Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Cieszyn Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Cieszyn

B. Chrobrego 2

43-400 Cieszyn

Tel./Fax: (33) 851-32-20 / (33)851-17-55

E-mail: zk_cieszyn@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny w Cieszynie jest jednostką typu zamkniętego. Przeznaczony jest dla recydywistów penitencjarnych, posiada również oddział dla tymczasowo aresztowanych, pozostających w dyspozycji: Sądu Rejonowego w Cieszynie, Prokuratury Rejonowej w Cieszynie, Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju. Pojemność jednostki wynosi 406 miejsc. Jednostka polożona jest w centrum miasta przy ulicy Boleslawa Chrobrego 2, w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego. Plany budowy więzienia w Cieszynie powstały w listopadzie 1858 roku. Ostatecznie do budowy władze austriackie przystąpiły w marcu 1881. Budynek więzienia w Cieszynie oddany został do użytku w 1896 roku. W roku 1905 obok niego przy ulicy Garncarskiej postawiono gmach sądu.  W 1918 roku więzienie przejęło niepodlegle państwo polskie. W okresie międzywojennym więzienie cieszyńskie zaliczane było do I kategorii. W latach 1939-1945 wiezienie pełniło funkcję oddziału karnego oraz oddziału śledczego skąd po krótkim pobycie kierowano osadzonych do innych więzień i obozów koncentracyjnych. Przez cieszyńskie więzienie podczas okupacji przewinęło się ponad 12 tysięcy osób. Do roku 1945 więzienie nie było skanalizowane, cele małe liczyły po 7 osadzonych, a duże po kilkadziesiąt osób. Cele ogrzewano  piecami kaflowymi, do których wkładano opał od strony korytarzy więziennych. Duże pomieszczenia i warsztaty oświetlano lampami gazowymi. Na terenie więzienia znajdowała się: świniarnia, stolarnia, pracownia koszykarska, wytwórnia makaronu i garaże. W więzieniu funkcjonowały dwie kaplice – katolicka i ewangelicka. W połowie lat 50- tych w wydzielonej części więzienia otwarto Szpital Chorób Płucnych. W latach 80- tych zakład przeszedł kapitalny remont. Wyremontowano sieć kanalizacyjną, wodna i elektryczną. Do każdej celi doprowadzono ciepłą wodę, a w oddziałach szpitalnych wykonano odrębne ubikacje z umywalkami w łączonych celach wieloosobowych. W 1992 roku  w zakładzie wydzielono część przeznaczoną dla tymczasowo aresztowanych. Ogółem w części penitencjarnej dla osadzonych przeznaczonych było155 pomieszczeń, w tym: ambulatorium, gabinet RTG, gabinet EKG i USG. Do dyspozycji osadzonych były trzy świetlice i dwa punkty biblioteczne. Oddziały szpitalne miały własne łaźnie. Więzienie ogrzewane jest z miejskiej sieci grzewczej. Magazyny, warsztaty, kuchnia, zabezpieczają w pełni właściwe funkcjonowanie jednostki. Zakład Karny w Cieszynie od roku 1987 zaliczony został do zabytków architektury. W latach 2005 – 2007 zakład (część mieszkalna dla osadzonych) przeszedł kolejny gruntowny remont. W części mieszkalnej oprócz generalnego remontu cel, wygospodarowano miejsce na kantynę dla osadzonych, wyremontowano również pomieszczenia biblioteki, radiowęzła i kaplicę. Obecnie kaplica powróciła do pierwotnej lokalizacji sprzed II Wojny Światowej. W roku 2005 zlikwidowano Szpital Chorób Płucnych przy Zakładzie Karnym w Cieszynie, tym samym zwiększyła się pojemność, która obecnie wynosi 406 miejsc. Wszystkie cele posiadają wyodrębnione, zamykane kąciki sanitarne, wyposażone są w głośniki radiowęzła oraz domofony umożliwiające kontakt z funkcjonariuszem pełniącym służbę w oddziale, a także przyłącza, umożliwiające odbiór sygnału telewizyjnego.

Opracowanie: kpt. Rafał Kaczmarczyk

 

 

Dyrektor zakładu karnego
mjr Krzysztof Sojka
Tel./Fax: (33) 851-32-20
E-mail: zk_cieszyn@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Rafał Kaczmarczyk
Tel./Fax: (33) 851-32-20
E-mail: zk_cieszyn@sw.gov.pl
rzecznik prasowy
ppor. Tomasz Głasek
Tel./Fax: (33) 851-32-36; 533316666
E-mail: tomasz.glasek@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (33) 851-32-20
Dowódca Zmiany: (33) 851-32-90
Dział Organizacyjny: (33) 851-32-28
Dział Kadr: (33) 851-32-24
Dział Penitencjarny: (33) 851-32-80
Dział Ochrony: (33) 851-32-50
Dział Ewidencji: (33) 851-32-40
Dział Kwatermistrzowski: (33) 851-32-70
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (33) 851-32-26
Dział Łączności i Informatyki: (33) 851-32-48
Dział Finansowy: (33) 851-32-60
Służba Zdrowia: (33) 851-32-81

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Katowice
B. Chrobrego 2
43-400 Cieszyn
93 1010 1212 0032 3213 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00 -15.45
Wtorek: 8.00 -15.00
Środa: 8.00 -15.00
Czwartek: 8.00 -15.00
Piątek: 8.00 -15.00

Zasady przyjmowania paczek

1.         Zgodnie ze znowelizowanym art. 113a § 3 kkw osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Ponadto dyrektor zakładu karnego będzie mógł zezwolić osadzonemu, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek. 

 

2.         Paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności w dotychczasowej formie tj. osobiście przez osoby „z zewnątrz” lub nadane za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, nie będą przyjmowane.

 

3.         Uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej może być realizowane poprzez  zamówienie złożone:

 1. osobiście przez osadzonego;
 2. przez osobę najbliższą, w tym także bezpośrednio po zakończonym widzeniu.

4.         Za osobę najbliższą, zgodnie z art. 115 § 11 kodeksu karnego rozumie się:

 1. małżonka;
 2. krewnych w linii prostej, a więc wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków itd.) oraz zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.);
 3. rodzeństwo (brat, siostra);
 4. powinowatych w linii prostej (rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuków, prawnuków itd. małżonka), a w linii bocznej jedynie rodzeństwo małżonka i małżonek rodzeństwa;
 5. osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie;
 6. osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (konkubinacie).

5.         Lista produktów (w tym ich cena, waga lub pojemność) dostępnych w kantynie publikowana jest:

 1. na tablicach ogłoszeń w poszczególnych oddziałach mieszkalnych;
 2. w kantynie (tzn. punkcie sprzedaży);
 3. u bramowego (tzn. funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do zakładu);
 4. w poczekalni dla osób odwiedzających;
 5. w sali widzeń;
 6. na stronie internetowej zakładu.

6.         Druki zamówień (odrębne dla osadzonych i osób najbliższych) dostępne są:

 1. u wychowawców i oddziałowych;
 2. w kantynie;
 3. w sali widzeń;
 4. u bramowego;
 5. w poczekalni dla osób odwiedzających;
 6. na stronie internetowej zakładu.

7.         Zamówienie można złożyć:

 1. osadzeni: u oddziałowych w godzinach 700 do 1500 (po wypełnieniu listy zamówionych produktów i podpisaniu upoważnienia do przygotowania paczki i dokonania zapłaty);
 2. osoby najbliższe:
  1. w kantynie,
  2. drogą pocztową (na adres: PPO RAKON ul. Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz),
  3. u bramowego,
  4. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@rakon.com.pl

- wraz z dowodem wpłaty (na konto bankowe kantyny 43 1050 1344 1000 0023 5962 6369).

 

W tytule przelewu należy zamieścić:

 • nazwisko i imię osadzonego
 • imię ojca
 • datę urodzenia adresata paczki
 • nazwę jednostki w której przebywa osadzony tj. ZK Cieszyn

 

8.         Osadzony ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz 9 litrów napojów, zaś ilość i wymiary wszelkich rzeczy w celi mieszkalnej (łącznie z żywnością) nie może przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego i kubatury pojemnika podłóżkowego).

9.         Do magazynu rzeczy własnych osadzonych nie przyjmuje się żywności.

 

10.       W przypadku stwierdzenia przez administrację zakładu w celi mieszkalnej żywności, której ilość narusza obowiązujący porządek realizacja uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej (także i dokonania zakupów o której mowa w art. 113a § 1 kkw w postaci tzw. „wypiski”) będzie możliwe jedynie przy spełnieniu wymogu posiadania w celi mieszkalnej nie więcej niż 6 kg żywności (tzn. waga produktów znajdujących się w paczce żywnościowej lub nabytych w ramach zakupów nie może przekroczyć 6 kg łącznie z artykułami posiadanymi już w celi mieszkalnej).

 

11.       Odbiór paczek odbywać się będzie w kantynie dwa razy w tygodniu tj. w środy i niedziele.

 

12.       W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji zakładu środki pieniężne pobrane albo wpłacone na zakup paczki zostaną zwrócone osadzonemu lub odpowiednio osobie najbliższej (zamawiającemu) przez podmiot prowadzący kantynę w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

 

13.       Wszelkie zakupy artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych dokonane po zakończonym widzeniu przez odwiedzających (osoby najbliższe) mogą być dokonywane tylko w ramach uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej.

 

14.       Ocena prawa i ewentualnego pierwszeństwa realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej zależy od daty wpływu zamówienia do administracji zakładu (daty stempla pocztowego jej nadania).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej dostępne są w poniższym odnośniku.

 

Zamówienie na paczkę żywnosciową

 

 

lista produktów

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

- tymczasowo aresztowani - w godzinach 8.00 - 16.00 w środy oraz  od 14.00 do 16.00 w niedziele;

 

- skazani w godzinach od 8.00 - 16.00 w  poniedziałek, wtorek oraz od 8.00 do 13.00 w  niedziele.

Do wyboru jeden z tych dni.

 

1.Jeżeli dzień ustawowo wolny od pracy przypada w dniu innym niż niedziela, w dniu tym realizowane są widzenia dla skazanych w godz. 8.00 - 13.00 , a dla tymczasowo aresztowanych w godz. 14.00 – 16.00.

 

2.Realizacja nagród, o których mowa w art. 138 § 1 pkt 2 i 3 kkw, może odbywać się
w dniach i godzinach przeznaczonych na realizację widzeń dla tymczasowo aresztowanych.

 

 

3. Widzenia w pierwszej kolejności udzielane są:

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- osobom dorosłym bedącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),

- osobom powyżej 75 roku życia.

 

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego: broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.