Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Wojkowice Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Wojkowice

Sobieskiego 298

42-580 Wojkowice

Tel./Fax: (32) 296-16-00 / (32) 296-16-13

E-mail: zk_wojkowice@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Wojkowicach jest zakładem karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:

- aresztu śledczego;
- zakładu karnego typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy;
- zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych;
- zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów;
- zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych;
- zakładu karnego typu półotwartego
  (oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu);
- zakładu karnego typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy;
- zakładu karnego typu otwartego dla młodocianych.

Początki zakładu karnego mają swoją historię w latach okupacji niemieckiej. Na terenie obecnego zakładu półotwartego hitlerowcy wznieśli budynki będące obozem jenieckim dla aliantów. W obozie osadzani byli głównie angielscy lotnicy.
Po wyzwoleniu Śląska i Zagłębia infrastruktura wykorzystywana była jako obóz jeniecki dla wojsk niemieckich. W 1953 roku obóz przejęło Ludowe Wojsko Polskie, które ulokowało tu 26 Batalion Zastępczej Służby Wojskowej, należący do Wojskowego Korpusu Górniczego. W Batalionie służyli żołnierze o niepewnej orientacji politycznej, dzieci kułaków, przedwojennej inteligencji, osób podejrzanych o utrzymywanie kontaktów z prawicowym podziemiem i byłą AK. Przymusowo wcieleni do Batalionu odbywali służbę pracując w pobliskich kopalniach węgla kamiennego. Tą karną jednostkę wojskową zlikwidowano w 1959 roku na fali zmian i reform podejmowanych przez ówczesne władze po wydarzeniach z października 1956 roku. Następnie jednostka została podporządkowana Ministerstwu Sprawiedliwości, które utworzyło tu Ośrodek Pracy Więźniów. Karę odbywali w nim głównie skazani młodociani i dorośli przeznaczeni do kształtowania środowiska młodocianych.
Zakład karny działał w oparciu o budynki wybudowane przez Niemców. Rozbudowa zakładu nastąpiła dopiero w 1977 roku. Do użytku oddano dwa piętrowe pawilony z przeznaczeniem dla skazanych, którzy dokonali przestępstw nieumyślnych. W założeniach były to budynki prowizoryczne, przeznaczone na około 10 lat eksploatacji. Swoją rolę, mimo braku modernizacji, spełniały kolejno do 2013 i 2014 r. Obiekty te zostały wyburzone pod koniec 2014. W 1990 roku zakład otrzymał status jednostki dla pierwszy raz karanych sądownie, bez uwzględnienia ich wieku i rodzaju popełnionego przestępstwa. Od stycznia 1996 roku jednostka była zakładem typu półotwartego z oddziałem otwartym dla skazanych pierwszy raz karanych.
Modernizację zakładu podjęto w 2004 roku, prowadząc prace modernizacyjne nad kanalizacją, mediami, ogrzewaniem. W lutym 2005 roku oddano do użytku oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Pojemność tego oddziału wynosi 25 pacjentów. Jednocześnie na terenie wykorzystywanym do treningu psów służbowych rozpoczęto budowę oddziału dla tymczasowo aresztowanych. Obiekt uruchomiono w sierpniu 2006 r.
W ramach planu pozyskiwania miejsc dla skazanych, w 2009 roku oddano oddział mieszkalny przeznaczony na 211 osadzonych. Kolejno, w 2013 oraz w 2014 r oddano następne dwa pawilony mieszkalne, powstałe w miejsce wyburzonych budynków.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Maciej Błaszczyszyn
Tel./Fax: (32) 296-16-01 / (32) 296-16-21
E-mail: maciej.blaszczyszyn@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Hanna Ogonek-Obierzyńska
Tel./Fax: (32) 296-16-603 / (32) 296-16-21
E-mail: hanna.ogonek-obierzynska@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Zbigniew Twardokęs
Tel./Fax: (32) 296-16-02 / (32) 296-16-21
E-mail: zbigniew.twardokes@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Paweł Golanka
Tel./Fax: (32) 296-16-56 / (32) 296-16-21
E-mail: pawel.golanka@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Ryszard Trefon
Tel./Fax: (32) 296-16-12 / (32) 296-16-21
E-mail: ryszard.trefon@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Joanna Korczyńska
Tel./Fax: (32) 296-16-80 , 533-309-777 / (32) 296-16-21
E-mail: joanna.korczynska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 296-16-20 / (32) 296-16-19 / fax: (32) 296-16-21
Dowódca Zmiany: (32) 296-16-50 / (32) 296-16-00 / fax: (32) 296-16-13
Dział Organizacyjny: (32) 296-16-49 / (32) 296-16-32
Dział Kadr: (32) 296-16-09 / (32) 296-16-31 / (32) 296-16-99 / (32) 296-16-69
Dział Penitencjarny: (32) 296-16-06
Dział Ochrony: (32) 296-16-05 / (32) 296-16-55 / (32) 296-16-25 / (32) 296-16-15
Dział Ewidencji: (32) 296-16-07 / (32) 296-16-17 / (32) 296-16-37 / fax: (32) 296-16-78
Dział Kwatermistrzowski: (32) 296-16-08 / (32) 296-16-18 / (32) 296-16-28 / (32) 296-16-34
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 296-16-26 / fax: (32) 296-16-96
Dział Łączności i Informatyki: (32) 296-16-36 / (32) 296-16-60
Dział Finansowy: (32) 296-16-04 / (32) 296-16-14 / (32) 296-16-63 / (32) 296-16-64
Służba Zdrowia: (32) 296-16-46 / (32) 296-16-66

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/KATOWICE
44 1010 1212 3050 1713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-15:30
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-15:30

Zasady przyjmowania paczekUWAGA

Od 01.01.2012 r.  zostaje wprowadzony dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktów sprzedaży  znajdujących się na terenie jednostek penitencjarnych.


Przy realizacji tego sposobu obowiązują następujące zasady:

1.Paczki żywnościowe dostarczane są osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty; przykładowy wzór zamówienia znajduje się na tablicach informacyjnych w sali widzeń, w biurze przepustek, punkcie sprzedaży, na korytarzach oddziałów mieszkalnych i przy wejściach do jednostki.
2.Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.
3.Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
- w punkcie sprzedaży
- drogą pocztową
4.Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w zakładzie karnym:
- w punkcie sprzedaży
- w biurze przepustek
- w sali widzeń
oraz na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.
5.Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki;  w przypadku braku takiego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do do punktu sprzedaży. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
- w punkcie sprzedaży
- drogą pocztową
6.Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie,  nie później niż w terminie  5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty na nr konta 43105013441000002359626369  z dopiskiem Zakład Karny Wojkowice
7.Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych, a także w imiennym wykazie otrzymanych paczek.
8.Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Zamówienie na paczkę - druk do pobrania
 

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży - do pobrania

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJE SIĘ, ŻE W DALSZYM CIĄGU PACZKI ŻYWNOŚCIOWE MOŻNA DOSTARCZAĆ NA ZASADACH DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH:

1.1. Paczki odbierane są przez funkcjonariusza Służby Więziennej w okienku podawczym znajdującym się w biurze przepustek, codziennie, w godzinach od 8.00 do 15.00. Paczki żywnościowe wydawane są w dniu ich przyjęcia przez oddziałowego w danym oddziale mieszkalnym w godzinach od 10.00 do 16.30.

1.2. Osadzony, o ile nie jest ukarany  pozbawieniem możliwości otrzymania paczek żywnościowych,  ma prawo do otrzymania z zewnątrz jednej paczki żywnościowej w kwartale o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg  (opakowanie kartonowe). Paczka winna być dostarczona do zakładu, bądź  wysłana pocztą najpóźniej w ostatnim dniu danego kwartału.

1.3. Otrzymanie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku lub środkami higieny osobistej wymaga odrębnego zezwolenia zastępcy dyrektora. W tym celu osadzony winien zwrócić się z pisemnym wnioskiem określającym rodzaj odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku lub środków higieny, które chciałby otrzymać. Po akceptacji wniosku osadzony może zawiadomić rodzinę o możliwości dostarczenia paczki odzieżowej przekazując stosowne zezwolenie. Wydanie paczki osadzonemu następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej przyjęcia.

1.4. Otrzymanie paczki zawierającej leki wymaga pozytywnej opinii lekarza co do wykazu leków oraz odrębnego zezwolenia zastępcy dyrektora. Leki znajdujące się w paczce muszą pozostawać w oryginalnych, nieuszkodzonych, opakowaniach. Wydanie paczki z lekami odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza za pośrednictwem ambulatorium.

1.5. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości wraz z danymi personalnymi i adresem nadawcy oraz imieniem, nazwiskiem i imieniem ojca odbiorcy.

1.6. Paczki zawierające artykuły żywnościowe, paczki z lekami oraz paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku lub środkami higieny winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach. Niedopuszczalne jest umieszczenie w jednym opakowaniu artykułów żywnościowych, leków i odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku lub środków higieny.
1.7. Paczki z żywnością  lub odzieżą, bielizną, obuwiem  i  innymi  przedmiotami  osobistego użytku oraz środkami  higieny  mogą  być doręczone do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, albo za pośrednictwem poczty , firmy kurierskiej lub gońca.

1.8. W odniesieniu do tymczasowo aresztowanego otrzymanie środków leczniczych i higieny wymaga zgody organu dysponującego.

2.1. Zawartość paczki podlega kontroli:

2.1.1. w chwili przyjmowania paczki w okienku podawczym,

2.1.2. w chwili wydawania paczki w oddziale mieszkalnym.

3.1. Paczka zawierająca wyroby tytoniowe oraz herbatę nie będzie przyjmowana przez administrację zakładu.

3.2. Paczki nie mogą zawierać napojów alkoholowych, cieczy i artykułów zawierających alkohol, soków, napojów, artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach (typu puszki, słoiki, kartony, butelki itp.) utrudniających kontrolę ich zawartości, a także produktów spożywczych wymagających obróbki termicznej po przyjęciu. W dostarczanej paczce nie mogą znajdować się produkty spożywcze wraz z innymi produktami (np. chemia, odzież itp.). W przeciwnym przypadku paczka nie zostanie przyjęta, w przypadku paczki nadesłanej pocztą, kurierem paczka zostanie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego.

3.3. Paczka żywnościowa przekraczająca ciężar 5 kg może być przyjęta tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez kierującego właściwym oddziałem penitencjarnym (zastępca dyrektora) na jej otrzymanie przez osadzonego.

3.4. Artykuły żywnościowe, uznane  przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia zakładu  karnego  za  nie nadające  się do  spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

4. Fakt odbioru paczki skazany potwierdza czytelnym podpisem.


 

Zasady udzielania widzeńOGŁOSZENIE

Osoby odwiedzające skazanych i tymczasowo aresztowanych:
- kobiety w zaawansowanej ciąży;
- osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
- osoby niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach);
- osoby powyżej 75 roku życia
będą miały udzielane widzenia na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach w pierwszej kolejności.I. ODDZIAŁY PENITENCJARNE NR 1 i 4 ZAKŁADU KARNEGO W WOJKOWICACH OBEJMUJĄCE:
- ODDZIAŁ ZAKŁADU KARNEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO
- ODDZIAŁ ARESZTU ŚLEDCZEGO


1.1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.30. w poniedziałki, wtorki i niedziele oraz w następujących dniach wolnych od pracy:

1) 1 stycznia – Nowy Rok;
2) 6 stycznia – Święto Trzech Króli;
3) drugi dzień Wielkiej Nocy;
4) 1 maja – Święto Państwowe;
5) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;
6) pierwszy dzień Zielonych Świątek;
7) dzień Bożego Ciała;
8) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
9) 1 listopada – Wszystkich Świętych;
10) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
11) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.


1.2. W godzinach od 14.30 do 15.30 nie będą udzielane dłuższe widzenia.

1.3. Skazanym i ukaranym udziela się widzeń zgodnie z posiadaną przez nich grupą oraz podgrupą klasyfikacyjną:


1) dla klasyfikacji P-1, R-1 –  dwa (2) widzenia w miesiącu;
2) dla klasyfikacji M-1, P-2, R-2 – trzy (3) widzenia w miesiącu;
3) dla klasyfikacji M-2 – cztery (4) widzenia w miesiącu;
4) M-3, P-3, R-3 – wszystkie dni widzeń.


1.4. Tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń w sposób określony przez organ dysponujący w zarządzeniu o zgodzie na widzenie.

1.5. Tymczasowo aresztowany może korzystać z widzenia po otrzymaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie wydane przez organ dysponujący lub organy dysponujące.

1.6. Skazani i ukarani zakwalifikowani do odbywania kary z młodocianymi zgodnie z art. 84 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego oraz sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do piętnastego (15) roku życia mają prawo do dodatkowego widzenia.

1.7. Skazani i ukarani  korzystają z widzeń przy stoliku w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą pod nadzorem funkcjonariusza, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 143 § 1 pkt 6 Kodeksu karnego wykonawczego (ukarania karą dyscyplinarną udzielania widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ).

2.1. Prośby  o widzenia oraz zarządzenia o zgodzie na widzenia przyjmowane są w okienku podawczym  w biurze przepustek w dni widzeń, w godzinach od 8.00 do 14.00.

2.2. Widzenia odbywają się w sali widzeń i trwają 60 minut.

2.3. Osoby  udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia.

2.4. Osadzeni, o ile organy do dyspozycji których pozostają zezwoliły na widzenie w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą,  mają prawo w czasie widzenia spożywać artykuły żywnościowe, napoje lub owoce zakupione w kantynie w czasie jej funkcjonowania przez osoby odwiedzające. Poczęstunek musi być spożyty na sali widzeń lub zabrany przez osoby odwiedzające. Artykuły, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, muszą być zabrane z sali widzeń przez osoby odwiedzające.

2.5. Osadzeni i odwiedzający w czasie trwania widzenia winni podporządkować się zaleceniom,  uwagom i  poleceniom wydanym  przez funkcjonariuszy nadzorujących widzenia bądź ich przełożonych.
                                                                                             
2.6. Rozmowa  w  trakcie widzenia winna być przeprowadzona w sposób niezakłócający porządku widzeń. W sali widzeń  zarówno osadzeni jak  i osoby odwiedzające zobowiązani są  do zachowania kulturalnego i niekrępującego pozostałe  osoby. Nie może być ono w sprzeczności  z ogólnie przyjętymi normami zachowania się w miejscach publicznych.

3. Nieprzestrzeganie zasad określonych w § 89 i § 90 skutkować będzie przerwaniem widzenia.


II. ODDZIAŁY PENITENCJARNE NR 2 i 3 ZAKŁADU KARNEGO W WOJKOWICACH OBEJMUJĄCE:
- ODDZIAŁ ZAKŁADU KARNEGO TYPU PÓŁOTWARTEGO
- ODDZIAŁ ZAKŁADU KARNEGO TYPU OTWARTEGO
- ODDZIAŁ TERAPEUTYCZNY DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU


1. Dla skazanych przebywających w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego widzenia odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.30 w środy, piątki i niedziele oraz w następujących dniach wolnych od pracy:

1) 1 stycznia – Nowy Rok;
2) 6 stycznia – Święto Trzech Króli;
3) drugi dzień Wielkiej Nocy;
4) 1 maja – Święto Państwowe;
5) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;
6) pierwszy dzień Zielonych Świątek;
7) dzień Bożego Ciała;
8) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
9) 1 listopada – Wszystkich Świętych;
10)  11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
11)  26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

2. Widzenia dla skazanych, wobec których wykonywana jest kara dyscyplinarna w postaci "udzielenia widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą" będą udzielane w tych samych dniach i godzinach, w których realizowane są widzenia dla osadzonych z oddziałów penitencjarnych nr 1 i 4.

3. Prośby o widzenia przyjmowane są w okienku podawczym w biurze przepustek, w dni widzeń w godzinach od 8.00 do 14.00.

4. Widzenia odbywają się w sali widzeń i trwają 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się jednego widzenia.

5. W uzasadnionych przypadkach kierujący oddziałem penitencjarnym zastępca dyrektora może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie  liczby  widzeń  w ciągu dnia lub na widzenie z większą liczbą osób odwiedzających.

6.1. Skazani, z zastrzeżeniem § 107, przebywający w zakładzie karnym typu półotwartego może korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą kierującego oddziałem penitencjarnym zastępcy dyrektora mogą być połączone.

6.2. Skazany przebywający w zakładzie karnym typu otwartego może korzystać z nieograniczonej liczby widzeń.

7.1. Skazani młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu.

7.2. Skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia.

8. Osoby odwiedzające doprowadzane są na salę widzeń przez funkcjonariusza po przybyciu na widzenie skazanego.

9. Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia.

10. W czasie widzeń zezwala się  na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez osoby odwiedzające na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

11. Rozmowa w trakcie widzenia winna być przeprowadzana w sposób nie zakłócający porządku widzeń. W czasie widzeń zarówno skazani jak i osoby odwiedzające zobowiązane są do kulturalnego i niekrępującego pozostałe osoby w sali widzeń zachowania. Nie może być ono w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami zachowania się w miejscach publicznych.

12. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

13. Po zakończeniu widzenia skazany poddaje się kontroli osobistej w osobnym pomieszczeniu.

14. Zezwolenia na widzenia bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub godną zaufania na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin realizowane są:

1) dla skazanych z zakładu karnego typu półotwartego  od soboty od godziny 9.00  do niedzieli do godziny 15.00;
2) dla skazanych zakładu karnego typu otwartego  od soboty godziny  9.30  do niedzieli do godziny 15.30.

15. Czasowe zezwolenia  na  opuszczenie zakładu  karnego w  trybie  art. 138 § 1 pkt.  8  oraz   przepustki z art. 91 pkt.7  i art. 92  pkt. 9  Kodeksu karnego wykonawczego udzielane są:

1) dla skazanych z zakładu karnego typu półotwartego od godziny 11.00 w sobotę;
2) dla skazanych z zakładu karnego typu otwartego od godziny 12.00 w sobotę.

16. Kierujący oddziałem penitencjarnym zastępca dyrektora może indywidualnie zezwolić na zmianę terminu 30 godzinnego widzenia poza terenem zakładu oraz terminu i czasu przepustki.

17. O sposobie udzielania widzenia dla skazanych przebywających w izbie chorych decyduje personel medyczny.
                                      

 

 

 

 

                                                           Zasady udzielania informacji o osadzonym
 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, Służba Więzienna na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej, udostępnia dane osobowe osoby pozbawionej wolności, za pisemną zgodą tej osoby.
    W związku z powyższym udzielenie informacji o zachowaniu osadzonego, jego postępach w procesie resocjalizacji oraz pozostałych kwestiach dotyczących oddziaływań penitencjarnych będzie wymagało każdorazowo uzyskania pisemnej zgody osadzonego, w tym także przed rozmową wychowawcy z osobą najbliższą.

   Osoby najbliższe będą zwracały się z pisemnym wnioskiem o udzielenie informacji o osobie pozbawionej wolności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karny.

Wniosek - druk do pobrania