Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Zabrze Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Zabrze

ks. Pawła Janika 12

41-806 Zabrze

Tel./Fax: (32) 373-66-30 / (32) 373-66-45

E-mail: zk_zabrze@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Zabrzu jest jednostką typu półotwartego z oddziałem otwartym podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych, jednostka przeznaczona jest dla skazanych recydywistów penitencjarnych.  Pojemność zakładu wynosi 497 miejsc w oddziale półotwartym oraz 125  w oddziale otwartym. Kadra liczy obecnie 132 funkcjonariuszy i 12 pracowników cywilnych. Jednostka położona jest w dzielnicy Zaborze niedaleko jednej z głównych ulic Zabrza, ulicy Wolności. Teren zakładu obejmuje powierzchnię 3,7 ha. W tej chwili jednostka składa się z 6 pawilonów mieszkalnych przeznaczonych dla osadzonych, budynku administracyjnego oraz kilku budynków pomocniczych (pralnia,kuchnia,stołówka, magazyny etc). Osadzeni mają dostęp do kaplicy, sali ekumenicznej oraz do świetlic i boisk sportowych. Minister Sprawiedliwości powołał Zakład Kamy w Zabrzu w maju 1973 roku. Do polowy roku  1974 trwały prace reorganizacyjne, których celem było przygotowanie jednostki do przyjęcia więźniów. Zakład przeznaczony był wówczas dla mężczyzn wtórnie karanych, do których nie miał zastosowania art. 60 k.k. z 1969 roku, a następnie skazani recydywiści, którym pozostało do odbycia kary nie więcej niż 5 lat w rygorze zasadniczym i nie więcej niż 3 lata w złagodzonym. Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, Zakład Karny w Zabrzu podobnie jak inne jednostki przekształcony został w Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych, które funkcjonowały do 31 grudnia 1982 roku. Od roku 1983 roku do dzisiaj zakład spełnia swoją pierwotną funkcję.

Oficer prasowy

mł. chor. Adam Górny

Dyrektor zakładu karnego
płk Andrzej Sikora
Tel./Fax: (32) 373-66-31
E-mail: andrzej.sikora@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Piotr Matuszewski
Tel./Fax: (32) 373-66-44
E-mail: piotr.matuszewski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Artur Szumowski
Tel./Fax: (32) 373-66-32
E-mail: artur.szumowski@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mł. chor. Adam Górny
Tel./Fax: (32) 373-66-71 / 533-315-777
E-mail: rzecznik_zk_zabrze@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Zmiana uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej.

Ważne telefony

Sekretariat: tel.(32) 373-66-33 / fax 32 373 66 45
Dowódca Zmiany: tel. 32 373 66 30 / fax 32 373 66 66
Dział Organizacyjny: 32 373 66 71
Dział Kadr: 32 373 66 40
Dział Penitencjarny: 32 373 66 34
Dział Ochrony: 32 373 66 35; 32 373 66 41
Dział Ewidencji: 32 373 66 58
Dział Kwatermistrzowski: 32 373 66 47
Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 373 66 39
Dział Łączności i Informatyki: 32 373 66 42
Dział Finansowy: 32 373 66 48
Służba Zdrowia: 32 373 66 60

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Oddział Katowice
Bankowa 1
Katowice
91101012123070111391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek:
Wtorek: 8-15
Środa:
Czwartek: 9-17
Piątek:

Zasady przyjmowania paczek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K O M U N I K A T

 

 

Informuję, że 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi uprawnień skazanych do otrzymania paczki żywnościowej.

 

Od 1 lipca 2015 roku skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą (art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego).

 

Od 1 lipca 2015 roku zakłady karne i areszty śledcze nie będą przyjmowały paczek dostarczanych z zewnątrz.

 

Informacja szczegółowa o zasadach zamawiania paczki zostanie podana w późniejszym terminie zarówno na tablicy ogłoszeń, jak i na stronie internetowej Zakładu Karnego w Zabrzu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.Osadzony przebywający w zakładzie karnym ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5 kg, a – za zezwoleniem dyrektora zakładu – paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higienicznymi.

 

2.Zgodnie z art 113a§5 kodeksu karnego wykonawczego: „... w paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości..”.

 

3.Każdą paczkę niezależnie od sposobu jej doręczenia, dostarcza się do zakładu karnego w zamkniętym opakowaniu, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem lub wysypaniem się zawartości. Na opakowaniu paczki w widocznym miejscu umieszcza się czytelnie zapisane imię i nazwisko odbiorcy oraz imię, nazwisko i adres nadawcy, a wewnątrz paczki spis jej zawartości.

 

4.Paczki z żywnością i przedmiotami określonymi w art. 113a § 4 kkw dostarczane do zakładu karnego przyjmowane są przez funkcjonariusza pełniącego służbę przy bramie od godziny 08:00 do godziny 15:00, a kontrolowane i wydawane w pawilonach mieszkalnych w obecnosci osadzonego. Opakowanie paczki po jej wydaniu zostaje zniszczone.

 

5.Paczka z żywnością nie może zawierać surowego mięsa oraz jego pochodnych w postaci nieprzetworzonej. W związku z brakiem możłiwości obróbki termineczej surowe mięso ze wzgledów sanitarnych będzie utylizowane, bądź zwracane nadawcy na jego koszt. W paczkach nie mogą być dostarczane ponadto artykuły inne niż żywnościowe.

 

6.Zezwolenie na otrzymanie paczki z niezbędną skazanemu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny można wydać raz na dwa miesiące. Zawartość paczek ze środkami higieny przekazuje się bezpośrednio skazanemu, odzież, bieliznę, obuwie i przedmioty osobistego użytku przekazuje się w obecności skazanego do magazynu, a leki do ambulatorium zgodnie z wykazem ilościowym i jakościowym sporządzonym przez funkcjonariusza kontrolującego paczkę i potwierdzonym przez skazanego.

 

7.Paczki higieniczno-odzieżowe nie mogą zawierać żywności.

 

 

K O M U N I K A T


 

Z dniem 1 stycznia 2012 roku wprowadzony zostaje dodatkowy sposób realizacji uprawnienia osadzonych do otrzymania paczki z żywością ( art. 113a § 3 Kkw ) za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego tzw. kantyny.

Przy realizacji paczki nowym sposobem obowiązują następujące zasady:

  1. Paczka żywnościowa jest dostarczana osadzonemu przebywającemu w jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty ( przelew na konto lub przekaz pocztowy).

  2. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.

  3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć: w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową.

  4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są udostępnione w zakładzie: w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek oraz w sali widzeń. Ponadto dostępne są do pobrania na stronie internetowej Zakładu Karnego w Zabrzu.

  5. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu przez administrację uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki będzie przekazana do punktu sprzedaży.

  6. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, zostanie przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty na nr konta 52 1050 1386 1000 0002 0376 3198.

  7. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek.

  8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

  9. Realizując paczkę żywnościową w powyższy sposób można jednocześnie zamówić napoje (np. sok, woda mineralna, mleko) w ilości nie większej niż jedno opakowanie zbiorcze (tzw. zgrzewka), które nie zostaną wliczone do ciężaru paczki.

Jednocześnie informuje się, iż w dalszym ciągu paczki żywnościowe można dostarczać na zasadach dotychczas obowiązujących. Ponadto przypomina się, że zgodnie ze znowelizowanym art. 105a § 6 Kkw od 1 stycznia 2012 roku artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia będą przekazane osobie odwiedzającej.

 

 

zamówienie na paczkę

  

lista produktów dostępnych w kantynie

 

Zasady udzielania widzeń

1. Widzenia odbywają się we wtorki, czwartki i niedziele od godziny 08.30. do godziny 15.30. z wyłączeniem:
a) dni świątecznych przypadających we wtorki, czwartki,
b) 24, 25 i 31 grudnia, 1 stycznia oraz pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.

2. Dodatkowo widzenia udzielane będą w dni świąteczne: 26.12 oraz drugi dzień Świąt Wielkanocnych.

3. Zgłoszenia osób odwiedzających skazanych przyjmowane są do godziny 14.00.

4. W pierwszej kolejności widzenia udzielane są:
a) kobietom w zaawansowanej ciąży,
b) osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
c) niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu, (poruszającym się na wózku lub o kulach)
d) osobom powyżej 75 roku życia.

5. Widzenia odbywają się w sali widzeń.

6. Skazani uprawnieni do widzeń bez osoby nadzorującej mogą korzystać z widzeń w ogródku widzeń za zgodą funkcjonariusza dozorującego widzenia.

7. Skazany zatrudniony na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu może udać się na widzenie w godzinach pracy wyłącznie po uzyskaniu zgody właściwego przełożonego.

8. Osobom odwiedzającym nie zezwala się na wnoszenie na widzenie artykułów spożywczych.