Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Kraków Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Krakowie

Montelupich 7

31–155 Kraków

Tel./Fax: (12) 630-11-00 / (12) 633-53-54

E-mail: as_krakow@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

 

Areszt Śledczy w Krakowie przeznaczony jest dla wszystkich kategorii tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet. Od 01.02.2013r. pojemność jednostki wynosi 738 miejsc. W budynku penitencjarnym znajduje się 158 cel mieszkalnych o łącznej pojemności 644 miejsc. Szpital dysponuje obecnie 22 celami dla chorych o łącznej pojemności 94 miejsc w trzech oddziałach: chirurgicznym, internistycznym i psychiatrii sądowej.

Areszt Śledczy w Krakowie należy do najbardziej znanych jednostek penitencjarnych w Polsce. Usytuowany jest w centrum miasta przy ul. Montelupich 7. Zajmuje obszar około 1 ha otoczony dookoła murem. Na jego terenie znajduje się 8 budynków, z czego 2 to: budynek mieszkalny, wzniesiony na planie łuku z umieszczoną centralnie klatką schodową oraz budynek administracyjno szpitalny. Oba zostały zbudowane w okresie 1880-1890, modernizowane dopiero w latach 70-tych XX w. i są aktualnie wpisane do rejestru zabytków. Pozostałe 6 powstało w latach 1955-1976 i wykorzystywanych jest na cele administracyjno – gospodarcze, a w jednym z nich mieści się organ nadrzędny - Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, sprawujący nadzór nad wszystkimi jednostkami penitencjarnymi okręgu krakowskiego.
 Podstawowym zadaniem Aresztu Śledczego jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego, zapobieganie wzajemnej demoralizacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym. Realizacji tych zadań podporządkowany jest układ organizacyjny jednostki. Oprócz typowego dla jednostek penitencjarnych podziału na piony służb, takich jak np.: dział penitencjarny, ochrony czy kwatermistrzowski, w strukturze Aresztu Śledczego w Krakowie funkcjonują również:
-Ośrodek Diagnostyczny, w którym przeprowadzane są badania psychologiczne;
-Oddział Psychiatrii Sądowej (w którym wydzielono 5 miejsc dla chorych psychicznie skazanych wymagających leczenia szpitalnego);
-Oddział Chorób Wewnętrznych posiadający 49 łóżek, który przyjmuje również chorych z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi;
-Oddział Chirurgiczny Ogólny, dysponuje łóżkami dla 18 chorych;
-Pracownia rtg, usg i gastroskopii;
-Pracownia analityczna;
-Apteka Zakładowa - Okręgowa;
-Program Metadonowy- funkcjonujący od początku 2003r. pierwszy w polskich jednostkach penitencjarnych program leczenia substytucyjnego chorych uzależnionych od dożylnie stosowanych opiatów realizowany przy współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera w Krakowie, Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 

Zaznaczyć należy, iż wyżej wymienione komórki organizacyjne świadczą usługi nie tylko na rzecz tut. jednostki ale również jednostek penitencjarnych z terenu całego inspektoratu krakowskiego a nawet, jak to ma miejsce w przypadku Oddziału Psychiatrii Sądowej, kilku województw południowej Polski.

Dyrektor aresztu śledczego
płk Bogusław Kawończyk
Tel./Fax: (12) 630-12-53
E-mail: as_krakow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Adam Krupa
Tel./Fax: (12) 630-12-53
E-mail: as_krakow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Stanisław Kotula
Tel./Fax: (12) 630-12-53
E-mail: as_krakow@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
st. szer. Natalia Gancarz
Tel./Fax: 126301168 lub 126301100
E-mail: natalia.gancarz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (12) 630-12-53
Dowódca Zmiany: (12) 630-12-00
Dział Organizacyjny: (12) 630-12-24
Dział Kadr: (12) 630-11-55
Dział Penitencjarny: (12) 630-12-60
Dział Ochrony: (12) 630-12-10
Dział Ewidencji: (12) 630-12-40
Dział Kwatermistrzowski: (12) 630-12-30
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (12) 630-11-11
Dział Łączności i Informatyki: (12) 630-11-03
Dział Finansowy: (12) 630-12-70
Służba Zdrowia: (12) 630-13-61

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Kraków
92101012700010231391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek 

Komunikaty

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2015r. ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 396) nastąpiła zmiana zasad otrzymywania paczek żywnościowych.

Od dnia 1 lipca 2015r., zgodnie ze zmienionym art. 113a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego: skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015r. paczki żywnościowe dostarczane do tutejszego aresztu nie będą przyjmowane i zostaną zwrócone na koszt nadawcy.

 

W związku z częstymi błędami jakie pojawiają się przy składaniu zamówień na paczki  informuję się , że:

 

- w przypadku składania zamówienia w sali widzeń przez osoby bliskie warunkiem realizacji uprawnienia jest wypełnienie przez osobę bliską zamówienia, złożenie go pracownikowi kantyny oraz dokonanie wpłaty również u pracownika kantyny. Nie jest możliwe dokonanie wpłaty u pracownika kantyny a następnie złożenie zamówienia w oddziale  przez osadzonego.  W takim przypadku zamówienie na paczkę nie może być zrealizowane.

 

- w przypadku dokonania wpłaty przelewem przez osobę bliską do kantyny, musi ona również przesłać wypełniony druk zamówienia. Przypomina się iż, osadzony nie może osobiście złożyć zamówienia na paczkę w sytuacji, kiedy przelew zrealizowała osoba bliska, ponieważ kompletna realizacja zamówienia przez osobę bliską polega na  wypełnieniu  druku zamówienia zgodnie z obowiązującym wzorem druku a następnie dokonaniem przelewu na numer konta podmiotu prowadzącego kantynę.

 

- w przypadku złożenia zamówienia osobiście przez osadzonego, koszt paczki pokrywany jest ze środków będących w jego dyspozycji. Przypomina się, iż kwota ta musi pozostawać do  dyspozycji osadzonego na koncie służącym do dokonywania wpłat dla osadzonych a nie na koncie podmiotu prowadzącego kantynę .

 

Przypomina się, iż dostępny druk zamówienia na paczkę należy wypełniać zgodnie z obowiązującym wzorem druku wypełniając wszystkie rubryki.

 

- należy sprawdzić sumowanie kwot z poszczególnych pozycji zamówienia i wpisać całkowity koszt zamówienia. Kwota dokonanej wpłaty musi pokrywać całkowity koszt zamówienia. W przypadku rozbieżności zamówienie na paczkę nie może być zrealizowane.

 

Należy pamiętać, iż konto podmiotu prowadzącego kantynę służy tylko do dokonywania wpłat przez osoby bliskie, celem realizacji paczki a nie do dokonywania wpłat na konto osadzonego celem realizacji zakupów.

 

Numer konta służącego do dokonywania wpłat dla osadzonych tj. 92101012700010231391200000 nie jest tożsamy z numerem konta podmiotu prowadzącego kantynę tj. 06113011210006562429200034

 

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której mogą wchodzą artykuły żywnościowe oraz wyroby tytoniowe.

 

Realizacja prawidłowego zamówienia na paczkę następuje po potwierdzeniu uprawnień i opłaceniu maksymalnie do 5 dni roboczych, nieprawidłowo wypełnione zamówienia na paczkę nie będą mogły być zrealizowane.

 

Przestrzeganie powyższych zasad umożliwi sprawne realizowanie zamówień na paczki oraz wyeliminuje długotrwałe oczekiwanie osób bliskich na zwrot błędnie wpłaconych kwot.

 

 


 

Paczki żywnościowe

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem kantyny.

2. Realizacja prawa do otrzymania paczki dla osadzonego następuje:

- w trakcie realizacji widzeń poprzez złożenie przez osobę najbliższą wypełnionego druku zamówienia i opłaceniu gotówką należności za paczkę bezpośrednio w kantynie;

- poprzez złożenie wypełnionego druku zamówienia przez osadzonego i pokryciu kosztów ze środków będących w jego dyspozycji;

- poprzez złożenie przez osobę najbliższą wypełnionego druku zamówienia drogą pocztową na adres: 

                   Areszt Śledczy w Krakowie

                  „Kantyna”

                   ul. Montelupich 7

                   31-155 Kraków

lub osobiście i pokryciu kosztów przygotowania paczki przelewem na konto kantyny nr 06 1130 1121 0006 5624 2920 0034wzór wypełnionego polecenia przelewu na paczkę.

Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po potwierdzeniu uprawnień i opłaceniu, maksymalnie do 5 dni roboczych.

Zasady określone powyżej obowiązują odpowiednio osadzonych w oddziałach Szpitala, przy czym pacjenci w czasie pobytu w Oddziale Chirurgicznym mogą otrzymać paczkę żywnościową w razie braku przeciwwskazań lekarskich.

 

Osadzony ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg i 9 litrów napojów. Realizacja uprawnień osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej każdorazowo odbywa się z uwzględnieniem dopuszczalnego ciężaru posiadanej żywności.    

 

CENNIK ARTYKUŁÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PACZEK

w Areszcie Śledczym w Krakowie

 

 

Cennik obowiązujący od 3 października 2016r.

 

Do każdego zamówienia proszę uwzględnić opakowanie (worek foliowy) – 1 zł.

 

Inne paczki

 

Paczki inne niż żywnościowe przyjmowane są w dni, w których odbywają się widzenia, w godzinach od 815 do 1400 w biurze przepustek. W pozostałe dni biuro przepustek jest nieczynne. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora. Zgoda na przesyłanie lekarstw wymaga wcześniejszego zaopiniowania przez lekarza, a w przypadku osób tymczasowo aresztowanych wymagana jest dodatkowo zgoda organu dysponującego.

 

Zabrania się wnoszenia na teren Aresztu Śledczego w Krakowie
broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych,
alkoholu i wyrobów tytoniowych.
 
Wpłaty na konto depozytowe osadzonego dokonywać można:
 
1.Z terenu Polski przelewem na konto:
NBP o/o Kraków
92101012700010231391200000.
 
2.Z zagranicy przelewem na konto:
NBPLPLPW
PL 92 1010 1270 0010 2313 9120 0000.
 
3.przekazem pocztowym na adres
Areszt Śledczy w Krakowie
ul. Montelupich 7
31 – 155 Kraków.
 
Każdorazowo należy podać: ”wpłata dla: IMIĘ i NAZWISKO imię ojca”
 
Paczki inne niż żywnościowe dla osadzonych oraz korespondencję należy przesłać na adres:
 
IMIĘ i NAZWISKO imię ojca
Areszt Śledczy w Krakowie,
ul. Montelupich 7
31 – 155 Kraków

 

Zasady udzielania widzeń

 

Informacja dla odwiedzających osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne, w celu uzyskania pomocy w zaparkowaniu auta i poruszaniu się na terenie aresztu, winne zgłosić administracji aresztu (tel. 12 6301 100) taką potrzebę z jednodniowym wyprzedzeniem.

 

Zasady udzielania widzeń:

1. Widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbywają się w poniedziałki i soboty (tury I i II).

 

2. Widzenia dla osób skazanych odbywają się w czwartki i niedziele oraz w poniedziałki i soboty w turze III.

 

3. W dniach 1 stycznia, 3 maja, 15 sierpnia i 1 listopada nie ma widzeń i biuro przepustek jest nieczynne.

 

4. Widzenia, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywają się w sali widzeń w trzech turach:

  • I - tura godz. 9:30-10:30
  • II - tura godz.12.00-13:00
  • III - tura godz.14:30-15:30

Zarządzenia na widzenie z tymczasowo aresztowanymi i prośby (pisemne) o udzielenie widzenia ze skazanymi przyjmowane są na następujących zasadach:

  • na I turę do godziny 8:00
  • na II turę do godziny 10:00
  • na III turę do godziny 12:30

Informuję, iż zgłoszenia osób na widzenia będą przyjmowane zgodnie z kolejnością udzielanych widzeń poszczególnych tur widzeniowych tj.

  • w pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia osób na I turę
  • w drugiej kolejności przyjmowane są zgłoszenia osób na II turę
  • w trzeciej kolejności przyjmowane są zgłoszenia osób na III turę

Poza kolejnością zgłoszeń udziela się widzeń kobietom w zaawansowanej ciąży oraz osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, osobom niepełnosprawnym o widocznym stopniu niepełnosprawności ( poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia. Na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 20 zgłoszeń, niezależnie od sposobu ich udzielenia.

 

5. Uprawnienia do dłuższych i dodatkowych widzeń realizowane są tylko po I i II turze. Widzenia z osadzonymi zakwalifikowanymi jako stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi odbywają się we wtorki w godzinach od 8:00 do 14:00. Widzenia z pacjentami Szpitala uzależnia się od stanu zdrowia chorego i mogą się odbyć wyłącznie za wcześniejszą zgodą lekarza.
 
6. Odwiedzający nie mogą wnosić na teren aresztu jakichkolwiek przedmiotów oraz artykułów żywnościowych. W trakcie widzenia udzielonego w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą (widzenie „przy stoliku”) istnieje możliwość spożywania artykułów żywnościowych zakupionych w bufecie usytuowanym w sali widzeń.
Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Zabrania się w czasie widzeń przekazywania pieniędzy osadzonym, mogą one być wpłacone przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy aresztu (znajdujący się na stronie internetowej). Ponadto w czasie widzenia osoby odwiedzające mogą zakupić w kantynie osadzonemu mającemu widzenie przy stoliku jeden karton papierosów lub jedno opakowanie tytoniu o wadze do 250 gram, artykuły higieniczne, piśmienne oraz nie więcej niż dwie karty telefoniczne. Zakupione artykuły będą dostarczone osadzonemu na oddział mieszkalny przez pracownika kantyny w tym samym dniu.
 
7. W szczególnych sytuacjach Dyrektor może zezwolić na odbycie widzenia w innym terminie i miejscu.