Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Czerwony Bór Poleć znajomemu Drukuj

Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert

Jednostka organizacyjna: Zakład Karny Czerwony Bór

Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert
Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ogłasza konkurs ofert na udzielanie w 2011 r. świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa osadzonym Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.
I. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:
Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, 18 – 400 Łomża.
II. Przedmiot konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie w 2011 r. świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa osadzonym Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.
2. Umowa może być zawarta na okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2011 r.
3. Szacunkowo ze świadczeń zdrowotnych może skorzystać około 920 osadzonych.
4. Wybrany w konkursie ofert wykonawca podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielanych świadczeń.
III. Miejsce i termin zapoznania się ze szczegółowymi warunkami konkursu:
W Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze – służba kadrowa (pok. Nr 109) w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie do 21 kwietnia 2011 r. w godzinach 8.00 – 16.00, pod nr tel 086 215 35 83 wew. 323 lub 507 oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Czerwonym Borze: http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bialystok/zaklad-karny-czerwony-bor można otrzymać formularze ofert, zapoznać się z warunkami konkursu ofert i wzorem umowy.
IV. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie i opisanej „Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa”, od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 22 kwietnia 2011 roku, do godziny 12:00,w sekretariacie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.
V. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:
Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od momentu otwarcia ofert, które nastąpi 22 kwietnia 2011r. o godzinie. 12:30 w pok. nr 109 Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.
VI. Termin związania ofertą:
Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni liczonych od ostatecznego terminu składania ofert.
VII. Zastrzeżenie o prawie do odwołania konkursu ofert:
Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.
VIII. Informacja o możliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert:
1.W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę.
2.Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.
3.Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia.
4.O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi komisja konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych oferentów i Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.
5. Oferent może złożyć do Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
6.Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
7. Po wniesieniu protestu Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze aż do jego rozstrzygnięcia, nie może zawrzeć umowy.
8. Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
9. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych oferentów.
10.W przypadku uwzględnienia protestu Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
powtarza konkurs ofert.

Pliki do pobrania:

Formolarz oferty

Regulamin

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego

Utworzony o : 2011-04-15 04:04 przez: Piotr Giedrojć
Data ostatniej modyfikacji: 2011-04-15 04:04, autor ostatniej modyfikacji: Piotr Giedrojć