Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Lubliniec Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Lubliniec

Sobieskiego 6

42-700 Lubliniec

Tel./Fax: 34 353-02-81 \ 34 353-16-99

E-mail: zk_lubliniec@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Lublińcu jest zakładem typu zamkniętego z oddziałami aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego oraz zakładu karnego typu otwartego. Pojemność zakładu wynosi 226 miejsc. Ponadto w zakładzie odbywają karę kobiety skierowane do oddziałów terapeutycznych dla osób: z  niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych.
Wobec skazanych kobiet w oddziałach terapeutycznych stosowane są następujące specjalistyczne programy: program edukacyjno-terapeutyczny dla kobiet z problemem alkoholowym, program edukacyjno-terapeutyczny dla kobiet ofiar przemocy domowej, trening umiejętności społecznych, trening gospodarowania budżetem domowym, program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, trening załatwiania spraw urzędowych . W oddziale dla skazanych uzależnionych od środków uzależniających lub psychotropowych realizowany jest sześciomiesięczny program terapeutyczny. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.
Zakład Karny w Lublińcu położony jest w województwie śląskim, podlega on Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Budynek powstał za panowania pruskiego w latach 1882 – 1883,  od początku swego istnienia spełniał tę samą rolę. Do połowy lat 60-tych był przeznaczony dla mężczyzn. W latach 1963 – 1968 zakład został wyludniony w celu przeprowadzenia pierwszego generalnego remontu. Po jego zakończeniu utworzono oddział dla tymczasowo aresztowanych i skazanych kobiet. Wtedy też powstał oddział dla kobiet z anomaliami psychicznymi, prowadzony według nowego programu (jako oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo o pojemności 54 miejsc). W 1987 roku w jednostce utworzono oddział dla skazanych kobiet uzależnionych od narkotyków przeznaczony dla 16 do 20 narkomanek. W roku 2002 zaadaptowano dawne pomieszczenia hali produkcyjnej na nowoczesny oddział terapeutyczny dla 36  skazanych kobiet uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Jolanta Figlak
Tel./Fax: 34 353 02 81
E-mail: jolanta.figlak@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Dariusz Dąbrowicz
Tel./Fax: 34 353 02 81
E-mail: dariusz.dabrowicz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Piotr Ciwiński
Tel./Fax: 690983426 / 34 353 02 81
E-mail: piotr.ciwinski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: 34 353 02 81
Dowódca Zmiany: 34 353 02 81
Dział Organizacyjny: 34 353 02 81
Dział Kadr: 34 353 02 81
Dział Penitencjarny: 34 353 02 81
Dział Ochrony: 34 353 02 81
Dział Ewidencji: 34 353 02 82
Dział Kwatermistrzowski: 34 353 02 81
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 34 353 02 81
Dział Łączności i Informatyki: 34 353 02 81
Służba Zdrowia: 34 353 02 81

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny w Lublińcu
Sobieskiego 6
42-700 Lubliniec
13101012120014561391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Zasady przyjmowania paczek

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. W uzasadnionym wypadku osadzony może otrzymać za zgodą dyrektora zakładu karnego paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar.
Paczki z żywnością mogą być doręczane do jednostki bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. Paczki dostarczone przez w/w instytucje przyjmuje się codziennie w godzinach   8.00-16.00. Osadzony może za zezwoleniem  Dyrektora Zakładu Karnego, otrzymywać paczki z niezbędną  mu odzieżą, bielizną,  obuwiem i  innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły   żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe  bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę  ich zawartości. W paczce nie mogą być dostarczane środki  łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku i  bezpieczeństwa w Zakładzie Karnym. Do zakładu nie mogą być dostarczone wyroby tytoniowe.
Paczki żywnościowe powinny być nadsyłane oddzielnie od paczek zawierających odzież,obuwie i środki higieny. Paczki powinny zawierać na opakowaniu napis „żywność” lub  „higiena”.  

 

Zasady dodatkowego sposobu realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością

 

I Podmiot realizujący zamówienie.

Niniejsza procedura określa zasady realizacji dodatkowego sposobu dostarczania paczek żywnościowych osobom osadzonym w Zakładzie Karnym w Lublińcu.
Za przygotowanie paczek żywnościowych odpowiada punkt sprzedaży na terenie ZK w Lublińcu: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z siedzibą w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 1

II Osoby uprawnione

Oferta skierowana jest do rodzin i osób bliskich osadzonego, które przekazują paczki żywnościowe przysługujące mu zgodnie z art.113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. 1997 r. Nr 90 poz. 557 z późn. zm.; zwany dalej „kkw”). Dostawa paczki żywnościowej następuje w ramach uprawnień osadzonego o których mowa   w art.113 a § 3 kkw. Wszystkie artykuły spożywcze dostarczane osadzonym są dopuszczone do obrotu. Ceny artykułów spożywczych podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

III Zamówienie i jego realizacja

Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w Zakładzie Karnym w Lublińcu, na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego wraz z dowodem wpłaty funkcjonariuszowi odpowiedzialnemu za przyjmowanie paczek do jednostki, bądź po przesłaniu pocztą na adres Zakład Karny w Lublińcu ul. Sobieskiego 6 42-700 Lubliniec. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Lublińcu, ważnej w dniu składania zamówienia, zwanej dalej „listą”. Formularz zamówienia oraz gwarantowana lista artykułów w punkcie sprzedaży są dostępne:
- w punkcie sprzedaży-kantynie,
- w sali widzeń,
- na tablicy ogłoszeń dla osób odwiedzających,
- na tablicach ogłoszeń w poszczególnych oddziałach mieszkalnych
- na stronie internetowej jednostki:
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-katowice/zaklad-karny-lubliniec/index.html
Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu przez administrację jednostki uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty i potwierdzeniu zaksięgowania kwoty na koncie punktu sprzedaży. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się odbiór paczki przez osadzonego. Do każdej paczki dołączany jest paragon. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek.
IV Formy płatności

Środki pieniężne na zakup paczki żywnościowej należy przekazywać na konto punktu sprzedaży:
20 1050 1155 1000 0005 0096 6114 lub dokonywać wpłaty bezpośredniej w punkcie sprzedaży na terenie jednostki ( dotyczy osób odwiedzających po zakończonym widzeniu).

V Odmowa realizacji zamówienia

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane  są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacja o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w dalszym ciągu można dostarczać paczki na dotychczasowych zasadach.

 

cennik-kantyna

 

zamówienie-wzór.doc

Zasady udzielania widzeń

Widzenia udziela się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • w poniedziałki udzielane są widzenia bez dozoru funkcjonariusza oraz widzenia bez dozoru funkcjonariusza w oddzielnym pomieszczeniu w godzinach 7.30 – 15.30

  • w czwartki udzielane są widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych w godzinach od 8.00 – 16.00 (po uzyskaniu zgody organów dysponujących). Widzenia dla tymczasowo aresztowanych są udzielane również w każdą II sobotę miesiąca. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w sali widzeń;

  • w piątki udzielane są widzenia dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, w godzinach od 8.00 – 16.00;

  • w soboty (z wyłączeniem II soboty miesiąca) i niedziele udzielane są widzenia dla skazanych, zakwalifikowanych do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu otwartego, półotwartego oraz zamkniętego.

W pierwszej kolejności widzeń udziela się:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającymi się na wózku lub o kulach)
- osobom powyżej 75 roku życia