Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Kraków Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy Kraków

Montelupich 7

31–155 Kraków

Tel./Fax: (12) 630-11-00 / (12) 633-53-54

E-mail: as_krakow@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 

Areszt Śledczy w Krakowie przeznaczony jest dla wszystkich kategorii tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet. Od 01.02.2013r. pojemność jednostki wynosi 738 miejsc. W budynku penitencjarnym znajduje się 158 cel mieszkalnych o łącznej pojemności 644 miejsc. Szpital dysponuje obecnie 22 celami dla chorych o łącznej pojemności 94 miejsc w trzech oddziałach: chirurgicznym, internistycznym i obserwacji sądowo -psychiatrycznej.

Areszt Śledczy w Krakowie należy do najbardziej znanych jednostek penitencjarnych w Polsce. Usytuowany jest w centrum miasta przy ul. Montelupich 7. Zajmuje obszar około 1 ha otoczony dookoła murem. Na jego terenie znajduje się 8 budynków, z czego 2 to: budynek mieszkalny, wzniesiony na planie łuku z umieszczoną centralnie klatką schodową oraz budynek administracyjno szpitalny. Oba zostały zbudowane w okresie 1880-1890, modernizowane dopiero w latach 70-tych XX w. i są aktualnie wpisane do rejestru zabytków. Pozostałe 6 powstało w latach 1955-1976 i wykorzystywanych jest na cele administracyjno – gospodarcze, a w jednym z nich mieści się organ nadrzędny - Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, sprawujący nadzór nad wszystkimi jednostkami penitencjarnymi okręgu krakowskiego.
 Podstawowym zadaniem Aresztu Śledczego jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego, zapobieganie wzajemnej demoralizacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym. Realizacji tych zadań podporządkowany jest układ organizacyjny jednostki. Oprócz typowego dla jednostek penitencjarnych podziału na piony służb, takich jak np.: dział penitencjarny, ochrony czy kwatermistrzowski, w strukturze Aresztu Śledczego w Krakowie funkcjonują również:
-Ośrodek Diagnostyczny, w którym przeprowadzane są badania psychologiczne;
-Oddział Psychiatrii Sądowej (w którym wydzielono 5 miejsc dla chorych psychicznie skazanych wymagających leczenia szpitalnego);
-Oddział Chorób Wewnętrznych posiadający 49 łóżek, który przyjmuje również chorych z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi;
-Oddział Chirurgiczny Ogólny, dysponuje łóżkami dla 18 chorych;
-Pracownia rtg, usg i gastroskopii;
-Pracownia analityczna;
-Apteka Zakładowa - Okręgowa;
-Program Metadonowy- funkcjonujący od początku 2003r. pierwszy w polskich jednostkach penitencjarnych program leczenia substytucyjnego chorych uzależnionych od dożylnie stosowanych opiatów realizowany przy współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera w Krakowie, Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 

Zaznaczyć należy, iż wyżej wymienione komórki organizacyjne świadczą usługi nie tylko na rzecz tut. jednostki ale również jednostek penitencjarnych z terenu całego inspektoratu krakowskiego a nawet, jak to ma miejsce w przypadku Oddziału Psychiatrii Sądowej, kilku województw południowej Polski.

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Bogusław Kawończyk
Tel./Fax: (12) 630-12-53
E-mail: as_krakow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Adam Krupa
Tel./Fax: (12) 630-12-53
E-mail: as_krakow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Stanisław Kotula
Tel./Fax: (12) 630-12-53
E-mail: as_krakow@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Anna Czajczyk
Tel./Fax: 609 910 466 lub (12) 630-11-00
E-mail: anna.czajczyk@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (12) 630-12-53
Dowódca Zmiany: (12) 630-12-00
Dział Organizacyjny: (12) 630-12-24
Dział Kadr: (12) 630-11-55
Dział Penitencjarny: (12) 630-12-60
Dział Ochrony: (12) 630-12-10
Dział Ewidencji: (12) 630-12-40
Dział Kwatermistrzowski: (12) 630-12-30
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (12) 630-11-11
Dział Łączności i Informatyki: (12) 630-11-03
Dział Finansowy: (12) 630-12-70
Służba Zdrowia: (12) 630-13-61

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Kraków
92101012700010231391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek

 

Wpłaty na konto depozytowe osadzonego dokonywać można:
 
1.Z terenu Polski przelewem na konto:
NBP o/o Kraków
92101012700010231391200000.
 
2.Z zagranicy przelewem na konto:
NBPLPLPW
PL 92 1010 1270 0010 2313 9120 0000.
 
3.przekazem pocztowym na adres
Areszt Śledczy w Krakowie
ul. Montelupich 7
31 – 155 Kraków.
 
Każdorazowo należy podać: ”wpłata dla: IMIĘ i NAZWISKO imię ojca”
 
Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesłać na adres:
 
IMIĘ i NAZWISKO imię ojca
Areszt Śledczy w Krakowie,
ul. Montelupich 7
31 – 155 Kraków
 
Zasady przyjmowania paczek:
Paczki przyjmowane są od czwartku do wtorku w godzinach od 815 do 1400 w biurze przepustek. Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg i o maksymalnych wymiarach: 40x30x50 cm. Za zezwoleniem Dyrektora osadzony może otrzymać paczkę żywnościową przekraczającą dopuszczalny ciężar lub paczkę dodatkową. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora. Zgoda na przesyłanie lekarstw wymaga wcześniejszego zaopiniowania przez lekarza, a w przypadku osób tymczasowo aresztowanych wymagana jest dodatkowo zgoda organu dysponującego. Osadzeni w celi mogą posiadać leki wyłącznie za zgodą lekarza.
Zasady określone powyżej obowiązują odpowiednio osadzonych w oddziałach Szpitala, przy czym pacjenci w czasie pobytu w Oddziale Chirurgicznym mogą otrzymać paczkę żywnościową w razie braku przeciwwskazań lekarskich.
Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (np. konserwy, butelki   z napojami, artykuły spożywcze o konsystencji proszku – np. kakao, mleko w proszku itp.).  Zabrania się przekazywania w paczkach papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Paczki żywnościowe, w których stwierdzono artykuły inne niż artykuły żywnościowe, oraz przekraczające dopuszczalny ciężar, lub maksymalne wymiary nie będą przyjmowane.
 
Paczki żywnościowe mogą zawierać tylko artykuły spożywcze, a pozostałe paczki tylko przedmioty wymienione w zezwoleniu. Nie będą przyjmowane paczki nie spełniające tych wymogów, a nadesłane na adres Aresztu zostaną zwrócone na koszt nadawcy. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za niezdatne do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego. Paczki zawierające artykuły, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak również artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości będą zwracane nadawcy na jego koszt.
 
INFORMACJA
 
Informuję, że od dnia 01.01.2012 r. wchodzi w życie dodatkowa forma przekazywania paczek żywnościowych dla osadzonych.
 
Zasady otrzymywania paczek żywnościowych za pośrednictwem kantyny
 
1.     Paczki żywnościowe mogą być dostarczane osadzonym przebywającym   w tutejszej jednostce na podstawie wypełnionego formularz zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do kantyny ( za pośrednictwem biura przepustek) wraz z dowodem wpłaty. Wzór zamówienia określa załącznik nr 1.
2.     Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych  w kantynie. Listę produktów określa załącznik nr 2.
3.     Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć
a)     w kantynie ( za pośrednictwem biura przepustek )
b)     drogą pocztową
4.     Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki przez funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek. W przypadku braku uprawnienia do otrzymania paczki funkcjonariusz pełniący służbę w biurze przepustek informację tą przekazuje do kantyny podając przyczynę braku uprawnienia.
5.     Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
6.     Paczka otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek.
7.     Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego ) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
8.     Przypomina się, że osadzony może otrzymać paczkę żywnościową raz  w kwartale o ciężarze nieprzekraczającym 5 kg wraz z opakowaniem.
 
Zabrania się wnoszenia na teren Aresztu Śledczego w Krakowie
broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych,
alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Zasady udzielania widzeń

Zasady udzielania widzeń:

1. Widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbywają się w poniedziałki (tury I i II) i soboty.

2. Widzenia dla osób skazanych odbywają się w czwartki, piątki i niedziele oraz w poniedziałki w turze III.

3.  W dniach 1 listopada i 1 stycznia nie ma widzeń i biuro przepustek jest nieczynne.

 

4. Widzenia, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywają się w sali widzeń w trzech turach:

                        I - tura godz. 9.30-10.30
                        II - tura godz.12.00-13.00
                        III - tura godz.14.30-15.30
 

wg kolejności zgłoszeń odwiedzających w biurze przepustek – w sposób określony w regulaminach organizacyjno-porządkowych wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Poza kolejnością zgłoszeń udziela  się widzeń kobietom w zaawansowanej ciąży oraz osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, osobom niepełnosprawnym o widocznym stopniu niepełnosprawności ( poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia. Na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 20 zgłoszeń, niezależnie od sposobu ich udzielenia.

5. Uprawnienia do dłuższych i dodatkowych widzeń realizowane są tylko po I i II turze. Widzenia z osadzonymi zakwalifikowanymi jako stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi odbywają się we wtorki w godzinach od 815 do 1400. Widzenia z pacjentami Szpitala uzależnia się od stanu zdrowia chorego i mogą się odbyć wyłącznie za wcześniejszą zgodą lekarza.
6. Odwiedzający nie mogą wnosić na teren aresztu jakichkolwiek przedmiotów oraz artykułów żywnościowych. W trakcie widzenia udzielonego w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą (widzenie „przy stoliku”) istnieje możliwość spożywania artykułów żywnościowych zakupionych w bufecie usytuowanym w sali widzeń.
Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Zabrania się w czasie widzeń przekazywania pieniędzy osadzonym, mogą one być wpłacone przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy aresztu (znajdujący się na stronie internetowej). Ponadto w czasie widzenia osoby odwiedzające mogą zakupić w kantynie osadzonemu mającemu widzenie przy stoliku jeden karton papierosów lub jedno opakowanie tytoniu o wadze do 250 gram, artykuły higieniczne, piśmienne oraz nie więcej niż dwie karty telefoniczne. Zakupione artykuły będą dostarczone osadzonemu na oddział mieszkalny przez pracownika kantyny w tym samym dniu.
7. W szczególnych sytuacjach Dyrektor może zezwolić na odbycie widzenia w innym terminie i miejscu.