Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Nowy Sącz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Nowym Sączu

ul. Pijarska 1

33-300 Nowy Sącz

Tel./Fax: (18) 448-56-00 / (18) 448-56-09

E-mail: zk_nowy_sacz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Podstawowy opis jednostki:

 

Jednostka penitencjarna w Nowym Sączu należy do zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. Pojemność zakładu wynosi 444 osadzonych (w tym oddział dla tymczasowo aresztowanych - 121 miejsc, oddziały dla skazanych - 323 miejsca).

 

Rys historyczny:
Korzenie historii Zakładu Karnego w Nowym Sączu wrastają głęboko w dzieje miasta. W południowo-zachodnim narożniku nowo lokowanego grodu usytuowali swój dwór biskupi krakowscy. W XVII w., podczas pożaru miasta, dwór uległ całkowitemu zniszczeniu. Na jego ruinach starosądeckie klaryski rozpoczęły budowę obiektu, który miał się stać ich filią na terenie Nowego Sącza. W 1732 r. odstąpiły częściowo wyciągnięte mury oo. pijarom, którzy ukończyli budowę, tworząc dwupiętrowe kolegium z małym kościołem. Warto zaznaczyć, że grubość ścian kolegium wynosiła aż 1,5 metra. W 1786 r. zakon został przez austriackiego zaborcę zlikwidowany, a po pijarach został tylko zapis w historii i nazwa ulicy: Pijarska. Po kasacie klasztor został zamieniony na magazyny wojskowe i urząd cyrkularny. W latach 1818 - 1855 mieściło się tutaj gimnazjum, a od roku 1855 do chwili obecnej obiekt ten pełni funkcję więzienia.
W okresie międzywojennym Zakład Karny w Nowym Sączu funkcjonował jako więzienie karno-śledcze klasy II i mógł pomieścić od 150 do 450 osób. Przebywali w nim więźniowie mający do odbycia wyroki od 1 roku do 3 lat. Najbardziej dramatyczne wydarzenia w historii budynku przy ul. Pijarskiej 1 miały miejsce podczas II wojny światowej. Wtedy to Samodzielne Więzienie w Nowym Sączu (Selbständiges Gefängnis in Neu-Sandez) było miejscem nie tylko izolacji, ale również miejscem tortur i straceń wykonywanych przez hitlerowców. Do roku 1946 na terenie zakładu wykonywano wyroki śmierci przez powieszenie, głównie na konfidentach wojennych, donosicielach i volksdeutschach. Po II wojnie światowej jednostka funkcjonowała jako areszt karno-śledczy w której przebywali zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
Od dnia 29.09.1967 r. areszt przekształcono na Zakład Karny dla mężczyzn dorosłych z podgrupą klasyfikacyjną P-1, P-2, i P-3. Tak było do roku 1989, kiedy to przemianowano jednostkę na zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych.

 

Sądeckie więzienie dzisiaj:
Po zakończeniu wojny Zakład Karny w Nowym Sączu przechodził wiele modernizacji, m.in. skanalizowano cele, zainstalowano centralne ogrzewanie z kotłownią koksową (zmodernizowaną w roku 2000 na kotłownię gazowo-olejową), w 1971 roku w ramach zabezpieczenia ochronnego jednostki wybudowano wieżyczki wartownicze, a w latach późniejszych utworzono pasy bezpieczeństwa ustawiając 3 metrowe ogrodzenia pomiędzy pawilonami więziennymi a murem. W roku 1997 oddano do użytku nową kuchnię, a w miejscu starej kuchni w roku 2003 wybudowano nowe place spacerowe. W roku 2001 na budynku administracji wymieniono pokrycie dachowe, a dwa lata później odnowiono elewację i zmodernizowano bramę główną. W związku z rosnącą liczbą osadzonych działających w zorganizowanych grupach przestępczych Dyrekcja tutejszej jednostki podejmowała kolejne działania zmierzające do usprawnienia zabezpieczeń ochronnych. W marcu 2003 roku oddano do użytku tzw. korytarz bezpieczeństwa prowadzący z Zakładu Karnego do pobliskiego Sądu, zmodernizowano posterunek bramowego instalując m.in. urządzenie do prześwietlania paczek przychodzących do ZK i bramkę do wykrywania przedmiotów metalowych, oraz unowocześniono stanowisko dowodzenia. Bardzo istotną zmianą było wykonanie kompleksu, dla skazanych zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu, w ramach jednego oddziału obejmującego 2 cele dla 4 osadzonych, plac spacerowy, pokój widzeń i przesłuchań oraz łaźnie - monitorowany przez całą dobę. W latach 2004 - 2008 kontynuowano modernizację jednostki - m.in. przeprowadzono remonty dyżurek oddziałowych, doprowadzono ciepłą wodę do cel mieszkalnych, utworzono nowy kompleks kuchenno-magazynowy oraz przeprowadzono remont pawilonu B wraz z odnowieniem elewacji.

Dyrektor zakładu karnego
mjr Krzysztof Borończyk
Tel./Fax: (18) 448-56-01 / (18) 448-56-09
E-mail: zk_nowy_sacz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Sławomir Bogacz
Tel./Fax: (18) 448-56-01 / (18) 448-56-09
E-mail: zk_nowy_sacz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Łukasz Chruślicki
Tel./Fax: (18) 448-56-01 / (18) 448-56-09
E-mail: zk_nowy_sacz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (18) 448-56-01
Dowódca Zmiany: (18) 448-56-00
Dział Organizacyjny: (18) 448-56-04 / (18) 448-56-05
Dział Kadr: (18) 448-56-04 / (18) 448-56-05
Dział Penitencjarny: (18) 448-56-60 / (18) 448-56-61
Dział Ochrony: (18) 448-56-40 / (18) 448-56-50 / (18) 448-56-51
Dział Ewidencji: (18) 448-56-70 / (18) 448-56-71 / (18) 448-56-72 / (18) 448-56-73
Dział Kwatermistrzowski: (18) 448-56-20 / (18) 448-56-21 / (18) 448-56-22 / (18) 448-56-31
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (18) 448-56-06
Dział Łączności i Informatyki: (18) 448-56-80 / (18) 448-56-81
Dział Finansowy: (18) 448-56-10 / (18) 448-56-11 / (18) 448-56-12
Służba Zdrowia: (18) 448-56-90 / (18) 448-56-91

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O KRAKÓW
Basztowa 20
31-156 Kraków
37 1010 1270 0033 9113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

 

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2012 r. uprawnienie osadzonych do otrzymania paczek z żywnością, realizowane jest  za pośrednictwem punktu sprzedaży („kantyna”) znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu.

 

Paczki żywnościowe osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce dostarcza się na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową wraz z oryginałem dowodu wpłaty lub potwierdzeniem przelewu za zamówione artykuły.

 

Wpłaty za paczkę należy dokonać na konto prowadzącego kantynę:
Przedsiębiorstwo Państwowe ROBUT w Nowym Wiśniczu
32-720 Nowy Wiśnicz
BSRz Kraków oddział Nowy Wiśnicz 91 8589 0006 0230 0610 0215 0024.
W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić: nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki, a także dopisek Zakład Karny w Nowym Sączu.
Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu.

 

Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży.
Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępna jest:

 • w punkcie sprzedaży,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających w tut. ZK,
 • w sali widzeń,
 • w formie elektronicznej na stronie internetowej jednostki.

Do pobrania:

Wypełnione formularze zamówień wraz z dowodem wpłaty osoby zainteresowane mogą składać:

 • w punkcie sprzedaży (sala widzeń),
 • drogą pocztową na adres tutejszej jednostki.
   

Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej. W przypadku braku tego uprawnienia lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego, środki pieniężne niezwłocznie przekazywane są osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy zrealizowania zamówienia.

 

Jednocześnie informuję, że na podobnych zasadach, istnieje możliwość realizacji paczki z artykułami higienicznymi. W przypadku realizacji paczki higienicznej należy do zamówienia dołączyć talon wystawiony przez administrację Zakładu Karnego.

 

Paczki dla osadzonych przekazywane bezpośrednio od nadawcy przyjmowane są w dniach widzeń tj. środy, soboty i niedziele w godz. 8.00-15.00. Paczki przekazywane za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca są przyjmowane codziennie. Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. Paczka, której ciężar przekracza 5 kg nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (m. in. konserwy, puszki, butelki, wyroby tytoniowe). Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego. Paczka nie spełniająca wyżej wymienionych wymogów będzie zwracana do nadawcy na koszt osadzonego lub w uzasadnionych wypadkach na koszt jednostki. Paczka winna zawierać wewnątrz spis zawartości.

Zasady udzielania widzeń

 

Widzenia z osadzonymi odbywają się:
w środy, soboty i niedziele oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godz. 7.45-16.00

 

Składanie wniosków o widzenia:
w godz. 7.15-14.00

 

Zabrania się wnoszenia na teren Zakładu Karnego:
broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

Widzenia na terenie zakładu udzielane są w pierwszej kolejności następującym osobom:

 • kobietom w zaawansowanej ciąży,
 • dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
 • powyżej 75 roku życia.