Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Kraków Podgórze Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Krakowie-Podgórzu

ul. Czarnieckiego 3

30-536 Kraków

Tel./Fax: (12) 620-50-00/ (12) 423-57-71

E-mail: as_krakow_podgorze@sw.gov.pl / sd_krakow_podgorze@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 

Jednostka powstała w 1971 roku w budynku dawnego sądu powiatowego jako zakład karny – ośrodek pracy dla mężczyzn. Położona jest na terenie zwartej zabudowy miejskiej. Główny budynek administracyjno-penitencjarny został wzniesiony w 1905 roku – wpisany w 1996 r. do rejestru zabytków. W roku 1990 nastąpiła zmiana przeznaczenia jednostki – w miejsce zakładu karnego powstał areszt śledczy.

 

Pojemność nominalna jednostki wynosi 200 osadzonych.

 

Areszt Śledczy dysponuje trzema oddziałami mieszkalnymi - jeden oddział dla tymczasowo aresztowanych oraz dwa oddziały typu półotwartego przeznaczone dla skazanych. W skład jednego z oddziałów dla skazanych wchodzi zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych oraz zakład karny dla skazanych odbywajacych karę w systemie terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych opracowano i wprowadzono autorski program terapii, dostosowując go do współczesnych metod pracy z uzależnionymi od alkoholu.

 

Opiekę medyczną zapewnia pięciu lekarzy – dwóch internistów, psychiatra, dermatolog i stomatolog oraz dwie pielęgniarki. Izba chorych dysponuje trzema łóżkami.

 

Skazani zatrudniani są wewnątrz oraz na zewnątrz aresztu odpłatnie i nieopłatnie. Osadzeni zatrudnieni wewnątrz jednostki wykonują prace porzadkowe i remontowe.

 

Na uwagę zasługuje nieodpłatne zatrudnienie skazanych na rzecz instytucji charytatywnych i organów samorządowych wypracowując rocznie ok.30 tys. godzin. Na mocy porozumienia z władzami miasta wykonują prace interwencyjne w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych itp.

 

W działalności aresztu ważną rolę odgrywa współpraca ze środowiskiem lokalnym. Polega ona na kontaktach
z krakowskimi wyższymi uczelniami, placówkami lecznictwa odwykowego, instytucjami kultury, klubami sportowymi oraz świadczeniu przez skazanych prac społecznie użytecznych na rzecz miasta. Efektywność leczenia plasuje areszt śledczy w  krajowej czołówce jednostek penitencjarnych prowadzących terapię odwykową. Rocznie pełny cykl terapii kończy ok. 120 skazanych.

 

Na szczególną uwagę zasługuje realizowany wspólnie z Domem Pomocy Społecznej w przy ul. Łanowej 41b w Krakowie, program "Duet", którego celem jest readaptacja społeczna osób z problemem alkoholowym, pozbawionych wolności, poprzez opiekę nad młodzieżą niepełnosprawną. W ramach tej inicjatywy zatrudnionych jest nieodpłatnie do ośmiu skazanych.


Twórcy programu z Aresztu Śledczego i Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, zostali wyróżnieni za prowadzenie inicjatywy DUET, która uzyskała miano Przykładu Dobrej Praktyki w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Polityki Społecznej w roku 2004.

 

Osoba pozbawiona wolności lub osoba przez nią upoważniona ma prawo wglądu w dokumentację medyczną (podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta z dnia 06.11.2008r. - Dzienniik Ustaw z dnia 31.03.2009).

 

W związku z wytycznymi Sekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, na mocy uchwały Rady Głównej nr 3 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie wzmożenia uczestnictwa społeczeństwa w wykonaniu orzeczeń, pomocy w społecznej readaptacji skazanych oraz pomocy postpenitencjarnej i informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, przypomina się o uprawnieniach stowarzyszeń, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, a także osób godnych zaufania - do sprawowania dozoru nad skazanymi (zgodnie z art. 170 § 2 kkw).

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Renata Niziołek
Tel./Fax: (12) 620-50-00
E-mail: as_krakow_podgorze@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
kpt. Arkadiusz Sujecki
Tel./Fax: (12) 620-50-00
E-mail: as_krakow_podgorze@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Stanisław Parszywka
Tel./Fax: (12) 620-50-22
E-mail: as_krakow_podgorze@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (12) 620-50-00
Dowódca Zmiany: (12) 620-50-00
Dział Kadr: (12) 620-50-53 / (12) 620-50-54
Dział Penitencjarny: (12) 620-50-20
Dział Ochrony: (12) 620-50-10 / (12) 620-50-09
Dział Ewidencji: (12) 620-50-60 / (12) 620-50-61 / (12) 620-50-62 / (12) 620-50-63
Dział Kwatermistrzowski: (12) 620-50-80
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (12) 620-50-65
Dział Łączności i Informatyki: (12) 620-50-90 / (12) 620-50-91
Dział Finansowy: (12) 620-50-40
Służba Zdrowia: (12) 620-50-70

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Kraków
25 1010 1270 0031 4413 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 9.00-15.30
Środa: 9.00-15.30
Czwartek: 9.00-15.30
Piątek: 9.00-15.30

Zasady przyjmowania paczek

 Osadzeni mogą otrzymywać raz w miesiącu paczki żywnościowe.

Osadzeni mogą otrzymywać paczki żywnościowe po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może złożyć sam osadzony jak też osoba najbliższa.

Zamówienie na paczkę należy złożyć bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie.

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w areszcie:

 • W kantynie
 • W poczekalni dla osób odwiedzających
 • W sali widzeń
 • Na stronie internetowej aresztu.

 Zamówieni na paczkę od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez kantynę, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymywania paczki.

Paczka żywnościowa winna być dostarczona osadzonemu do 5 dni od dnia otrzymania przez podmiot obsługujący kantynę środków pieniężnych i prawidłowo wypełnionego zamówienia na paczkę

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

 

UWAGA: W przypadku wpłaty na rachunek w tytule przelewu nalezy podać imię i nazwisko oraz imie ojca osoby dla której ma być zrealizowana paczka w oparciu o przedmiotową wpłatę.  

Nr rachunku punktu sprzedaży na który należy dokonywać wpłat w celu realizacji paczki to

 

16 1130 1121 0006 5624 2920 0048

 

UWAGA: Poniższa lista produktów i formularz zamówienia obowiązuje od 08.03.2016 roku.

 

Formularz zamówienia na paczkę żywnościową realizowaną przez kantynę przy Areszcie Śledczym w Krakowie - Podgórzu

Lista produktów oferowanych przez kantynę prowadzoną przy Areszcie Śledczym w Krakowie-Podgórzu - obowiązuje od 12 września 2016r.

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

Skazani i tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń na zasadach określonych
w kodeksie karnym wykonawczym, według następującego porządku:

 

a) tymczasowo aresztowani:

 • w środy w godzinach od 8.45 do 11.15 (I i II grupa widzeń)
 • w czwartki w godzinach od 11.45 do 15.00 (III i IV grupa widzeń)
 • w niedziele w godzinach od 8.45 do 11.15 (I i II grupa widzeń)

 

b) skazani z oddziału II i III:

 • w środy w godzinach od 11.45 do 15.00 (III i IV grupa widzeń)
 • w czwartki w godzinach od 8.45 do 11.15 (I i II grupa widzeń)
 • w piątki w godzinach od 8.45 do 15.00.
 • w niedziele w godzinach od 11.45 do 15.00 (III i IV grupa widzeń)

 

W areszcie nie odbywają się widzenia w następujących dniach:

Soboty, poniedziałki, wtorki oraz 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 1 listopada, 11 listopada.

 

Widzenia w tygodniu i niedziele oraz Poniedziałek Wielkanocny, Święta 25 i 26 grudnia, 3 Maja, widzenia realizowane są wg następującego porządku:

 • grupa I godzina 8.45 - 9.45
 • grupa II godzina 10.15 - 11.15
 • grupa III godzina 11.45 - 12.45
 • grupa IV godzina 14.00 – 15.00

 

 

Udzielanie widzeń na terenie tutejszej jednostki, w pierwszej kolejności umożliwione zostanie w następującym przypadkach:

Kobietom w zaawansowanej ciąży,

Osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

Niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),

Osobom powyżej 75 roku życia.