Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Wierzchowo Poleć serwis Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Wierzchowo

ul. Szkolna 8

78-530 Wierzchowo

Tel./Fax: (94) 34 00 700/ fax (94) 34 00 707

E-mail: wierzchowo@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

    Zakład Karny w Wierzchowie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, młodocianych . W jednostce mieści się ponadto oddział dla tymczasowo aresztowanych o pojemności 35 miejsc oraz oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych na 45 miejsc. Łączna pojemność zakładu wynosi 509 .
    Podczas odbywania kary osadzeni mogą korzystać z szeregu zajęć kulturalno-oświatowych, readaptacyjnych oraz posług religijnych. W jednostce mieści się kaplica wraz z salką ekumeniczną, gdzie osadzeni uczestniczą w nabożeństwach oraz katechezach. Zaplecze sportowe stanowią boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową oraz salki do ćwiczeń sportowych w oddziałach mieszkalnych wyposażone m.in. w stoły do tenista stołowego . W kompleksie kulturalno-oświatowym mieści się biblioteka ,modelarnia przeznaczona do zajęć plastycznych i manualnych , czytelnia, oraz radiowęzeł realizujący własne audycje, telewizję wewnętrzną  oraz zespół redagujący więzienną gazetkę.
    W zakładzie prowadzi się oddziaływania wychowawcze m.in. poprzez realizację programów readaptacyjnych. Przeznaczone są one dla wyodrębnionych ze względu na specyfikę problemu , grup osadzonych i dotyczą m.in. profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, twórczości artystycznej, integracji z rodzinami, aktywizacji zawodowej. W jednostce systematycznie odbywają się szkolenia i kursy zawodowe oraz inne edukacyjne poszerzające wiedzę i umiejętności (np. komputerowe, z zakresu pierwszej pomocy).
    W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny realizuje się projekt "Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności". Skazani nabywają kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności skutecznego poszukiwania pracy.
    Na terenie jednostki działa Zakład Opieki Zdrowotnej świadczący podstawową opiekę medyczną oraz konsultacje specjalistyczne.
    W wykonywaniu kary pozbawienia wolności jednostka współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie m.in. zatrudnienia skazanych, terapii uzależnień, działalności kulturalno-oświatowej i aktywizacyjnej. Systematycznie organizuje się spotkania z rodzinami osób pozbawionych wolności.
   
                                              
 

Dyrektor zakładu karnego
mjr mgr Sylwester Ulikowski
Tel./Fax: (94) 34 00 704
E-mail: sylwester.ulikowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. mgr Patrycjusz Uchroński
Tel./Fax: (94) 34 00 704
E-mail: puchronski@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. mgr Violetta Patrzyńska
Tel./Fax: (94) 34 00 773
E-mail: vpatrzynska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (94) 34 00 704 / fax (94) 34 00 707
Dowódca Zmiany: (94) 34 00 700
Dział Kadr: (94) 34 00 791
Dział Penitencjarny: (94) 34 00 770
Dział Ochrony: (94) 34 00 730
Dział Ewidencji: (94) 34 00 721, 722
Dział Kwatermistrzowski: (94) 34 00 750, 752
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (94) 34 00 708
Dział Łączności i Informatyki: (94) 34 00 710,711
Dział Finansowy: (94) 34 00 765
Służba Zdrowia: (94) 34 00 799

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Oddział Okręgowy Szczecin
53 1010 1599 0141 0813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

    Osadzony ma prawo otrzymywać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.
Otrzymywanie paczek z obuwiem, odzieżą, środkami higieny wymaga zgody dyrektora jednostki. Nie przyjmuje się paczek:
- bez spisu zawartości,
- żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg;
- pozostałych, jeżeli zawierają artykuły inne, aniżeli na zezwoleniu;
- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości;
Wykaz artykułów, które nie mogą znajdować się w paczce żywnościowej:
- papierosy i inne wyroby tytoniowe;
- żywność w opakowaniach metalowych i szklanych (konserwy);
- alkohol,narkotyki, leki psychotropowe, odżywki sportowe;
- artykuły żywnościowe łatwopsujące się oraz jajka, cukier, mleko w proszku, ryż, grożdże, grzyby, gałka muszkatołowa;
- owoce,orzechy niełuskane, rodzynki,  pomidory, płyny, np.mleko, soki;
- artykuły typu jogurt, śmietanka, serek homogenizowany.
W paczkach pozostałych zabrania się dostarczania:
- kosmetyków typu woda kolońska, woda po goleniu, dezodorant w sprayu.
Środki higieny osobistej powinny być w opakowaniach przezroczystych.
Paczki mogą być dręczane do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, za posrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez Pocztę, firmę kurierską lub gońca w godzinach 7.00-19.00.
Paczka dostarczona do zakładu karnego poddana jest kontroli przy wykorzystaniu odpowiednich środków i urządzeń technicznych lub psa specjalnego.
Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.
Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

 

  Informuję, że od 1 stycznia 2012 roku wprowadza się dodatkowy sposób realizacji uprawnień do otrzymania paczek z żywnością, za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się w jednostce.
 1. Paczki żywnościowe dostarczane są osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty (druk zamówienia do pobrania).
 2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży ( w załączeniu lista obowiązująca do 31.01.2012r.).
 3. Zamówienie można złożyć
 - w punkcie sprzedaży,
 - drogą pocztową.
 4. Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.
 5. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 6. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

 

Listy towarów i druki zamówień:

 

Lista towarów dostępnych w ZK Wierzchowo do pobrania tutaj.

Druk zamówienia dla ZK Wierzchowo do pobrania tutaj.  

Pouczenie dla zamawiającego paczkę do pobrania tutaj.

 

Zasady udzielania widzeń

    Widzenia odbywają się we wtorki, piątki , niedziele w godzinach 8.00-15.00
oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia w godz. 8.30-15.30.
    Widzenie trwa 60 minut( w tym: czas przeznaczony na zakupy w bufecie).  W tym samym dniu skazanemu udziela się jednego widzenia. Widzenie może się odbywać z nie więcej niż dwaoma osobami pełnoletnimi, osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w bufecie sali widzeń.Zabrania się korzystania z poczęstunku dostarczonego z zewnątrz zakładu.
We wszystkich pomieszczeniach sali widzeń obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
    W razie naruszenia przez osadzonego lub osobe odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu widzeń, widzenie może zostać przerwane i zakończone przed czasem.
Osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na stan po użyciu alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój, nie będą wpuszczane na teren zakładu karnego.