Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Kraków Drukuj

pokaż mapę

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie

Montelupich 7

31-155 Kraków

Tel./Fax: (12) 634-50-77 / (12) 633-81-72

E-mail: oisw_krakow@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ważne telefony

FB

 


Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie istnieje od 1996 roku - został powołany przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 20.08.1996 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów. Aktualnie, po zmianie Ustawy o Służbie Więziennej, kwestie siedziby oraz terytorialnego zasięgu, a także zakresu działania dyrektora okręgowego i struktury organizacyjnej okręgowego inspektoratu reguluje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.08.2010 roku (Dz. Urz. MS 2010, nr 8, poz. 116). Struktura organizacyjna Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie obejmuje dyrektora okręgowego oraz podległych mu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych więziennictwa. Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie podlega 11 jednostek organizacyjnych, w tym 8 zakładów karnych i 3 areszty śledcze. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie nadzoruje i koordynuje organizację więziennictwa na terenie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, a więc obszarze, na którym zamieszkuje ponad 4 i pół miliona osób. W zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu krakowskiego może przebywać obecnie prawie 6 tysięcy osadzonych.
 

Jednostki penitencjarne w krakowskim okręgu Służby Więziennej

W jednostkach organizacyjnych pełni służbę 1870 funkcjonariuszy. Dysponujemy również ponad stu etatami cywilnymi. Wśród wszystkich więzienników ponad 54 % posiada wykształcenie wyższe. 


Etaty dla inspektoratu i jednostek podległych OISW w Krakowie:
Łączna liczba pracowników i funkcjonariuszy - ponad 2 tysiące z tego:
  • funkcjonariuszy Służby Więziennej - 1870 
  • etaty pracowników cywilnych  - 117,95 
Jednostki penitencjarne w okręgu krakowskim przeznaczone są dla wszystkich kategorii osadzonych. Przebywają w nich: kobiety i mężczyźni, tymczasowo aresztowani i skazani – młodociani, odbywający karę po raz pierwszy i recydywiści penitencjarni. Znajdują się zakłady karne typu półotwartego i otwartego oraz zamkniętego. W zakładach i aresztach, w ramach działań kierowanych do osób pozbawionych wolności, prowadzone są szerokie oddziaływania penitencjarne o charakterze indywidualnym i grupowym, również w ramach kompleksowych programów readaptacji społecznej. Prowadzone są też oddziaływania terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo. W zakładzie karnym w Nowym Wiśniczu działa zespół szkół zawodowych. Osadzeni w naszych jednostkach korzystają też z nauczania poza obrębem zakładów karnych oraz, bardzo szeroko, z prowadzonego kształcenia na kursach zawodowych i dokształcających. W organizowaniu oddziaływań, w szczególności szkoleń kursowych, korzystamy ze środków unijnych. Przy Areszcie Śledczym w Krakowie znajduje się jeden z większych szpitali więziennych (dla 105 osadzonych), który posiada oddział internistyczny, chirurgiczny oraz obserwacji sądowo-psychiatrycznej. W areszcie tym funkcjonuje także ośrodek diagnostyczny. Krakowskie więziennictwo prowadzi szeroką współpracę ze środowiskiem zewnętrznym  w zakresie readaptacji społecznej skazanych. Jednym z najważniejszych środków oddziaływania jest zatrudnienie – zarówno odpłatne jak i społeczne. Roczna liczba godzin, przepracowanych nieodpłatnie przez osadzonych na rzecz samorządów oraz instytucji charytatywnych, sięga kilkuset tysięcy. 
W części jednostek penitencjarnych przebywają osadzeni tzw. „niebezpieczni”, a w Zakładzie Karnym w Tarnowie w wydzielonym, nowoczesnym oddziale dla 28 więźniów. Przy Zakładzie Karnym w Nowym Sączu ma swoją siedzibę krakowska Grupa Interwencyjna Służby Więziennej.

Pozytywną i trwale stosowaną praktyką inspektoratu, obok standardowego funkcjonowania wynikającego z ustawowych i podustawowych aktów prawnych,  jest czerpanie doświadczeń i kreowanie innowacyjnych rozwiązań. Sprzyja temu systematycznie utrzymywana współpraca z instytucjami samorządowymi, ośrodkami akademickimi, instytucjami państwowymi i pozarządowymi oraz zagranicznymi. Pozwala na wymianę doświadczeń i poszukiwanie nowych rozwiązań dla problemów stojących przed więziennictwem.  OISW podejmuje tym samym próby poszukiwania nowych, bardziej skutecznych, sposobów oddziaływania penitencjarnego i wykonywania tymczasowego aresztowania oraz ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw przebywającymi w zakładach karnych i aresztach. Krakowski inspektorat, ze względu na swoją działalność oraz korzystną lokalizacje, jest też instytucją nawiązującą intensywne kontakty zagraniczne, które z jednej strony dają nam możliwość poznania innych rozwiązań penitencjarnych, z drugiej stanowią dogodną bazę dla budowania pozytywnego wizerunku polskiej Służby Więziennej. Rok rocznie mamy możliwość gościć na terenie inspektoratu i jednostek podległych kilkanaście delegacji zagranicznych.
 
 
Reprezentacja krakowskiej Służby Więziennej w trakcie uroczystości państwowych, samorządowych i branżowych, współpraca ze społeczeństwem, z innymi służbami, zapraszanie do współdziałania osób spoza więziennictwa, działalność prasowa, otwartość na krytykę i zmiany stanowią dla krakowskiego więziennictwa fundament budowania wizerunku współczesnego funkcjonariusza SW.

Jednostki wchodzące w skład OISW w Krakowie.
Każdą z naszych jednostek organizacyjnych można postrzegać w perspektywie jej swoistej wizytówki – cechy lub działania, które oprócz standardowych zadań charakterystycznych dla SW w całej Polsce, identyfikuje ją na zewnątrz. I tak:
 
- Areszt Śledczy w Krakowie przy ul. Montelupich kojarzony jest jako tradycyjne krakowskie więzienie, już z okresu międzywojennego. Później, w okresie okupacji niemieckiej i stalinizmu - miejsce martyrologii narodowej. Obecnie areszt jest jednostką, która posiada szpital więzienny dla pacjentów z kilku województw i okręgów południowej Polski. Blok szpitalny ma oddział internistyczny, chirurgiczny oraz obserwacji sądowo-psychiatrycznej. W areszcie, który stanowi główne zaplecze dla krakowskich organów dysponujących w zakresie wykonania tymczasowego aresztowania, przebywają często ludzie oskarżeni o najpoważniejsze czyny i sprawy skupiające uwagę opinii publicznej. W jednostce jest też prowadzony więzienny program metadonowy.
 
- Areszt Śledczy w Kielcach stanowi główne zaplecze dla wykonywania tymczasowego aresztowania w województwie świętokrzyskim. Wśród ponad tysiąca osadzonych znajduje się również duża grupa skazanych, niemal ze wszystkimi kategoriami, w tym kobiety. W areszcie prowadzone są oddziaływania terapeutyczne w ramach oddziałów dla skazanych uzależnionych od narkotyków oraz z dla skazanych niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo. Placówka przeszła w ostatnim okresie prace związane z remontami i inwestycjami termo-modernizacyjnymi.
- Areszt Śledczy w Krakowie Podgórzu – to mała jednostka prowadząca dobrą współpracę ze środowiskiem zewnętrznym w zakresie wykonania kary – oprócz tymczasowo aresztowanych przebywają tam skazani, którzy pracują poza jednostką penitencjarną oraz uczestniczą w terapii dla uzależnionych od alkoholu. Od wielu lat, areszt realizuje program readaptacji, skierowany właśnie do osadzonych po terapii odwykowej, którzy pomagają osobom niepełnosprawnym intelektualnie w domu pomocy społecznej. Projekt ten nosi nazwę „Duet” i powstał jako jeden z pierwszych na terenie Polski. „Filantrop Roku AD 2007”
- Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie – półotwarta jednostka penitencjarna z oddziałem aresztowym dla kobiet. Szeroko współpracująca z różnymi instytucjami. Główne, penitencjarne zaplecze dla samorządów i instytucji pomocowych na terenie Krakowa w zakresie prac społecznych. W ubiegłym roku zakład został wyróżniony prestiżowym tytułem „Filantropa Roku AD 2009”.
 - Zakład Karny w Nowym Sączu – to zamknięta jednostka penitencjarna, w której izolowani są od społeczeństwa jedni z groźniejszych przestępców Sądecczyzny. Przy zakładzie ma swoją siedzibę krakowska GISW. Od kilku lat odbywają się tam również lekcje wychowawcze dla młodzieży – starannie zaprojektowane i przeprowadzone przez sądecką kadrę działania z zakresu profilaktyki społecznej.
- Zakład Karny w Nowym Wiśniczu. Wiśnicz to malownicza miejscowość ze słynnym w regionie liceum plastycznym. To również jedna z najstarszych jednostek penitencjarnych na terenie kraju, ze zlokalizowanym na jej terenie zabytkiem – ruinami zniszczonego podczas wojny kościoła, który jest okresowo udostępniany zwiedzającym. W zakładzie karnym znajduje się zespół szkół zawodowych oraz jest prowadzona terapia dla uzależnionych od alkoholu recydywistów penitencjarnych.
- Zakład Karny w Pińczowie jest drugą jednostką wchodzącą w skład krakowskiego OISW, która znajduje się na terenie świętokrzyskiego. Obecnie jest to jeden z nowocześniejszych zakładów, który po zakończonej w ubiegłym roku budowie nowego pawilonu penitencjarnego, będzie mógł pomieścić 761 osadzonych. Pińczowski zakład, oprócz realizacji wszystkich podstawowych zadań, stara się uczestniczyć w wielu inicjatywach o charakterze społecznym i charytatywnym.
- Zakład Karny w Tarnowie to również jednostka penitencjarna typu zamkniętego, posiadająca wydzielony oddział dla tzw. „niebezpiecznych” czyli osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, dla których wydzielono odrębny oddział zapewniający ich szczególną ochronę. Ponadto tarnowski zakład jest przystosowany do pobytu w nim chorych na cukrzycę insulino zależną. Zakład posiada również oddział półotwarty, z którego znaczna część więźniów pracuje w systemie bez konwojenta na terenie Tarnowa i okolic. Tarnowscy penitencjarzyści chętnie współpracują z placówkami edukacyjnymi i ośrodkami naukowo badawczymi.
- Zakład Karny w Tarnowie Mościcach – jest to druga jednostka penitencjarna zlokalizowana na terenie Tarnowa. Półotwarty zakład z oddziałem otwartym stanowi dobre zaplecze dla realizacji współpracy ze środowiskiem lokalnym – zarówno w zakresie zatrudnienia osadzonych, jak i przygotowania ich do zwolnienia. Jednostka realizuje, rok rocznie, wiele programów o charakterze resocjalizacyjnym. Mościccy funkcjonariusze równie często reprezentują Służbę Więzienną na konferencjach i spotkaniach, aktywnie działając na rzecz upowszechniania wiedzy dotyczącej systemu penitencjarnego i zadań służbowych. Od kilku lat w zakładzie funkcjonuje też teatr więzienny „Trubadur” dający swoje przedstawienia poza murami więzienia.
- Zakład Karny w Trzebini – jednostka typu półotwartego i otwartego, zlokalizowana w zachodniej części Małopolski. W zakresie społecznej readaptacji i redukcji szkód społecznych wynikających z przestępczości, jednostka penitencjarna współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami samorządowymi, charytatywnymi, edukacyjnymi i kulturalno-oświatowymi. W zakładzie są m.in. realizowane do kilku lat programy resocjalizacyjne wspólnie z PCK, lokalnymi muzeami i ośrodkami kultury, a przede wszystkim, w zakresie budowania postaw empatycznych, z jaworznickim hospicjum oraz Fundacją im. Brata Alberta w Radwanowicach.
- Zakład Karny w Wadowicach. Jednostka typu zamkniętego, z oddziałem aresztowym, stanowiącym zaplecze w wykonywaniu tymczasowego aresztowania dla pobliskich organów dysponujących. Podobnie, jak inne jednostki prowadzi bardzo dobrą współpracę z lokalnym samorządem oraz instytucjami charytatywnymi. Umożliwia to stosowanie bogatego spektrum oddziaływań penitencjarnych oraz prowadzenie działań ukazujących społeczeństwu prawdziwą rolę i zadania Służby Więziennej. O tym, że wadowiccy funkcjonariusze są dobrze postrzegani w społeczności świadczy już fakt, że poprzedni dyrektor zakładu ppłk Jacek Jończyk został powołany w ubiegłym roku na stanowisko starosty wadowickiego.
mjr Tomasz Wacławek

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie realizuje w szczególności zadania na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.

Rzecznik i rzecznicy prasowi w jednostkach organizacyjnych krakowskiego okręgu Służby Więziennej

Jednostka organizacyjna
Stopień, imię i nazwisko
Telefon służbowy
e-mail
OISW Kraków
 
mjr Tomasz Wacławek
(12) 630 13 12
609 910 242
AŚ Kraków
 
st. szer. Natalia Gancarz
(12) 630 11 68 lub (12) 630 11 00
AŚ Kraków-Podgórze
 
por. Stanisław Parszywka
(12) 620 50 22
AŚ Kielce
 
mjr Michał Głowacki
(41) 331 40 91
ZK Kraków-Nowa Huta
 
kpt Dorota Skowronek
(12) 643 83 00
 
ZK Nowy Sącz
 
mjr Łukasz Chruślicki
(18) 448 56 60
ZK Nowy Wiśnicz
 
st. szer. Marcin Kalinowski
(14) 612 85 77 w.231

marcin.kalinowski2@sw.gov.pl

ZK Pińczów
 
por. Krzysztof Władny
(41) 357 66 38
ZK Tarnów
 
ppor. Beata Bańdur
(14) 623 51 00
ZK Tarnów-Mościce
 
kpt. Przemysław Renda
(14) 631 93 22
ZK Trzebinia
 
por. Paweł Marchajski
(32) 611 59 54
 
ZK Wadowice
 
mł. chor. Tomasz Daniec
(33) 872 11 06

Dyrektor okręgowy Służby Więziennej
ppłk Włodzimierz Więckowski
Tel./Fax: (12) 630-13-53
E-mail: oisw_krakow@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Tomasz Wacławek
Tel./Fax: (12) 630-13-12 / 609-910-242
E-mail: rzecznik.krakow@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (12) 630-13-53
Dowódca Zmiany: (12) 630-13-48
Dział Organizacyjny: (12) 630-13-20
Dział Kadr: (12) 630-13-54
Dział Penitencjarny: (12) 630-13-17 / (12) 630-13-18
Dział Ochrony: (12) 630-13-57
Dział Ewidencji: (12) 630-13-46
Dział Kwatermistrzowski: (12) 630-13-50
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (12) 630-13-44
Dział Łączności i Informatyki: (12) 630-13-01
Dział Finansowy: (12) 630-13-13
Służba Zdrowia: (12) 630-13-10

Zasady przyjmowania paczek

Zasady udzielania widzeń