Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Sosnowiec Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Sosnowcu

ul. Radocha 25

41-200 Sosnowiec

Tel./Fax: (32) 292-48-75 / (32) 292-55-01 / (pozostałe nr. tel w zakładce "Ważne telefony" poniżej)

E-mail: as_sosnowiec@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zgodnie z rejonizacją Areszt Śledczy w Sosnowcu przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn pozostających do dyspozycji Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Sosnowcu. Ponadto przebywają tu skazani zatrudnieni przy pracach porządkowych i pomocniczych, skazani oczekujący na skierowanie do odpowiednich typów i rodzajów zakładów karnych oraz skazani, skierowani do jednostki w związku z udziałem w czynnościach procesowych.
Areszt Śledczy w Sosnowcu posiada do dyspozycji 351 miejsc.
W ramach aresztu od września 2013 r. funkcjonuje oddział zakładu karnego typu półotwartego dla skazanych mężczyzn recydywistów.

Areszt Śledczy w Sosnowcu położony jest na obrzeżach miasta. W jego skład wchodzą trzy budynki penitencjarne oraz budynki administracyjny i gospodarczy, położone na obszarze ponad 17000 m kw. Budynki aresztu powstały około 1905 roku, początkowo jako magazyny i budynki mieszkalne a  następnie zaadaptowano je dla celów penitencjarnych. Jeszcze przed II wojną światową na terenie dzisiejszego aresztu funkcjonowało więzienie, składające się z dwóch budynków, w których pomieszczenia przerobiono na cele dla więźniów oraz dwóch budynków zaadoptowanych na pomieszczenia służbowe, gospodarcze i sanitarne, otoczone murem ze starych podkładów kolejowych. Więzienie zostało znacznie rozbudowane przez Niemców w trakcie okupacji w latach 1939 - 1945.

Areszt Śledczy w Sosnowcu realizując swoje ustawowe zadania współpracuje ze społeczeństwem lokalnym w readaptacji osób wchodzących w kolizję z prawem. W ramach zindywidualizowanych oddziaływań wobec skazanych kadra penitencjarna realizuje liczne programy resocjalizacyjne i readaptacyjne, m. in. programy dla sprawców przestępstw komunikacyjnych, programy dla sprawców przemocy w rodzinie, programy profilaktyki zachowań agresywnych, programy z zakresu aktywizacji zawodowej, programy z zakresu nabywania umiejętności społecznych oraz programy ekologiczne.
W jednostce nie prowadzi się nauczania oraz pełnowymiarowego oddziaływania terapeutycznego, tym samym szczególny nacisk kładzie się na pozostałe środki oddziaływania wychowawczego, tj.: pracę, zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe oraz podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym.
W ramach realizacji tych celów w areszcie, funkcjonują biblioteka i świetlica oraz realizowane są zajęcia sportowe na boisku. Stałą formą działalności jest funkcjonowanie sieci radiowęzłowej, wykorzystywanej do przekazywania informacji, odczytywania pogadanek i audycji edukacyjno-wychowawczych. Wzbogacenie oferty kulturalno-oświatowej stanowią, organizowane co pewien czas, imprezy artystyczne takie jak koncerty zespołów muzycznych, przedstawienia teatralne, wystawy historyczne, spotkania z ciekawym ludźmi świata sportu czy kultury. Osadzonym w tutejszym areszcie umożliwia się korzystanie z posług religijnych, poprzez systematycznie organizowane spotkania obrządku rzymsko - katolickiego oraz kontakty z przedstawicielami innych wyznań.
Areszt Śledczy w Sosnowcu współpracuje także z I Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu. Kurator pełni w jednostce stały dyżur kuratorski w ramach realizacji art. 164§1 KKW oraz współuczestniczy w prowadzeniu programu readaptacyjnego „W zgodzie z prawem”, mającego na celu zdobycie przez osadzonych wiedzy z zakresu obowiązujących norm społeczno – prawnych.
Skazanym umożliwia się także zdobywanie lub podnoszenie kwalifikacji poprzez przeprowadzanie szkoleń zawodowych oraz podejmowanie nauki we własnym zakresie.
Dzięki współpracy z grupą AA w zakresie oddziaływań antyalkoholowych organizowane są mitingi, z których korzysta wiele osób potrzebujących wsparcia w utrzymaniu abstynencji . W zakresie profilaktyki uzależnień są również prowadzone przez psychologów tutejszej jednostki, zajęcia mające na celu uświadamianie negatywnych skutków uzależnienia.

Opracowanie i fot.: ppor. G. Kantor

Dyrektor aresztu śledczego
mjr Jarosław Lenartowicz
Tel./Fax: (32) 292-48-75 / (32) 292-55-02
E-mail: jaroslaw.lenartowicz@sw.gov.pl
p. o. Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Tomasz Gawlik
Tel./Fax: (32) 292-48-75 / (32) 292-55-02
E-mail: tomasz.gawlik@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
ppor. Grzegorz Kantor
Tel./Fax: 533-321-777 / (32) 292-55-02
E-mail: grzegorz.kantor@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 292-48-75 / fax (32) 292-55-02
Dowódca Zmiany: (32) 292-48-77 / fax (32) 292-55-01
Dział Organizacyjny: (32) 263-13-28
Dział Kadr: (32) 263-02-34 / (32) 263-14-73
Dział Penitencjarny: (32) 292-48-84
Dział Ochrony: (32) 292-48-89 / (32) 263-12-65
Dział Ewidencji: (32) 263-11-08 / (32) 263-18-01 / (32) 292-48-73 / (32) 363-70-35 / (32) 292-48-87 / fax (32) 292-54-34
Dział Kwatermistrzowski: (32) 292-48-88 / (32) 263-16-09 / (32) 263-17-62
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 263-14-27
Dział Łączności i Informatyki: (32) 263-12-13
Dział Finansowy: (32) 292-48-86 / (32) 263-15-80
Służba Zdrowia: (32) 263-14-37

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP oo Katowice
Radocha 25
41-200 Sosonowiec
40 1010 1212 3065 1913 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.00
Środa: 9.00-15.00
Czwartek: 9.00-15.00
Piątek: 9.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20. lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem jednostki penitencjarnej.

 

Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

Zakłady karne i areszty śledcze nie przyjmują paczek dostarczanych z zewnątrz.

 

Osadzony ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz 9 litrów napojów.

 

***

 

1. Paczki żywnościowe realizowane przez kantynę są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
2.
Zamówienie (do pobrania) jest sporządzane na podstawie listy produktów (do pobrania) - dostępnych w kantynie
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonych, osoby zainteresowane mogą złożyć:
a. osobiście w jednostce
b. drogą pocztową:
4. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne również w jednostce penitencjarnej w sali widzeń.
5. Paczka, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
6. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. W przypadku nie wypełnienia oświadczenia zamawiającego (stanowiącego nieodłączny element każdego zamówienia), środki pieniężne zostaną odesłane na konto, z którego dokonano wpłaty.
7. W przypadku wpłaty środków pieniężnych za pomocą przelewu internetowego, paczka zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie kantyny;
8. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

 

ING Bank Śląski o/Katowice 61 1050 1214 1000 0090 3040 8398

 

Podane konto służy tylko i wyłącznie do uiszczania opłat związanych z zakupem paczek z żywnością, realizowanych za pośrednictwem kantyny Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

 

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

Przy przelewie środków pieniężnych z kont zagranicznych wymagane są dodatkowe dane zamieszczone poniżej:

Standard IBAN (International Bank Account Number) lub NBR (Numer Rachunku Bankowego) :
Polska 28 znaków: znacznik PL plus numer konta składający się z 26 cyfr:

PL61105012141000009030408398

KOD SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową. Każdy bank ma swój kod SWIFT.

KOD SWIFT dla ING : INGBPLPW

 

***

 

1. Paczki odzieżowe oraz sprzęt RTV mogą być doręczane do aresztu śledczego osobiście przez nadawcę lub za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca.

2. Paczki przyjmowane są codziennie za wyjątkiem soboty w godz. 08.00 – 14.00.

3. Warunkiem przyjęcia paczki musi być oznaczenie rodzaju jej zawartości w miejscu widocznym (odzież. leki itp. ) Wewnątrz paczki powinien znajdować się czytelny, szczegółowy spis zawartości paczki oraz dane personalne nadawcy i adresata – imię nazwisko, imię ojca).

4. Paczki zawierające odzież, leki, inny sprzęt, winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach.

5. Paczka przesłana pocztą, zawierająca artykuły niedozwolone będzie zwrócona do nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt aresztu. W przypadku odmowy przyjęcia paczki przez osadzonego Dyrektor zarządza komisyjne zniszczenie jej zawartości.

6. Zawartość paczki podlega kontroli w chwili jej przyjęcia do jednostki oraz bezpośrednio przed wydaniem w oddziale mieszkalnym

 

PACZKA

PRZYJĘCIA : PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK oraz NIEDZIELA 08.00 – 14.00

TAK

NIE

TYLKO PRZEDMIOTY NA KTÓRE WYDANO ZGODĘ, PRZYJĘTE DO JEDNOSTKI NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA

(TALON NA ODZIEŻ, LEKI, RTV)

-broń, amunicja

-środki łączności, nośniki informacji, przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu

-papierosy, wyroby tytoniowe i akcesoria do tytoniu oraz alkohol, środki odurzające, psychotropowe, dopalacze, leki

-gaz, benzyna do zapalniczek i inne środki łatwopalne

-pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty jubilerskie

-środki czystości: szampony, mydła, proszki, płyny, pasty, dezodoranty, wody kolońskie, antyperspiranty

 

Zasady udzielania widzeń

WIDZENIA DLA SKAZANYCH ODBYWAJĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

1. Nazwiska zaczynające się na litery A – J: każdy wtorek (godz. 09.00 - 16.00) oraz pierwszą niedzielę miesiąca (godz. 09.00 - 16.00);

2. Nazwiska zaczynające się na litery K – N: każdy czwartek (godz. 09.00 - 16.00) oraz drugą niedzielę miesiąca (godz. 09.00 - 16.00);

3. Nazwiska zaczynające się na litery O – Ż: każdy piątek (godz. 09.00 - 16.00) oraz czwartą niedzielę miesiąca (godz. 09.00 - 16.00);

4. Dla skazanych zatrudnionych poza terenem aresztu (bez podziału literowego): w każdą trzecią niedzielę miesiąca w godzinach 12.00-16.00;

WIDZENIA DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH ODBYWAJĄ SIĘ BEZ PODZIAŁU LITEROWEGO W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

1. W pierwszą środę (godz. 09.00 - 16.00) i w każdą trzecią niedzielę miesiąca (godz. 09.00 - 12.00) .

Rejestracja osób wchodzących na widzenie jest realizowana w godzinach 8.00- 14.00.

Informujemy, że w pierwszej kolejności widzenia będą udzielane osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.
 

 INFORMACJA
 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 7 grudnia 2009 r. Nr  206 poz. 1589) w artykule 217 Kodeksu karnego wykonawczego po §1 dodaje się §1a - 1f w brzmieniu:
 
§1a. Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem § 1b, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych.
§1b. Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa w § 1a, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane:
1) w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego,
2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.
§1c. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej się o widzenie osobie dla niego najbliższej przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.
§1d. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego zarządzenia o odmowie wyrażenia zgody na widzenie, wniesienie zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z tą samą osobą, wydane w ciągu trzech miesięcy od wydania utrzymanego w mocy zarządzenia, jest niedopuszczalne.
§1e. Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.
§1f. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.