Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Wierzchowo Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Wierzchowo

ul. Szkolna 8

78-530 Wierzchowo

Tel./Fax: (94) 34 00 700/ fax (94) 34 00 707

E-mail: wierzchowo@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

  

 

   Zakład Karny w Wierzchowie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz dla  młodocianych .

W jednostce mieści się ponadto oddział dla tymczasowo aresztowanych o pojemności 35 miejsc oraz oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych na 20 miejsc i oddział terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu na 20 miejsc (również dla młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy). Łączna pojemność zakładu wynosi 515 miejsc  .
    Podczas odbywania kary osadzeni mogą korzystać z szeregu zajęć kulturalno-oświatowych, readaptacyjnych oraz posług religijnych. W jednostce mieści się kaplica wraz z salką ekumeniczną, gdzie osadzeni uczestniczą w nabożeństwach , katechezach oraz posługach religijnych.  Zaplecze sportowe stanowią boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową oraz salki do ćwiczeń sportowych w oddziałach mieszkalnych wyposażone m.in. w stoły do tenisa stołowego . W kompleksie kulturalno-oświatowym mieści się biblioteka ,modelarnia przeznaczona do zajęć plastycznych i manualnych , czytelnia, oraz radiowęzeł realizujący własne audycje, telewizję wewnętrzną  oraz zespół redagujący więzienną gazetkę. Posiadamy salkę dydaktyczną oraz komputerową wyposażone w sprzęt audiowizualny i komputerowy .
    W zakładzie prowadzi się oddziaływania wychowawcze m.in. poprzez realizację programów readaptacyjnych. Przeznaczone są one dla wyodrębnionych ze względu na specyfikę problemu , grup osadzonych i dotyczą m.in. profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, twórczości artystycznej, integracji z rodzinami, aktywizacji zawodowej. W jednostce systematycznie odbywają się szkolenia i kursy zawodowe oraz inne edukacyjne poszerzające wiedzę i umiejętności .
        Na terenie jednostki działa Zakład Opieki Zdrowotnej świadczący podstawową opiekę medyczną oraz konsultacje specjalistyczne.
    W wykonywaniu kary pozbawienia wolności jednostka współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie m.in. zatrudnienia skazanych, terapii uzależnień, działalności kulturalno-oświatowej ,edukacyjnej , religijnej i aktywizacyjnej. Systematycznie organizuje się spotkania z rodzinami osób pozbawionych wolności.

W 2015 roku oddano do użytku halę produkcyjną przeznaczoną do zatrudniania skazanych. Docelowo przewidziano około stu stanowisk pracy odpłatnej w branży meblarskiej. Zatrudnienie osadzonych realizuje się na podstawie porozumień zawartych z kontrahentami zewnętrznymi. W związku z wdrożeniem rządowego projektu zatrudniania osadzonych następuje systematyczny wzrost liczby skazanych pracujących podczas odbywania kary.


   
                                              
 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk mgr Sylwester Ulikowski
Tel./Fax: (94) 34 00 704
E-mail: sylwester.ulikowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr mgr Patrycjusz Uchroński
Tel./Fax: (94) 34 00 704
E-mail: puchronski@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr mgr Violetta Patrzyńska
Tel./Fax: (94) 34 00 700
E-mail: vpatrzynska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (94) 34 00 704 / fax (94) 34 00 707
Dowódca Zmiany: (94) 34 00 700
Dział Kadr: (94) 34 00 791
Dział Penitencjarny: (94) 34 00 770
Dział Ochrony: (94) 34 00 730
Dział Ewidencji: (94) 34 00 721, 722
Dział Kwatermistrzowski: (94) 34 00 750, 752
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (94) 34 00 708
Dział Łączności i Informatyki: (94) 34 00 710,711
Dział Finansowy: (94) 34 00 765
Służba Zdrowia: (94) 34 00 799

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Oddział Okręgowy Szczecin
53 1010 1599 0141 0813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 1 LIPCA 2015 ROKU ZMIENIŁY SIĘ ZASADY OTRZYMYWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH:

I. PACZKI ŻYWNOŚCIOWE  realizowane są  wyłącznie za pośrednictwem kantyny na terenie zakładu karnego, w skład paczki mogą wchodzić także wyroby tytoniowe.Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową.
  Zamówienie na paczkę żywnościową mogą złożyć osadzeni lub osoby najbliższe. Przy składaniu zamówienia o paczkę osadzony ma obowiązek przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6kg .
  Zamówienia, osoby zainteresowane mogą złożyć:
  a) w punkcie sprzedaży,
  b) droga pocztową,
  Formularz zamówienia oraz wykaz produktów jest dostępny w Zakładzie Karnym:
  a) w punkcie sprzedaży,
  b) poniżej .
  Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu przez administrację uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki,
  Całkowity ciężar zakupionych artykułów żywnościowych w ramach paczki nie może przekraczać 6 kg. 
  Stwierdzenie przez administrację ZK przekroczenia powyższych limitów skutkować będzie dla skazanego brakiem zgody na realizację paczki.
  Wydanie paczki żywnościowej odbywa się w dniu jej realizacji, a w przypadku przelewu środków finansowych na konto kantyny, w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów (wypełniony formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty).
 Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie  pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o  przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia,
 
Numer konta dla wpłat na paczki: 90 1020 2847 0000 1002 0049 7412

ADRES
Zakład Karny w Wierzchowie Pomorskim
ul. Szkolna 8
78-530 Wierzchowo Pomorskie

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ DANE BENEFICJENTA
np. Jan Kowalski s.Jana

 
II.PACZKI ODZIEŻOWE do osadzonych przyjmowane są w godzinach pracy administracji.

  Wewnątrz paczki odzieżowej powinien być umieszczony spis jej zawartości.
  Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu  wydanego na prośbę osadzonego. Przyjęcie w/w rzeczy następuje wyłącznie na podstawie wystawionego spisu zawartości, którego I część winna być umieszczona na paczce w widocznym miejscu.
  W paczkach odzieżowych nie mogą być dostarczane artykuły spożywcze oraz rzeczy, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich struktury , środki łączności, przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa jednostki.
  Paczka zawierająca artykuły, o których mowa powyżej będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.
  Zgoda na otrzymanie leków uzależniona jest od pozytywnego zaopiniowania prośby przez lekarza.
  Otrzymanie leków przez tymczasowo aresztowanych wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.
  Nie zezwala się na przesyłanie w paczkach odzieżowych wyrobów tytoniowych oraz środków higieny osobistej. Przedmioty te można zakupić  wyłącznie w kantynie tutejszej jednostki. Wyroby tytoniowe przysłane w paczkach będą odsyłane na koszt osadzonego lub nadawcy, bądź deponowane .

 

 Listy towarów i druki zamówień:

 

Lista towarów dostępnych w ZK Wierzchowo do pobrania tutaj.

Druk zamówienia dla ZK Wierzchowo do pobrania tutaj.  

Pouczenie dla zamawiającego paczkę do pobrania tutaj.

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się we wtorki, piątki , niedziele w godzinach 8.00-15.00 oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia w godz. 8.30-15.30. Widzenie trwa 60 minut( w tym: czas przeznaczony na zakupy w bufecie). Kobiety w zaawansowanej ciąży, rodzice lub opiekunowie prawni dzieci do lat 3, niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach), osoby powyżej 75 roku życia, które poinformują o powyższym fakcie funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie będą objęci czynnościami w celu udzielenia widzeń w pierwszej kolejności. W tym samym dniu skazanemu udziela się jednego widzenia. Widzenie może się odbywać z nie więcej niż dwoma osobami pełnoletnimi, osoby do lat 18 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych
w bufecie sali widzeń.Zabrania się korzystania z poczęstunku dostarczonego z zewnątrz zakładu.
We wszystkich pomieszczeniach sali widzeń obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu widzeń, widzenie może zostać przerwane i zakończone przed czasem.
Osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na stan po użyciu alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój, nie będą wpuszczane na teren zakładu karnego.