Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Tarnów Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Tarnowie

ul. Konarskiego 2

33-100 Tarnów

Tel./Fax: (14) 623-51-00 / (14) 621-56-77

E-mail: zk_tarnow@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Tarnowie jest zakładem karnym typu zamkniętego, przeznaczonym dla mężczyzn, odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami typu: zamkniętego dla skazanych młodocianych, zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, półotwartego dla skazanych młodocianych, półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy oraz z oddziału dla tymczasowo aresztowanych. Pojemność jednostki wynosi 1053 miejsca. W jednostce mogą przebywać osadzeni stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo stwarzający poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, dla których wydzielono odrębny oddział zapewniający ich wzmożoną ochronę. Jednostka przystosowana jest do pobytu w niej chorych na cukrzycę insulinozależną. W jednostce celem realizacji zadań ustawowych powołano trzy Oddziały Penitencjarne, przy czym w Oddziale Penitencjarnym I i II przebywają osadzeni zakwalifikowani do zakładu karnego zamkniętego oraz tymczasowo aresztowani. III Oddział Penitencjarny realizuje zadania wyłącznie wobec skazanych skierowanych do oddziału półotwartego i otwartego.
Zakład Karny w Tarnowie mieści się przy ul. Konarskiego 2. Wejście do Oddziału Penitencjarnego nr III (zakład karny typu półotwartego i otwartego) znajduje się przy ul. Wspólnej 15.
Budowę tarnowskiego zakładu karnego rozpoczęto jesienią 1913 roku. Wybuch I wojny światowej (1914-1918) przerwał prace budowlane, które wznowiono dopiero po zakończeniu działań wojennych. Ostatecznie w dniu 29 listopada 1926r. oddano do użytku więzienie, które wówczas było najnowocześniejszym tego rodzaju obiektem w Europie. W okresie II wojny światowej(1939-1945) obiekt był wykorzystywany jako przejściowy obóz dla jeńców polskich, a następnie jako więzienie gestapo, stanowiąc punkt zbiorczy więźniów przewożonych tutaj z różnych zakątków kraju. W dniu 14 czerwca 1940r. Deutsche Strafaustalt Tarnów opuścił pierwszy transport 728 więźniów do KL Auschwitz. Wydarzenie to upamiętnia tablica wmurowana przy wejściu do budynku administracji jednostki. Po zakończeniu II wojny światowej w Zakładzie Karnym w Tarnowie przebywali także więźniowie polityczni, a do 1970r. również kobiety. W obecnej chwili Zakład Karny w Tarnowie jest drugą pod względem pojemności jednostką okręgu krakowskiego.

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Grzegorz Koziara
Tel./Fax: (14) 623-51-00
E-mail: zk_tarnow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Jerzy Niemiec
Tel./Fax: (14) 623-51-00
E-mail: zk_tarnow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Antoni Serafin
Tel./Fax: (14) 623-51-00
E-mail: zk_tarnow@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Maciej Możdżeń
Tel./Fax: (14) 623-51-00
E-mail: zk_tarnow@sw.gov.pl
Oficer prasowy
st. szer. Beata Bańdur
Tel./Fax: (14) 623-51-00
E-mail: rzecznik_tarnow@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (14) 623-51-00
Dowódca Zmiany: (14) 623-51-06
Dział Organizacyjny: (14) 623-51-55
Dział Kadr: (14) 623-52-03
Dział Penitencjarny: (14) 623-51-80
Dział Ochrony: (14) 623-51-10
Dział Ewidencji: (14) 623-51-92
Dział Kwatermistrzowski: (14) 623-51-30
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (14) 623-56-90
Dział Finansowy: (14) 623-51-40
Służba Zdrowia: (14) 623-51-46

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O KRAKÓW
64 1010 1270 0026 1313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

 

KOMUNIKAT

 

Od dnia 1 lipca 2015 r. zmianie ulegają zasady otrzymywania paczek przez osadzonych. W tym dniu wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. póz. 396) obejmująca, oprócz nowelizacji samego kodeksu karnego, także obszerną nowelizację kodeksu karnego wykonawczego.

Zmianie ulega m. in. art. 113a S 3 kkw wprowadzający całkowicie nowe zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez skazanych. Możliwość otrzymywania takich paczek przez skazanych w dotychczasowej formie, tzn. raz na kwartał paczka o wadze do 5 kg z zewnątrz, została zlikwidowana. Wprowadzone natomiast zostało uprawnienie do otrzymania raz w miesiącu paczki żywnościowej, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje taka paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zamówienia paczek żywnościowych przez osoby najbliższe odbywać się będą na zasadach przewidzianych dotychczas dla paczek zamawianych z zewnątrz za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Tarnowie.

W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane do tutejszego zakładu karnego nie będą przyjmowane i zostaną zwrócone na koszt nadawcy. W przypadkach wpływu paczki po tej dacie o tym czy paczka zostanie przyjęta decydować będzie data nadania paczki widniejąca na stemplu pocztowym.

 

 

Zasady przyjmowania paczek:
 
 

 Z dniem 10.05.2013 r. wprowadza się dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Tarnowie.

W tym celu osoba zainteresowana przekazaniem osadzonemu paczki winna :           

 
 1. Pobrać formularz Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Zakładzie Karnym w Tarnowie, który jest dostępny w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Tarnowie.
   
 2. Wypełnić formularz Zamówienia na paczkę na podstawie Listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Tarnowie wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Tarnowie.
   
 3. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer wydzielonego konta Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA prowadzącej kantynę.
  UWAGA! ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO i DANYCH ADRESOWYCH - od 18.03.2015.  Podany niżej nr konta BGK dotyczy wyłącznie wpłat za produkty do realizacji zamówienia na paczkę dla osadzonego. Dane do wpłat na konto depozytowe osadzonego znajdują się w zakładce "Dla interesantów".

  Bank BGK: 47 1130 1105 0005 2102 0220 0005.

  W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Tarnowie.

   
 4. Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz Zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty.
Adres :            Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „CARPATIA” w Rzeszowie
                        Kantyna Tarnów
                        ul. Konarskiego 2
                        33-100 Tarnów
 
Paczka, realizowana w drodze powyższego Zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza Zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.
 
UWAGA
Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia do otrzymania paczki.
Nie ulega zmianie zapis kodeksu karnego wykonawczego (art.113a § 3), przyznający osadzonemu prawo do otrzymania raz na kwartał paczki z żywnością o ciężarze nie przekraczającym 5 kg.
 
 
LISTA PRODUKTÓW DOSTĘPNA W PUNKCIE SPRZEDAŻY PRZY
ZK w TARNOWIE (link): lista.pdf

 

OGŁOSZENIE

 dotyczące zasad spożywania i pobierania przez osadzonych  produktów żywnościowych zakupionych w czasie widzeń.

 

 

W czasie widzenia zezwala się na spożywanie zakupionych na terenie ZK produktów żywnościowych przez skazanych i tymczasowo aresztowanych (o ile widzenie odbywa się w sposób umoż

liwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą). Zabrania się spożywania jakichkolwiek artykułów żywnościowych i napojów przynoszonych z zewnątrz. Zabrania się zabierania do celi resztek niespożytych podczas widzenia artykułów żywnościowych.

 

Od 10.05.2012 r. zezwala się na pobranie przez osadzonych z widzenia, odbywającego się  w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, niewielkich ilości zakupionych w kantynie artykułów higieny osobistej, materiałów piśmiennych, prasy oraz wyrobów i artykułów tytoniowych, w ilościach  nieprzekraczających:

· 25 paczek papierosów lub  0,5 kg tytoniu;
· 2 opakowania gilz w łącznej ilości do 500 szt.;
· 0,5 kg kawy;
· 1 opakowania herbaty;
· 1 kg cukru;
· 1 szt. zapalniczka
· 3 szt. kart telefonicznych;
· 1 szt. pasty do zębów;
· 1 szt. szczoteczka do zębów;
· 1 szt. kremu do golenia (pianka lub żel);
· 5 szt. nożyków do golenia;
· 1 szt. krem lub balsam po goleniu;
· 1 szt. płynu do mycia naczyń;
· 1 szt. szamponu do włosów;
· 1 szt. proszku lub płynu do prania;
· 1 szt. płynu do płukania;
· 2 szt. mydła;
· 1 szt. dezodorantu (sztyft lub kulka);
· 4 rolki papieru toaletowego;
· 3 szt. prasy;
· 1 para skarpet;
· 1 szt. slipek;
· 1 szt. slipek;
· znaczki pocztowe, koperty, bloki listowe, długopisy, ołówki;
· do 6 butelek napojów, przy czym ilość butelek posiadanych w celi mieszkalnej nie może przekroczyć limitu określonego w Rozdz. VIII pkt. 9  ppkt. a).

 

      Zakupione artykuły pakowane są w reklamówki podlegające zaplombowaniu w kantynie, razem z paragonem potwierdzającym zakup. Naruszenie plomby, reklamówki lub brak paragonu może skutkować zatrzymaniem zakupów i odpowiedzialnością dyscyplinarną.

 

      Zezwolenie, o którym mowa powyżej (tzn. na pobranie z widzenia niewielkich ilości zakupionych w kantynie artykułów higieny osobistej, materiałów piśmiennych i prasy i artykułów tytoniowych nie dotyczy osadzonych wobec których wykonywana jest kara dyscyplinarna określona w art.143 § 1 pkt  4,5,6 i 8 kkw:

4)  pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych, na okres do 3 miesięcy,

5)  pozbawienie lub ograniczenie możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, na okres do 3 miesięcy,

6)  udzielanie widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, na okres do 3 miesięcy,

8)  umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 28 dni.

 

 

 oraz

 

 

 w art. 222   § 2 pkt 2, 3, 5  i 7 kkw:       

2) pozbawienie korzystania z własnego wyżywienia, na okres do 14 dni,

3)pozbawienie możliwości otrzymania jednej paczki żywnościowej w kwartale następującym bezpośrednio po kwartale, w którym kara została wymierzona,

5)  umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 14 dni,

7)  pozbawienie prawa dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym, na okres do 1 miesiąca.

 

 


 
ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ
realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy
Zakładzie Karnym w Tarnowie
Nr konta punktu sprzedaży: 47 1130 1105 0005 2102 0220 0005
 
Dane odbiorcy paczki:

Imię i nazwisko, Imię ojca, data urodzenia
 
 
Lp
Nazwa produktu
Pozycja katalogowa
Ilość
Cena brutto
Wartość
Waga
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suma:
 
 
 
Data i podpis zamawiającego
...............................................
 

Adnotacje ZK
Informacje o uprawnieniu do otrzymania paczki:
1.     Posiada uprawnienie*
2.     Nie posiada uprawnienia z powodu* : .............................................................................
................................................................
Data i podpis osoby ustalającej uprawnienie
Potwierdzenie odbioru paczki
Otrzymałem paczkę zgodną z zamówieniem
.......................................................................
                            (data i podpis)
*Niepotrzebne skreślić
Pouczenie dla zamawiającego paczkę.
1.     Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „osadzonym”, ma prawo otrzymywać paczkę z żywnością, zwaną dalej „paczką”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) i w przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
i regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.

 
2.     Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:
a) do punktu sprzedaży,
b) drogą pocztową
wraz z dowodem wpłaty
3.     W przypadku niewłaściwego wypełnienia druku zamówienia lub z powodu braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.
Oświadczenie zamawiającego
W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej proszę zwrócić:

przekazem pocztowym na adres:
...................................................................
(Imię i Nazwisko)
........................................................................................................................................
(dokładny adres)
 
lub przelewem na konto bankowe
........................................................................................................................................
(nr konta bankowego)
..............................................
(podpis zamawiającego)
Ewentualną nadwyżkę środków pieniężnych pozostających po zrealizowaniu zamówienia na paczkę proszę przekazać na konto depozytowe osadzonego odbierającego paczkę.
..............................................
(podpis zamawiającego)
 
Adnotacje punktu sprzedaży
Data zwrotu środków pieniężnych zamawiającemu .......................................
 
..............................................
(podpis)

 
 

Zakład Karny: Oddziały Penitencjarne nr I i II (zakład karny typu zamkniętego oraz oddział dla tymczasowo aresztowanych) –ul. Konarskiego 2.

 
Paczki do osadzonych mogą być doręczane bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca.
Paczki doręczane bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są przez funkcjonariusza w poczekalni dla osób odwiedzających w następujących terminach:
 -w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki  i piątki w godz. 7.30 – 8.30
 -w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 14.00. 
 Nadawca paczki winien okazać funkcjonariuszowi dowód tożsamości.
Osadzony ma prawo do otrzymania w kwartale kalendarzowym jednej paczki żywnościowej o ciężarze nie przekraczającym (wraz z opakowaniem) 5 kilogramów. Odstępstwa od tej zasady określają odrębne przepisy.
 Podstawą przyjęcia innej przesyłki dla osadzonego jest dołączenie do niej naklejonego na zewnątrz opakowania stosownego zezwolenia, tj. odpowiednio:
a)      zezwolenia na paczkę higieniczną, odzieżową
b)      zezwolenia na sprzęt audiowizualny lub inny (bez pilota),
c)      innego indywidualnego zezwolenia lub ulgi.
Zgodę na nadesłanie w/w przesyłek wydaje Dyrektor jednostki na pisemną prośbę osadzonego. Zezwolenia, o których mowa powyżej mogą być zrealizowane przez okres 2-ch miesięcy od ich wydania, a po tym terminie tracą ważność.  
Zezwolenia wydane w innych jednostkach penitencjarnych tracą ważność w ZK w Tarnowie.
 

 Orientacyjny wykaz artykułów, których przesłanie w paczce do osadzonego skutkuje nie przyjęciem lub odesłaniem paczki.

 

W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (Regulaminy organizacyjno- porządkowe wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności).
Do artykułów, o których mowa wyżej należą w szczególności:
1. Konserwy.
2. Artykuły w opakowaniach szklanych, nieprzezroczystych (np. butelki, słoiki zawierające: pasty, dżemy, majonezy itp.)
3. Napoje w butelkach szklanych i plastikowych, torebkach, kartonach, puszkach.
4. Artykuły w tubach np. mleczka, pasty do zębów.
5. Gumy do żucia.
6. Majonezy, dresingi, sosy, keczupy.
7. Herbata liściasta, zioła liściaste.
8. Orzechy w łupinach.
9. Preparaty witaminowe.
10. Przyprawy.
11. Słodziki.
12. Zupki błyskawiczne.
13. Odżywki dla sportowców.
14. Produkty, których przyrządzenie nie jest możliwe w warunkach ZK (wymagające obróbki termicznej np. ziemniaki, frytki, pierogi surowe, mięso surowe).
15. Artykuły przeterminowane.
16. Artykuły tytoniowe.
17. Kawa cappuccino.
18. Kisiel, budyń.
19. Śmietanka do kawy.
20. Kosmetyki w sprayu.
21. Płyny na bazie alkoholu.
22. Proszek do prania.
23. Detergenty i środki czystości zawierające w swoim składzie substancje żrące.
24. Klapki.
25. Inne, o ile funkcjonariusz przyjmujący paczki uzna, ze wyczerpują one ww. przesłanki regulaminowe.
Każda paczka powinna zawierać kompletny wykaz dostarczanych artykułów. W przypadku zmiany zawartości paczki (np. z powodu nie przyjęcia części artykułów) wykaz powinien być zmodyfikowany przez osobę doręczającą paczkę, która powinna podpisać się pod każdą dokonaną poprawką.
Za opakowania utrudniające kontrolę zawartości uważa się takie opakowania, z których wyjęcie produktu jest utrudnione, powoduje utratę jego własności konsumpcyjnych, estetycznych, ogranicza termin przydatności do spożycia, uniemożliwia powtórne zapakowanie produktu.
Przestrzeganie przez Interesantów powyższych zasad znacznie usprawni przyjmowanie paczek.
Przestrzega się przed doręczaniem paczek podanych przez osoby nieznane. W przypadku stwierdzenia podania w paczce substancji narkotycznych nadawca paczki i jej odbiorca  podlegać może odpowiedzialności karnej.

 

Paczki dla osadzonych tzw. niebezpiecznych:

 
Paczki do osadzonych mogą być doręczane bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. Paczki doręczane bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są przez funkcjonariusza w poczekalni dla osób odwiedzających w następujących terminach:
           -w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 7.30 – 11.00
          -w środy i czwartki w godz. 7.30 - 8.30
          -w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 14.00.
Nadawca paczki po winien okazać funkcjonariuszowi tożsamości. 
 Osadzony ma prawo do otrzymania w kwartale kalendarzowym jednej paczki żywnościowej o ciężarze nie przekraczającym (wraz z opakowaniem) 5 kilogramów. Odstępstwa od tej zasady określają odrębne przepisy.
 Podstawą przyjęcia innej przesyłki dla osadzonego jest dołączenie do niej naklejonego na zewnątrz opakowania stosownego zezwolenia, tj. odpowiednio:
·         zezwolenia na paczkę higieniczną, odzieżową
·         zezwolenia na sprzęt audiowizualny lub inny (bez pilota).
 Zgodę na nadesłanie w/w przesyłek wydaje Dyrektor jednostki na pisemną prośbę osadzonego.
 

Oddział Penitencjarny nr III (zakład karny typu półotwartego i otwartego)

 – ul. Wspólna 15.

 
Paczki do skazanych mogą być doręczane bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. Każdą paczkę niezależnie od sposobu jej doręczenia dostarcza się w zamkniętym opakowaniu, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem lub wysypaniem się zawartości. Na opakowaniu paczki, w widocznym miejscu, umieszcza się czytelnie zapisane imię i nazwisko odbiorcy oraz imię, nazwisko i adres nadawcy, a wewnątrz paczki spis jej zawartości.
Paczki doręczane bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są w dni powszednie w godzinach 7.30-8.30 , a w soboty i niedziele w godz. 8.00-14.00 Nadawca paczki winien okazać funkcjonariuszowi dowód tożsamości.
Podstawą przyjęcia paczki innej  niż żywnościowa  jest dołączenie do niej naklejonego na zewnątrz opakowania stosownego zezwolenia, tj. odpowiednio:
a)        zezwolenia na paczkę higieniczną, odzieżową,
b)        zezwolenia na sprzęt audiowizualny lub inny,
c)        innego indywidualnego zezwolenia lub ulgi.
Zgodę na nadesłanie w/w przesyłek wydaje Dyrektor jednostki na pisemną prośbę skazanego . Zezwolenia, o których mowa powyżej mogą być zrealizowane przez okres 2-ch miesięcy od ich wydania, a po tym terminie tracą ważność.
 
 
 Orientacyjny wykaz artykułów, których przesłanie w paczce do osadzonego skutkuje nie przyjęciem lub odesłaniem paczki.
 
W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (Regulaminy organizacyjno- porządkowe wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności).
Do artykułów, o których mowa wyżej należą w szczególności:
1.      Konserwy.
2.      Artykuły w opakowaniach szklanych, nieprzezroczystych (np. butelki, słoiki;np. pasty, dżemy, majonezy itp.)
3.      Napoje.
4.      Artykuły w tubach np. mleczka, pasty do zębów.
5.      Gumy do żucia.
6.      Majonezy, dresingi, sosy, keczupy, itp.
7.      Herbata liściasta, zioła liściaste.
8.      Orzechy w łupinach.
9.      Preparaty witaminowe.
10.    Przyprawy.
11.    Słodziki.
12.    Zupki błyskawiczne.
13.    Odżywki dla sportowców.
14.    Produkty wymagające obróbki termicznej np. ziemniaki, frytki, pierogi surowe, mięso surowe).
15.    Artykuły przeterminowane.
16.    Artykuły tytoniowe.
17.    Kawa cappuccino.
18.    Kisiel, budyń.
19.    Śmietanka do kawy.
20.    Inne, o ile funkcjonariusz przyjmujący paczki uzna, ze wyczerpują one ww. przesłanki regulaminowe.
Każda paczka powinna zawierać kompletny wykaz dostarczanych artykułów. W przypadku zmiany zawartości paczki (np. z powodu nie przyjęcia części artykułów) wykaz powinien być zmodyfikowany przez osobę doręczającą paczkę, która powinna podpisać się pod każdą dokonaną poprawką.
Za opakowania utrudniające kontrolę zawartości uważa się takie opakowania, z których wyjęcie produktu jest utrudnione, powoduje utratę jego własności konsumpcyjnych, estetycznych, ogranicza termin przydatności do spożycia, uniemożliwia powtórne zapakowanie produktu.
Przestrzeganie przez Interesantów powyższych zasad znacznie usprawni przyjmowanie paczek. Przestrzega się przed doręczaniem paczek podanych przez osoby nieznane. W przypadku stwierdzenia podania w paczce substancji narkotycznych nadawca paczki i jej odbiorca podlegać może odpowiedzialności karnej.
Paczka winna być opakowana w sposób trwały (karton), zawierać na opakowaniu pocztowy adres nadawcy, a wewnątrz spis zawartości. Paczki zawierające artykuły inne, niż żywnościowe powinny zawierać ponadto talon odzieżowo – higieniczny ze spisem przedmiotów, na których otrzymanie osadzony uzyskał zezwolenie.

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

 

KOMUNIKAT

 

Informuję, że widzenia dla odwiedzających skazanych osób:

 

 

 • dorosłych będących rodzicami  lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3
 • niepełnosprawnych ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózkach lub o kulach);
 • powyżej 75 roku życia;
 • kobiet w zaawansowanej ciąży;

 

będą odbywać się w pierwszej kolejności

 

Chęć skorzystania z powyższego uprawnienia należy zgłosić funkcjonariuszowi rejestrującymi widzenia.

 

 

KOMUNIKAT

 

 

 

 

 

Informuje się rodziny osadzonych, że skazani przebywający w Oddziale Penitencjarnym nr III mogą korzystać z rozmów telefonicznych poprzez komunikator Skype. Pierwszeństwo korzystania z komunikatora mają osadzeni, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 15.

 

 

 Od 1 lipca 2013 r. obowiązują następujące terminy udzielania widzeń dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Tarnowie:

 

Dla osadzonych w oddziałach mieszkalnych  I-V

Widzeń udziela się:

–  dla tymczasowo aresztowanych, w niedziele  i w pozostałe dni ustawowo wolne od pracy  (święta) w godz. 800 – 1600 .
–  dla skazanych, w soboty oraz w niedziele i w pozostałe dni ustawowo wolne od pracy (święta) w godz. 800 – 1600.


Nie udziela się widzeń w inne dni tygodnia oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy.

 

Rejestracja widzeń w godz. 700 – 1400  .

 

Dla osadzonych w oddziale VI widzeń udziela się:
 

–  we wtorki w godz. 8.00 – 14.00. Rejestracja widzeń  w godz. 7.30 – 11.00

– w niedziele i w pozostałe dni ustawowo wolne od pracy (święta) w godz. 8.00 – 16.00. Rejestracja widzeń w godz. 7.00 – 14.00

Nie udziela się widzeń w inne dni tygodnia oraz  w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy.


Dla osadzonych w Oddziale Penitencjarnym nr III (zakład karny typu półotwartego i otwartego) - ul. Wspólna 15. widzeń udziela się:
 

Widzenia odbywają się w sali widzeń w soboty, niedziele i w pozostałe dni ustawowo wolne od pracy (święta) w godz. 8.00 – 16.00.

Nie udziela się widzeń w inne dni tygodnia oraz  w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy.

Rejestracja widzeń w godz. 7.30 – 14.00