Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Wierzchowo Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Wierzchowo

ul. Szkolna 8

78-530 Wierzchowo

Tel./Fax: (94) 34 00 700/ fax (94) 34 00 707

E-mail: wierzchowo@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

    Zakład Karny w Wierzchowie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz dla  młodocianych .

W jednostce mieści się ponadto oddział dla tymczasowo aresztowanych o pojemności 35 miejsc oraz oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych na 20 miejsc i oddział terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu na 20 miejsc (również dla młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy). Łączna pojemność zakładu wynosi 515 miejsc  .
    Podczas odbywania kary osadzeni mogą korzystać z szeregu zajęć kulturalno-oświatowych, readaptacyjnych oraz posług religijnych. W jednostce mieści się kaplica wraz z salką ekumeniczną, gdzie osadzeni uczestniczą w nabożeństwach , katechezach oraz posługach religijnych.  Zaplecze sportowe stanowią boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową oraz salki do ćwiczeń sportowych w oddziałach mieszkalnych wyposażone m.in. w stoły do tenisa stołowego . W kompleksie kulturalno-oświatowym mieści się biblioteka ,modelarnia przeznaczona do zajęć plastycznych i manualnych , czytelnia, oraz radiowęzeł realizujący własne audycje, telewizję wewnętrzną  oraz zespół redagujący więzienną gazetkę. Posiadamy salkę dydaktyczną oraz komputerową wyposażone w sprzęt audiowizualny i komputerowy .
    W zakładzie prowadzi się oddziaływania wychowawcze m.in. poprzez realizację programów readaptacyjnych. Przeznaczone są one dla wyodrębnionych ze względu na specyfikę problemu , grup osadzonych i dotyczą m.in. profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania zachowaniom agresywnym, twórczości artystycznej, integracji z rodzinami, aktywizacji zawodowej. W jednostce systematycznie odbywają się szkolenia i kursy zawodowe oraz inne edukacyjne poszerzające wiedzę i umiejętności (np. komputerowe, z zakresu pierwszej pomocy).
        Na terenie jednostki działa Zakład Opieki Zdrowotnej świadczący podstawową opiekę medyczną oraz konsultacje specjalistyczne.
    W wykonywaniu kary pozbawienia wolności jednostka współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie m.in. zatrudnienia skazanych, terapii uzależnień, działalności kulturalno-oświatowej ,edukacyjnej , religijnej i aktywizacyjnej. Systematycznie organizuje się spotkania z rodzinami osób pozbawionych wolności.
   
                                              
 

Dyrektor zakładu karnego
mjr mgr Sylwester Ulikowski
Tel./Fax: (94) 34 00 704
E-mail: sylwester.ulikowski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. mgr Patrycjusz Uchroński
Tel./Fax: (94) 34 00 704
E-mail: puchronski@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr mgr Violetta Patrzyńska
Tel./Fax: (94) 34 00 773
E-mail: vpatrzynska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (94) 34 00 704 / fax (94) 34 00 707
Dowódca Zmiany: (94) 34 00 700
Dział Kadr: (94) 34 00 791
Dział Penitencjarny: (94) 34 00 770
Dział Ochrony: (94) 34 00 730
Dział Ewidencji: (94) 34 00 721, 722
Dział Kwatermistrzowski: (94) 34 00 750, 752
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (94) 34 00 708
Dział Łączności i Informatyki: (94) 34 00 710,711
Dział Finansowy: (94) 34 00 765
Służba Zdrowia: (94) 34 00 799

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Oddział Okręgowy Szczecin
53 1010 1599 0141 0813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

    Osadzony ma prawo otrzymywać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.
Otrzymywanie paczek z obuwiem, odzieżą, środkami higieny wymaga zgody dyrektora jednostki. Nie przyjmuje się paczek:
- bez spisu zawartości,
- żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg;
- pozostałych, jeżeli zawierają artykuły inne, aniżeli na zezwoleniu;
- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości;
Wykaz artykułów, które nie mogą znajdować się w paczce żywnościowej:
- papierosy i inne wyroby tytoniowe;
- żywność w opakowaniach metalowych i szklanych (konserwy);
- alkohol,narkotyki, leki psychotropowe, odżywki sportowe;
- artykuły żywnościowe łatwo psujące się oraz jajka, cukier, mleko w proszku, ryż, drożdże, grzyby, gałka muszkatołowa;
- owoce,orzechy niełuskane, rodzynki,  pomidory, płyny, np.mleko, soki;
- artykuły typu jogurt, śmietanka, serek homogenizowany.
W paczkach pozostałych zabrania się dostarczania:
- kosmetyków typu woda kolońska, woda po goleniu, dezodorant w sprayu.
Środki higieny osobistej powinny być w opakowaniach przezroczystych.
Paczki mogą być doręczane do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez Pocztę, firmę kurierską lub gońca w godzinach 7.00-19.00.
Paczka dostarczona do zakładu karnego poddana jest kontroli przy wykorzystaniu odpowiednich środków i urządzeń technicznych lub psa specjalnego.
Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.
Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

 

  Informuję, że od 1 stycznia 2012 roku wprowadza się dodatkowy sposób realizacji uprawnień do otrzymania paczek z żywnością, za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się w jednostce.
 1. Paczki żywnościowe dostarczane są osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty (druk zamówienia do pobrania).
 2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży ( w załączeniu lista obowiązująca do 31.01.2012r.).
 3. Zamówienie można złożyć
 - w punkcie sprzedaży,
 - drogą pocztową.
 4. Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.
 5. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 6. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

 

Listy towarów i druki zamówień:

 

Lista towarów dostępnych w ZK Wierzchowo do pobrania tutaj.

Druk zamówienia dla ZK Wierzchowo do pobrania tutaj.  

Pouczenie dla zamawiającego paczkę do pobrania tutaj.

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się we wtorki, piątki , niedziele w godzinach 8.00-15.00 oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia w godz. 8.30-15.30. Widzenie trwa 60 minut( w tym: czas przeznaczony na zakupy w bufecie). Kobiety w zaawansowanej ciąży, rodzice lub opiekunowie prawni dzieci do lat 3, niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach), osoby powyżej 75 roku życia, które poinformują o powyższym fakcie funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie będą objęci czynnościami w celu udzielenia widzeń w pierwszej kolejności. W tym samym dniu skazanemu udziela się jednego widzenia. Widzenie może się odbywać z nie więcej niż dwoma osobami pełnoletnimi, osoby do lat 18 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych
w bufecie sali widzeń.Zabrania się korzystania z poczęstunku dostarczonego z zewnątrz zakładu.
We wszystkich pomieszczeniach sali widzeń obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu widzeń, widzenie może zostać przerwane i zakończone przed czasem.
Osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na stan po użyciu alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój, nie będą wpuszczane na teren zakładu karnego.