Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Białystok Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Białystok

Hetmańska 89

15-727 Białystok

Tel./Fax: (85) 662-85-52 / (85) 664-34-01

E-mail: zk_bialystok@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

     Zakład Karny w Białymstoku powstał 1 lipca 1996 roku, jednak mury i budynki przy ul. Hetmańskiej, w których ma siedzibę wcześniej funkcjonowały w służbie resocjalizacji.
     W latach 60-tych istniał tu Podośrodek Pracy Więźniów przy Centralnym Więzieniu w Białymstoku, który działał od 1961 roku. W 1969 roku jednostka istniała jako OZ Nr 1 Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Białymstoku (od 1976 jako OZ AŚ w Białymstoku, od 1990 jako OZ RAŚ w Białymstoku). 
     Jednostką kieruje płk Piotr Kondraciuk. Pojemność zakładu wynosi 299 miejsc. Jednostka jest zakładem otwartym i półotwartym dla mężczyzn recydywistów. Pełni służbę 88 funkcjonariuszy oraz 6 pracowników cywilnych.

Dyrektor zakładu karnego
płk Piotr Kondraciuk
Tel./Fax: (85) 662-85-52 / (85) 664-34-01
E-mail: zk_bialystok@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Jerzy Cybuliński
Tel./Fax: (85) 662-85-52 / (85) 664-34-01
E-mail: zk_bialystok@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Adam Turkowicz
Tel./Fax: (85) 662-85-75 / (85) 664-34-01
E-mail: adam.turkowicz@sw.gov.pl

Ogłoszenia


Od dnia 28 listopada 2011 ogłoszenia o udzielanych zamówieniach publicznych dostępne są na stronie www.zp.sw.gov.pl.

Aktualnie nie prowadzi się postępowań przetargowych

kategoria: Dostawy

Data składania ofert: 26-11-3910 00:00

CPV:

Ogłoszenia

OFERTA ZATRUDNIENIA OSADZONYCH

Ważne telefony

Sekretariat: (85) 662-85-52
Dowódca Zmiany: (85) 662-85-40
Dział Organizacyjny: (85) 662-85-66
Dział Kadr: (85) 662-85-55
Dział Penitencjarny: (85) 662-85-75
Dział Ochrony: (85) 662-85-60
Dział Ewidencji: (85) 662-85-76
Dział Kwatermistrzowski: (85) 662-85-62
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (85) 662-85-72
Dział Łączności i Informatyki: (85) 662-85-74
Dział Finansowy: (85) 662-85-65
Służba Zdrowia: (85) 662-85-85

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Białystok
15 1010 1049 0005 4713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8-17
Wtorek: 8-15
Środa: 8-15
Czwartek: 8-15
Piątek: 8-15

Zasady przyjmowania paczek

 

W związku z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego Dz. U. 2015 poz. 396, z dniem 01.07.2015 r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące środków gromadzonych przez osadzonych zgodnie z art. 126 k.k.w. oraz dotyczące otrzymywania przez osadzonych paczek żywnościowych.

Najważniejsze zmiany:

 • Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową zakupioną za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 • Dyrektor zakładu karnego może zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

 • Środki finansowe każdego z osadzonych zgromadzone na tzw. akumulacji składane będą na oprocentowanych rachunkach sum depozytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 • Środki pieniężne gromadzone na rachunkach sum depozytowych są wypłacane osadzonym w gotówce w kwocie nominalnej powiększonej o należne odsetki w dniu zwolnienia z jednostki.

 • Zgromadzone środki pieniężne na akumulacji na wniosek skazanego przekazuje się na spłatę grzywny, która została zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu.

W związku z powyższymi zmianami, od 01.07.2015r. nie będą realizowane wnioski o przekazanie tzw. „akumulacji" na wybrany wskazany rachunek bankowy. Od 01.07.2015 r. nie będą również przyjmowane do Zakładu Karnego w Białymstoku paczki żywnościowe.

Zasady przyjmowania paczek - stan na dzień 01.07.2015 r.

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

2. Paczki nadsyłane z zewnątrz podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a § 4 Kkw.

3. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą zawód medyczny w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

4. Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

5. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożonej na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113 § 1 Kkw;

6. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 5, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

8. Formularz zamówienia oraz lista produktów wraz z cennikiem dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:

a) w punkcie sprzedaży,
b) w poczekalni dla osób odwiedzających przy wejściu do jednostki,
d) w sali widzeń,
e) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

9. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki;

10. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki;

11. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia;

12. Maksymalne wymiary opakowania paczek z odzieżą nie mogą przekraczać 50cm x50cmx 30 cm

13. Paczki higieniczno – odzieżowe mogą być dostarczanie codziennie w godzinach 8:00-14:00

14. Wewnątrz Paczki higieniczno - odzieżowej powinien być umieszczony spis jej zawartości.

15. Paczka higieniczno - odzieżowa bez naklejonej części talonu nie będzie przyjmowana do jednostki.

16. Zamówienie na paczkę żywnościową dla osadzonego można złożyć:

a) Bezpośrednio podczas widzeń – poprzez wypełnienie i złożenie druku zamówienia w kantynie oraz wpłatę gotówki w kantynie.

b) drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe – przesłanie pocztą na adres:

Zakład Karny w Białymstoku -Kantyna
ul.
Hetmańska 89, 15-727 Białystok

bądź dostarczenie osobiście do Zakładu Karnego w Białymstoku wypełnionego druku zamówienia oraz przelanie środków pieniężnych na konto

23 1130 1121 0006 5624 2920 0019

c) przez osadzonego ze środków będących w jego dyspozycji, poprzez wypełnienie i złożenie oddziałowemu druku zamówienia wraz z prośbą o przelanie środków pieniężnych na konto kantyny 23 1130 1121 0006 5624 2920 0019

17. Osadzony który uzyskał zgodę na przysłanie mu innych artykułów, otrzymuje talon z wykazem tych artykułów, który zobowiązany jest przesłać nadawcy paczki.

18. Paczkę z lekarstwami osadzony może otrzymać za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego po pozytywnym zaopiniowaniu jej przez lekarza ambulatorium Zakładu Karnego w Białymstoku.

19. Przed przyjęciem paczki do Zakładu Karnego podlega ona kontroli.

12. W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości.

13. Paczka podlega kontroli w obecności osadzonego do którego jest adresowana. Opakowania paczki nie wydaje się osadzonemu.

16. Przesyłanie w przesyłkach listowych i paczkach prasy i książek dla skazanych wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku lub osoby go zastępującej. W przesyłkach listowych zezwala się skazanym na otrzymywanie kart telefonicznych oraz znaczków pocztowych.

 

Lista art. spożywczych dostępnych w ZK Białystok

Lista warzywa i owoce dostępne w ZK Białystok

Lista tytoń w ZK Białystok

Lista chemia w ZK Białystok

 

Zamówienie na paczkę- plik do pobrania w formacie PDF

 
 
 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 1. Widzenia na terenie zakładu karnego dla skazanych odbywają się na niżej wymienionych zasadach:

  Skazani pracujący korzystają z widzeń w niedzielę w godz. 8.30 – 15.30, pozostali skazani korzystają z widzeń w niedzielę i poniedziałek w godz. 8.30 – 15.30. Rejestracja widzeń odbywa się w godz. 8.15 – 13.00.                                                                                        Widzenia odbywają się w niżej wymienione dni świąteczne: II Dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy,3 Maja, 11 listopada. W inne dni świąteczne jeżeli wypadają w niedzielę lub poniedziałek, widzenia się nie odbywają.

 2. Osoba odwiedzająca skazanego przy wejściu do Zakładu okazuje funkcjonariuszowi rejestrującemu dokument stwierdzający jej tożsamość wyposażony w zdjęcie:
  • dowód osobisty;

  • legitymacja służbowa;

  • dowodu tożsamości cudzoziemca;

  • dokument paszportowy;

  • prawo jazdy;

  • legitymacja szkolna w przypadku osoby nie pełnoletniej w wieku szkolnym;

  • oświadczenie opiekuna dziecka w wieku przedszkolnym;

 3. Osoba odwiedzająca przed wejściem do sali widzeń pozostawia w przeznaczonym do tego schowku w poczekalni: torby, paczki z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów wartościowych.

 4. Skazany i ukarany może odbywać widzenie z nie więcej niż dwoma osobami dorosłymi. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.

 5. W czasie udzielania widzeń zezwala się na spożywanie artykułów nabytych przez osoby odwiedzające na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które zostały zakupione i nie spożyte w trakcie widzenia przekazuje się osobie odwiedzającej..

 6. Artykuły, które skazani zabierają ze sobą po widzeniu podlegają kontroli.

 7. Osoby odwiedzające i skazani w trakcie widzenie winni stosować się do poleceń osób nadzorujących w razie naruszenie przepisów regulujących odbywanie widzeń oraz w przypadku zakłócania porządku widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

 8. Widzenie odbywa się przy stoliku.

 9. Czas trwania widzenie dla skazanych wynosi 60 minut.

     10.   W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UDZIELANE SĄ WIDZENIA OSBOM ODWIEDZAJĄCYM SKAZANYCH:

-KOBIETOM W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY;

-OSOBOM DOROSŁYM BĘDĄCYM RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3;

-NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU(PORUSZAJĄCYM SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH);

- OSOBOM POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA;