Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Koszalin Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Koszalinie

ul. Młyńska 71

75-950 Koszalin

Tel./Fax: (94) 318-23-70 / (94) 343-00-19

E-mail: as_koszalin@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 

Areszt Śledczy w Koszalinie działa na podstawie ustawy z 09.04.2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr. 79 poz. 523 ).

Przeznaczenie jednostki:

Areszt Śledczy w Koszalinie podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Koszalinie i przeznaczony jest dla mężczyzn i kobiet. Jednostka zlokalizowana jest na terenie województwa zachodniopomoskiego, obsługując prokuratury i sądy w Koszalinie, Białogardzie i Kołobrzegu. W skład Jednostki wchodzą: Areszt Śledczy w Koszalinie dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet z oddziałem dla skazanych recydywistów penitencjarnych w warukach zakładu typu zamkniętego oraz Oddział Zewnętrzny w Dobrowie dla skazanych mężczyzn: dorośli, recydywiści penitencjarni warunkach zakładu typu półotwartego i otwartego. Osadzeni podczas pobytu mogą korzystać z świetlic, sali dydaktycznej, sali do ćwiczeń sportowych, boiska sportowego a także biblioteki. W areszcie  znajduje się kaplica w której odprawiane są nabożeństwa. W areszcie oraz w oddziale zewnętrznym prowadzi się oddziaływania resocjalizacyjne, różne programy edukacyjno-korekcyjne oraz aktywizację zawodową przy współudziale wyspecjalizowanych instytucji, organizacji i stowarzyszeń samorządowych i społecznych. W Areszcie Śledczym w Koszalinie realizuje się projekty: "cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", "podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy".  W ramach ww. projektów realizowane są kursy zawodowe, przyuczające do zawodu, poradnictwo i szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa. Do uczestnictwa w ww. projektach kwalifikowane są osoby pozbawione wolności zainteresowane zdobyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych a także zainteresowane nabyciem umiejętności efektywnego szukania pracy.  

Dyrektor aresztu śledczego
mjr Marek Berg
Tel./Fax: (94) 318-23-67 / (94) 343-00-19
E-mail: marek.berg@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Artur Kaczmarek
Tel./Fax: (94) 318-22-368 / (94) 343-00-19
E-mail: artur.kaczmarek2@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Janusz Wiśniewski
Tel./Fax: (94) 311-03-34 / (94) 312-89-47
E-mail: janusz.wisniewski4@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
por. Piotr Rynkiewicz
Tel./Fax: (94) 311-03-34 / (94) 312-89-47
E-mail: Piotr.Rynkiewicz@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Magdalena Obrębska
Tel./Fax: (94) 318-22-99 / 668-373-659
E-mail: rzecznik_as_koszalin@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (94) 318-23-70
Dowódca Zmiany: (94) 318-23-80
Dział Organizacyjny: (94) 318-22-20
Dział Kadr: (94) 318-22-08
Dział Penitencjarny: (94) 318-22-14
Dział Ochrony: (94) 318-22-55
Dział Ewidencji: (94) 318-22-61
Dział Kwatermistrzowski: (94) 318-22-72
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (94) 318-22-16
Dział Łączności i Informatyki: (94) 318-22-35
Dział Finansowy: (94) 318-22-09
Służba Zdrowia: (94) 318-22-65

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O SZCZECIN
04 1010 1599 0190 7313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Zasady przyjmowania paczek

 

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO INFORMUJEMY,

IŻ WPŁATY GOTÓWKOWE DLA OSADZONYCH PRZYJMOWANE SĄ

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: 8.00-13.30

 

Areszt Śledczy w Koszalinie

1. Paczki odzieżowe do osadzonych przyjmowane są w dni powszednie w godz. 8.00-13.00. W soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00- 10.00. Ze względów technicznych paczki winny być dostarczane w kartonach nie przekraczających wymiarów : szerokość 40 cm, wysokość 30 cm, długość 60 cm.
2. Paczki żywnościowe zawierające artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe realizowane są wyłącznie za pośrednictwem kantyny. Zamówienie na paczkę żywnościową mogą złożyć osadzeni lub osoby najbliższe. Osoby bliskie zamówienie mogą złożyć w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową. Osadzeni zamówienie na paczkę składają oddziałowemu od zakończenia apelu porannego do zakończenia apelu wieczornego. Paczki dla osadzonych realizowane będą najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia o paczkę. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniej kwoty pieniężnej do realizacji paczki. Przy składaniu zamówienia o paczkę osadzony ma obowiązek przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6 kg.
3. Wewnątrz paczki odzieżowej powinien być umieszczony spis jej zawartości.
4. Przesłanie osadzonemu(ej) odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Aresztu wydanego na prośbę osadzonego(ej). Przyjęcie w/w rzeczy następuje wyłącznie na podstawie wystawionego spisu zawartości, którego I część winna być umieszczona na paczce w widocznym miejscu. Ilość przedmiotów wydanych do celi reguluje rozdział VIII i IX zarządzenia.
5. W paczkach odzieżowych nie mogą być dostarczane artykuły spożywcze oraz rzeczy, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich struktury ,z środki łączności, przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa aresztu.
6. Paczka zawierająca artykuły, o których mowa w pkt. 5 będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.
7. Zgoda na otrzymanie leków uzależniona jest od pozytywnego zaopiniowania prośby przez lekarza i wydanego na tej podstawie spisu zawartości paczki.
8. Otrzymanie leków przez tymczasowo aresztowanych wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.
9. Paczki żywnościowe w uzasadnionych przypadkach mogą być kontrolowane. Paczki odzieżowe są kontrolowane w obecności osadzonego, a w przypadku dostarczenia paczki przez osobę najbliższą w obecności tej osoby. Paczki przed ich otwarciem poddaje się kontroli przy wykorzystaniu psa specjalnego oraz odpowiednich środków i urządzeń technicznych.
10. Nie zezwala się na przesyłanie w paczkach odzieżowych wyrobów tytoniowych. Wyroby tytoniowe można kupić tylko i wyłącznie w kantynie tutejszej jednostki. Wyroby tytoniowe przysłane w paczkach będą odsyłane na koszt osadzonego lub nadawcy, bądź deponowane do czasu zakończenia pobytu osadzonego w Areszcie Śledczym w Koszalinie.
11. Paczki odzieżowe  wydaje się najpóźniej w trzecim dniu roboczym od daty wpływu.
12. W przypadku ujawnienia środków lub substancji psychotropowych paczka zostaje zdeponowana i przekazana Policji celem wszczęcia dochodzenia.

- Zamówienie na paczkę - ważne od 01.07.2015 r. - uwaga zmiana nr konta

- Katalog dostępnych produktów

W tytule przelewu winno koniecznie znajdować się imię, nazwisko i imię ojca osadzonego, dla którego ma być realizowana paczka.

 

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora lub upoważnionego funkcjonariusza. Przyjęcie w/w rzeczy następuje wyłącznie na podstawie wystawionego spisu zawartości, którego I część winna być umieszczona na paczce w widocznym miejscu.
Paczki odzieżowe oraz RTV i AGD przyjmuje się codziennie w godzinach od 09:00 do 14:00. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości oraz dane nadawcy. Przyjęcie paczki następuje po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora.
Zgoda na otrzymanie leków uzależniona jest od pozytywnego zaopiniowania prośby przez lekarza.
Paczki odzieżowe są kontrolowane w obecności osadzonego, a w przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą w obecności tej osoby. Paczki przed ich wydaniem poddaje się kontroli przy pomocy środków i urządzeń technicznych, psa specjalnego.
 Paczki odzieżowe wydaje się najpóźniej w trzecim dniu roboczym od daty wpływu.
Paczki żywnościowe realizowane są na podstawie zamówienia dostarczonego do kantyny. Paczkę przygotowuje się w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia potwierdzonego przez upoważnioną osobę zamówienia do kantyny.
Za zgodą Dyrektora można przekazać poza teren Jednostki odzież własną, sprzęt RTV, AGD i inny od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 14:00.

- zamówienie na paczkę - ważne od 01.07.2015 r.  - uwaga zmiana nr konta

- katalog dostępnych produktów

W tytule przelewu winno koniecznie znajdować się imię, nazwisko i imię ojca osadzonego, dla którego ma być realizowana paczka.

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności następującym osobom odwiedzającym skazanych:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcja ruchu (poruszającym się na wózkach lub o kulach),
- powyżej 75 roku życia.

 

Areszt Śledczy w Koszalinie

1. Widzenia odbywają się w:
piątki w godz. 8:00 – 15:00
niedzielę w godz. 8:00 – 15:00
w drugi dzień świąt  Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach 8:00 – 15:00
z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Widzenia nie są udzielane w pierwszy dzień świąt Wielkanocy, dni świąt państwowych, ostatni piątek miesiąca oraz: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 25 grudnia.
3. Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz. 13.30.
4. Osoby ubiegające się o widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej winny zgłosić się na bramę 30 minut przed planowanym widzeniem.
5. Widzenia odbywają się w pomieszczeniach do tego wyznaczonych. Osadzony poinformowany o mającym się odbyć widzeniu, udaje się na nie niezwłocznie. W innym przypadku widzenie może nie zostać udzielone.
6. W przypadku chęci przedłużenia widzenia informację do prowadzącego zgłasza się przy rozpoczęciu widzenia.
 7. Zgoda na łączenie widzeń udzielona przez dyrektora jednostki realizowana będzie w przypadku             realnych  możliwości umieszczenia osób odwiedzających w sali widzeń. do podjęcia decyzji o  wyżej omawianym widzeniu upoważniam funkcjonariusza odpowiedzialnego za prowadzenie  widzeń.
8. Sposób udzielenia widzenia dla tymczasowo aresztowanego(ej) określa organ dysponujący.
    W przypadku, gdy tymczasowo aresztowany(a) pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich.
9. Osadzonym, którym udzielono widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie aresztu. Pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.
10. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, udzielane są w piątki i niedzielę w godz. 8.00-15.00. Nie zezwala się na łączenie widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej z innymi rodzajami widzeń.
11. Widzenia bez dozoru poza terenem AŚ na czas nieprzekraczający 30 godzin udzielane są wyłącznie z osobą najbliższą lub godną zaufania.
12. Nie zezwala się na samowolne poruszanie po korytarzu osadzonych w trakcie udzielania widzeń.
13. Kontakt poprzez komunikator SKYPE oraz dostęp do wybranych serwisów internetowych jest realizowany w niedzielę w godz. 14.00-17.00 oraz poniedziałek w godz. 13.30-15.30; jednorazowo w wymiarze do 15 minut.
14.Osoba odwiedzająca może zrealizować paczkę w kantynie tylko dla osadzonego z którym ma widzenie i jest dla niego osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 KK, z zastrzeżeniem limitów określonych w Rozdziale XIV ust. 2 oraz zasad określonych w Rozdziale XV.

 

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie

1. Widzenia odbywają się w niedziele, w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 08:30 – 16:00 oraz w drugą środę miesiąca od 08:00 do 15:30 z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Widzenia nie są udzielane w pierwszy dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy, dni świąt państwowych.
3. Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz. 14.00.
4. Widzenia odbywają się w budynku do udzielania widzeń. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu w dni widzeń.
5. Kontakty poprzez komunikator SKYPE są realizowane w dni widzeń w godz. 13.00-15.20; jednorazowo w wymiarze do 20 minut.
6. Za porządek pozostawiony w pomieszczeniu widzeń odpowiada skazany.
7. Widzenia bez dozoru poza terenem OZ Dobrowo na czas nie przekraczający 30 godzin udzielane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu z wychowawcą. Za pozostawione w celi rzeczy osobiste administracja jednostki nie ponosi odpowiedzialności.
8. W czasie widzenia zezwala się jedynie na spożycie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie Zakładu Karnego, pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.
9. W czasie widzeń zezwala się na przekazanie zamówienia i zrealizowanie paczki żywnościowej oraz higienicznej za pośrednictwem kantyny.