Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Lubliniec Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Lubliniec

Sobieskiego 6

42-700 Lubliniec

Tel./Fax: 34 353-02-81 \ 34 353-16-99

E-mail: zk_lubliniec@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Lublińcu jest zakładem typu zamkniętego z oddziałami aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego oraz zakładu karnego typu otwartego. Pojemność zakładu wynosi 226 miejsc. Ponadto w zakładzie odbywają karę kobiety skierowane do oddziałów terapeutycznych dla osób: z  niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych.
Wobec skazanych kobiet w oddziałach terapeutycznych stosowane są następujące specjalistyczne programy: program edukacyjno-terapeutyczny dla kobiet z problemem alkoholowym, program edukacyjno-terapeutyczny dla kobiet ofiar przemocy domowej, trening umiejętności społecznych, trening gospodarowania budżetem domowym, program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, trening załatwiania spraw urzędowych . W oddziale dla skazanych uzależnionych od środków uzależniających lub psychotropowych realizowany jest sześciomiesięczny program terapeutyczny. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.
Zakład Karny w Lublińcu położony jest w województwie śląskim, podlega on Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Budynek powstał za panowania pruskiego w latach 1882 – 1883,  od początku swego istnienia spełniał tę samą rolę. Do połowy lat 60-tych był przeznaczony dla mężczyzn. W latach 1963 – 1968 zakład został wyludniony w celu przeprowadzenia pierwszego generalnego remontu. Po jego zakończeniu utworzono oddział dla tymczasowo aresztowanych i skazanych kobiet. Wtedy też powstał oddział dla kobiet z anomaliami psychicznymi, prowadzony według nowego programu (jako oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo o pojemności 54 miejsc). W 1987 roku w jednostce utworzono oddział dla skazanych kobiet uzależnionych od narkotyków przeznaczony dla 16 do 20 narkomanek. W roku 2002 zaadaptowano dawne pomieszczenia hali produkcyjnej na nowoczesny oddział terapeutyczny dla 36  skazanych kobiet uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Jolanta Figlak
Tel./Fax: 34 353 02 81
E-mail: jolanta.figlak@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Dariusz Dąbrowicz
Tel./Fax: 34 353 02 81
E-mail: dariusz.dabrowicz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Piotr Ciwiński
Tel./Fax: 690983426 / 34 353 02 81
E-mail: piotr.ciwinski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: 34 353 02 81
Dowódca Zmiany: 34 353 02 81
Dział Organizacyjny: 34 353 02 81
Dział Kadr: 34 353 02 81
Dział Penitencjarny: 34 353 02 81
Dział Ochrony: 34 353 02 81
Dział Ewidencji: 34 353 02 82
Dział Kwatermistrzowski: 34 353 02 81
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 34 353 02 81
Dział Łączności i Informatyki: 34 353 02 81
Służba Zdrowia: 34 353 02 81

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny w Lublińcu
Sobieskiego 6
42-700 Lubliniec
13101012120014561391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Zasady przyjmowania paczek

KOMUNIKAT (ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA: 01.07.2015r. DOT. SPOSOBU PRZYJMOWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH).
 
W związku z nowelizacją ustawy kodeks karny wykonawczy, która zostanie wprowadzona w życie od dnia 01.07.2015r. informuje się  o następujących zmianach:
- Zgodnie z art. 110 § 3 kkw osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kilogramów.
- Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Paczkę osadzony otrzyma po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie również mogła złożyć osoba najbliższa (tylko i wyłącznie osoba najbliższa). Należy przez to rozumieć, że dostarczenie przez rodzinę paczki za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście nie będzie możliwe. Takie paczki nie będą przyjmowane przez zakład karny.

 

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. W uzasadnionym wypadku osadzony może otrzymać za zgodą dyrektora zakładu karnego paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar.
Paczki z żywnością mogą być doręczane do jednostki bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. Paczki dostarczone przez w/w instytucje przyjmuje się codziennie w godzinach   8.00-16.00. Osadzony może za zezwoleniem  Dyrektora Zakładu Karnego, otrzymywać paczki z niezbędną  mu odzieżą, bielizną,  obuwiem i  innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły   żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe  bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę  ich zawartości. W paczce nie mogą być dostarczane środki  łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku i  bezpieczeństwa w Zakładzie Karnym. Do zakładu nie mogą być dostarczone wyroby tytoniowe.
Paczki żywnościowe powinny być nadsyłane oddzielnie od paczek zawierających odzież,obuwie i środki higieny. Paczki powinny zawierać na opakowaniu napis „żywność” lub  „higiena”.  

 

Zasady dodatkowego sposobu realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością

 

I Podmiot realizujący zamówienie.

Niniejsza procedura określa zasady realizacji dodatkowego sposobu dostarczania paczek żywnościowych osobom osadzonym w Zakładzie Karnym w Lublińcu.
Za przygotowanie paczek żywnościowych odpowiada punkt sprzedaży na terenie ZK w Lublińcu: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z siedzibą w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 1

II Osoby uprawnione

Oferta skierowana jest do rodzin i osób bliskich osadzonego, które przekazują paczki żywnościowe przysługujące mu zgodnie z art.113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. 1997 r. Nr 90 poz. 557 z późn. zm.; zwany dalej „kkw”). Dostawa paczki żywnościowej następuje w ramach uprawnień osadzonego o których mowa   w art.113 a § 3 kkw. Wszystkie artykuły spożywcze dostarczane osadzonym są dopuszczone do obrotu. Ceny artykułów spożywczych podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

III Zamówienie i jego realizacja

Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w Zakładzie Karnym w Lublińcu, na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego wraz z dowodem wpłaty funkcjonariuszowi odpowiedzialnemu za przyjmowanie paczek do jednostki, bądź po przesłaniu pocztą na adres Zakład Karny w Lublińcu ul. Sobieskiego 6 42-700 Lubliniec. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Lublińcu, ważnej w dniu składania zamówienia, zwanej dalej „listą”. Formularz zamówienia oraz gwarantowana lista artykułów w punkcie sprzedaży są dostępne:
- w punkcie sprzedaży-kantynie,
- w sali widzeń,
- na tablicy ogłoszeń dla osób odwiedzających,
- na tablicach ogłoszeń w poszczególnych oddziałach mieszkalnych
- na stronie internetowej jednostki:
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-katowice/zaklad-karny-lubliniec/index.html
Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu przez administrację jednostki uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty i potwierdzeniu zaksięgowania kwoty na koncie punktu sprzedaży. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się odbiór paczki przez osadzonego. Do każdej paczki dołączany jest paragon. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek.
IV Formy płatności

Środki pieniężne na zakup paczki żywnościowej należy przekazywać na konto punktu sprzedaży:
20 1050 1155 1000 0005 0096 6114 lub dokonywać wpłaty bezpośredniej w punkcie sprzedaży na terenie jednostki ( dotyczy osób odwiedzających po zakończonym widzeniu).

V Odmowa realizacji zamówienia

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane  są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacja o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w dalszym ciągu można dostarczać paczki na dotychczasowych zasadach.

 

cennik w kantynie

 

Druk zamówienia na paczkę - część 1

Druk zamówienia na paczkę - część 2

Zasady udzielania widzeń

Widzenia udziela się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • w poniedziałki udzielane są widzenia bez dozoru funkcjonariusza oraz widzenia bez dozoru funkcjonariusza w oddzielnym pomieszczeniu w godzinach 7.30 – 15.30

  • w czwartki udzielane są widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych w godzinach od 8.00 – 16.00 (po uzyskaniu zgody organów dysponujących). Widzenia dla tymczasowo aresztowanych są udzielane również w każdą II sobotę miesiąca. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w sali widzeń;

  • w piątki udzielane są widzenia dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, w godzinach od 8.00 – 16.00;

  • w soboty (z wyłączeniem II soboty miesiąca) i niedziele udzielane są widzenia dla skazanych, zakwalifikowanych do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu otwartego, półotwartego oraz zamkniętego.

W pierwszej kolejności widzeń udziela się:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającymi się na wózku lub o kulach)
- osobom powyżej 75 roku życia

 

UWAGA
Od 1 lipca 2015 roku widzenia udziela się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • w poniedziałki udzielane są widzenia bez dozoru funkcjonariusza oraz widzenia bez dozoru funkcjonariusza w oddzielnym pomieszczeniu w godzinach 7.30 – 15.30
  • w czwartki udzielane są widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych w godzinach od 8.00 – 16.00 (po uzyskaniu zgody organów dysponujących). Widzenia dla tymczasowo aresztowanych są udzielane również w każdą II niedzielę miesiąca w godzinach 12.00 - 16.00
  • w piątki udzielane są widzenia dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, w godzinach od 8.00 – 16.00;
  • w II niedziele miesiąca w godzinach 8.00 - 12.00, a w pozostałe niedziele w godzinach 8.00 - 16.00 udzielane są widzenia dla skazanych, zakwalifikowanych do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu otwartego, półotwartego oraz zamkniętego.