Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Przytuły Stare Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Przytułach Starych

Przytuły Stare 13A

07-411 Rzekuń

Tel./Fax: (29) 764-42-22, (29) 760-52-11 / (29) 764-89-29

E-mail: zk_przytuly_stare@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Przytułach Starych został utworzony Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 137/12/CZSW z dnia 30 lipca 2012 roku, tym samym dokumentem zniesiono Areszt Śledczy w Ostrołęce oraz Oddział Zewnętrzny w Przytułach Starych podległy Aresztowi Śledczemu w Ostrołęce. Nowopowstała jednostka przejęła majątek ruchomy i nieruchomy dotychczasowego Aresztu Śledczego w Ostrołęce. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

Służba Więzienna w 2006 roku przejęła od miasta Ostrołęka budynki w stanie surowym oraz kilkanaście hektarów ziemi po niedokończonej inwestycji, jaką miała być szkoła rolnicza, a następnie Zamiejscowy Wydział Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Przytułach Starych. Na podwalinach tej inwestycji powstała nasza jednostka penitencjarna.

 

Zakład Karny w Przytułach Starych i jego przeznaczenie: zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, areszt śledczy (tymczasowo aresztowani mężczyźni pozostający do dyspozycji: Sądu Okręgowego i Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie), zakład karny typu półotwartego dla redydywistów penitencjarnych, zakład karny typu otwartego dla recydywistów penitencjarnych; pojemność jednostki wynosi 753 miejsca zakwaterowania.

Zakład Karny w Przytułach Starych położony jest w powiecie ostrołęckim, w gminie Rzekuń. Jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych w Polsce.

 

 

 

mjr Agnieszka Chaberek

oficer prasowy Zakładu Karnego w Przytułach Starych

 

Dyrektor zakładu karnego
mjr Elżbieta Jankowska
Tel./Fax: (29) 764-42-22 / (29) 764-89-29
E-mail: zk_przytuly_stare@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Tomasz Dąbrowski
Tel./Fax: (29) 764-42-22 / (29) 764-89-29
E-mail: zk_przytuly_stare@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Włodzimierz Nowak
Tel./Fax: (29) 764-42-22 / (29) 764-89-29
E-mail: zk_przytuly_stare@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Agnieszka Chaberek
Tel./Fax: (29) 764-89-14 / (29) 764-89-29
E-mail: agnieszka.chaberek@sw.gov.pl

Ogłoszenia

OFERTA ZATRUDNIENIA OSADZONYCH

Ważne telefony

Sekretariat: tel. (29) 764-89-18, fax (29) 764-89-29
Dowódca Zmiany: tel. (29) 764-89-15, fax (29) 764-89-28
Dział Organizacyjny: tel. (29) 764-81-12, fax (29) 764-89-24
Dział Kadr: tel (29) 764-89-20, (29) 764-89-21
Dział Penitencjarny: kierownik, tel. (29) 764-89-11, zastępca (29) 764-89-12
Dział Ochrony: kierownik, tel. (29) 764-89-17, zastępca (29) 764-81-02
Dział Ewidencji: przyjęcia, zwolnienia (29) 764-89-14, kierownik (29) 764-89-13
Dział Kwatermistrzowski: k-k , tel.(29) 764-81-09, zastępca (29) 764-89-23
Dział Zatrudnienia Osadzonych: tel. (29) 764-89-26, BHP (29) 764-89-27
Dział Łączności i Informatyki: tel. (29) 764-89-16
Dział Finansowy: gł. ks, tel. (29) 764-89-19, depozyt (29) 764-81-05, budżet (29) 764-81-04
Służba Zdrowia: tel. (29) 764-42-22 wewn. 1217, (29) 764-81-13

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Warszawa
Przytuły Stare 13A
07-411 Rzekuń
29 1010 1010 0063 3413 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 8.30-15.30
Środa: 8.30-15.30
Czwartek: 8.30-15.30
Piątek: 8.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

Zasady przyjmowania paczek w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych:

 

1/ Skazany, tymczasowo aresztowany lub ukarany, maja prawo do otrzymania paczki żywnościowej o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg raz na kwartał.

 

2/ Paczki winny być wysłane za pośrednictwem poczty lub dostarczone bezpośrednio do zakład uwraz ze spisem jej zawartości (wewnątrz paczki). Paczki przekazywane w czasie widzeń powinny być zapakowane.

 

3/ Zabrania się dostarczania w paczkach żywnościowych artykułów:

a/ których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji,

b/ w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, np. konserwy, słoiki, napoje, itp.,

c/ artykułów spożywczych własnego wyrobu, herbaty, kawy, wyrobów tytoniowych,

d/ lekarstw, środków leczniczych, witamin, używek, za wyjątkiem tych, które zostały wypisane na receptę przez lekarza aresztu,

e/ artykułów żywnościowych wymagających obróbki termicznej.

 

4/ W uzasadnionym wypadku, osadzony może otrzymać, za zgodą dyrektora paczkę żywnościową przekraczającą dopuszczalny ciężar. Jeżeli osadzony nie uzyska takiej zgody, paczka o wadze powyżej 5 kg wraz z opakowaniem, a także paczki zawierające przedmioty, których posiadanie w jednostce jest zabronione lub są artykuły, o których mowa w punkcie 3, podlegają zwrotowi w całości do nadawcy na koszt osadzonego.

 

5/ Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez służbę zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

 

6/ Osadzeni powracający z zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego, mogą przynieść artykuły żywnościowe w limicie paczek, przewidzianym na dany kwartał.

 

7/ Osadzony może otrzymać paczkę z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środki higieny osobistej, na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora aresztu, które jest podstawą do wydania talonu na dostarczenie rzeczy, na które dyrektor wyraził zgodę. Część I talonu wraz ze spisem rzeczy umieszcza się wewnątrz paczki, natomiast część II należy umieścić w sposób trwały na paczce obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy.

 

8/ Paczki z żywnością oraz higieniczne doręcza się do Zakładu Karnego za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską i gońca, codziennie w godzinach 7.20-17.00. Paczki dostarczane przez osoby najbliższe osadzonym, bezpośrednio do Zakładu Karnego, są przyjmowane codziennie w godz. 8.15- 15.00 

9/ Wszystkie paczki powinny być zapakowane w sposób umożliwiający ich kontrolę oraz zaopatrzone w wykaz artykułów z nazwiskiem i adresem nadawcy. 

 

                                                                                 UWAGA!


 

Wprowadzona została dodatkowa możliwość realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych:


 

Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

Zamówienie jest sporządzne na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.

Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:

a) w punkcie sprzedaży,

b) drogą pocztową z adnotacją na kopercie "paczka dla osadzonego".

Numer konta punktu sprzedaży znajduje się na druku zamówienia.

Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne:

a) w kantynie jednostki,

b) w biurze przepustek,

c) w sali widzeń,

d) na stronie internetowej jednostki.

Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki; w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.

Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przlewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

W tytule wpłaty należy podać dane osadzonego tj.: imię, nazwisko i imię ojca osadzonego oraz wskazać jednostkę jego pobytu, np.: Jan Kowalski s. Jana  Zakład Karny Przytuły Stare

 

 

Pawilon B (zakład karny typu zamkniętego): 
 

Pliki do pobrania:

zal.-1-formularz-zamowienia 

zal.-2-wykaz-produktów

wzor-wypelnionego-przelewu-pawilon-B

 

 

 

Pawilon A (zakład karny typu półotwartego i otwartego) 
 

Pliki do pobrania:

realizacja paczek

sposoby zamawiania

formularz

wykaz warzywa-owoce

wykaz wyroby tytoniowe

wykaz artykuły spożywcze

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

Regulamin korzystania z komunikatora internetowego „SKYPE”

 1. W celu utrzymania kontaktu z osobami bliskimi (rodzicami, rodzeństwem, żoną, konkubiną, dziećmi) skazani przebywający w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych mają możliwość korzystania z komunikatora internetowego „SKYPE”.

 2. Korzystanie z tej formy kontaktu odbywa się na pisemną prośbę skazanego i za zgodą dyrektora.

 3. Osadzony składający prośbę o umożliwienie kontaktu powinien posiadać aktywne konto SKYPE.

 4. Wideorozmowy dla skazanych przebywających w pawilonie A odbywają się w wydzielonym do tego celu miejscu, w sali widzeń w godz. 800 – 1600:

 1. Każdy wtorek – skazani z odziału I, II, VII

 2. Każda środa – skazani z oddziału III, IV, V, VI

 3. Każda niedziela - skazani pracujący (wpisani do książki zatrudnienia)

 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na realizacje wideorozmowy w innym dniu niż w/w.

 1. Wideorozmowy w pawilonie A mogą podlegać kontroli administracji.

 2. Wideorozmowy dla skazanych przebywających w pawilonie B odbywają się w wydzielonym do tego celu miejscu, w sali widzeń, w każdy piątek i sobotę w godz. 800 – 1600 i podlegają kontroli administracji.

 3. Rozmowa trwa 30 minut. Czas liczony jest od chwili uruchomienia programu SKYPE.

 4. Nadzór nad realizacją rozmowy pełni funkcjonariusz realizujący widzenia.

 5. Pierwszeństwo rozmów uzyskują skazani sprawujący pieczę nad dziećmi w myśl art.87a kkw, osoby których rodziny zamieszkałe są w znacznej odległości od zakładu karnego, osoby nie odwiedzane na terenie jednostki penitencjarnej.

 6. Skazany ubiegający się o zgodę na wideorozmowę wskazuje w prośbie, osobę i stopień pokrewieństwa osoby, z którą chce przeprowadzić rozmowę, przewidywaną datę tej rozmowy i nr użytkownika Skype.

 7. Do prośby o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wideorozmowy skazany zobowiązany jest dołączyć według wzoru, pisemną zgodę osoby, z którą chciałby taki kontakt nawiązać.

 8. W przypadku naruszenia przez skazanego lub osobę, z którą realizowany jest kontakt za pośrednictwem komunikatora SKYPE, ustalonych zasad jego przebiegu (np. przekazywanie treści godzących w porządek publiczny lub zagrażających bezpieczeństwu jednostki, posługiwanie się wyrazami lub zwrotami powszechnie uznawanymi za wulgarne lub obelżywe albo gwarą przestępczą), kontakt może być przerwany lub zakończony przed czasem.

Załączniki: oświadczenie skype    druk skype

 

 

 

Informacja

Administracja Zakładu Karnego w Przytułach Starych informuje, że w pierwszej kolejności widzenia ze skazanymi udzielane będą:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- rodzicom lub opiekunom prawnym z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcja ruchu

(poruszającym się na wózku lub o kulach),

- osobom powyżej 75 roku życia.

 

Rejestracja widzeń dla osób skazanych we wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele trwa od godz. 8:00 do godz. 14:00, natomiast rejestracja widzeń dla osób tymczasowo aresztowanych trwa od godz. 8:00 do godz. 11:00.

( pawilon A-zakład karny typu półotwartego i otwartego, pawilon B zakład karny typu zamknietego z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych)

1/ Widzenia dla skazanych i i ukaranych w pawilonie A odbywaja się we wtorki (oddział I, II, VII), środy (oddział III, IV,V, VI) i niedziele( dla osadzonych pracujacych - wpisanych do ksiazki zatrudnienia) w godz. 8.00-16.00. Widzenia dla skazanych w pawilonie B odbywają się w piątki i soboty w godz. 8.00-16.00, natomiast widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają sie w każdą niedzielę w godz. 8:00 - 13:00.

2/ Rejestracja widzeń trwa od godz. 8.00 do 14.00 u funkcjonariusza SW pełniacego słuzbę przy bramie głównej.

3/ Skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15, do której wykonywania zobowiązani są rodzice oraz te osoby, których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu z tymi dziećmi, po uprzednim udokumentowaniu faktu ojcostwa lub opieki nad nimi.

4/ Osoby przybywające na widzenia (rodzina, bliscy i inne) powinny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Osoby nie będące najbliższą rodziną muszą być wpisane w kartę widzeń skazanego.

5/ Osoby ubiegające się o wstęp na teren aresztu, poddaje się kontroli przy użyciu urządzeń technicznych.

6/ Zabrania się wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności: broni palnej i białej, amunicji, narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania,środków odurzających i psychotropowych oraz alkoholu, a także przedmiotów niedozwolonych, a w szczególności: sprzętu łączności, urządzeń służących do odtwarzania i rejestrowania informacji, dokumentów i listów.

7/ Osobom nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym oraz osobom, co do których zachodzi podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wstęp na teren jednostki penitencjarnej.

8/ Czynnościom kontrolnym może być poddana także bez jej zgody osoba opuszczająca salę widzeń.

9/ Widzenia dla skazanych odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

10/ Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym może odbyć się w sposób uniemożliwiający bezpośredni z nim kontakt.

11/ W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu, z tym, że osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

12/ Rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli, która polega na zapoznawaniu się z ich treścią i możliwością przerwania.

13.Widzenia skazanych bez dozoru funkcjonariusza w oddzielnym pomieszczeniu odbywają się w piątki godz. 9.00-15.00.

14/ Osoby przybywające na widzenia do tymczasowo aresztowanych, powinny posiadać przy sobie zarządzenie o zgodzie na widzenie wydane przez organ dysponujący, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

15/ Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się pod nadzorem funkcjonariuszy SW w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba, że organy do dyspozycji których pozostaje tymczasowo aresztowany zezwolą na udzielenie widzenia w inny sposób.

16/ Widzenia osadzonych z obrońcami, pełnomocnikami będącymi adwokatami lub z radcami prawnymi odbywają się w dni robocze w godz. 8.30-16.00.