Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Kraków Podgórze Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Krakowie-Podgórzu

ul. Czarnieckiego 3

30-536 Kraków

Tel./Fax: (12) 620-50-00/ (12) 423-57-71

E-mail: as_krakow_podgorze@sw.gov.pl / sd_krakow_podgorze@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

Jednostka powstała w 1971 roku w budynku dawnego sądu powiatowego jako zakład karny – ośrodek pracy dla mężczyzn. Położona jest na terenie zwartej zabudowy miejskiej. Główny budynek administracyjno-penitencjarny został wzniesiony w 1905 roku – wpisany w 1996 r. do rejestru zabytków. W roku 1990 nastąpiła zmiana przeznaczenia jednostki – w miejsce zakładu karnego powstał areszt śledczy.

 

Pojemność nominalna jednostki wynosi 207 osadzonych.

 

Areszt Śledczy dysponuje trzema oddziałami mieszkalnymi - jeden oddział dla tymczasowo aresztowanych oraz dwa oddziały typu półotwartego przeznaczony dla skazanych. W sład jednego z oddziałów dla skazanych wchodzi zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych oraz zakład karny dla skazanych odbywajacych karę w systemie terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych opracowano i wprowadzono autorski program terapii, dostosowując go do współczesnych metod pracy z uzależnionymi od alkoholu.

 

Opiekę medyczną zapewnia pięciu lekarzy – dwóch internistów, psychiatra, dermatolog i stomatolog oraz dwie pielęgniarki. Izba chorych dysponuje trzema łóżkami.

 

Skazani zatrudniani są wewnątrz oraz na zewnątrz aresztu odpłatnie i nieopłatnie. Osadzeni zatrudnieni wewnątrz jednostki wykonują prace porzadkowe i remontowe.

 

Na uwagę zasługuje nieodpłatne zatrudnienie skazanych na rzecz instytucji charytatywnych i organów samorządowych wypracowując rocznie ok.30 tys. godzin. Na mocy porozumienia z władzami miasta wykonują prace interwencyjne w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych itp.

 

W działalności aresztu ważną rolę odgrywa współpraca ze środowiskiem lokalnym. Polega ona na kontaktach
z krakowskimi wyższymi uczelniami, placówkami lecznictwa odwykowego, instytucjami kultury, klubami sportowymi oraz świadczeniu przez skazanych prac społecznie użytecznych na rzecz miasta. Efektywność leczenia plasuje areszt śledczy w  krajowej czołówce jednostek penitencjarnych prowadzących terapię odwykową. Rocznie pełny cykl terapii kończy ok. 120 skazanych.

 

Na szczególną uwagę zasługuje realizowany wspólnie z Domem Pomocy Społecznej w przy ul. Łanowej 41b w Krakowie, program "Duet", którego celem jest readaptacja społeczna osób z problemem alkoholowym, pozbawionych wolności, poprzez opiekę nad młodzieżą niepełnosprawną. W ramach tej inicjatywy zatrudnionych jest nieodpłatnie do ośmiu skazanych.


Twórcy programu z Aresztu Śledczego i Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, zostali wyróżnieni za prowadzenie inicjatywy DUET, która uzyskała miano Przykładu Dobrej Praktyki w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Polityki Społecznej w roku 2004.

 

Osoba pozbawiona wolności lub osoba przez nią upoważniona ma prawo wglądu w dokumentację medyczną (podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta z dnia 06.11.2008r. - Dzienniik Ustaw z dnia 31.03.2009).

 

W związku z wytycznymi Sekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, na mocy uchwały Rady Głównej nr 3 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie wzmożenia uczestnictwa społeczeństwa w wykonaniu orzeczeń, pomocy w społecznej readaptacji skazanych oraz pomocy postpenitencjarnej i informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, przypomina się o uprawnieniach stowarzyszeń, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, a także osób godnych zaufania - do sprawowania dozoru nad skazanymi (zgodnie z art. 170 § 2 kkw).

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Renata Niziołek
Tel./Fax: (12) 620-50-00
E-mail: as_krakow_podgorze@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
kpt. Arkadiusz Sujecki
Tel./Fax: (12) 620-50-00
E-mail: as_krakow_podgorze@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mjr Juliusz Mirtyński
Tel./Fax: (12) 620-50-60
E-mail: juliusz.mirtynski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (12) 620-50-00
Dowódca Zmiany: (12) 620-50-00
Dział Kadr: (12) 620-50-53 / (12) 620-50-54
Dział Penitencjarny: (12) 620-50-20
Dział Ochrony: (12) 620-50-10 / (12) 620-50-09
Dział Ewidencji: (12) 620-50-60 / (12) 620-50-61 / (12) 620-50-62 / (12) 620-50-63
Dział Kwatermistrzowski: (12) 620-50-80
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (12) 620-50-65
Dział Łączności i Informatyki: (12) 620-50-90 / (12) 620-50-91
Dział Finansowy: (12) 620-50-40
Służba Zdrowia: (12) 620-50-70

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Kraków
25 1010 1270 0031 4413 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.30
Środa: 9.00-15.30
Czwartek: 9.00-15.30
Piątek: 9.00-15.30

Zasady przyjmowania paczek

Osadzeni mogą otrzymywać paczki żywnościowe raz na kwartał na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, których waga wraz z opakowaniem nie przekracza 5 kg. Paczki
z żywnością mogą być doręczane do aresztu śledczego bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca.
Wewnątrz paczki należy umieścić spis jej zawartości. Dopuszcza się dostarczanie przez osoby odwiedzające paczek w torbach reklamowych.
W paczkach nie mogą być dostarczane: napoje i różnego rodzaju płyny oraz artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, ani też artykuły
w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, chyba że zostały zakupione na terenie aresztu, a także artykuły spożywcze, których przygotowanie do spożycia wymaga gotowania
i smażenia.
Paczki, które nie spełniają wymienionych wcześniej kryteriów mogą zostać zwrócone do nadawcy na koszt osadzonego.
Przyjęcie odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej
i lekarstw realizuje się po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora, na podstawie talonu wydanego przez wychowawcę. Wydanie dostarczonych leków odbywa się pod nadzorem służby zdrowia.
Paczki są przyjmowane we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8:00 - 15:00.

 

 

 

INFORMACJA


 

Oprócz dotychczasowych sposobów dostarczania paczek żywnościowych dla osadzonych, Areszt Śledczy w Krakowie Podgórzu z dniem 1 stycznia 2012r. wprowadza dodatkowomożliwość realizacji w/w paczek przez kantynę.

Dotyczy to paczek otrzymywanych przez osadzonych na podstawie art. 113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy / 1 paczka o wadze nieprzekraczającej 5 kg wraz z opakowaniem na kwartał).


 

Procedura realizacji paczki przez kantynę prowadzoną przy Areszcie Śledczym w Krakowie Podgórzu odbywa się w następujący sposób:

 1. Podstawą wszczęcia procedury przygotowania paczki jest wypełniony formularz zamówienia na paczkę żywnościową przekazany wraz z dowodem wpłaty do kantyny.

 2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów oferowanych w kantynie.

 3. Formularz zamówienia oraz lista produktów oferowanych w kantynie dostępne są
  w Areszcie Śledczym w Krakowie Podgórzu:

 • w punkcie sprzedaży,

 • w biurze u funkcjonariusza pełniącego służbę w budynku bramy

 • w sali widzeń,

 • na stronie internatowej Aresztu Śledczego w Krakowie Podgórzu / www.sw.gov.pl

 1. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć w następujący sposób:

 • bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub

 • drogą pocztową.

 1. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, przekazywana jest osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego zamówienia tj. zawierającego dowód wpłaty.

 2. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu śledczego, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

   

   

 

Formularz zamówienia na paczkę żywościową realizowaną przez kantynę przy Areszcie Śledczym w Krakowie Podgórzu 

Lista produktów oferowanych przez kantynę prowadzoną przy Areszcie Śledczym w Krakowie Podgórzu

 

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

Skazani i tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń na zasadach określonych
w kodeksie karnym wykonawczym, według następującego porządku:

 

a) tymczasowo aresztowani:

 • w środy w godzinach od 8.45 do 11.15 (I i II grupa widzeń)
 • w czwartki w godzinach od 11.45 do 15.00 (III i IV grupa widzeń)
 • w niedziele w godzinach od 8.45 do 11.15 (I i II grupa widzeń)

 

b) skazani z oddziału II i III:

 • w środy w godzinach od 11.45 do 15.00 (III i IV grupa widzeń)
 • w czwartki w godzinach od 8.45 do 11.15 (I i II grupa widzeń)
 • w piątki w godzinach od 8.45 do 15.00.
 • w niedziele w godzinach od 11.45 do 15.00 (III i IV grupa widzeń)

 

W areszcie nie odbywają się widzenia w następujących dniach:

Soboty, poniedziałki, wtorki oraz 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 1 listopada, 11 listopada.

 

Widzenia w tygodniu i niedziele oraz Poniedziałek Wielkanocny, Święta 25 i 26 grudnia, 3 Maja, widzenia realizowane są wg następującego porządku:

 • grupa I godzina 8.45 - 9.45
 • grupa II godzina 10.15 - 11.15
 • grupa III godzina 11.45 - 12.45
 • grupa IV godzina 14.00 – 15.00

 

 

Udzielanie widzeń na terenie tutejszej jednostki, w pierwszej kolejności umożliwione zostanie w następującym przypadkach:

Kobietom w zaawansowanej ciąży,

Osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

Niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),

Osobom powyżej 75 roku życia.