Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Zabrze Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy Zabrze

Sądowa 1

41-800 Zabrze

Tel./Fax: (32) 277-95-10, (32) 278-52-76

E-mail: as_zabrze@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Zabrzu podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn, pozostających do dyspozycji Sądów i Prokuratur Rejonowych w Zabrzu i Tychach. W skład obiektu wchodzą pawilon mieszkalny, dwa budynki administracyjne oraz budynek gospodarczy. Dysponujemy 7 polami spacerowymi, salą widzeń, kantyną, biblioteką, trzema świetlicami oraz kaplicą. Świetlice wyposażone są w sprzęt audiowizualny, prasę oraz sprzęt sportowo-rekreacyjny. Stałą formą działalności jest funkcjonowanie sieci radiowęzłowej oraz telewizji kablowej wykorzystywanej do przekazywania informacji, prezentacji pogadanek i audycji profilaktyczno-wychowawczych oraz emisji filmów i programów edukacyjnych.

Budynki kompleksu aresztowego, zostały wybudowane około roku 1888, pierwotnie z przeznaczeniem na więzienie realizujące w tamtym okresie, wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie celkowym. Architektura głównego budynku penitencjarnego jest charakterystyczna dla budowli więziennych Niemiec XIX wieku.

Areszt Śledczy w Zabrzu realizując swoje statutowe zadania aktywnie współpracuje z przedstawicielami lokalnej społeczności w ramach realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji społecznej skazanych. Na bazie nawiązanych porozumień współpracujemy od lat z Urzędem Miejskim, Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Zespołem Interwencji Kryzysowej, Zespołem Kuratorów, terenowym kołem Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. W jednostce prowadzi się nauczanie w ramach procesu kształcenia kursowego – skazani mają możliwość nabywania kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ogólnie dostępna jest także oferta zajęć z zakresu szeroko rozumianych kompetencji społecznych, profilaktyki agresji oraz uzależnień. Wzbogacenie oferty kulturalno-oświatowej stanowią zaś organizowane przedsięwzięcia artystyczne (koncerty zespołów muzycznych, wystawy, przedstawienia teatralne) czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Osadzonym umożliwia się korzystanie z posług religijnych, poprzez katechezę, systematycznie organizowane spotkania Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz kontakty z przedstawicielami innych wyznań.

 

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Piotr Kołodziej
Tel./Fax: (32) 277-95-14
E-mail: piotr.kolodziej@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Włodzimierz Machowicz
Tel./Fax: (32) 277-95-14
E-mail: wlodzimierz.machowicz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Katarzyna Gorzkowska
Tel./Fax: (32) 277-95-10, 533-304-000
E-mail: katarzyna.gorzkowska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 277-95-14
Dowódca Zmiany: (32) 277-95-10
Dział Organizacyjny: (32) 277-95-18
Dział Kadr: (32) 277-95-15
Dział Penitencjarny: (32) 277-95-30
Dział Ochrony: (32) 277-95-50
Dział Ewidencji: (32) 277-95-60
Dział Kwatermistrzowski: (32) 277-95-40
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 277-95-17
Dział Łączności i Informatyki: (32) 277-95-26
Dział Finansowy: (32) 277-95-20
Służba Zdrowia: (32) 277-95-28

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP - OO Katowice
86101012123069971391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek:
Wtorek: 10:00-16:00
Środa:
Czwartek: 10:00-16:00
Piątek:

Zasady przyjmowania paczek

1. Paczki są przyjmowane na bramie aresztu:  w godz. 9.00 - 14.00  za wyjątkiem sobót oraz dni w których nie udziela się widzeń (1 listopad, 25 grudzień, 1 styczeń oraz pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych)

2. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.

3. Paczka żywnościowa przekraczająca ciężar 5 kg nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki, w uzasadnionych przypadkach może być przyjęta za zgodą dyrektora.

4. W paczce żywnościowej nie mogą być dostarczane artykuły  żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

5. Zezwala się na otrzymywanie paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem.

6. Paczka zawierająca artykuły, o których mowa w pkt. 4 będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionym przypadku na koszt aresztu.

 Z dniem 01.01.2012 r. wprowadza się dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Aresztu Śledczego w Zabrzu.

W tym celu osoba zainteresowana przekazaniem osadzonemu paczki winna :
 

1. Pobrać formularz Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Areszcie Śledczym w Zabrzu

2. Wypełnić formularz Zamówienia na paczkę na podstawie Listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy Areszcie Śledczym w Zabrzu wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Aresztu Śledczego w Zabrzu.

3. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta: PL 43 1050 1344 1000 0023 5962 6369 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Areszcie Śledczym w Zabrzu.

W/w. numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. "wypiskę"

Nr konta depozytowego Aresztu Śledczego w Zabrzu umieszczony jest w zakładce

"Dla interesantów"

4. Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w Areszcie Śledczym wypełniony formularz Zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty.

 

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ
realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy
Areszcie Śledczym w Zabrzu

 

Dane do przelewu:

PPO RAKON w Raciborzu
ul. J. von Eichendorffa 14
47-400 Racibórz

 

W tytule przelewu obowiązkowo podać:

  • nazwisko, imię osadzonego
  • imię ojca
  • datę urodzenia
  • jednostkę w której przebywa osadzonyPaczka, realizowana w drodze powyższego Zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza Zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

 

UWAGA

Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia do otrzymania paczki.

Nie ulega zmianie zapis kodeksu karnego wykonawczego (art.113a § 3), przyznający osadzonemu prawo do otrzymania raz na kwartał paczki z żywnością o ciężarze nie przekraczającym 5 kg.


 


 

Dane odbiorcy paczki:

Imię i nazwisko, Imię ojca, data urodzenia

 

 

 

 

 

Lp

Nazwa produktu

Pozycja katalogowa

Ilość

Cena brutto

Wartość

Waga

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma:

 

 

 

 

Data i podpis zamawiającego

...............................................

 


 
 

Adnotacje AŚ

Informacje o uprawnieniu do otrzymania paczki:

1.     Posiada uprawnienie*

2.     Nie posiada uprawnienia z powodu* : .............................................................................

................................................................
Data i podpis osoby ustalającej uprawnienie

Potwierdzenie odbioru paczki

Otrzymałem paczkę zgodną z zamówieniem

                                                          .......................................................................
                                                                              (data i podpis)

*Niepotrzebne skreślić

Pouczenie dla zamawiającego paczkę.

1.     Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „osadzonym”, ma prawo otrzymywać paczkę z żywnością, zwaną dalej „paczką”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) i w przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
i regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.

2.     Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:
a) do punktu sprzedaży,
b) drogą pocztową

wraz z dowodem wpłaty

3.     W przypadku niewłaściwego wypełnienia druku zamówienia lub z powodu braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Oświadczenie zamawiającego

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej proszę zwrócić:

przekazem pocztowym na adres:

...................................................................
(Imię i Nazwisko)

........................................................................................................................................
(dokładny adres)

  lub przelewem na konto bankowe

........................................................................................................................................
(nr konta bankowego)

..............................................
(podpis zamawiającego)

Ewentualną nadwyżkę środków pieniężnych pozostających po zrealizowaniu zamówienia na paczkę proszę przekazać na konto depozytowe osadzonego odbierającego paczkę.

..............................................
(podpis zamawiającego)

 

Adnotacje punktu sprzedaży

Data zwrotu środków pieniężnych zamawiającemu .......................................

..............................................
(podpis)


 

Do pobrania aktualny wykaz produktów wraz z cenami i gramaturą: www.sw.gov.pl/Data/Files/wfeli/wykaz-produktow-5.pdf
 

Druk zamówienia na paczkę: www.sw.gov.pl/Data/Files/wfeli/druk-zamowienia-na-paczke.pdf

Zasady udzielania widzeń

                                                                              UWAGA !!!

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WIDZEŃ UDZIELA SIĘ:

kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózkach lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywają się w sali widzeń w następujące dni tygodnia:

wtorek w godz. 9.00 – 15.00 – skazani

czwartek (2 w miesiącu) - w godz. 9.00 – 15.00 – skazani

czwartek (1, 3, 4, 5 w miesiącu) w godz. 9.00-15.00 – tymczasowo aresztowani

niedziela (1, 3, 4 i 5 w miesiącu) w godz. 8.00–15.00 – skazani

niedziela (2 w miesiącu) w godz. 8.00-15.00 - tymczasowo aresztowani.

Zgłoszenia na widzenia są przyjmowane w dniach udzielania widzeń na bramie głównej w godz. 8:00 - 13:00. Widzenia kończą się o godz. 15.00. Widzenia łączone i przedłużone nie będą udzielane w przypadku gdy przewidziany czas ich zakończenia przypadnie po godz.15.00.

W dniach:

1 listopad, 25 grudzień, 1 styczeń oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych widzeń nie udziela się, natomiast w pozostałe święta widzenia będą udzielane w godz. 9:00 - 15:00. Informacja dla jakiej kategorii osadzonych ( tymczasowo aresztowani czy skazani ) będzie dostępna na tablicy informacyjnej przed bramą aresztu. 

Tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń w sposób określony przez organ dysponujący w zarządzeniu o zgodzie na widzenie.