowane w jednostkach organizacyjnych więziennictwa. Testowi poddane zostaną następujące cechy użytkowe urządzeń:
1. możliwość powiększenia wybranego fragmentu obrazu:
- dwunastokrotne powiększenie wybranego wymiaru liniowego – 1 pkt.,
- szesnastokrotne powiększenie wybranego wymiaru liniowego – 2 pkt.,
2. Przekątna monitora:
- do 17’’ 0 pkt. (spowoduje odrzucenie oferty),
- 18’’ – 1 pkt.,
- 19’’ – 2 pkt.
3. Skuteczność w zakresie ujawniania przedmiotów ukrytych:
- za osłoną stalową o grubości 20 mm – 4 pkt. (zaoferowanie urządzenia niewykrywającego przedmiotów ukrytych za osłoną o grubości 20 mm spowoduje odrzucenie oferty),
- za osłoną stalową o grubości 25 mm – 6 pkt.
Zespół testujący urządzenie sporządzi protokół zawierający jego typ, rodzaj, numer seryjny, datę produkcji oraz wyniki testu opisanego powyżej.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia wniosków o dopuszczenie do przetargu.
Wniosek należy złożyć w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, 02-521, ul. Rakowiecka 37A, w pokoju 304, nie później niż do dnia 20 maja 2011 r., do godziny 1000.
Otwarcie wniosków nastąpi w dniu, w którym wyznaczono termin ich złożenia o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 11. Otwarcie wniosków jest jawne.

XII. Adres strony internetowej.
www.sw.gov.pl
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na powyższej stronie w dniu przekazania zaproszenia do składania ofert.

XIII. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV. Nie będzie stosowana aukcja elektroniczna.

XV. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

 

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

 


                                                                                           ________________dnia_____________

 

 

 

 

 

                                                             OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że
___________________________________________________________________________
(nazwa i adres wykonawcy)

___________________________________________________________________________

spełniam wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

 

 

 

                                                                                                _______________________________________
                                                                       (podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

 

 

 

 


                                                                                                                  Załącznik nr 2

 

 

                                                                                                          ________________dnia_____________

 

 

 

 

 

                                                                            OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że
___________________________________________________________________________
     (nazwa i adres wykonawcy)

___________________________________________________________________________

nie podlegam wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 


        

 


                                                                                                    _______________________________________
                                                                          (podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Załącznik nr 3

1. Areszt Śledczy w Ostrołęce: 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 19
tel./fax: 29 760 52 11/29 760 52 12
E-mail: as_ostroleka@sw.gov.pl

2. Areszt Śledczy w Bydgoszczy: 85-128 Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4
tel./fax: 52 585 52 52
E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.

3. Areszt Śledczy w Grójcu: 05-600 Grójec, ul. Armii Krajowej 21
tel./fax: 048 664 20 52, faks 048 664 27 25
E-mail: as_grojec@sw.gov.pl
4. Areszt Śledczy w Zielonej Górze: 65-601 Zielona Góra, ul. Łużycka 2
tel./fax: 68 329 82 40 / 68 327 05 91
E-mail: as_zielona_gora@sw.gov.pl

5. Zakład Karny Kraków - Nowa Huta: 31-988 Kraków, ul. Spławy 2
tel./fax: 012 643 83 00/012 645 15 54
E-mail: zk_krakow_nowa_huta@sw.gov.pl

6. Zakład Karny Dubliny: 11- 430 Korsze, ul. Dubliny 16,
tel./fax: 89 754 38 31; 89 754 36 12 fax: 89 751 00 29
E-mail: zk_dubliny@sw.gov.pl

7. Areszt Śledczy w Dzierżoniowie: 58-200 Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 53
tel./fax: 74 832 48 50
E-mail: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

8. Zakład Karny w Cieszynie: 43-400 Cieszyn, ul. B. Chrobrego 2 ,
tel./fax: 33 851 32 20 / 33 851 17 55
E-mail: zk_cieszyn@sw.gov.pl

9. Areszt Śledczy w Lubaniu: 59-800 Lubań, ul. Podwale 1
tel./fax: 48 757 229 350
E-mail: as_luban@sw.gov.pl

10. Areszt Śledczy w Złotowie: 77-400 Złotów, ul. Plac Kościuszki
tel./fax: 67 263 26 85
E-mail: as_zlotow@sw.gov.pl

 

 

UWAGA!

Zamawiający dokonuje korekty treści ogłoszenia poprzez zmianę brzmienia pkt. VI "Warunki udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków". W pkt. 2 "Posiadania wiedzy i doświadczenia" zamiast słowa "ofert" winno być "wniosków".

Utworzony o : 2011-05-06 09:05 przez: Piotr Szewczyński
Data ostatniej modyfikacji: 2011-05-11 09:05, autor ostatniej modyfikacji: Piotr Szewczyński