Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Koszalin Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Koszalinie

ul. Młyńska 71

75-950 Koszalin

Tel./Fax: (94) 318-23-70 / (94) 343-00-19

E-mail: as_koszalin@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

Areszt Śledczy w Koszalinie działa na podstawie ustawy z 09.04.2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr. 79 poz. 523 ).

Przeznaczenie jednostki:

Areszt Śledczy w Koszalinie podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Koszalinie i przeznaczony jest dla mężczyzn i kobiet. Jednostka zlokalizowana jest na terenie województwa zachodniopomoskiego, obsługując prokuratury i sądy w Koszalinie, Białogardzie i Kołobrzegu. W skład Jednostki wchodzą: Areszt Śledczy w Koszalinie dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet z oddziałem dla skazanych recydywistów penitencjarnych w warukach zakładu typu zamkniętego oraz Oddział Zewnętrzny w Dobrowie dla skazanych mężczyzn: dorośli, recydywiści penitencjarni warunkach zakładu typu półotwartego i otwartego. Osadzeni podczas pobytu mogą korzystać z świetlic, sali dydaktycznej, sali do ćwiczeń sportowych, boiska sportowego a także biblioteki. W areszcie  znajduje się kaplica w której odprawiane są nabożeństwa. W areszcie oraz w oddziale zewnętrznym prowadzi się oddziaływania resocjalizacyjne, różne programy edukacyjno-korekcyjne oraz aktywizację zawodową przy współudziale wyspecjalizowanych instytucji, organizacji i stowarzyszeń samorządowych i społecznych. W Areszcie Śledczym w Koszalinie realizuje się projekty: "cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", "podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy". Szkolenia te odbywają się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach ww. projektów realizowane są kursy zawodowe, przyuczające do zawodu, poradnictwo i szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa. Do uczestnictwa w ww. projektach kwalifikowane są osoby pozbawione wolności zainteresowane zdobyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych a także zainteresowane nabyciem umiejętności efektywnego szukania pracy.  

Dyrektor aresztu śledczego
mjr Marek Berg
Tel./Fax: (94) 318-23-67 / (94) 343-00-19
E-mail: marek.berg@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Janusz Wiśniewski
Tel./Fax: (94) 311-03-34 / (94) 312-89-47
E-mail: janusz.wisniewski4@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Artur Kaczmarek
Tel./Fax: (94) 311-03-34 / (94) 312-89-47
E-mail: artur.kaczmarek2@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Magdalena Obrębska
Tel./Fax: (94) 318-22-99 / 668-373-659
E-mail: rzecznik_as_koszalin@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (94) 318-23-70
Dowódca Zmiany: (94) 318-23-80
Dział Organizacyjny: (94) 318-22-20
Dział Kadr: (94) 318-22-08
Dział Penitencjarny: (94) 318-22-14
Dział Ochrony: (94) 318-22-55
Dział Ewidencji: (94) 318-22-61
Dział Kwatermistrzowski: (94) 318-22-72
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (94) 318-22-16
Dział Łączności i Informatyki: (94) 318-22-35
Dział Finansowy: (94) 318-22-09
Służba Zdrowia: (94) 318-22-65

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O SZCZECIN
04 1010 1599 0190 7313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Zasady przyjmowania paczek

 

Areszt Śledczy w Koszalinie

 

 1.  Paczki do osadzonych przyjmowane są w dni powszednie w godz. 8.00-13.00. W soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00- 10.00. Ze względów technicznych paczki winny być dostarczane w kartonach nie przekraczających wymiarów : szerokość 40 cm, wysokość 30 cm, długość 60 cm.
 2. Osadzony(a) ma prawo otrzymać raz w kwartale paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. Istnieje możliwość realizacji w/w paczki za pośrednictwem kantyny. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową.
 3. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.
 4. Paczka żywnościowa przekraczająca 5 kilogramów wraz z opakowaniem lub bez spisu zawartości, nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki.
 5. Przesłanie osadzonemu(ej) odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Aresztu wydanego na prośbę osadzonego(ej). Przyjęcie w/w rzeczy następuje wyłącznie na podstawie wystawionego spisu zawartości, którego I część winna być umieszczona na paczce w widocznym miejscu. Ilość przedmiotów wydanych do celi reguluje rozdział VII i VIII zarządzenia
 6. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości oraz środki łączności, przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa aresztu.
 7. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.
 8. Paczka zawierająca artykuły, o których mowa w pkt. 6 będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.
 9. Zgoda na otrzymanie leków uzależniona jest od pozytywnego zaopiniowania prośby przez lekarza i wydanego na tej podstawie spisu zawartości paczki.
 10. Otrzymanie leków przez tymczasowo aresztowanych wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.
 11. Paczki żywnościowe i odzieżowo-higieniczne są kontrolowane w obecności osadzonego, a w przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą w obecności tej osoby. Paczki przed ich otwarciem poddaje się kontroli przy wykorzystaniu psa specjalnego oraz odpowiednich środków i urządzeń technicznych.
 12. Nie zezwala się na przesyłanie w paczkach żywnościowych oraz odzieżowo-higienicznych wyrobów tytoniowych. Wyroby tytoniowe można kupić tylko i wyłącznie w kantynie tutejszej jednostki. Wyroby tytoniowe przysłane w paczkach będą odsyłane na koszt osadzonego lub nadawcy, bądź deponowane do czasu zakończenia pobytu osadzonego w Areszcie Śledczym w Koszalinie.
 13. Paczki z artykułami żywnościowymi wydaje się w dniu ich przyjęcia do jednostki, natomiast paczki odzieżowo-higieniczne najpóźniej w trzecim dniu roboczym od daty wpływu.
 14. W przypadku ujawnienia środków lub substancji psychotropowych paczka zostaje zdeponowana i przekazana Policji celem wszczęcia dochodzenia.

 

Zarządzenie nr 3 /2012 Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie z dnia 09.01.2012r w sprawie postępowania z paczkami żywnościowymi, higieniczno-odzieżowymi i sprzętem RTV przyjmowanych do Aresztu Śledczego w Koszalinie

 

- zamówienie na paczkę - ważne od 01.03.2015 r. - uwaga zmiana nr konta

- lista produktów - maj 2015

- lista produktów - od 27.03-30.04.2015

 

 

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie

 

1. Paczki przyjmuje się w godzinach od 08:00 – 14:00, a w niedzielę do godz. 10:00. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości, a na zewnątrz opis rodzaju paczki tj. „żywność” lub „odzież i higiena” oraz dane nadawcy.
2. Paczka żywnościowa przekraczająca 5 kg wraz z opakowaniem, bez spisu zawartości i rodzaju opisu paczki nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki.
3. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości oraz środki łączności, środki odurzające lub psychotropowe, przedmioty i dokumenty które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa zakładu. W paczkach nie mogą być dostarczone w szczególności artykuły jak: tytoń i wyroby tytoniowe, słodzik, zupki chińskie, artykuły sypkie i w płynie, ryż, mąka, mleko w proszku, budyń, kisiel, sosy, przyprawy, śmietana, mleko, jogurty - artykuły te można zakupić w kantynie Zakładu Karnego, jak również lekarstwa i inne artykuły łatwo się psujące jak surowe mięso, ryby, jajka, grzyby, itp.
4. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora lub Kierownika Oddziału. Paczka żywnościowa i higieniczno odzieżowa musi być opisana i wymaga spisu zawartości.
5. Korespondencję  urzędową  do  wysłania  skazany  przekazuje  wraz  z  wypełnionym  drukiem pisemnego potwierdzenia odbioru korespondencji urzędowej.
6. Paczka zawierająca artykuły o których mowa w pkt. 3 będzie w całości zwrócona do nadawcy na jego koszt, koszt osadzonego lub zostanie komisyjnie zniszczona.
7. Zgoda  na  otrzymanie  leków  uzależniona  jest  od  pozytywnego  zaopiniowania  prośby przez lekarza.
8. Paczki  żywnościowe  i  odzieżowo - higieniczne  są  kontrolowane w obecności osadzonego, a w przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą w obecności tej osoby. Paczki przed ich otwarciem poddaje się kontroli przy pomocy środków i urządzeń technicznych lub psa specjalnego.
14. Nie  zezwala  się  na  przesyłanie  w  paczkach  żywnościowych  odzieżowo - higienicznych wyrobów tytoniowych. Wyroby tytoniowe można kupić wyłącznie w kantynie.
15. Paczki  z  artykułami  żywnościowymi wydaje się w dniu ich przyjęcia do oddziału natomiast paczki higieniczno – odzieżowe najpóźniej w trzecim dniu roboczym od daty wpływu.

 

Zarządzenie nr 4 /2012 Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie z dnia 09.01.2012r w sprawie postępowania z paczkami żywnościowymi, higieniczno-odzieżowymi i sprzętem RTV przyjmowanych do Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie

 

- zamówienie na paczkę - ważne od 01.03.2015 r. - uwaga zmiana nr konta

- lista produktów - maj 2015

- lista produktów -kwiecień 2015

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności następującym osobom odwiedzającym skazanych:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcja ruchu (poruszającym się na wózkach lub o kulach),
- powyżej 75 roku życia.

 

Areszt Śledczy w Koszalinie

1.  Widzenia odbywają się w :
 piątki w godz. 8:00 – 15:00
 niedzielę w godz. 8:00 – 15:00
 w drugi dzień świąt  Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach 8:00 – 15:00
2.  Widzenia nie są udzielane w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
3.  Osoby ubiegające się o wstęp na widzenia wpuszczane są na teren aresztu śledczego do godziny 14.00. Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz. 13.30.
4.  Osoby ubiegające się o widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej winny zgłosić się na bramę 30 minut przed planowanym widzeniem.
5.  Widzenia odbywają się w pomieszczeniach do tego wyznaczonych. Osadzony poinformowany o mającym się odbyć widzeniu, udaje się na nie niezwłocznie. W innym przypadku widzenie może nie zostać udzielone. 
6. Sposób udzielenia widzenia dla tymczasowo aresztowanego(ej) określa organ dysponujący. W przypadku, gdy tymczasowo aresztowany(a) pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich.
7.  Osadzonym, którym udzielono widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie aresztu. Pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.
8. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, udzielane są w piątki i niedzielę w godz. 8.00-15.00. Nie zezwala się na łączenie widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej z innymi rodzajami widzeń.
9. Widzenia bez dozoru poza terenem AŚ na czas nieprzekraczający 30 godzin udzielane są wyłącznie z osobą najbliższą lub godną zaufania.
10. Nie zezwala się na samowolne poruszanie po korytarzu osadzonych w trakcie udzielania widzeń.

Uwaga z dniem 02.03.2015 r. nastąpi zmiana odbywania widzeń

1. Widzenia odbywają się w:
piątki w godz. 8:00 – 15:00
niedzielę w godz. 8:00 – 15:00
w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach 8:00 – 15:00
2. Widzenia nie są udzielane w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, ostatni piątek miesiąca.
3. Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz. 13.30.
4. Osoby ubiegające się o widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej winny
zgłosić się na bramę 30 minut przed planowanym widzeniem.
5. Widzenia odbywają się w pomieszczeniach do tego wyznaczonych. Osadzony poinformowany o
mającym się odbyć widzeniu, udaje się na nie niezwłocznie. W innym przypadku widzenie może nie zostać udzielone.
6. Sposób udzielenia widzenia dla tymczasowo aresztowanego(ej) określa organ dysponujący. W
przypadku, gdy tymczasowo aresztowany(a) pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest
zgoda na widzenie każdego z nich.
7. Osadzonym, którym udzielono widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą
odwiedzającą zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez
odwiedzających na terenie aresztu. Pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.
8. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, udzielane są w piątki i niedzielę w godz. 8.00-15.00. Nie zezwala się na łączenie widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby
dozorującej z innymi rodzajami widzeń.
9. Widzenia bez dozoru poza terenem AŚ na czas nieprzekraczający 30 godzin udzielane są wyłącznie z osobą najbliższą lub godną zaufania.
10. Nie zezwala się na samowolne poruszanie po korytarzu osadzonych w trakcie udzielania widzeń.
11. Kontakty poprzez komunikator SKYPE są realizowane w dni widzeń w godz. 8-14.30;
jednorazowo w wymiarze do 20 minut.
12. Osoba odwiedzająca może zrealizować paczkę w kantynie tylko dla osadzonego z którym ma
widzenie.

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie 

1. Widzenia odbywają się w niedziele (poza Niedzielą Wielkanocną), w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 08:30 - 16:00 (zgłoszenia przyjmowane są do godz. 14:30) oraz drugą  środę  miesiąca  od  08:00  do  15:30 (zgłoszenia przyjmowane są do godz. 14.00). Widzenia odbywają się w salach widzeń.
2. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu w dni przeprowadzania widzeń.
3. Za porządek pozostawiony w pomieszczeniu widzeń odpowiada skazany.
4. Widzenia bez dozoru poza terenem OZ Dobrowo na czas nie przekraczający 30 godzin udzielane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu z wychowawcą.
5. Za pozostawione w celi rzeczy osobiste administracja jednostki nie ponosi odpowiedzialności.
6. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie Zakładu Karnego, pozostałe z poczęstunku artykuły odwiedzający zabierają ze sobą.
7. W czasie widzeń zezwala się na przekazanie zamówienia i zrealizowanie paczki żywnościowej oraz higieniczno – odzieżowej za pośrednictwem kantyny.