Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Bydgoszcz Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

85-128 Bydgoszcz

Tel./Fax: (52) 585-52-52 / (52) 582-97-29

E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Bydgoszczy jest przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet oraz skazanych (mężczyzn) posiadających grupę i podgrupę R-1. Pojemność jednostki została określona na 654 miejsc. W Areszcie znajduje się także oddział zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych kobiet i kobiet odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. W jednostce, zgodnie z jej przeznaczeniem, osadza się także: kobiety i mężczyzn podlegających leczeniu szpitalnemu, w oddziałach laryngologicznym, internistycznym oraz chirurgicznym, tymczasowo aresztowanych i skazanych (kobiety i mężczyzn) wymagających całodobowej opieki lekarskiej, kobiety i mężczyzn skierowanych do ośrodka diagnostycznego, tymczasowo aresztowanych i skazanych (kobiety i mężczyzn) objętych programem substytucji metadonowej. Jak już wspomniano wcześniej, na terenie jednostki znajduje się szpital, z oddziałami: laryngologicznym, internistycznym, chirurgicznym oraz ośrodek diagnostyczny. Areszt Śledczy w Bydgoszczy położony jest w województwie kujawsko-pomorskim, w centrum Bydgoszczy. Po odzyskaniu przez Bydgoszcz niepodległości, przy ulicy Grosse Bergstrasse (nazwanej później Wałami Jagiellońskimi), istniał tylko jeden budynek więzienny, na zapleczu gmachów sądowych. Areszt policyjny istniał przy ulicy Zielonej. Posesją graniczącą z więzieniem od strony wschodniej był browar wybudowany w 1911 roku. W Archiwum Państwowym w Bydgoszczy zachowały się dokumenty świadczące, że budowla ta tylko przez kilka lat służyła przemysłowi spożywczemu. W dniu 10 października 1923 roku do Miejskiego Urzędu Policyjnego wpłynął wniosek dotyczący przebudowy browaru na więzienie policyjne. Autorem projektu przebudowy był znawca budowlany przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy – A. Jaworski. Przebudowę ukończono w dniu 10 września 1927 roku. Budynki Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podzielone były na tzw. pawilon biały i pawilon czerwony. Do września 1939 roku biały pawilon spełniał rolę typowego aresztu policyjnego, a stary, czerwony, był typowym więzieniem. Poszukując materiałów dotyczących zatrudnionych strażników bydgoskiego więzienia natrafiono na dokumenty, w których zachowane były teczki osobowe funkcjonariuszy więziennych zatrudnionych w latach 1920-1939. W bydgoskim więzieniu pracowały przeważnie osoby, które legitymowały się bardzo dobrym świadectwem moralnym, o dobrym stanie zdrowia, a nawet o dobrym wyglądzie. W tym okresie funkcjonariuszami tego więzienia, oprócz strażników, byli nauczyciel kontraktowy oraz kapelan więzienny. Była także zatrudniona w dziale kobiecym dozorczyni. Więzienie bydgoskie należało do więzień II kategorii. Z dokumentów archiwalnych, dotyczących raportu z dn. 19 stycznia i 27 lutego 1937 roku Kolonii Penitencjarnej w Trzeciewnicy, można wnioskować, że więzienie bydgoskie posiadało kolonię rolniczą. W okresie okupacji hitlerowskiej bydgoski areszt był więzieniem sądowym. Więzienie to było ściśle związane, od pierwszych dni okupacji, z Sądem Specjalnym powołanym przez Wehrmacht. Rozpoczął on działalność w dniu 6 września 1939 r., zaraz po zajęciu Bydgoszczy przez Niemców. W więzieniu bydgoskim przebywali więźniowie podzieleni na dwie grupy: osoby oddane do dyspozycji Gestapo (osadzeni w specjalnych celach więźniowie wysyłani byli, w większości, do obozów koncentracyjnych) oraz więźniowie sądowi. Więźniowie byli traktowani przez służby nadzorcze w sposób surowy, wręcz brutalny. Wobec więźniów stosowano różne kary, np. chłostę, zamykanie w ciemnicy. Władze okupacyjne zmuszały więźniów   do ciężkiej pracy na potrzeby wojsk niemieckich. 22 stycznia 1945 roku pięć kolumn ewakuacyjnych składających się z więźniów bydgoskiego aresztu zostało wyprowadzonych pod eskortą Niemców  w kierunku północno-zachodnim. Do tej drogi wytypowano 350 osób. Do celu doszło tylko 27. Więźniowie ginęli z powodu głodu, zimna, a także wskutek nalotów. Nielicznym udało się uciec. Niezdolnych do marszu wysyłano transportem kolejowym w nieznanym kierunku. Nigdy nie dowiedziano się o ich losie. 21 stycznia 1945 roku, w godzinach wieczornych, więzienie bydgoskie było puste. Po opuszczeniu przez Niemców Bydgoszczy, w styczniu 1945 roku do miasta wkroczyły oddziały radzieckie. Opustoszałe budynki więzienne, przy ul. Wały Jagiellońskie, zajęło NKWD. Po 1945 roku Areszt Śledczy w Bydgoszczy przeszedł pod kontrolę Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy. Od tego czasu pojawiła się na Wałach nowa kategoria osadzonych – więźniowie polityczni. Wszyscy aresztowani przeszli bardzo ciężkie śledztwo. Stosowano wobec nich wymyślne tortury. Na początku 1946 roku zaczęto wykonywać w bydgoskim areszcie wyroki śmierci. Gdy w dniu 27 kwietnia 1956 roku ogłoszono na fali odwilży amnestię, uwolniono większość osób więzionych z powodów politycznych. Po 1956 roku w bydgoskim więzieniu rzadko przebywali więźniowie polityczni. Areszt bydgoski, w pierwszej formie, przetrwał do 1981 roku, w którym w więzieniach polskich miały miejsce akcje protestacyjne. Fala buntów, która przeszła przez polskie więzienia w 1981 roku nie ominęła bydgoskiego aresztu. Budynek został zdewastowany. Więzienie zamknięto do 1984 roku. Po 1981 roku jednostkę rozbudowano, dobudowując pawilon wiążący budynek więzienny i kuchnię dietetyczną. Przebudowano i rozbudowano pole spacerowe, pralnię i magazyn depozytowy. W tutejszej jednostce, od 1988 roku, istnieje także jeden oddział żeński. W okresie reorganizacji, której podlegały jednostki penitencjarne w Polsce, Areszt Śledczy w Bydgoszczy umiejętnie wychodził naprzeciw wszelkim zmianom i innowacjom w systemie resocjalizacyjnym. Warto wspomnieć, że od 1972 roku przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy funkcjonował Wojewódzki Zarząd Zakładów Karnych (WZZK). W 1976 roku w wyniku reorganizacji zmieniono jego nazwę na Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych (OZZK). W 1990 roku miała miejsce następna reorganizacja. Powstały Rejonowe Areszty Śledcze (RAŚ). Rok 1996 przyniósł w więziennictwie polskim kolejne zmiany. W Bydgoszczy utworzono ponownie Areszt Śledczy. W jednym z jego budynków mieści się Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy (OISW).

Dyrektor aresztu śledczego
płk Grzegorz Breitenbach
Tel./Fax: (52) 585-52-52 / (52) 582-97-29
E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Justyna Krupińska-Kaczmarek
Tel./Fax: (52) 585-52-18 / (52) 582-97-29
E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Piotr Płotka
Tel./Fax: (52) 585-52-13 / (52) 582-97-29
E-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Rafał Grabski
Tel./Fax: (52) 585-53-76
E-mail: rafal.grabski@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Oferta zatrudnienia osób pozbawionych wolności

Ważne telefony

Sekretariat: (52) 585-52-15
Dowódca Zmiany: (52) 585-52-00 / (52) 585-52-51 / (52) 585-52-52
Dział Organizacyjny: (52) 585-52-08 / (52) 585-52-78
Dział Kadr: (52) 585-52-05
Dział Penitencjarny: (52) 585-52-20
Dział Ochrony: (52) 585-52-40
Dział Ewidencji: (52) 585-52-70
Dział Kwatermistrzowski: (52) 585-53-00
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (52) 585-52-71
Dział Łączności i Informatyki: (52) 585-53-20
Dział Finansowy: (52) 585-52-80
Służba Zdrowia: (52) 585-53-74

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
Bydgoszcz
79 1130 1075 0002 6134 5920 0004

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 10.00-17.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa: 9.00-13.00
Czwartek: 9.00-13.00
Piątek: 9.00-13.00

Zasady przyjmowania paczek

 

 

Zasady przyjmowania paczek higieniczno-odzieżowych z zewnątrz.

 

 1. Osadzony ma prawo otrzymać, za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

 2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane, bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.

 3. Korespondencja, w której będą przesyłane artykuły wykraczające poza formę listu nie będzie przyjmowana do Aresztu.

 4. Paczki odzieżowo-higieniczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych można dostarczać we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście w dni widzeń, w czasie ich trwania.

 5. Paczki dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy przez funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek.

 6. Wewnątrz paczki winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.

 7. W paczce higienicznej lub higieniczno-odzieżowej mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu (talonie).

 8. Nie przestrzeganie tych zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.

 

Zasady zakupu paczek higieniczno-odzieżowych w punkcie sprzedaży.

 

W Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, istnieje dodatkowy sposób realizacji zakupu paczki higieniczno-odzieżowej – za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.

 

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są:

 

 • w punkcie sprzedaży,

 • w sali widzeń,

 • w biurze przepustek,

 • w poczekalni dla osób odwiedzających,

 • na stronie internetowej jednostki penitencjarnej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy:

 

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki higieniczno-odzieżowej, które stanowią dołączone do zamówienia:

 

 • talon na w/w artykuły,

 • dane korespondencyjne osoby składającej zamówienie,

 • dowód wpłaty.

 

W przypadku braku talonu na zamówione artykuły pieniądze zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Realizacja zamówienia paczki dokonywana jest po złożeniu zamówienia wraz z przekazanym dowodem wpłaty. Następnie niezwłocznie przekazywana jest osadzonemu bez dodatkowych opłat nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 

Zasady zamawiania paczek żywnościowych przez osoby najbliższe.

 1. Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „skazanym", ma prawo otrzymywać paczkę żywnościową, zamówioną przez osobę najbliższą,

   

 2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:


  a) bezpośrednio do punktu sprzedaży Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 Bydgoszcz, po odbytym widzeniu (procedura składania zamówień na paczkę żywnościową w czasie widzeń została określona w punktach 10, 11 w części zasady udzielania widzeń),
  b) drogą pocztową na adres punktu sprzedaży Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Baltica ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 Bydgoszcz,
  c) drogą elektroniczną na adres
  aresztbydgoszcz@o2.pl

   

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

   

 4. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio
  w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży - w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą
  pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

   

 5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki
  penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt
  przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o
  przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

UWAGA

NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO NA E-PACZKI
Nowy nr 05 1130 1121 0006 5624 1620 0015 

Lista produktów  AŚ Bydgoszcz- pobierz

Lista produktów OZ Bydgoszcz- pobierz 

Zamówienie na paczkę - pobierz

(Uwaga!!! Pliki w formacie .pdf)

 

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

Areszt Śledczy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4

85-128 Bydgoszcz

 

Zasady przyjmowania sprzętu RTV.

 

Przyjmowanie sprzętu odbywa się w czasie widzeń, po wcześniejszym uzyskaniu przez osadzonego zezwolenia Dyrektora Aresztu.

 

Osadzony może posiadać w celi:

 

 1. Telewizor o przekątnej ekranu do 19 cali wraz z przewodem antenowym o długości do 3 m, zakończonym tzw. prostymi wtykami antenowymi.

 2. Dekoder DVB-T z przewodem euro.

 3. Radio o szerokości nie przekraczającej 50 cm.

 4. Radiomagnetofon lub odtwarzacz płyt CD (wyłącznie skazani) z zastrzeżeniem jak w pkt. 3.

 5. Słuchawki (bez mikrofonu).

 6. Przedłużacz elektryczny z bolcem ochronnym o max. długości 2 m.

 

Dostarczony sprzęt nie może być wyposażony w zasilacz zewnętrzny, stację dokującą, czytnik kart pamięci, odłączane części (głośniki i baterie). Sprzęt nie może umożliwiać prowadzenia łączności bezprzewodowej oraz rejestracji informacji.
W przypadku zasilania bateryjnego używać można wyłącznie baterii zakupionych w kantynie umiejscowionej na terenie Aresztu Śledczego. Ponadto każde urządzenie musi posiadać zwartą i kompletną obudowę, bez szczelin i otworów umożliwiających dostęp do jej wnętrza.

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

Osoba ubiegająca się o wstęp na teren Aresztu Śledczego w Bydgoszczy jest zobowiązana do:

 

 • zdeponowania dokumentu tożsamości,

 • zdeponowania przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, mogących stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa Aresztu,

 • poddania się kontroli eliminującej próbę nielegalnego wniesienia tych przedmiotów.

 

W szczególności zabronione jest wnoszenie na teren Aresztu Śledczego
w Bydgoszczy następujących przedmiotów i ich imitacji:

 

 • broni palnej i białej,

 • amunicji i środków pirotechnicznych,

 • narzędzi do cięcia metalu,

 • środków służących do obezwładniania,

 • środków odurzających i substancji psychotropowych,

 • alkoholu,

 • przedmioty, które mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania karnego,

 • sprzętu łączności,

 • urządzeń technicznych służących do rejestrowania i odtwarzania informacji,

 • dokumentów i listów.

 •  

Wobec osób, które nie podporządkują się powyższym ustaleniom zastosowane będą odpowiednie środki w postaci odmowy wpuszczenia na teren Aresztu lub zatrzymanie na terenie jednostki i przekazania Policji.

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r., Nr 79, poz. 523),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U z 2010 r., Nr 147, poz. 984),

 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 roku
  w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. Nr 194 poz. 1902 z pz. zm.).

   

 

Porządek udzielania widzeń.

 

  

 

1. Widzenia odbywają się w następujące dni:

 

 • niedziela - w godz. 8.00 do 15.00 dla skazanych i tymczasowo aresztowanych,

 • poniedziałek - w godz. 8.00 do 15.00 dla skazanych i tymczasowo aresztowanych,

 

„Informuję, że w związku z przypadającym na dzień 25.12.2016r. Świętem Bożego Narodzenia wyznacza się widzenia w dniu 23 grudnia, na które rejestracje zgłoszeń przyjmowane będą dnia 22 grudnia.

Ponadto rejestrację zgłoszeń odwiedzających do udziału w widzeniach,  przeniesiono z dnia 6-go stycznia 2017 r. na dzień 5-g- stycznia 2017 r.”.

Dodatkowo widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych udzielane są
w drugi dzień Świąt Wielkanocy oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godz. 8.00 do 15.00. W pozostałe dni świąt państwowych i kościelnych nie udziela się widzeń.

 

2. Rejestracja zgłoszeń odwiedzających do udziału w widzeniu odbywa się telefonicznie
w każdy piątek miesiąca pod numerem telefonu 52 58 55 261, w godz. 8.00 do 15.30. Ustalanie terminu odbycia widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi, wymaga posiadania przez osobę zainteresowaną widzeniem aktualnego Zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

 

3. Widzenia, o których mowa w pkt. 1a - 1c odbywają się w trzech turach:

 

I tura - godz. 8.00-10.00,

II tura - godz. 10.00-12.00,

III tura - godz. 13.00-15.00.

 

a) kontrola osób zakwalifikowanych do udziału w widzeniu rozpoczyna się nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem wyznaczonej tury. Oznacza to konieczność zgłoszenia się odwiedzających przed bramą główną jednostki na pół godziny przed rozpoczęciem tury.

b) na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 27 zgłoszeń, niezależnie od sposobu udzielania widzeń.

 

4. Dyrektor w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach może zezwolić na realizację widzenia:

 

a) w inny dzień niż określono w pkt. 1a - 1b ,

b) w innych godzinach niż określono w pkt. 1a - 1b.

 

5. Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:

 

a) dowód osobisty;

b) dokument paszportowy;

c) legitymację służbową;

d) dowód tożsamości cudzoziemca;

e) prawo jazdy;

f) legitymację szkolną (wyłącznie w stosunku do osób niepełnoletnich w wieku szkolnym, a dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia).

 

6. Nie będzie wpuszczona na teren jednostki osoba przybyła na widzenie z dokumentem, w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) oraz, której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

 

7. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa ze skazanym (na podstawie wiarygodnych dokumentów – tj. m.in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia, lub dokumentu poświadczającego nazwisko panieńskie kobiety) spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym.

 

8. Miejscem udzielania widzeń są sale widzeń jednostki.

 

9. Widzenia dla chorych przebywających w szpitalu odbywają się w sali widzeń szpitala, po uprzednim wyrażeniu zgody przez lekarza.

 

10. W dni widzeń w punkcie sprzedaży w sali widzeń, istnieje możliwość:

 

a) realizacji zamówienia przez osoby najbliższe paczki żywnościowej – zgodnie z art. 113a § 3 Kkw.
b) realizacji zezwolenia na otrzymanie paczki higieniczno–odzieżowej przez osoby odwiedzające – zgodnie z art. 113a § 4 Kkw.

 

11. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia na paczkę żywnościową podczas widzenia przez osobę najbliższą - funkcjonariusz odpowiedzialny za realizację widzeń w danej sali widzeń - w celu skrócenia czasu składania zmówień po zakończonym widzeniu - wydaje tej osobie druk zamówienia oraz wykaz dostępnych w sprzedaży produktów.
Realizacji powyższych uprawnień dokonuje się po zakończonym widzeniu. Termin dostarczenia paczki żywnościowej wynosi do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

 

12. Punkt sprzedaży umożliwia zakup artykułów higienicznych i bielizny. Artykuły, których nie ma w asortymencie punktu sprzedaży, mogą być zamawiane na indywidualną prośbę skazanego i uzyskaniu zgody Dyrektora. W przypadku reklamacji czy niezgodności z zamówieniem wszelkie działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy będą podejmowane przez prowadzącego kantynę.
Obowiązuje ograniczenie ilościowe zakupów – zgodne z ilością określoną w zezwoleniu na otrzymanie paczki. Nie realizuje się w tym przypadku sprzedaży artykułów tytoniowych.

 

13. Do opieki nad dziećmi biorącymi udział w widzeniu zobowiązani są ich opiekunowie.

 

14. Stolik, przy którym odbywa się widzenie wyznacza funkcjonariusz nadzorujący widzenia.

 

15. Osobom odwiedzającym oraz osadzonym zabrania się podczas widzeń w szczególności:


a) wzajemnego przekazywania sobie przedmiotów,
b) nawiązywania nielegalnych kontaktów z innymi osobami,
c) palenia tytoniu,
d) głośnych rozmów,
e) używania gwary przestępców, słów wulgarnych i obelżywych,
f) zdejmowania odzieży (osadzeni),
g) samowolnego poruszania się po sali widzeń,
h) opuszczania wyznaczonego miejsca bez zgody funkcjonariusza.

 

16. W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielenia widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.