Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

ODK Bartkowa Poleć znajomemu Drukuj

Przeprowadzenie dwóch kursów pn. Trening Zastepowania Agresji

Usługi

Jednostka organizacyjna: ODK Bartkowa
Termin składania ofert: 18.11.2010 10:00
CPV:

Ogłoszenie o Zamówieniu

Dkw – POKL / 220 / 2 / 10 ,Bartkowa dnia 10.11.2010 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Bartkowej

33 – 318 Gródek n/Dunajcem

Bartkowa 207

tel. (018) 440-10-64, telefax. (018) 440-10-65

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie „Przetargu nieograniczonego” o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-krakow/odk-bartkowa/index.html

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień CPV 80530000-8 „Usługi szkolenia zawodowego”.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch kursów w ramach projektu ,, Podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi klubami pracy”.

Dwa kursy:

Każdy pn.„Trening zastępowania agresji” -  dla 12 osób złożony z:

- 40 godz. zajęć dydaktycznych – 1 godzina = 60 minut

- miejsce wykonania zamówienia – Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Bartkowej, Bartkowa 207, 33-318 Gródek n/Dunajcem.

Program szkolenia:

- podstawy profilaktyki agresji i przemocy,

- przeciwdziałanie manipulacjom,

- trening umiejętności społecznych,

- trening kontroli złości,

- trening wnioskowania moralnego,

- zasady bezpiecznego prowadzenia treningu zastępowania agresji,

- warianty rozwoju treningu zastępowania agresji,

- ewaluacja treningu zastępowania agresji,

- praktyczne aspekty wdrażania treningu zastępowania agresji w jednostkach penitencjarnych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia :

·        Pierwszy kurs od 06.12.2010 r. do 10.12.2010 r.

·        Drugi kurs od 13.12.2010 r. do 17.12.2010 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych

warunków

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- posiadają formalne uprawnienia do prowadzenie kursów trenerskich „Trening Zastępowania Agresji” i wydawania certyfikatu lub stosownego zaświadczenia potwierdzającego nabycie uprawnień trenera Treningu Zastępowania Agresji,

- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadził co najmniej dwa szkolenia w zakresie kursu „Trening Zastępowania Agresji”. Kursy te powinny dotyczyć szkolenia pracowników instytucji należących do sektora usług społecznych (np. pomoc społeczna, szkolnictwo, więziennictwo).

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- ich sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia realizację zamówienia

2. Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie treści złożonych wraz z formularzem oferty

dokumentów, wyszczególnionych w rozdziale VI tej specyfikacji.

3. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/ nie spełnia

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Wadium nie będzie pobierane.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Jedynym kryterium wyboru ofert jest najniższa cena (z ewentualnym podatkiem VAT).

X. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w recepcji Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Bartkowej, Bartkowa 207, 33-318 Gródek n/Dunajcem

Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2010 r. do godz. 1000 .

XI. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XV. Informacja przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Zamawiające zastrzega możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

 

Pliki do pobrania:

Utworzony o : 2010-11-10 08:44 przez: Jan Hałucha
Data ostatniej modyfikacji: 2010-11-10 10:20, autor ostatniej modyfikacji: Jan Hałucha