Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Malbork Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Malborku

ul. Poczty Gdańskiej 19A

82-200 Malbork

Tel./Fax: (55) 646-05-00 / (55) 272-94-11

E-mail: zk_malbork@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Malborku jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałem aresztu śledczego dla mężczyzn i zakładu karnego karnego typu zamkniętego dla młodocianych. Pojemność zakładu została określona na 254 miejsca. Jednostka usytuowana jest w centrum miasta. Zakład Karny powstał na przełomie XIX i XX wieku jako więzienie śledczo-karne dla kobiet i mężczyzn. Dysponowało pawilonem więziennym, w którym znajdowały się biura i magazyny oraz garażem, piekarnią, wartownią i chlewnią. W czasie okupacji jednostka pozostawała do dyspozycji policji niemieckiej, która więziła tu osoby oczekujące na zesłanie do obozów. W dniu 5 grudnia 1955r. więzienie zostało przemianowane na Zakład Poprawczy. W dniu 1 maja 1957r. Miejska Rada Narodowa w Malborku przekazała na rzecz Zakładu Poprawczego magazyny graniczące z nim z przeznaczeniem na warsztaty szkolne. W dniu 1 września 1967r. zaczęła funkcjonować na terenie zakładu Szkoła Podstawowa dla pracujących przeznaczona wyłącznie dla wychowanków. Był to zakład dla skazanych mężczyzn do 21 roku życia o ciężkim rygorze. Cele mieszkalne były otwarte w dzień, a zamykane na noc. Wychowankowie mogli w porze dziennej korzystać ze świetlicy, boiska sportowego, a także odwiedzać się w celach. Posiłki jedli wspólnie na stołówce. W dniu 1 marca 1980r. Zakład Poprawczy został przemianowany na schronisko dla nieletnich. Warunki przebywania w nim wychowanków nie zmieniły się za wyjątkiem tego, że w Schronisku przebywali nieletni mężczyźni do zapadnięcia wyroku w ich sprawie. Obiekt dysponował jednym pawilonem, podzielonym na dwa oddziały, częścią administracyjną i szkołą. W otoczeniu pawilonu znajdowały się warsztaty szkolne, które służyły do praktycznej nauki zawodu, a także garaże i obszerne boisko sportowe do gry w piłkę nożną oraz siatkową. Plac na którym znajdowało się boisko służył także w porze nocnej jako wybieg dla psów służbowych. Całość otoczona była murem ochronnym. W okolicy bramy wjazdowej znajdowała się dobudowana do muru niewielka wartownia z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy zajmujących się ochroną jednostki. Po likwidacji Schroniska czyli 31 stycznia 1984r. w początkowej fazie planowano przeistoczyć tę placówkę w komendę policji, która znajdowała się w budynku nadającym się do rozbiórki. Jednakże w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 4 kwietnia 1984r. zapadła decyzja o utworzeniu w tym miejscu Aresztu Śledczego. Następnie był stopniowo przebudowywany, aby spełnić wymogi Aresztu Śledczego. Od dnia 8 marca 1989r. jednostka zaczęła funkcjonować samodzielnie jako Areszt Śledczy. Wybudowano oddzielny od pawilonu mieszkalnego budynek administracyjny, do pawilonu mieszkalnego dobudowano jedną kondygnację z przeznaczeniem na cele dla tymczasowo aresztowanych. Pomieszczenie administracyjne i szkołę przebudowano także na cele pozostawiając wyłącznie kilka z nich z przeznaczeniem na magazyn odzieżowy dla osadzonych, dział ewidencji, ambulatorium i kuchnię. W miejscu boiska powstały trzy pola spacerowe ogrodzone ze wszystkich stron. Podwyższono mur ochronny i wybudowano wieżyczki z przeznaczeniem na posterunki uzbrojone. Wyburzono starą wartownię, którą przeniesiono do nowego budynku administracyjnego, przy którym utworzono nową bramę wjazdową. Pomieszczenia warsztatów zmieniły swoje przeznaczenie z miejsca nauki zawodu, na miejsce pracy dla osadzonych. W dniu 1stycznia 1998 roku zapadła decyzja o przekwalifikowaniu Aresztu Śledczego w Zakład Karny.

 

Dyrektor
ppłk Mirosław Burczyk
Tel./Fax: (55) 646-05-02 / (55) 272-94-11
E-mail: zk_malbork@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt Monika Morozowska
Tel./Fax: (55) 646-05-09 / (55) 272-94-11
E-mail: monika.morozowska@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

OFERTA ZATRUDNIENIA OSADZONYCH

Ważne telefony

Sekretariat: (55) 646 05-02 / fax (55) 272-94-11
Dowódca Zmiany: (55) 646-05-00
Dział Organizacyjny: (55) 646-05-05
Dział Kadr: (55) 646-05-03
Dział Penitencjarny: (55) 646-05-17 / (55) 646-05-09 / (55) 646-05-24 / (55) 646-05-25 / (55) 646-05-26
Dział Ochrony: (55) 646-05-06 / (55) 646-05-07
Dział Ewidencji: (55) 646-05-16 / (55) 646-05-18 / (55) 646-05-19
Dział Kwatermistrzowski: (55) 646-05-20
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (55) 646-05-04
Dział Łączności i Informatyki: (55) 646-05-27
Dział Finansowy: (55) 646-05-13
Służba Zdrowia: (55) 646-05-10

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O GDAŃSK
Poczty Gdańskiej 19 A
Malbork
40 1010 1140 0050 4713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek


W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca bieżącego roku przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, informuję,że zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby pozbawione wolności.

Skazany ma prawo otrzymania paczki żywnościowej raz w miesiącu, a nie jak dotychczas raz na kwartał.W skład paczki żywnościowej mogą wejść artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Nowe przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej do zakładu karnego (aresztu śledczego). Z dniem 1 lipca 2015r. paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę, bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane.


Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową będzie można złożyć zarówno podczas widzenia z osadzonym, jak też bezpośrednio w IGB „Baltica”, w tym również drogą elektroniczną.

Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku

Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku i środkami higieny oraz z lekami może osadzony otrzymać na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora.

Nie przyjmuje się paczek:

 • higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu dyrektora;
 • zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

Paczki żywnościowe mogą być dostarczane osadzonym przebywającym w ZK w Malborku, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty. Wzór zamówienia określa załącznik_nr_1.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży ZK w Malborku, zwanej dalej „listą”. załącznik_nr_2.

Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:

 • w punkcie sprzedaży
 • drogą pocztową na adres:

 

Punkt sprzedaży
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA
ul. Poczty Gdańskiej 19a
82-200 Malbork

 


Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w ZK w Malborku:

 • w punkcie sprzedaży,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających,
 • w sali widzeń,
 • na stronie internetowej Zakładu Karnego w Malborku.

Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

W przypadku braku uprawnienia środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji ZK w Malborku (np. wykorzystana paczka w miesiącu, kara dyscyplinarna, przekroczony dopuszczalny ciężar paczki), przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła – w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego – wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Załączniki do pobrania:

załącznik_nr_1

załącznik_nr_2

 

Numer konta punktu sprzedaży:
BIGB „BALTICA” 11 1130 1121 0006 5624 1620 0004
prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Zasady udzielania widzeń

 • Widzenia odbywają się w soboty, niedziele oraz święta Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia w sali widzeń w godz. od 8:00 do 16:00.
 • W uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora, można udzielić widzenia w innym dniu.
 • Widzenia realizowane w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej realizowane są od poniedziałku do piątku w godz od 8.00 do 15.00.
 • Zapisy osób przybyłych na widzenia odbywają się w godz. od 8:00 do 15:00.
 • Widzenia tymczasowo aresztowanych z osobami małoletnimi do lat 15, udzielone na podstawie zezwolenia organu dysponującego bez obecności opiekuna z wolności, odbywają się w soboty pod opieką wychowawcy.
 • Widzenia osadzonych z osobami powyżej 75 roku życia, posiadającymi I grupę inwalidzką lub osobami o widocznej niepełnosprawności oraz widzenia z kobietami o widocznej ciąży, udzielane są w pierwszej kolejności.
 • Przed rozpoczęciem widzenia osadzony i osoby go odwiedzające zajmują miejsca wskazane przez funkcjonariusza prowadzącego widzenia. Zabrania się samowolnych zmian wyznaczonego miejsca, pod rygorem przerwania widzenia lub zakończenia go przed czasem. Do wydania decyzji w tym względzie uprawniony jest funkcjonariusz prowadzący widzenia.
 • Podawanie i przyjmowanie w trakcie widzeń przedmiotów nie objętych zezwoleniem dyrektora jest niedopuszczalne.
 • Artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez odwiedzających na terenie zakładu można spożywać wyłącznie podczas widzenia udzielonego przy oddzielnym stoliku.
 • W trakcie widzenia zezwala się osobom odwiedzającym na dokonanie zakupów i zabranie przez osadzonych do celi środków higienicznych oraz przedmiotów osobistego użytku, innych niż odzież, bielizna i obuwie.