Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Jastrzębie Zdrój Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju

ul. C. K. Norwida 23

44-268 Jastrzębie - Zdrój

Tel./Fax: (32) 475-92-30 / (32) 474-37-64

E-mail: zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju przeznaczony jest dla skazanych recydywistów. Pojemność jednostki wynosi 1049 miejsc. Odbywają w niej karę zarówno osadzeni odbywający karę w systemie zwykłym, programowanego oddziaływania jak i terapeutycznym. Od roku 2003 w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Jednostka jest zakładem typu półotwartego co wiąże się z większą „otwartością” zakładu na świat zewnętrzny, zarówno poprzez współpracę z organizacjami zewnętrznymi jak i realizacją zezwoleń na czasowe opuszczanie ZK przez samych osadzonych.Podstawy prawne działania Zakładu Karnego określa m.in.:Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523),Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997, Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju powstał w roku 1963 jako Ośrodek Pracy Więźniów. Jego powstanie było ściśle związane z rozwojem przemysłu węglowego Górnego Śląska. W tym czasie skazani uczestniczyli w budowie kopalń węgla kamiennego oraz wielu innych obiektów przemysłowych rozsianych na terenie całego Śląska. Początkowo zakładano że jednostka istnieć będzie przez okres nie przekraczający 15 lat, funkcjonuje jednak nieprzerwanie ponad pół wieku, na przestrzeni tego czasu zmieniało się jej przeznaczenie, struktura, charakter i zaludnienie.

 Podobnie jak w przeszłości tak i dziś priorytetem zakładu pozostaje zatrudnienie skazanych na potrzeby podmiotów zewnętrznych. Skazani zatrudniani zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie świadczą pracę na rzecz lokalnych samorządów i prywatnych firm.  W jednostce funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. 

Jednostka położona jest w dzielnicy Szeroka niedaleko jednej z głównych ulic tego osiedla, ulicy J. Gagarina w odległości około 1,5 km od kopalni Zofiówka. Teren zakładu ma kształt prostokąta i obecnie obejmuje 7,26 ha. W tej chwili jednostka składa się z 8 pawilonów mieszkalnych przeznaczonych dla osadzonych dwóch budynków administracyjnych oraz kilku budynków pomocniczych (pralnia,kuchnia, magazyny etc). Osadzeni mają dostęp do kaplicy, sali ekumenicznej oraz do świetlic i boisk sportowych.
 

 

tekst: por. Tomasz Marciniak

Dyrektor Zakładu Karnego
płk Wiesław Pochopień
Tel./Fax: (32) 475 92 30
E-mail: Wieslaw.Pochopien@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Marek Kobiela
Tel./Fax: (32) 475 92 30
E-mail: Marek.Kobiela@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Mirosław Mateja
Tel./Fax: (32) 475 92 30
E-mail: Miroslaw.Mateja@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Krzysztof Karwowski
Tel./Fax: (32) 475 92 30
E-mail: Krzysztof.Karwowski@sw.gov.pl
rzecznik prasowy
por. Tomasz Marciniak
Tel./Fax: (32) 475 92 49 tel. kom. 533303111
E-mail: rzecznik_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 475-92-40 fax (32) 474-37-64
Dowódca Zmiany: (32) 475-92-50 fax (32) 471-13-82
Dział Organizacyjny: (32) 475-92-65
Dział Kadr: (32) 475-92-61
Dział Penitencjarny: (32) 475-92-51
Dział Ochrony: (32) 475-92-31
Dział Ewidencji: (32) 475-92-35
Dział Kwatermistrzowski: (32) 475-92-55
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 475- 92-63
Dział Łączności i Informatyki: (32) 475-92-60
Dział Finansowy: (32) 475-92-45
Służba Zdrowia: (32) 475-92-66

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/KATOWICE
C.K. Norwida 23
Jastrzębie - Zdrój
86 1010 1212 3069 0013 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:30 -16:30
Wtorek: 7:30 -15:30
Środa: 7:30 -15:30
Czwartek: 7:30 -15:30
Piątek: 7:30 -15:30

Zasady przyjmowania paczek

Informujemy, że z dniem 01.07.2015 r. ulegają zmianie zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby odbywające karę w jednostkach penitencjarnych.

 

Nowelizacja art. 113a § 3  kkw  powoduje, że od 01.07.2015 r. : Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.*”

 

W konsekwencji tych zmian od 1 lipca 2015 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych dostarczane osobom pozbawionym wolności paczki żywnościowe, w dotychczasowej formie,tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

 

Ciężar paczki żywnościowej zamówionej za pośrednictwem zakładu karnego nie będzie podlegał ograniczeniom wagowym. Dokonując zamówień paczki żywnościowej lub realizując zakupy w kantynie należy mieć jednak na uwadze ograniczenia wynikające ze zmienionego od 01.07.2015 r. art. 110a § 1 kkw, z którego wynika, że skazany ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

 

Zasady zamawiania paczki żywnościowej:

1. Zamówienie na paczkę  można złożyć na dwa sposoby:

  • bezpośrednio do punktu sprzedaży w zakładzie karnym w trakcie widzenia,
  • drogą pocztową.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych po pokryciu kosztów przygotowania paczki oraz potwierdzeniu, że skazany posiada prawo do jej otrzymania.

3. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży -  w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, zgodnie z informacją zawartą w złożonym oświadczeniu, którego wzór zamieszczono poniżej wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

 

* Na podstawie art. 115 § 11. Kodeksu Karnego - przez pojęcie osoby najbliższej należy rozumieć:  małżonka, wstępnego, zstępnego, (dzieci, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), w linii bocznej – tylko rodzeństwo (pełne i przyrodnie), powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Tym samym do kręgu osób najbliższych NIE można zaliczyć np. kuzynów, siostrzeńców, itp.

 

Szczegółowy opis zamawiania paczki przez osobę najbliższą dostępny jest na stronie:

 

Do pobrania:

 

 

Zasady udzielania widzeń

  • niedziele - w godzinach 9.00 – 16.00, za wyjątkiem dni, w których wypada 25 grudnia,  1 stycznia oraz pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

  • środy - w godzinach 9.00 – 15.00, z wyłączeniem dni świątecznych przypadających w środy

  •  w następujące dni świąteczne - w godzinach 9.00 – 16.00: 11, listopada, 26 grudnia, drugi Dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 13:30. Widzenia na terenie jednostki w pierwszej kolejności udzielane są: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.