Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Mysłowice Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy Mysłowice

Szymanowskiego 6

41-400 Mysłowice

Tel./Fax: (032) 2222732 / (032) 2222502

E-mail: as_myslowice@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, Areszt Śledczy w Mysłowicach przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn.

Areszt Śledczy w Mysłowicach jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą bezpośrednio Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.

Podstawy prawne działania aresztu określa m.in.:Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz.1228),Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997, Nr 90, poz. 557 z późn. zm.),

Zgodnie z przeznaczeniem w areszcie osadza się: tymczasowo aresztowanych mężczyzn pozostających do dyspozycji Sądu Okręgowego w Katowicach XXI Wydz. Karny, Sądu Rejonowego w Katowicach Wschód, Sądu Rejonowego w Katowicach Zachód, Sądu Rejonowego w Mysłowicach, Sądu Rejonowego w Jaworznie, Sądu Rejonowego w  Dąbrowie Górniczej, Prokuratury Rejonowej w Katowicach Wschód, Prokuratury Rejonowej w Katowicach  Zachód, Prokuratury Rejonowej w Katowicach Północ, Prokuratury Rejonowej w Katowicach Południe, Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach, Prokuratury Rejonowej w Jaworznie, Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej. Pojemność Aresztu wynosi 416 miejsc.
Jak podają źródła rozpoczęcie budowy gmachu więzienia i sądu nastąpiło gdzieś na przełomie 1895 - 1896 roku a oddanie do użytku tegoż zespołu nastąpiło w 1904 roku. Budowa zatem trwała około ośmiu lat, co jak na ówczesne czasy i możliwości techniczne, tempo to należy uznać ze dobre, tym bardziej iż zakład zbudowany jest w całości, łącznie z murem więziennym z cegieł. Ważnym i wartym odnotowania faktem jest informacja, iż Areszt Śledczy w Mysłowicach zaprojektowany został od początku do końca jako jednostka penitencjarna, pełniąca usługową rolę wobec znajdującego się nieopodal Sądu Powiatowego. Fakt ten jest na tyle istotny, iż w ówczesnych czasach normalną praktyką stosowaną na terenach zaborczych, a w szczególności w ziemiach zaboru rosyjskiego i austriackiego było adoptowanie różnego typu budynków na potrzeby więziennictwa. W ten sposób powstało szereg więzień przerobionych z klasztorów, zamków czy twierdz obronnych. Takie podejście wymagało szeregu przeróbek w tych obiektach, a i tak często się zdarzało, że uzyskany efekt końcowy był daleki od wymaganych norm penitencjarnych. W przypadku zakładu w Mysłowicach było inaczej. Architekci od początku projektując zakład wzięli pod uwagę wszystkie wymagania i standardy ówczesnej techniki więziennej. Od fazy projektowania aż po oddanie do użytku w Mysłowicach miał powstać kompleks sądowo-więzienny, w którym odosobnienie przestępców realizowane miało być poprzez funkcję izolacyjną aresztu. Areszt pełnić miał służalczą rolę wobec sądu. Zespół budynków tworzących zakład wykonany został w stylu eklektycznym całkowicie podporządkowanym sposobowi wykonywania kary pozbawienia wolności. Patrząc z lotu ptaka, budynek główny kompleksu wykonany został w kształcie litery "T". Otoczony on został solidnym litym murem wykonanym z cegieł, stanowiącym jednocześnie największą barierę w przypadku próby bezprawnego przedostania się osadzonych na zewnątrz zakładu.

Areszt Śledczy w Mysłowicach usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

 

Tekst: kpt. Dariusz Seweryn, mjr Jacek Gołdyn

Dyrektor aresztu śledczego
mjr Piotr Siedliński
Tel./Fax: (032) 2222732
E-mail: piotr.siedlinski@sw.gov.pl
Z-ca Dyrektora aresztu śledczego
kpt. Dariusz Seweryn
Tel./Fax: (032) 2222732
E-mail: dariusz.seweryn@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Izabela Chechelska
Tel./Fax: (032) 2222732 w.426, tel.kom 533 305 000
E-mail: izabela.chechelska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 2222732
Dowódca Zmiany: (32) 3183400
Dział Organizacyjny: (32) 3183384
Dział Kadr: (32) 3183405 , (32) 3183410
Dział Penitencjarny: (32) 3183406
Dział Ochrony: (32) 3183409
Dział Ewidencji: (32) 3183417 , (32) 3183424, (32) 3183407
Dział Kwatermistrzowski: (32) 3183380, (32) 3183408
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 3183383
Dział Łączności i Informatyki: (32) 3183381
Dział Finansowy: (32) 3183421
Służba Zdrowia: (32) 3183416

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/Katowice
14 1010 1212 3059 0313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek:
Wtorek: 8-15
Środa:
Czwartek:
Piątek:

Zasady przyjmowania paczek

 

Zasady realizacji paczek

 

1.         Zgodnie z art. 113a § 3 kkw osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Ponadto dyrektor zakładu karnego może zezwolić osadzonemu, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek. 

2.         Uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej może być realizowane poprzez  zamówienie złożone:

 1. osobiście przez osadzonego;
 2. przez osobę najbliższą, w tym także bezpośrednio po zakończonym widzeniu.

3.         Za osobę najbliższą, zgodnie z art. 115 § 11 kodeksu karnego rozumie się:

 1. małżonka;
 2. krewnych w linii prostej, a więc wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków itd.) oraz zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.);
 3. rodzeństwo (brat, siostra);
 4. powinowatych w linii prostej (rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuków, prawnuków itd. małżonka), a w linii bocznej jedynie rodzeństwo małżonka;
 5. osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie;
 6. osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (konkubinacie).

4.         Lista produktów (w tym ich cena, waga lub pojemność) dostępna będzie :

 1. u wychowawców w poszczególnych oddziałach mieszkalnych;
 2. w kantynie (tzn. punkcie sprzedaży);
 3. u dyżurnego (tzn. funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do zakładu);
 4. w poczekalni dla osób odwiedzających;
 5. w sali widzeń;
 6. na stronie internetowej zakładu.

5.         Druki zamówień (odrębne dla osadzonych i osób najbliższych) dostępne będą:

 1. u wychowawców;
 2. w kantynie;
 3. w sali widzeń;
 4. u dyżurnego;
 5. w poczekalni dla osób odwiedzających;
 6. na stronie internetowej zakładu.

6.         Zamówienie można złożyć:

 1. osadzeni: u wychowawcy w godzinach pracy administracji
 2. osoby najbliższe:
  1. w kantynie,
  2. drogą pocztową (na adres kantyny),

- wraz z dowodem wpłaty na konto bankowe kantyny

7.         Osadzony ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz 9 litrów napojów, zaś ilość i wymiary wszelkich rzeczy w celi mieszkalnej (łącznie z żywnością) nie może przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego i kubatury pojemnika podłóżkowego).

8.         Do magazynu rzeczy własnych osadzonych nie przyjmuje się żywności.

9.         W przypadku stwierdzenia przez administrację zakładu w celi mieszkalnej żywności, której ilość narusza obowiązujący porządek realizacja uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej (także i dokonania zakupów o której mowa w art. 113a § 1 kkw w postaci tzw. „wypiski”) będzie możliwe jedynie przy spełnieniu wymogu posiadania w celi mieszkalnej nie więcej niż 6 kg żywności (tzn. waga produktów znajdujących się w paczce żywnościowej lub nabytych w ramach zakupów nie może przekroczyć 6 kg łącznie z artykułami posiadanymi już w celi mieszkalnej).

10.       Odbiór paczek odbywać się będzie w kantynie .

11.       W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji zakładu środki pieniężne pobrane albo wpłacone na zakup paczki zostaną zwrócone osadzonemu lub odpowiednio osobie najbliższej (zamawiającemu) przez podmiot prowadzący kantynę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

12.       Ocena prawa i ewentualnego pierwszeństwa realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej zależy od daty wpływu zamówienia wraz z potwierdzeniem pokrycia kosztów przygotowania paczki do administracji zakładu .

 

 

>>> Pouczenie dla zamawiającego paczkę<<<

 

 >>> Zamówienie na paczkę <<<

 

 

    >>>Pełna lista towarów dostepna w kantynie<<<              

 

 

>>>Cennik ekonomiczny<<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

 

TERMINARZ WIDZEŃ DLA OSADZONYCH NA 2016 r.

SKAZANI:

(nazwiska osadzonych zaczynające się na litery A – M)

 

Styczeń:

 • poniedziałek,04.01.2016 r.

 • poniedziałek, 11.01.2016r.

 • niedziela, 17.01.2016r

 • poniedziałek, 18.01.2016r

 • poniedziałek, 25.01.2016 r

Lipiec:

- niedziela, 03.07.2016 r.                                           

- poniedziałek, 04.07.2016 r.

            -poniedziałek, 11.07.2016 r.

- poniedziałek, 18.07.2016 r.

- poniedziałek, 25.07.2016 r.

Luty:

 • poniedziałek, 01.02.2016 r.

 • niedziela, 14.02.2016 r.

 • poniedziałek, 15.02.2016 r.

 • poniedziałek, 22.02.2016 r.

 • poniedziałek 29.02.2016 r

Sierpień:

- poniedziałek, 01.08.2016 r.                                    

 -poniedziałek, 08.08.2016 r.

-niedziela, 21.08.2016 r.

-poniedziałek, 22.08.2016 r.

- poniedziałek, 29.08.2016 r.

Marzec:

 • poniedziałek, 07.03.2016 r.

 • niedziela, 13.03.2016 r.

 • poniedziałek, 14.03.2016 r.

 • poniedziałek, 21.03.2016 r.

 • środa, 30.03.2016 r.

Wrzesień

- niedziela, 04.09.2016 r.

- poniedziałek 05.09.2016 r.

- poniedziałek, 12.09.2016 r.

-poniedziałek, 19.09.2016 r.

- poniedziałek, 26.09.2016 r.

Kwiecień

 •  poniedziałek, 04.04.2016 r.
 • poniedziałek, 11.04.2016 r.

 • niedziela, 17.04.2016 r.

 • poniedziałek, 18.04.2013 r

 • poniedziałek 25.04.2016 r.

Październik:

- poniedziałek, 03.10.2016 r.

- niedziela, 16.10.2016 r.

- poniedziałek, 17.10.2016 r.

- poniedziałek, 24.10.2016 r.

- poniedziałek 31.10.2016 r

Maj: 

 •  poniedziałek, 02.05.2016 r.
 • poniedziałek, 09.05.2016 r.

 • niedziela, 22.05.2016 r.

 • poniedziałek, 23.05.2016 r.

 • poniedziałek 30.05.2016 r.

Listopad:

- poniedziałek, 07.11.2016 r.

- poniedziałek, 14.11.2016 r.

- poniedziałek, 21.11.2016 r.

- niedziela, 27.11.2016 r.

- poniedziałek 28.11.2016 r.

Czerwiec:

 • poniedziałek, 06.06.2016 r.

 • poniedziałek, 13.06.2016 r.

 • poniedziałek, 20.06.2016 r.

 • niedziela, 26.06.2016 r.

 • poniedziałek, 27.06.2016 r.

Grudzień:

- niedziela, 04.12.2016 r.

- poniedziałek, 05.12.2016 r.

- poniedziałek, 12.12.2016 r.

- poniedziałek, 19.12.2016 r.

- środa 28.12.2016 r.

 

 

 

 

Zatwierdzam:                                                                                                 Mysłowice, dn. 15.12.2015 r.

 

....................................

 

TERMINARZ WIDZEŃ DLA OSADZONYCH NA 2016 r.

SKAZANI:

(nazwiska osadzonych zaczynające się na litery N – Z)

 

 

Styczeń:

 • czwartek, 07.01.2016 r.

 • czwartek, 14.01.2016 r.

 • czwartek, 21.01.2016 r.

 • niedziela, 24.01.2016 r.

 • czwartek, 28.01.2016 r.

Lipiec

- czwartek, 07.07.2016 r.

- czwartek, 14.07.2016 r.

- niedziela, 17.07.2016 r.

- czwartek, 21.07.2016 r.

- czwartek 28.07.2016 r.

Luty:

 • czwartek, 04.02.2016 r.

 • niedziela, 07.02.2016 r.

 • czwartek, 11.02.2016 r.

 • czwartek, 18.02.2016 r.

 • czwartek 25.02.2016 r.

Sierpień:

- czwartek, 04.08.2016 r.

- czwartek, 11.08.2016 r.

- czwartek, 18.08.2016 r.

- czwartek, 25.08.2016 r.

- niedziela, 28.08.2016 r.

Marzec:

 • niedziela, 06.03.2016 r.

 • czwartek, 10.03.2016 r.

 • czwartek, 17.03.2016 r.

 • czwartek, 24.03.2016 r.

 • czwartek, 31.03.2016 r.

Wrzesień:

- czwartek, 08.09.2016 r.

- czwartek, 15.09.2016 r.

- niedziela, 18.09.2016 r.

- czwartek, 22.09.2016 r.

- czwartek, 29.09.2016 r.

Kwiecień:

 • czwartek, 07.04.2016 r.

 • czwartek, 14.04.2016 r.

 • czwartek, 21.04.2016 r.

 • niedziela, 24.04.2016 r.

 • czwartek, 28.10.2016 r.

Październik:

- czwartek, 06.10.2016 r.

- czwartek, 13.10.2016 r.

- czwartek, 20.10.2016 r.

- niedziela, 23.10.2016 r.

- czwartek, 27.10.2016 r.

Maj:

 • czwartek, 05.05.2016 r.

 • czwartek, 12.05.2016 r.

 • czwartek, 19.05.2016 r.

 • środa, 25.05.2016 r.

 • niedziela, 29.05.2016 r.

Listopad:

- czwartek, 03.11.2016 r.

- czwartek, 10.11.2016 r.

- czwartek, 17.11.2016 r.

- niedziela, 20.11.2016 r.

- czwartek, 24.11.2016 r.

Czerwiec:

 • czwartek, 02.06.2016 r.

 • niedziela, 12.06.2016 r.

 • czwartek, 16.06.2016 r.

 • czwartek, 23.06.2016 r.

 • czwartek, 30.06.2016 r.

Grudzień:

- czwartek, 01.12.2016 r.

- czwartek, 08.12.2016 r.

- niedziela, 18.12.2016 r.

- czwartek, 22.12.2016 r.

- piątek, 30.12.2016 r.

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:                                                                                       Mysłowice, dn. 15.12.2015 r.

 

.....................

 

TERMINARZ WIDZEŃ NA 2016 r.

dla tymczasowo aresztowanych:

 

 

Styczeń:

wtorek, 05.01.2016 r.

niedziela, 10.01.2016 r.

wtorek, 12.01.2016 r.

wtorek, 19.01.2016 r.

wtorek 26.01.2016 r.

Lipiec:

wtorek 26. 07.2016 r.

niedziela, 10.07.2016 r.

wtorek, 12.07.2016 r

wtorek, 19.07.2016 r.

wtorek, 05.07.2016 r

Luty:

wtorek, 23.02.2016 r.

niedziela, 21.02.2016 r

wtorek, 09.02.2016 r

wtorek, 16.02.2016 r

wtorek, 02.02.2016 r

Sierpień:

wtorek, 30.08.2016 r.

wtorek, 23.08.2016 r.

wtorek, 16.08.2016 r.

wtorek, 09.08.2016 r.

niedziela, 07.08.2016 r.

Marzec:

niedziela, 20.03.2016 r.

wtorek, 29.03.2016 r.

wtorek, 15.03.2016 r.

wtorek, 01.03.2016 r

wtorek, 08.03.2016 r.

Wrzesień:

wtorek, 27.09.2016 r.

wtorek, 20.09.2016 r.

wtorek, 13.09.2016 r.

niedziela, 11.09.2016 r.

wtorek, 06.09.2016 r.

Kwiecień:

wtorek, 26.04.2016 r.

wtorek, 19.04.2016 r.

wtorek, 12.04.2016 r.

niedziela, 10.04.2016 r.

wtorek, 05.04.2016 r.

Październik:

wtorek, 25.10.2016 r.

wtorek, 18.10.2016 r.

wtorek, 11.10.2016 r.

niedziela, 09.10.2016 r.

wtorek, 04.10.2016 r.

Maj:

wtorek, 31.05.2016 r.

wtorek, 24.05.2016 r.

wtorek, 10.05.2016 r.

wtorek, 17.05.2016 r.

niedziela, 08.05.2016 r.

Listopad:

wtorek, 29.11.2016 r

wtorek, 22.11.2016 r.

wtorek, 15.11.2016 r.

wtorek, 08.11.2016 r.

niedziela 06.11.2016 r.

 

Czerwiec:

wtorek, 07.06.2016 r.

wtorek, 14.06.2016 r.

niedziela, 19.06.2016 r.

wtorek, 21.06.2016 r.

wtorek, 28.06.2016 r.

Grudzień:

wtorek, 06.12.2016 r.

niedziela, 11.12.2016 r.

wtorek, 13.12.2016 r.

wtorek, 20.12.2016 r.

wtorek, 27.06.2016 r.