Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Koronowo Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Koronowie

ul. Bydgoska 27

86-010 Koronowo

Tel./Fax: (52) 382-09-00/ (52) 382-09-19

E-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Koronowie jest jednostką typu zamkniętego z oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla mężczyzn będących recydywistami penitencjarnymi oraz oddziałem zewnętrznym typu półotwartego i otwartego. Pojemność łaczna jednostki wynosi 923 miejsca. W zakładzie realizuje się nauczanie w liceum ogólnokształcącym, zasadniczej szkole zawodowej przygotowującej do zawodu kucharza małej gastronomii oraz gimnazjum. Zakład podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Bydgoszczy. Położony jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zakład Karny w Koronowie utworzony został w 1819 roku na mocy reskryptu króla Fryderyka Wilhelma III, kiedy to władze pruskie przejęły majątek Zakonu Cystersów wraz z klasztorem i kościołem. Klasztor pochodzi z XIV wieku. W chwili przejęcia miał zabudowę typowo barokową, której elementy architektoniczne i dekoracyjne pozostały do dzisiaj. Podporządkowane władzom policyjnym więzienie (tzw. dom poprawczy - Zuchthaus) zaludnione zostało przestępcami kryminalnymi z terenu Prus Zachodnich. W II połowie XIX wieku, zgodnie z ówczesnymi trendami penitencjarnymi, władze pruskie wybudowały pawilon celkowy. W dwudziestoleciu międzywojennym koronowskie więzienie było polskim miejscem odosobnienia dla przestępców kryminalnych. W okresie II wojny światowej jednostka służyła niemieckiemu okupantowi. W latach 1939-1945 zmarło lub zginęło w Koronowie 600 więźniów. Zakładowi Karnemu w Koronowie od dnia 1 października 2012 roku podlega Oddział Zewnętrzny w Strzelewie. Oddział powstał w połowie lat 60-tych jako ośrodek pracy. Ideą powstania ośrodka było zapewnienie siły roboczej dla potrzeb istniejącego wówczas w Strzelewie Państwowego Gospodarstwa Rolnego, realizując przy tym resocjalizacyjny aspekt pracy skazanych. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych miała miejsce przebudowa obiektów wchodzących w skład ośrodka, nadając im obecny kształt i funkcjonalność. W takiej formie oddział funkcjonował do lat osiemdziesiątych, wówczas nastąpiła przerwa w eksploatacji pomieszczeń oddziału, co było związane ze zmniejszającą się liczbą osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Ponowne uruchomienie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie jako oddziału podlegającego Zakładowi Karnemu w Potulicach nastąpiło w latach dziewięćdziesiątych. Do dnia 30 wrześnie 2012 r. funkcjonował on na ustalonych wówczas zasadach.

 

Dyrektor zakładu karnego
mjr Jerzy Żurek
Tel./Fax: (52) 382-09-00 / (52) 382-09-19
E-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Marek Oppermann
Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 382-09-00 / (52) 382-09-19
E-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Tomasz Janowski
Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 382-09-00 / (52) 382-09-19
E-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Maciej Stupczyński
Tel./Fax: Tel./Fax: (52) 344-16-68
E-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Piotr Klonowski
Tel./Fax: (52) 382-09-23 / (52) 382-09-19
E-mail: piotr.klonowski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (52) 382-09-21
Dowódca Zmiany: (52) 382-09-12
Dział Organizacyjny: (52) 382-09-18
Dział Kadr: (52) 382-09-22 / (052) 382-09-26
Dział Penitencjarny: (52) 382-09-23
Dział Ochrony: (52) 382-09-08
Dział Ewidencji: (52) 382-09-06 / (052) 382-09-07 / (052) 382-09-13
Dział Kwatermistrzowski: (52) 382-09-03 / (052) 382-09-09
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (52) 382-09-17
Dział Łączności i Informatyki: (52) 382-09-01
Dział Finansowy: (52) 382-09-37 / (052) 382-09-25
Służba Zdrowia: (52) 382-09-02 / (052) 382-09-36

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
BGK
Toruń
44 1130 1075 0002 6135 4720 0004

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8 - 17
Wtorek: 9 - 13
Środa: 9 -13
Czwartek: 9 -13
Piątek: 9 -13

Zasady przyjmowania paczek

1. Paczki żywnościowe i odzieżowo - higieniczne dla skazanych, mogą być dostarczane we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, gońca lub przez inne osoby, w godzinach 7.45 -16.30. Paczki dostarczane  osobiście  przez osoby prywatne podlegają kontroli w obecności tych osób.
 
- wewnątrz paczki powinien znajdować się spis artykułów, które paczka zawiera.
- paczka żywnościowa przekraczająca ciężar 5 kg wraz z opakowaniem, nie będzie do zakładu karnego przyjęta.
- w  paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.
 

2. Paczki żywnościowe mogą być dostarczane osadzonym przebywającym w ZK w Koronowie, również na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży (kantyny w sali widzeń) wraz z dowodem wpłaty.  Do limitu wagi paczki realizowanej przez punkt sprzedaży – kantynę nie wlicza sie napojów oraz wyrobów tytoniowych.

Środki pieniężne za paczkę dla skazanego zainteresowany z wolności wpłaca bezpośrednio na konto punktu sprzedaży, nie podlegają podziałowi o którym mowa w art. 126 KKW.
Nr. konta:81 1130 1121 0006 5624 1620 0005

Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży dostępne są:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w biurze przepustek,
c) w sali widzeń
d) na stronie internetowej ZK w Koronowie.
Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
a) w punkcie sprzedaży,
b) drogą pocztową.
Zamówienie powinno zostać sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży lub na stronie internetowej.
Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnień osadzonego do otrzymania paczki.
Paczka, realizowana w drodze zamówienia, będzie przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnym od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.  

 

LISTA produktów

LISTA e-paczka spożywcza  

LISTA e-paczka higieniczna  

Zmiana cennika

ZAMÓWIENIE na dostarczenie paczki żywnościowej

 

3. Paczki odzieżowo – higieniczne oraz z lekami, skazany może otrzymać na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie.

Od dnia 1 listopada 2012 roku w Zakładzie Karnym w Koronowie umożliwia się, za pośrednictwem punktu sprzedaży (kantyny w sali widzeń), dodatkowy sposób realizacji uprawnienia skazanych do otrzymania paczki odzieżowo - higienicznej, o której mowa w art.113 a§4 KKW.
Paczka będzie mogła zostać zakupiona w punkcie sprzedaży, przez osobę odwiedzającą skazanego tylko i wyłącznie na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia od Dyrektora Zakładu Karnego, potwierdzonego wystawionym talonem odzieżowo - higienicznym.
 

  

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

Widzenia odbywają się:

Dla skazanych odbywających karę w zakładzie typu zamkniętego:

- w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 - 15:30.

Dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego:

- w niedziele w godzinach od 8:00 - 15:30.

Dodatkowo widzenia odbywająsię w drugi dzień Świąt Wielkiejnocy oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W inne dni świąt kościelnych i państwowych przypadających w sobotę lub niedzielę widzeń nie udziela się. Ograniczenie nie dotyczy drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia.

Osoba ubiegająca się o wstęp na teren jednostki powinna posiadać aktualny dokument pozwalający ustalić tożsamość tj.

1) dowód osobisty,

2) legitymacja służbowa,

3) dowód tożsamości cudzoziemca,

4) dokoment paszportowy,

5) prawo jazdy.

Tożsamość osoby niepełnoletniej w wieku szkolnym ustala się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, a dzieci w wieku przedszkolnym - na podstawie oświadczenia opiekuna.

W pierwszej kolejności widzenia będą udzielane osobom odwiedzającym skazanych:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku lub o kulach,
- osobom powyżej 75 roku życia.