Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Tarnowskie Góry Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy Tarnowskie Góry

Opolska 17a

42-600 Tarnowskie Góry

Tel./Fax: (32) 392-75-00 / (32) 382-01-51

E-mail: as_tarnowskie_gory@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Obecnie może pomieścić jednorazowo 428 osadzonych. Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn, jak również skazanych mężczyzn wobec, których toczą się postępowania przed sądem w innych sprawach. Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach realizuje w/w. zadania wobec 8 organów postępowania karnego (Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wraz z Zamiejscowym Wydziałem VI Karnym z siedzibą w Piekarach Śląskich; Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach wraz z Zamiejscowym Ośrodkiem z siedzibą w Piekarach Śląskich; Sąd Rejonowy w Chorzowie wraz z Zamiejscowym Wydziałem VII Karnym z siedzibą w Świętochłowicach; Prokuratura Rejonowa w Chorzowie oraz Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej).
W październiku 2009 roku, w tarnogórskiej jednostce przyszło współgrać oddziałom dla tymczasowo aresztowanych i skazanym oczekującym na udział w czynnościach procesowych, a także oddziałowi zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.
Kompleks obiektów zajmuje obszar 8184 m2, zabudowania usytuowane pomiędzy budynkami Sądu Rejonowego, zespołem budynków Szpitala Powiatowego Nr 1 oraz Kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Pokoju. W skład zabudowy wchodzą:
- historycznie starsza część jednostki tj. pawilon mieszkalny „A”, który wraz z równą wiekowo częścią   administracyjną tworzą bryłę w kształcie litery ”T”. Całość wykonana jest z cegły ceramicznej.
- pawilon mieszkalny „B” jest budynkiem trzypiętrowym murowanym wybudowanym w pierwszej połowie lat 60-tych ub.   wieku, który połączony łącznikiem komunikacyjnym z pawilonem „A” tworzy bryłę w kształcie litery „H”. Ze względu   na pierwotne przeznaczenie różni się od typowej dla budownictwa więziennego bryły zewnętrznej. To właśnie w tym   pawilonie  oddział IV „zajmuje” zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.
- budynkami uzupełniającymi są budynki bramy głównej, garażowy i pomieszczeń gospodarczych umożliwiające w sposób   niezakłócony działać w jednostce.
- całość otoczona jest murem ochronnym, który w swej pierwotnie historycznej części wykonany jest z cegły   ceramicznej, podwyższony do wysokości uwzględniającej założenia planu ochrony i obrony jednostek penitencjarnych.
- tym co wyróżnia obecnie jednostkę i zamyka całość jest nowoczesna brama gabarytowo dostosowana do współczesnego   sprzętu jednostek wspomagających tj. policji i straży pożarnej oraz wieże jedna z kilku usytuowanych w   newralgicznych miejscach obserwacyjnych. Elementy te jako nowoczesne budownictwo  zostały  umiejętnie    wkomponowane  w zabudowę  pierwotną.
Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach dysponuje 6 placami spacerowymi, placem rekreacyjnym, salą widzeń, kantyną, biblioteką, czterema świetlicami oraz kaplicą. Świetlice wyposażone są w sprzęt audiowizualny, prasę oraz sprzęt sportowo - rekreacyjny. Stałą formą działalności jest funkcjonowanie sieci radiowęzłowej oraz telewizji kablowej wykorzystywanej do przekazywania informacji, prezentacji pogadanek i audycji profilaktyczno - wychowawczych oraz emisji filmów i programów edukacyjnych.
Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach realizując swoje statutowe zadania aktywnie współpracuje z przedstawicielami lokalnej społeczności w ramach realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji społecznej skazanych. Na bazie nawiązanych porozumień współpracujemy od lat z Urzędem Miejskim, Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, a także Klubem AA "Jutrzenka".
Warty podkreślenia jest również fakt, iż recydywiści penitencjarni odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale zakładu karnego typu półotwartego zatrudnieni są poza terenem jednostki penitencjarnej w grupach bez konwojenta.
W jednostce prowadzi się nauczanie w ramach procesu kształcenia kursowego – skazani mają możliwość nabywania kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ogólnie dostępna jest także oferta zajęć z zakresu szeroko rozumianych kompetencji społecznych, profilaktyki agresji oraz uzależnień. Wzbogacenie oferty kulturalno - oświatowej stanowią zaś organizowane przedsięwzięcia artystyczne (koncerty zespołów muzycznych, wystawy, przedstawienia teatralne) czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Osadzonym umożliwia się korzystanie z posług religijnych, poprzez katechezę, systematycznie organizowane spotkania Kościoła Rzymsko - Katolickiego oraz kontakty z przedstawicielami innych wyznań.

Dyrektor Aresztu Śledczego
ppłk Jan Skawiańczyk
Tel./Fax: (32) 392 75 01
E-mail: Jan.Skawianczyk@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego
mjr Roman Górecki
Tel./Fax: (32) 392 75 02
E-mail: Roman.Gorecki@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por Roman Malchrzyk
Tel./Fax: (32) 392 75 40; (0) 533336000
E-mail: roman.malchrzyk@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 392-75-00
Dowódca Zmiany: (32) 392-75-42 fax (32) 382-01-51
Dział Organizacyjny: (32) 392-75-04
Dział Kadr: (32) 392-75-05 ; (32) 392-75-18
Dział Penitencjarny: (32) 392-75-40 fax (32) 392-75-40
Dział Ochrony: (32) 392-75-45 do 47
Dział Ewidencji: (32) 392-75-20 do 26 fax (32) 285-33-41
Dział Kwatermistrzowski: (32) 392-75-30 do 35 fax (32) 392-75-32
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 392-75-06
Dział Łączności i Informatyki: (32) 392-75-09 ; (32) 392-75-19
Dział Finansowy: (32) 392-75-10 do 15
Służba Zdrowia: (32) 392-75-07

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O KATOWICE
Opolska 17a
42-600 Tarnowskie Góry
39 1010 1212 3066 5213 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

1. Paczki odbierane są przez funkcjonariusza Służby Więziennej w okienku podawczym, znajdującym się w pomieszczeniu poczekalni dla osób odwiedzających w następującym porządku:

1) we wtorki, środy, czwartki, piątki i niedziele - w godzinach od 8:00 do 14:00;

2) w poniedziałki i soboty - w godzinach od 12:30 do 13:30;

2. Paczki przeznaczone dla osadzonych zatrudnionych poza terenem aresztu przyjmowane są także w czwartki w godzinach od 13:00 do 15:00.

3. Paczki żywnościowe wydawane są w dniu ich przyjęcia, przez oddziałowego pełniącego służbę w danym oddziale mieszkalnym.

4. Zarówno tymczasowo aresztowani jak i skazani - względem których nie zastosowano kary dyscyplinarnej w postaci pozbawienia możliwości otrzymywania paczki żywnościowej - mają prawo do otrzymania z zewnątrz jednej paczki żywnościowej  w kwartale, o ciężarze nieprzekraczającym 5 kg (wraz z opakowaniem). Paczka winna być dostarczona do aresztu, bądź wysłana pocztą najpóźniej w ostatnim dniu danego kwartału.

5. Paczka żywnościowa, której ciężar przekracza 5 kg, może zostać przyjęta tylko po uprzednim uzyskaniu zgody przez dyrektora. W razie braku takiej zgody, paczka żywnościowa przekraczająca ciężar 5 kg podlega zwrotowi, zgodnie z procedurą określoną w § 33 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz § 35 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu tymczasowego aresztowania.

6. W paczkach nie wolno przekazywać wyrobów tytoniowych ani płynów.

7. W paczce nie mogą znajdować się żadne artykuły żywnościowe, których nie da się sprawdzić bez istotnego naruszenia ich substancji, ani też artykuły pozostające w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. Paczka taka podlega zwrotowi zgodnie z procedurą określoną w § 33 rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz § 26 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu tymczasowego aresztowania.

10. Zawartość paczki podlega kontroli:

 • w chwili przyjmowania paczki w okienku podawczym,
 • w chwili wydawania paczki w oddziale mieszkalnym.

11. Warunkiem przyjęcia paczki jest załączenie zgodnego ze stanem faktycznym spisu jej zawartości oraz czytelnej informacji o danych personalnych nadawcy - wraz z jego adresem, a także odbiorcy - ze wskazaniem przynajmniej jego imienia, nazwiska oraz imienia ojca.

12.  Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, które uznane zostaną przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

13. Paczki zawierające: artykuły żywnościowe, odzieżowe oraz leki, winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach.

14. Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca środki higieniczne może zawierać:

 • mydło w kostce - do 5 sztuk;
 • skarpety - do 5 par;
 • szczoteczkę do zębów - do 3 sztuk;
 • bieliznę osobistą - 3 komplety;
 • jednorazowe maszynki do golenia - do 5 sztuk.

15. Paczka odzieżowa oraz paczka zawierająca artykuły higieniczne inne niż wskazane w ust. 13, może zostać przekazana osadzonemu, po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej prośby osadzonego przez dyrektora. Po akceptacji prośby przez kierującego oddziałem penitencjarnym lub dyrektora, osadzony może zawiadomić rodzinę o możliwości dostarczenia paczki odzieżowej - przekazując jednocześnie stosowane zezwolenie.  Wydanie przedmiotowej paczki osadzonemu następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej przyjęcia.

16. Paczka zawierająca leki może zostać dostarczona osadzonemu wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody od dyrektora a także po pozytywnym zaopiniowaniu prośby przez lekarza. Przekazywane leki muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach, a ich wydanie odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza. Leki przechowywane są w służbie zdrowia. Tymczasowo aresztowany musi posiadać zgodę organu dysponującego (organów dysponujących) na otrzymanie środków leczniczych.

17.Do paczki dołączyć należy dokładny spis artykułów, dane osoby przekazującej ( imię i nazwisko, adres   zamieszkani ) oraz dane adresata paczki ( imię i nazwisko, imię ojca).

18.Osoba przkazująca paczkę winna okazać dokumeny tożsamości. 

W soboty, niedziele i święta nie przyjmuje się sprzętu AGD i RTV. W/w sprzęt przyjmuje się w dni robocze. 

K O M U N I K A T

Od dnia 1 stycznia 2012 roku, wprowadzony zostaje dodatkowy sposób realizacji uprawnienia osadzonych do otrzymania paczki z żywością ( art. 113a § 3 KKW ) za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Aresztu Śledczego tzw. kantyny.

W myśl art. 113 a § 3 Kodeksu Karnego Wykonawczego, osadzony ma prawo do otrzymania raz na kwartał paczki żywnościowej o ciężarze nieprzekraczającym 5 kg. (Dz. U. z 1997r., Nr 90 poz. 557 z późn. zm.) Zamówienia mogą być składane przez zainteresowane osoby w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową, na formularzu wg załącznika nr 1. Formularz zamówienia oraz lista oferowanych do sprzedaży artykułów ( z wyszczególnieniem cen, gramatury) dostępny jest w:

 • punkcie sprzedaży;
 • sali widzeń;
 • poczekalni osób oczekujących na widzenia;
 • oraz na stronie internetowej jednostki: sw.gov.pl

Paczki żywnościowe będą realizowane po dokonaniu wpłaty na konto Najemcy lub gotówką w punkcie sprzedaży. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

 

PL 43 1050 1344 1000 0023 5962 6369

 

 • Dane do przelewu:
 • PPO RAKON w Raciborzu
 • ul. J. von Eichendorffa 14       
 • 47-400 Racibórz
 • W tytule przelewu obowiązkowo podać:
 • - nazwisko i mię osadzonego
 • - imię ojca
 • - data urodzin
 • - jednostka w której przebywa osadzony

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.
Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, które nie mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez Kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
Paczka żywnościowa realizowana w drodze zamówienia, musi zostać przekazana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia Kantynie wraz z dowodem wpłaty.

 

Formularz zamówienia

 

Lista produktów

 

W tym celu przekazaniem osadzonemu paczki osoba zainteresowana winna :

1. Pobrać formularz Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach lub za pomocą strony internetowej jednostki: sw.gov.pl

2. Wypełnić formularz Zamówienia na paczkę na podstawie Listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach.

3. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta:

PL 43 1050 1344 1000 0023 5962 6369

 

W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach.

4. Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w Areszcie Śledczym wypełniony formularz Zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty.

ADRES : Kantyna " PPO RAKON"  42-600 Tarnowskie Góry ul. Opolska 17a

Paczka, realizowana w drodze powyższego Zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza Zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

 


 

 

 

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych oraz skazanych, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, odbywają się:
    1) w środy w godzinach od 9:00 do 15:30,
    2) w pierwszą niedzielę każdego miesiąca w godzinach od 10:00 do 15:00.
Osadzeni ci mogą korzystać z widzeń na podstawie zarządzenia o zgodzie na widzenie, w sposób określony przez organ dysponujący lub organy dysponujące.

2. Widzenia dla skazanych odbywają się w następujące dni:
     1) we wtorki w godzinach od 8:30 do 15:30,
     2) w czwartki w godzinach od 10:00 do 15:00,
     3) w piątki w godzinach od 9:00 do 15:30,
     4) w niedziele w godzinach od  8:30 do 15:00 – według następującego porządku:
     a) w każdą drugą niedzielę miesiąca widzeń udziela się skazanym o
        nazwiskach  rozpoczynających się na litery od „A” do „J”,
     b) w każdą trzecią  niedzielę miesiąca widzeń udziela się skazanym o
        nazwiskach  rozpoczynających się na litery od  „K” do „P”,
     c) w każdą czwartą niedzielę miesiąca  widzeń udziela się skazanym o 
        nazwiskach  rozpoczynających się na litery od „R” do „Z”.
3. W dni świąteczne (z wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia oraz pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych)oraz piąte niedziele miesiąca widzeń udziela się zgodnie z porządkiem określonym poniżej.

 

 

 

PORZĄDEK UDZIELANIA WIDZEŃ W DNI ŚWIATECZNE ORAZ PIATE NIEDZIELE MIESIĄCA W 2015

Data

Nazwa święta

Widzenia

1stycznia  (czwartek )

Nowy Rok

TA

6 stycznia (wtorek)

Trzech Króli (Objawienia Pańskiego)

sk. A-J

5 kwietnia (niedziela)

Wielkanoc

Nie będą udzielane widzenia

6 kwietni(poniedziałek)

Poniedziałek Wielkanocny

sk. K-P

1 maja (piątek)

Międzynarodowe Święto Pracy

sk. R-Z

3 maja (niedziela)

Święto Konstytucji 3-go Maja

TA

4 czerwca (czwartek)

Boże Ciało

sk. A-J

15 sierpnia (sobota)

Święto Wojska Polskiego/WNMP

sk. K-P

1 listopada (niedziela)

Wszystkich Świętych

sk. R-Z

11 listopada (środa)

Narodowe Święto Niepodległości

TA

25 grudnia (piątek)

Boże Narodzenie – pierwszy dzień

Nie będą udzielane widzenia

26 grudnia (sobota)

Boże Narodzenie – drugi dzień

sk. A-J

 

PIĄTE NIEDZIELE MIESIĄCA

 

 

29 marca

Sk. zatrudnieni poza terenem jednostki

 

31 maja

Sk. zatrudnieni poza terenem jednostki

 

30 sierpnia

Sk. zatrudnieni poza terenem jednostki

 

29 listopada

Sk. zatrudnieni poza terenem jednostki

 

 

4. Widzenia dłuższe, dodatkowe oraz połączone będą udzielane w niedziele i święta wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora.
5. Widzenia dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki odbywają się w czwartki w godzinach od 15:00 do 17:00.
6. O ilości widzeń dla skazanych decyduje grupa i podgrupa klasyfikacyjna.
7. Prośby o udzielenie widzenia oraz zarządzenia o zgodzie na widzenia przyjmowane są w okienku podawczym w poczekalni osób oczekujących na widzenie w dni widzeń w następujących godzinach:
       1) we wtorki w godzinach 8:00 – 13:30;
       2) w środy w godzinach 8:00 – 13:30;
       3) w czwartki w godzinach 8:00 – 14:30;
       4) w piątki w godzinach 8:00 – 13:30;
       5) w niedziele i święta w godzinach 8:00 – 13:30.
8. W przypadku zamiaru skorzystania z dodatkowego widzeni, dłuższego widzenia lub połaczonych widzeń prośby o ich udzielenie należy złożyć najpóźniej godzinę przed godzinami wyznaczonymi do przyjmowania próśb o udzielenie widzenia. 

9.Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia w danym dniu.
10. W czasie trwania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą (przy stoliku) dozwolony jest poczęstunek artykułami żywnościowymi, napojami lub owocami zakupionymi w kantynie. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
11. Zarówno osadzeni jak i odwiedzający w czasie trwania widzenia winni podporządkować się zaleceniom, uwagom i poleceniom wydanym przez funkcjonariuszy nadzorujących widzenia, bądź ich przełożonych.
12. Rozmowa w trakcie widzenia winna być przeprowadzona w sposób niezakłócający porządku widzeń.
13. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń skutkować będzie przerwaniem widzenia lub jego zakończeniem przed czasem.

Druki prośby o udzielenie widzenia można odbierać w okienku poczekalni osób oczekujących na widzenie. Ilość widzeń i sposób ich udzielania określa kodeks karny wykonawczy. Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.

W myśl art. 217 § 1f kodeksu karnego wykonawczego małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika Aresztu Śledczego wyznaczonego przez Dyrektora Aresztu Śledczego.