Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Włocławek Poleć znajomemu Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z siwz dostawa pieczywa oraz produktów piekarskich i wyrobów ciastkarskich znak sprawy DKw-220/13/2010

Dostawy

Jednostka organizacyjna: Zakład Karny we Włocławku
Termin składania ofert: 04.11.2010 11:00
CPV:

Włocławek, dnia 25.10.2010r.

 

FORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego

SEKCJA I : ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA i ADRES

Nazwa : Zakład Karny we Włocławku

Adres: ul. Bartnicka 10

Kod pocztowy: 87-809

Miejscowość: Włocławek

Województwo: kujawsko-pomorskie

Telefon: 054 235 50 55

Faks: 054 235 40 63

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład karny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pieczywa oraz produktów piekarskich i wyrobów ciastkarskich ( znak sprawy DKw-220/13/2010)

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa oraz produktów piekarskich            

 i wyrobów ciastakrskich:

1) chleb pszenno – żytni  – o gramaturze 350g, krojony, pakowany w folię, dostarczany codziennie – 7 razy w tygodniu, w ilościach wg potrzeb zamawiającego. Zamówienie wielkości dostawy odbywa się telefonicznie lub faxem na dzień następny. Dostawa chleba transportem wykonawcy i na jego koszt, w godzinach od 8:00 do12.00. Chleb o ustalonych parametrach jakościowych zgodnych z obowiązującymi normami, o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż trzy  dni.

Nomenklatura CPV :15811100-7, Polska Norma: PN-93/A-74103 zmiana 2.

Szacunkowa ilość zapotrzebowania – 155 000 kg

2) chleb pszenny – o gramaturze 350g, krojony, pakowany w folię, dostarczany codziennie – 7  razy w tygodniu, w ilościach wg potrzeb zamawiającego. Zamówienie wielkości dostawy odbywa się telefonicznie lub faxem na dzień następny. Dostawa chleba transportem wykonawcy i na jego koszt, w godzinach od 8:00 do12.00. Chleb o ustalonych parametrach jakościowych zgodnych z obowiązującymi normami, o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż trzy  dni.

Nomenklatura CPV :15811100-7, Polska Norma: PN-92/A-74105 zmiana 2.

Szacunkowa ilość zapotrzebowania – 30 000 kg

3) ciasto drożdżowe – o gramaturze 1kg, z kruszonką i lukrem, o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż cztery dni.

Nomenklatura CPV: 15812200-5, Polska Norma: PN-A-88106:1998.

Szacunkowa ilość zapotrzebowania – 520 kg

4) pączki z nadzieniem owocowym i lukrem, o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż jeden dzień.

 Nomenklatura CPV:15812100-4, Polska Norma: PN-A-88106:1998.

Szacunkowa ilość zapotrzebowania – 2 600 szt.

5) bułka tarta – pakowana w worki po 25 kg.

Nomenklatura CPV:15820000-2, Polska Norma: PN-A-74113: 1997/Az1:1999.

Szacunkowa ilość zapotrzebowania – 800 kg

Pozycje wyszczególnione w pkt.1 ppkt. 3–5, realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, nie częściej niż jeden raz w tygodniu, do magazynu zamawiającego transportem wykonawcy i na jego koszt. Dostawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane towary w ciągu  3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Dostawy winny być realizowane w godzinach od 8:00 do 12:00, w dniach pracy Zamawiającego.

2. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są postanowienia zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE

II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Główny przedmiot : 15.81.00.00-9 , Dodatkowe przedmioty : 15.81.11.00-7, 15.81.22.00-5, 15.82.00.00-2, 15.81.21.00-4

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

 Data zakończenia: 31/12/2011

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYCM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium :

1.Zamawiający przewiduje wniesienie wadium przez wykonawców w wysokości: 4 000,00 zł

2. Wykonawca wnosi wadium przed terminem składania ofert, określonym w siwz w rozdziale XV pkt 1, w jednej lub w kilku następujących formach:

 1)w pieniądzu, na nie oprocentowane konto zamawiającego – NBP O/O Bydgoszcz

numer konta: 48 1010 1078 0011 9513 9120 0000 ,

 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)w gwarancjach bankowych,

4)w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z poźn. zm.).

 3.Na dowodzie wpłaty wadium, wniesionego w formie określonej w pkt.2 ppkt 1, wykonawca powinien wpisać: znak sprawy DKw-220/13/2010 oraz numer konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium.

Wykonawca wybierając wadium określone w pkt.2 ppkt. 2 – 5: oryginał składa w oddzielnej, odpowiednio oznakowanej kopercie, z której wynika, do jakiego postępowania jest składane. Wadium należy złożyć  w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, w terminie do dnia składania ofert, a kopię dołączyć do oferty.

 4.Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

III. 2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonego do oferty oświadczenia, o którym mowa w siwz rozdział IX, tj.: 1) podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonego do oferty oświadczenia, o którym mowa w siwz rozdział IX, tj.: 1) podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonego do oferty oświadczenia, o którym mowa w siwz rozdział IX, tj.: 1) podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonego do oferty oświadczenia, o którym mowa w siwz rozdział IX, tj.: 1) podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonego do oferty oświadczenia, o którym mowa w siwz rozdział IX, tj.: 1) podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
------
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2)

Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, lub miejsca zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV : PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia- przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Strony ustalają, że treść umowy może ulec zmianie zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności:

1) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony;2) cen artykułów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 niniejszej umowy;3) urzędowej stawki podatku VAT na artykuły wymienione w załączniku nr 1 do umowy;4) każdej zmiany, która jest korzysta lub neutralna dla Zamawiającego, lub zmiany  której nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego.3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają potwierdzenia pisemnego w postaci aneksu.4. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy na podstawie ust. 2, niezwłocznie i pisemnie powiadamia o tym fakcie drugą stronę, uzasadniając zmianę okolicznościami faktycznymi i prawnymi oraz przedkłada propozycję aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna  specyfikacja istotnych

 warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.sw.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek.

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o

sposobie uzyskania tego opisu ( jeżeli dotyczy ): nie dotyczy.

 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu lub ofert

Data: 04/11/2010 Godzina: 11:00

Miejsce: w siedzibie zamawiającego tj. Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, w sekretariacie- pokój nr 205.

IV.4.5) Termin związania ofertą – okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2010r.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Utworzony o : 2010-10-29 13:29 przez: Monika Stolcman
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-29 13:50, autor ostatniej modyfikacji: admin