Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Bydgoszcz Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

85-128 Bydgoszcz

Tel./Fax: (52) 585-52-52 / (52) 582-97-29

E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Bydgoszczy jest przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet oraz skazanych (mężczyzn) posiadających grupę i podgrupę R-1. Pojemność jednostki została określona na 654 miejsc. W Areszcie znajduje się także oddział zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych kobiet i kobiet odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. W jednostce, zgodnie z jej przeznaczeniem, osadza się także: kobiety i mężczyzn podlegających leczeniu szpitalnemu, w oddziałach laryngologicznym, internistycznym oraz chirurgicznym, tymczasowo aresztowanych i skazanych (kobiety i mężczyzn) wymagających całodobowej opieki lekarskiej, kobiety i mężczyzn skierowanych do ośrodka diagnostycznego, tymczasowo aresztowanych i skazanych (kobiety i mężczyzn) objętych programem substytucji metadonowej. Jak już wspomniano wcześniej, na terenie jednostki znajduje się szpital, z oddziałami: laryngologicznym, internistycznym, chirurgicznym oraz ośrodek diagnostyczny. Areszt Śledczy w Bydgoszczy położony jest w województwie kujawsko-pomorskim, w centrum Bydgoszczy. Po odzyskaniu przez Bydgoszcz niepodległości, przy ulicy Grosse Bergstrasse (nazwanej później Wałami Jagiellońskimi), istniał tylko jeden budynek więzienny, na zapleczu gmachów sądowych. Areszt policyjny istniał przy ulicy Zielonej. Posesją graniczącą z więzieniem od strony wschodniej był browar wybudowany w 1911 roku. W Archiwum Państwowym w Bydgoszczy zachowały się dokumenty świadczące, że budowla ta tylko przez kilka lat służyła przemysłowi spożywczemu. W dniu 10 października 1923 roku do Miejskiego Urzędu Policyjnego wpłynął wniosek dotyczący przebudowy browaru na więzienie policyjne. Autorem projektu przebudowy był znawca budowlany przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy – A. Jaworski. Przebudowę ukończono w dniu 10 września 1927 roku. Budynki Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podzielone były na tzw. pawilon biały i pawilon czerwony. Do września 1939 roku biały pawilon spełniał rolę typowego aresztu policyjnego, a stary, czerwony, był typowym więzieniem. Poszukując materiałów dotyczących zatrudnionych strażników bydgoskiego więzienia natrafiono na dokumenty, w których zachowane były teczki osobowe funkcjonariuszy więziennych zatrudnionych w latach 1920-1939. W bydgoskim więzieniu pracowały przeważnie osoby, które legitymowały się bardzo dobrym świadectwem moralnym, o dobrym stanie zdrowia, a nawet o dobrym wyglądzie. W tym okresie funkcjonariuszami tego więzienia, oprócz strażników, byli nauczyciel kontraktowy oraz kapelan więzienny. Była także zatrudniona w dziale kobiecym dozorczyni. Więzienie bydgoskie należało do więzień II kategorii. Z dokumentów archiwalnych, dotyczących raportu z dn. 19 stycznia i 27 lutego 1937 roku Kolonii Penitencjarnej w Trzeciewnicy, można wnioskować, że więzienie bydgoskie posiadało kolonię rolniczą. W okresie okupacji hitlerowskiej bydgoski areszt był więzieniem sądowym. Więzienie to było ściśle związane, od pierwszych dni okupacji, z Sądem Specjalnym powołanym przez Wehrmacht. Rozpoczął on działalność w dniu 6 września 1939 r., zaraz po zajęciu Bydgoszczy przez Niemców. W więzieniu bydgoskim przebywali więźniowie podzieleni na dwie grupy: osoby oddane do dyspozycji Gestapo (osadzeni w specjalnych celach więźniowie wysyłani byli, w większości, do obozów koncentracyjnych) oraz więźniowie sądowi. Więźniowie byli traktowani przez służby nadzorcze w sposób surowy, wręcz brutalny. Wobec więźniów stosowano różne kary, np. chłostę, zamykanie w ciemnicy. Władze okupacyjne zmuszały więźniów   do ciężkiej pracy na potrzeby wojsk niemieckich. 22 stycznia 1945 roku pięć kolumn ewakuacyjnych składających się z więźniów bydgoskiego aresztu zostało wyprowadzonych pod eskortą Niemców  w kierunku północno-zachodnim. Do tej drogi wytypowano 350 osób. Do celu doszło tylko 27. Więźniowie ginęli z powodu głodu, zimna, a także wskutek nalotów. Nielicznym udało się uciec. Niezdolnych do marszu wysyłano transportem kolejowym w nieznanym kierunku. Nigdy nie dowiedziano się o ich losie. 21 stycznia 1945 roku, w godzinach wieczornych, więzienie bydgoskie było puste. Po opuszczeniu przez Niemców Bydgoszczy, w styczniu 1945 roku do miasta wkroczyły oddziały radzieckie. Opustoszałe budynki więzienne, przy ul. Wały Jagiellońskie, zajęło NKWD. Po 1945 roku Areszt Śledczy w Bydgoszczy przeszedł pod kontrolę Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy. Od tego czasu pojawiła się na Wałach nowa kategoria osadzonych – więźniowie polityczni. Wszyscy aresztowani przeszli bardzo ciężkie śledztwo. Stosowano wobec nich wymyślne tortury. Na początku 1946 roku zaczęto wykonywać w bydgoskim areszcie wyroki śmierci. Gdy w dniu 27 kwietnia 1956 roku ogłoszono na fali odwilży amnestię, uwolniono większość osób więzionych z powodów politycznych. Po 1956 roku w bydgoskim więzieniu rzadko przebywali więźniowie polityczni. Areszt bydgoski, w pierwszej formie, przetrwał do 1981 roku, w którym w więzieniach polskich miały miejsce akcje protestacyjne. Fala buntów, która przeszła przez polskie więzienia w 1981 roku nie ominęła bydgoskiego aresztu. Budynek został zdewastowany. Więzienie zamknięto do 1984 roku. Po 1981 roku jednostkę rozbudowano, dobudowując pawilon wiążący budynek więzienny i kuchnię dietetyczną. Przebudowano i rozbudowano pole spacerowe, pralnię i magazyn depozytowy. W tutejszej jednostce, od 1988 roku, istnieje także jeden oddział żeński. W okresie reorganizacji, której podlegały jednostki penitencjarne w Polsce, Areszt Śledczy w Bydgoszczy umiejętnie wychodził naprzeciw wszelkim zmianom i innowacjom w systemie resocjalizacyjnym. Warto wspomnieć, że od 1972 roku przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy funkcjonował Wojewódzki Zarząd Zakładów Karnych (WZZK). W 1976 roku w wyniku reorganizacji zmieniono jego nazwę na Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych (OZZK). W 1990 roku miała miejsce następna reorganizacja. Powstały Rejonowe Areszty Śledcze (RAŚ). Rok 1996 przyniósł w więziennictwie polskim kolejne zmiany. W Bydgoszczy utworzono ponownie Areszt Śledczy. W jednym z jego budynków mieści się Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy (OISW).

Dyrektor aresztu śledczego
płk Grzegorz Breitenbach
Tel./Fax: (52) 585-52-52 / (52) 582-97-29
E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Justyna Krupińska-Kaczmarek
Tel./Fax: (52) 585-52-18 / (52) 582-97-29
E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Piotr Płotka
Tel./Fax: (52) 585-52-13 / (52) 582-97-29
E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Rafał Grabski
Tel./Fax: (52) 585-53-76
E-mail: rafal.grabski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (52) 585-52-15
Dowódca Zmiany: (52) 585-52-00 / (52) 585-52-51 / (52) 585-52-52
Dział Organizacyjny: (52) 585-52-08 / (52) 585-52-78
Dział Kadr: (52) 585-52-05
Dział Penitencjarny: (52) 585-52-20
Dział Ochrony: (52) 585-52-40
Dział Ewidencji: (52) 585-52-70
Dział Kwatermistrzowski: (52) 585-53-00
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (52) 585-52-71
Dział Łączności i Informatyki: (52) 585-53-20
Dział Finansowy: (52) 585-52-80
Służba Zdrowia: (52) 585-53-74

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
Bydgoszcz
79 1130 1075 0002 6134 5920 0004

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 10.00-17.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa: 9.00-13.00
Czwartek: 9.00-13.00
Piątek: 9.00-13.00

Zasady przyjmowania paczek

 

 

 

INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 

           Z dniem 1 marca 2015 r. zmianie ulegnie dotychczasowa organizacja udzielania widzeń w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Wychodząc naprzeciw formułowanym przez odwiedzających i odwiedzanych oczekiwaniom związanym z postulatem poprawy warunków towarzyszących widzeniom, a także skrócenia czasu oczekiwania przez zainteresowane strony na ich realizację – administracja jednostki zdecydowała się wprowadzić reformę dotychczasowego modelu zgłaszania przez odwiedzających zamiaru udziału w widzeniu. Zmianie ulegnie również sama organizacja związana z porządkiem udzielania widzeń. Na decyzję tę złożyły się również, z powodzeniem funkcjonujące, rozwiązania stosowane w innych jednostkach penitencjarnych w kraju i zagranicą.
          Głównym celem zaplanowanej zmiany jest wzrost poziomu komfortu i bezpieczeństwa odwiedzających oraz poprawa sprawności organizacyjnej towarzyszącej widzeniom, wyrażająca się w radykalnym skróceniu czasu oczekiwania na ich przeprowadzenie. Realizacja proponowanych Państwu od 1 marca b.r. nowych zasad organizacji widzeń zagwarantuje w niedalekiej przyszłości ogólny wzrost poziomu satysfakcji rodzin osadzonych, jak też samych osadzonych.
          Doświadczane przez Państwa niedogodności, wynikające z dotychczasowej niedoskonałej organizacji widzeń, zmusiły administrację Aresztu do wypracowania nowego, adekwatnego do zmieniających się potrzeb, modelu. Na chwilę obecną o ramach czasowych związanych z koniecznością cierpliwego oczekiwania przez każdego z Was na realizację widzenia, a także po jego zakończeniu, decyduje nieprzewidywalnych rozmiarów frekwencja zainteresowanych odbyciem spotkania z osadzonymi, występująca w danym dniu.
           Dlatego wzrost poziomu bezpieczeństwa i sprawności podejmowanych z Państwa udziałem działań w nowym porządku widzeń zdecydowano się osiągnąć poprzez zastosowanie przejrzystej  zasady opierającej się na zaplanowanym, proporcjonalnym rozłożeniu całości liczby widzeń na ustalone porządkiem wewnętrznym dni.
           W tym celu, od dnia 27 lutego b.r., ulegnie zmianie:
1. Forma składania deklaracji związanej z zamiarem odwiedzin.
           Począwszy od tego dnia (oraz w każdy kolejny piątek) zostanie Państwu udostępniona linia telefoniczna o numerze 52 58 55 261, pod którym w godzinach 8.00-15.30 będą przyjmowane od Państwa zgłoszenia dotyczące zamiaru odwiedzin osadzonego. Forma telefonicznego zgłoszenia będzie jedyną akceptowalną formą. Funkcjonariusz będzie dokonywał rejestracji i ustaleń związanych z terminami i godzinami planowanych przez Państwa zgłoszeń na najbliższe trzy dni wyznaczone porządkiem wewnętrznym jako dni udzielania widzeń – t.j. niedzielę, poniedziałek i wtorek.
          Przekazany Państwu indywidualny numer osadzonego stanowić będzie podstawę dla ustaleń dokonywanych drogą telefoniczną z administracją Aresztu w sprawie planowanych odwiedzin. Znajomość przez osobę zabiegającą o widzenie tego niepowtarzalnego dla każdego osadzonego ciągu znaków pozwoli uwiarygodnić tożsamość rozmówcy, jako osoby uprawnionej do odwiedzin osadzonego. Funkcjonariusz będzie uzależniał przyjęcie zgłoszenia związanego z ustaleniem terminu i godziny widzenia od znajomości przez Państwa tegoż kodu. W celu sprawnego dokonania zgłoszenia należy go mieć uprzednio przygotowywanym. Co oczywiste, nie należy go ujawniać osobom niepowołanym.
          W pierwszych tygodniach funkcjonowania nowej organizacji awizowania zgłoszeń można zakładać przeciążenie udostępnionego do tego celu numeru linii telefonicznej. NALEŻY ZATEM UZBROIĆ SIĘ W NIECO CIERPLIWOŚCI W TRAKCIE ZABIEGÓW O UZYSKANIE POŁĄCZENIA.
         Wprowadzony element reformy oznacza dla Państwa gwarancję uzyskania widzenia w konkretnym dniu o konkretnej godzinie - bez konieczności oczekiwania na nie przez kilka godzin w tłoku i niewygodzie. Z dniem 1 marca 2015 r. zniesiony zostanie wymóg ustawienia się w kolejkę. Dyskryminował on bowiem odwiedzających pod względem odległości miejsca zamieszkania od lokalizacji jednostki, co przekładało się często na miejsce w kolejce i związany z nim czas oczekiwania. Połączenie telefoniczne jest metodą sprawiedliwą dla wszystkich. Poza tym zniesie tę różnicującą  większość z Państwa odległość. Pozwoli wreszcie przygotować się do punktualnej realizacji widzenia zaangażowanym w jego realizację funkcjonariuszom i samemu osadzonemu.
          Zgłoszenia będzie można dokonać nie ruszając się z domowego zacisza. Sprawnie, i co najważniejsze dyskretnie, z zachowaniem anonimowości własnych danych, z dala od zainteresowania przypadkowych osób – jak odbywało się to dotychczas w trakcie składania przez okienko woli odwiedzin dyżurującemu funkcjonariuszowi.
2. Godziny stawiennictwa na terenie jednostki osób zarejestrowanych do udziału w widzeniu.
Ustala się dla każdego z dotychczasowych dni widzeń 3 tury odwiedzin w godzinach:
  8.00-10.00
10.00-12.00
13.00-15.00

          Rozmiary czasu trwania tury zagwarantują Państwu nieskrępowane korzystanie z dłuższych i dodatkowych widzeń – elementu dotychczas negocjonowanego, zależnego od wzmożonej frekwencji odwiedzających i godziny rozpoczęcia samego widzenia.
         Zakwalifikowanie zgłoszenia do odpowiedniej tury oznacza wymóg zgłoszenia się na pół godziny przed rozpoczęciem samego widzenia, w celu wykonania niezbędnych czynności związanych z potwierdzeniem tożsamości, zdaniem przedmiotów niedozwolonych, poddaniem się kontroli.
          Kierując się potrzebą skutecznego przekazania zapowiedzi przygotowanej zmiany - traktuję Państwa jako grono osób najbardziej nią zainteresowane. Dlatego jak największą część z Was zamierzam uczynić zwolennikami realizowanej reformy organizacji widzeń.       

          Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą przepisów wykonawczych w tym zakresie, od 23.11.2012r., zarządzenie o zgodzie na widzenie nie podlega wykonaniu, po otrzymaniu zawiadomienia o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu. Konsekwencją tej zmiany, będzie realizacja zarządzeń o zgodzie na widzenie wystawionych przez organ, do dyspozycji którego tymczasowo aresztowany faktycznie pozostaje w dniu realizacji w/w zarządzenia.

         

          Uprzejmie informuję, że od dnia 18 czerwca 2013 roku w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, wprowadza się dodatkowy sposób realizacji zakupu paczki higieniczno-odzieżowej - za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.
Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna będą:
- w punkcie sprzedaży,
- w sali widzeń,
- na stronie internetowej jednostki penitencjarnej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy:
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-bydgoszcz/areszt-sledczy-bydgoszcz/

Osoby zainteresowane mogą złożyć zamówienie na dostarczenie paczki higieniczno-odzieżowej dla osadzonego:
- w punkcie sprzedaży,
- drogą pocztową wraz z dowodem wpłaty.

          Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki higieniczno-odzieżowej, które stanowią dołączone  do zamówienia:
- talon na w/w artykuły,
- dane korespondencyjne osoby składającej zamówienie,
- dowód wpłaty.
          W przypadku braku pierwszego z wymienionych dokumentów pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).
         Paczka realizowana w drodze zamówienia wraz z dowodem wpłaty, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia bez dodatkowych opłat. 

Artykuły drogeryjne - pobierz

Lista produktów - pobierz

Zamówienie na paczkę -pobierz

(Uwaga!!! Pliki w formacie .odt .pdf)

 

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

 

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

85-128 Bydgoszcz

 

Zasady przyjmowania paczek:

 

 1. Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

 2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane, bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.

 3. Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Aresztu.

 4. Paczki żywnościowe i odzieżowo-higieniczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych można dostarczać we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania.

 5. Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy przez funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek.

 6. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.

 7. Paczka żywnościowa, której ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg, nie będzie przyjęta przez administrację jednostki.

 8. W paczce żywnościowej nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak i artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. W paczce higienicznej lub higieniczno -odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu.

 9. Nie przestrzeganie tych zasad może spowodować nie przyjęcie paczki.

 10. Osadzony zobowiązany jest do poinformowania osób bliskich o korzystaniu z wyżywienia dietetycznego i artykułach żywnościowych, które z przyczyn medycznych, nie mogą być przesyłane w paczkach. Jeżeli lekarz stwierdzi, że w paczce przesłano osadzonemu art. żywnościowe nie wskazane z przyczyn zdrowotnych paczka taka zostanie odesłana do nadawcy.

 11. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

 

Zasady przyjmowania sprzętu elektronicznego

 

Po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Aresztu, osadzony może posiadać w celi:

 1. Telewizor o przekątnej ekranu do 19 cali wraz z przewodem antenowym,

 2. Radio o wymiarach nie przekraczających wielkości telewizora wymienionego w pkt. 1. Radio nie może być wyposażone w zewnętrzny zasilacz, a w przypadku zasilania bateryjnego używać można wyłącznie baterii zakupionych w kantynie znajdującej się na terenie Aresztu Śledczego.

 3. Radiomagnetofon (wyłącznie skazani) z zastrzeżeniem jak w pkt. 2. Sprzęt ten nie może być wyposażony w odłączalne od głównej części głośniki, ani posiadać wejścia USB.

 4. Przedłużacz elektryczny o maksymalnej długości 2 mb.

 5. Nie zezwala się na użytkowanie w celi pilotów zdalnego sterowania urządzeń RTV.

 6. Przyjęcie sprzętu odbywa się w czasie widzeń. Wydanie sprzętu do użytkowania w celi jest poprzedzone przeglądem dokonanym przez pracownika działu techniki, łączności i informatyki, pod kątem zgodności z powyższymi wymaganiami, normami bezpieczeństwa użytkowania oraz zawartości przedmiotów niedozwolonych.

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

Od dnia 03 listopada 2013 roku w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy ustala się nowy następujący harmonogram widzeń dla osadzonych:

         a) poniedziałek w godz. 08.30: 15.00 dla skazanych
         b) wtorek w godz. 08.30: 15.00 dla tymczasowo aresztowanych i skazanych
         c) niedziela w godz. 08.00: 15.00 dla tymczasowo aresztowanych i skazanych

 

 

Informuję, że w pierwszej kolejności widzenia z osobami pozbawionymi wolności oraz tymczasowo aresztowanymi, udzielane będą przybyłym  na nie: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

 1. Prośby i zarządzenia o zgodzie na widzenie z osadzonym przyjmowane będą do realizacji do godz. 13.45.

 2. Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Kodeks karny wykonawczy a dla tymczasowo aresztowanych organ dysponujący.

 3. Zezwala się na dostarczenie osadzonym, w dni widzeń, następujących przedmiotów: grzałka do gotowania wody lub czajnik, kubek lub szklanka, talerz głęboki i płytki, sztućce z tworzywa sztucznego.


 

UWAGA !!!

Osoba ubiegająca się o wstęp na teren Aresztu Śledczego w Bydgoszczy jest zobowiązana do zdeponowania:

 • wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa Aresztu,

 • przedmiotów mogących utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego

  oraz poddania się kontroli eliminującej próbę nielegalnego wniesienia tych przedmiotów.

W szczególności zabronione jest wnoszenie na teren Aresztu Śledczego w Bydgoszczy następujących przedmiotów i ich imitacji:

 • broni palnej i białej,

 • amunicji i środków pirotechnicznych,

 • narzędzi do cięcia metalu,

 • środków obezwładniających,

 • środków odurzających i psychotropowych,

 • alkoholu,

 • sprzętu łączności,

 • urządzeń technicznych służących do rejestrowania i odtwarzania informacji,

 • dokumentów i listów.

Wobec osób, które nie podporządkują się powyższym ustaleniom zastosowane będą odpowiednie środki zabezpieczające w postaci odmowy wpuszczenia na teren Aresztu lub zatrzymanie do dyspozycji funkcjonariuszy Policji, przy użyciu środków przymusu bezpośredniego.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r., Nr 79, poz. 523),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U z 2010 r., Nr 147, poz. 984)