Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Białystok Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Białystok

Hetmańska 89

15-727 Białystok

Tel./Fax: (85) 662-85-52 / (85) 664-34-01

E-mail: zk_bialystok@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

     Zakład Karny w Białymstoku powstał 1 lipca 1996 roku, jednak mury i budynki przy ul. Hetmańskiej, w których ma siedzibę wcześniej funkcjonowały w służbie resocjalizacji.
     W latach 60-tych istniał tu Podośrodek Pracy Więźniów przy Centralnym Więzieniu w Białymstoku, który działał od 1961 roku. W 1969 roku jednostka istniała jako OZ Nr 1 Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Białymstoku (od 1976 jako OZ AŚ w Białymstoku, od 1990 jako OZ RAŚ w Białymstoku). 
     Jednostką kieruje płk Piotr Kondraciuk. Pojemność zakładu wynosi 299 miejsc. Jednostka jest zakładem otwartym i półotwartym dla mężczyzn recydywistów. Pełni służbę 90 funkcjonariuszy oraz 6 pracowników cywilnych. Kilkanaście  lat samodzielności to czas dobrze wykorzystany.
     W tym czasie byliśmy gospodarzem dwóch ogólnopolskich konferencji poświęconych problematyce resocjalizacji, bo wymiana myśli, dyskusja, pozwala lepiej ocenić, jak pracujemy i w jakim kierunku należy zmierzać.
     Na terenie zakładu odbyła się konferencja „Kurator penitencjarny wstęp do probacji”, która poddała ocenie realizowaną w jednostkach penitencjarnych koncepcję kuratora penitencjarnego.
     Z kolei „Model społecznej readaptacji skazanych w reformie prawa karnego”, to tytuł spotkania, które zgromadziło znanych przedstawicieli nauki prawa karnego, w tym także członków Zespołu Prawa Karnego

Wykonawczego Komisji ds. Reformy Prawa Karnego, sędziów, prokuratorów, kuratorów oraz funkcjonariuszy SW.      Celem konferencji była wymiana ocen dotyczących możliwości, jakie kara pozbawienia wolności kryje w sobie z punktu widzenia resocjalizacji i readaptacji skazanych.      Przy Hetmańskiej czekają nas planowane remonty i inwestycje modernizacyjne, które powinny znacząco poprawić warunki odbywania kary, jak i warunki pracy funkcjonariuszy.
     W pracy z więźniami znacząco pomaga nam fakt, że na terenie zakładu działa gospodarstwo pomocnicze, które jest miejscem pracy skazanych. Współpracujemy także z dużą rzeszą przedsiębiorców lokalnych, którzy zatrudniają naszych osadzonych. 

Dyrektor zakładu karnego
płk Piotr Kondraciuk
Tel./Fax: (85) 662-85-52 / (85) 664-34-01
E-mail: zk_bialystok@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Jerzy Cybuliński
Tel./Fax: (85) 662-85-52 / (85) 664-34-01
E-mail: zk_bialystok@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Adam Turkowicz
Tel./Fax: (85) 662-85-75 / (85) 664-34-01
E-mail: adam.turkowicz@sw.gov.pl

Ogłoszenia


Od dnia 28 listopada 2011 ogłoszenia o udzielanych zamówieniach publicznych dostępne są na stronie www.zp.sw.gov.pl.

Aktualnie nie prowadzi się postępowań przetargowych

kategoria: Dostawy

Data składania ofert: 26-11-3910 00:00

CPV:

Ważne telefony

Sekretariat: (85) 662-85-52
Dowódca Zmiany: (85) 662-85-40
Dział Organizacyjny: (85) 662-85-66
Dział Kadr: (85) 662-85-55
Dział Penitencjarny: (85) 662-85-75
Dział Ochrony: (85) 662-85-60
Dział Ewidencji: (85) 662-85-76
Dział Kwatermistrzowski: (85) 662-85-62
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (85) 662-85-72
Dział Łączności i Informatyki: (85) 662-85-74
Dział Finansowy: (85) 662-85-65
Służba Zdrowia: (85) 662-85-85

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Białystok
15 1010 1049 0005 4713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8-15
Wtorek: 8-15
Środa: 8-15
Czwartek: 8-15
Piątek: 8-15

Zasady przyjmowania paczek

 1. Paczki z żywnością mogą być doręczane do Zakładu Karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu np. PIGB ,,Bielik", instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierska, gońca.

 2. Paczki przyjmuje się codziennie w godz. 8.00 – 14.00.
 3. Paczki z żywnością o ciężarze przekraczającą ciężar 5 kg wraz z opakowaniem, nie przyjmuje się i powiadamia o tym osadzonego. 

 4. Paczki przed wydaniem osadzonemu, poddaje się kontroli. W przypadku dostarczenia paczki z żywnością przez osobę odwiedzająca, podlega ona kontroli w obecności tej osoby.

 5. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości

 6. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora.

 7. Paczki żywnościowe dostarczane do jednostki, wydaje się osadzonym w godzinach 10:00 – 20:00. nie później niż w pierwszym dniu roboczym od przyjęcia paczki.

 8. Paczki powinny spełniać następujące wymagania:
  a) paczka powinna być zapakowana w sposób umożliwiający nadanie jej przez pocztę lub firmę kurierską
  b) wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości,
  c) paczka żywnościowa nie może przekroczyć wagi 5 kg wraz z opakowaniem
  d) przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu. Ponadto przesłane lekarstwa powinny być zapakowane w oddzielnej paczce, gdzie następnie zostaną przekazane bezpośrednio do służby zdrowia,
  e) w paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszania w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości np. konserwy, napoje, soki w pojemnikach szklanych, plastikowych, kartonowych, mleko w proszku, kisiel, budyń, masło, sałatki,jaja,kwasek cytrynowy, soda itp..
  f) artykuły żywnościowe nadesłane w paczce uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego,
  g) osadzeni nie mogą otrzymywać w paczkach wyrobów tytoniowych, a w paczkach żywnościowych – artykułów innych niż żywnościowe.
  h) Paczka higieniczno - odzieżowa bez naklejonej części talonu będzie traktowana jak paczka żywnościowa.

 9. Osadzony chory korzystający z przepisanej przez lekarza diety może otrzymywać paczki z żywnością wyłącznie według wskazań lekarza.

 10. Przy przyjęciu do Zakładu paczka podlega kontroli, do której mogą być wykorzystane odpowiednie urządzenia, środki techniczne, a także psy specjalne.  Wymiary paczki nie mogą być większe niż 50cm x50cm x 30cm.

 

 

Lista art. spożywczych dostępnych w ZK Białystok

Zamówienie na paczkę- plik do pobrania w formacie PDF

 

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:
Wpłacający: [imię i nazwisko]
NBP O/O Białystok
 
 
15 1010 1049 0005 4713 9120 0000
Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:
 
Prawidłowo wypełniony przelew na konto skazanego:
 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 1. Widzenia na terenie zakładu karnego dla skazanych odbywają się na niżej wymienionych zasadach:

  Skazani pracujący korzystają z widzeń w niedzielę w godz. 8.30 – 15.30, pozostali skazani korzystają z widzeń w niedzielę i poniedziałek w godz. 8.30 – 15.30. Rejestracja widzeń odbywa się w godz. 8.15 – 13.00. Ponadto widzenia odbywają się w niżej wymienione dni świąteczne: I Dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy ,3 Maja, 11 listopada.

 2. Osoba odwiedzająca skazanego przy wejściu do Zakładu okazuje funkcjonariuszowi rejestrującemu dokument stwierdzający jej tożsamość wyposażony w zdjęcie:
  • dowód osobisty;

  • legitymacja służbowa;

  • dowodu tożsamości cudzoziemca;

  • dokument paszportowy;

  • prawo jazdy;

  • legitymacja szkolna w przypadku osoby nie pełnoletniej w wieku szkolnym;

  • oświadczenie opiekuna dziecka w wieku przedszkolnym;

 3. Osoba odwiedzająca przed wejściem do sali widzeń pozostawia w przeznaczonym do tego schowku w poczekalni: torby, paczki z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów wartościowych.

 4. Skazany i ukarany może odbywać widzenie z nie więcej niż dwoma osobami dorosłymi. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.

 5. W czasie udzielania widzeń zezwala się na spożywanie artykułów nabytych przez osoby odwiedzające na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które zostały zakupione i nie spożyte w trakcie widzenia przekazuje się osobie odwiedzającej..

 6. Artykuły, które skazani zabierają ze sobą po widzeniu podlegają kontroli.

 7. Osoby odwiedzające i skazani w trakcie widzenie winni stosować się do poleceń osób nadzorujących w razie naruszenie przepisów regulujących odbywanie widzeń oraz w przypadku zakłócania porządku widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

 8. Widzenie odbywa się przy stoliku.

 9. Czas trwania widzenie dla skazanych wynosi 60 minut.

     10.   W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UDZIELANE SĄ WIDZENIA OSBOM ODWIEDZAJĄCYM SKAZANYCH:

-KOBIETOM W ZAAWANSOWANEJ CIĄŻY;

-OSOBOM DOROSŁYM BĘDĄCYM RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3;

-NIEPEŁNOSPRAWNYM ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU(PORUSZAJĄCYM SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH);

- OSOBOM POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA;