Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Trzebinia Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Trzebinia

ul. Słowackiego 70

32-540 Trzebinia

Tel./Fax: (32) 611-59-00 / (32) 612-15-51

E-mail: zk_trzebinia@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

W Zakładzie Karnym w Trzebini przebywają skazani odbywający karę po raz pierwszy, w warunkach zakładu typu otwartego i półotwartego, w systemie zwykłym i programowanego oddziaływania, jak również skazani młodociani odbywający karę w warunkach zakładu typu otwartego i półotwartego w systemie programowanego oddziaływania. Aktualna pojemność jednostki wynosi 311 miejsc.

 

Rys historyczny

Pierwszą jednostką penitencjarną na terenie powiatu chrzanowskiego był, powołany końcem lat czterdziestych, Ośrodek Pracy Więźniów przy krakowskim areszcie śledczym. Skazani zajmowali baraki, które istnieją do dzisiaj i służą za mieszkania socjalne. Byli wtedy zatrudniani w mieszczącej się na terenie Trzebini, nieistniejącej już, kopalni węgla kamiennego "Siersza". W 1950 roku, jako Oddział Zewnętrzny nr 1 Aresztu Śledczego w Krakowie-Podgórzu, ośrodek został przeniesiony do Gaja. Skazani byli umieszczeni w czteropiętrowym, również istniejącym do dzisiaj, bloku na os. Awaryjnym (obecnie Jana Pawła II). Średnio przebywało tam 150 osób. Skazani pracowali przy budowach na zlecenie krakowskiej firmy EnergoPrzem, a od 1970 roku dla katowickiego Prinż-u. W oddziałach zewnętrznych pracowali skazani młodociani (którzy nie przekroczyli 21 roku życia), pierwszy raz karani, mający zasądzone wyroki nie dłuższe niż 5 lat.

W 1972 roku, przy Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 9 w Krakowie (baza w Trzebini) stanowiącym własność PKP, zostało zaadaptowanych kilka baraków na rzecz powstającego Oddziału Zewnętrznego nr 2 AŚ Kraków. Był to ten teren przy ulicy Słowackiego, na którym dzisiaj mieści się Zakład Karny. Dwa lata później, w 1974 roku, został zlikwidowany OZ nr 1 w Gaju. Osadzonych i funkcjonariuszy przeniesiono do mogącego pomieścić 200 osób OZ w Trzebini i innych jednostek więziennictwa w Krakowie. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej i powołaniu 49 województw Trzebiński OZ zaczął podlegać Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych w Katowicach. W listopadzie 1977 roku OZ przy ul. Słowackiego został przekształcony w Ośrodek Przystosowania Społecznego. Zmieniła się wówczas struktura osadzonych i system wykonywania kary pozbawienia wolności. Zamiast odbywających karę po raz pierwszy, w Trzebini zostali zakwaterowani umieszczeni, czyli recydywiści penitencjarni po odbyciu kary pozbawienia wolności. Mieli oni być poddawani „szczególnemu oddziaływaniu resocjalizacyjnemu”, mającemu im pomóc w powrocie do życia w społeczeństwie. Okres pobytu w takim ośrodku nie mógł być krótszy niż dwa lata ani dłuższy niż 5 lat. Pierwszym Naczelnikiem OPS, wydelegowanym z Aresztu Śledczego w Katowicach, został mjr Adam Bryda.

Dnia 1 marca 1982 roku na Naczelnika został powołany mjr Jan Świder kierujący jednostką do 1999 roku. Za jego sprawą zniknęły z okien jednostki kraty, położono duży nacisk na oddziaływania wychowawcze oraz działania kulturalno-oświatowe.

Początkiem lat dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpiły znaczące zmiany struktury organizacyjnej więziennictwa. Powstały Rejonowe Areszty Śledcze, a później Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej. Zmiany w podziale administracyjnym kraju sprawiły, że "trzebińskie więzienie" z czasem trafiło ponownie do struktury administracyjnej krakowskiego RAŚ przy ul. Montelupich 7, a obecnego OISW.

Od 1 czerwca 1990 roku, z chwilą likwidacji OPS-ów, jednostka zmieniła swój status na zakład karny, o charakterze otwartym i półotwartym dla odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. W sposób znaczący zmieniła się też struktura administracyjna samego zakładu karnego. Zatrudnienie większej liczby funkcjonariuszy w dziale penitencjarnym umożliwiło łatwiejsze przystosowanie zakładu do wymogów zmieniającego się prawa karnego wykonawczego i skuteczniejsze objęcie, większej liczby skazanych, oddziaływaniami ukierunkowanymi na społeczną readaptację. Wskutek intensywnie prowadzonych oddziaływań penitencjarnych oraz coraz szerszej współpracy z samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi o charakterze charytatywnym oraz kościołami i związkami wyznaniowymi trzebiński zakład karny aktywnie włączył się w życie społeczności lokalnej.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Mirosław Cholewa
Tel./Fax: (32) 611-59-12
E-mail: zk_trzebinia@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Roman Podgórski
Tel./Fax: (32) 611-59-10
E-mail: zk_trzebinia@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por Magdalena Pytel
Tel./Fax: 32 611 59 60
E-mail: rzecznik_trzebinia@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 611-59-00
Dowódca Zmiany: (32) 611-59-21
Dział Organizacyjny: (32) 611-59-19
Dział Kadr: (32) 611-59-17
Dział Penitencjarny: (32) 611-59-50
Dział Ochrony: (32) 611-59-20
Dział Ewidencji: (32) 611-59-60
Dział Kwatermistrzowski: (32) 611-59-40
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 611-59-61
Dział Łączności i Informatyki: (32) 611-59-48
Dział Finansowy: (32) 611-59-30
Służba Zdrowia: (32) 611-59-13

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Kraków
Zakład Karny Trzebinia ul. Słowackiego 70
32-540 Trzebinia
95 1010 1270 0017 8813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek

Godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek

1. Skazany ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym 5 kg wraz z opakowaniem. Skazany, w formie nagrody, może otrzymać zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej.

2. Za zezwoleniem dyrektora skazany może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, sprzętem audiowizualnym, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza, również z lekarstwami. Lekarstwa przekazuje się do ambulatorium. Wydawanie lekarstw odbywa się na zasadach określonych przez lekarza.

3. Każda paczka przychodząca do zakładu winna być starannie opakowana, przesznurowana lub oklejona taśmą samoprzylepną, być szczegółowo opisana: dane adresata i nadawcy, spis zawartości oraz określenie rodzaju paczki.

4. Paczki mogą być doręczane do zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca.

4.1. Paczki żywnościowe, oprócz możliwości ich doręczania w sposób określony w ust. 4, mogą być realizowane za pośrednictwem zakładowej kantyny, wg następujących zasad:

- zamówienie na paczkę żywnościową składa się na odpowiednim formularzu drogą pocztową lub bezpośrednio w zakładowej kantynie podczas widzeń;

- zamówienie sporządza się na podstawie listy produktów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży w kantynie;

- druk formularza zamówienia oraz lista produktów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży w kantynie dostępne są w sali widzeń, w kantynie, w poczekalni dla odwiedzających oraz na stronie internetowej zakładu karnego;

- zamówienie na paczkę żywnościową składa się lub przesyła wraz z dowodem wpłaty (przelew, przekaz pocztowy) za zamówione artykuły. Realizacja paczki żywnościowej następuje w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia wraz z wpłatą;

- przed realizacją paczki dokonuje się weryfikacji uprawnień osadzonego do jej otrzymania.

5. Paczki doręczane bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są przez funkcjonariusza na bramie zakładu karnego, codziennie w dni powszednie w godzinach 7.30 - 14.30, a w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00. Nadawca paczki winien okazać funkcjonariuszowi dowód tożsamości.

6. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich substancji oraz artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie.

7. Paczki zawierające przedmioty, których posiadanie w zakładzie jest niedozwolone iud artykuły, o których mowa w ust. 6 lub przekraczające ciężar 5 kg podlegają zwrotowi na koszt nadawcy.

8. W wypadkach uzasadnionych szczególnymi względami sanitarnymi, zdrowotnymi lub bezpieczeństwa dyrektor może na czas określony ograniczyć ilość i rodzaj artykułów żywnościowych przesyłanych w paczkach lub wstrzymać przyjmowanie paczek.

 

 

Orientacyjny wykaz artykułów, których przesłanie w paczce z zewnątrz do skazanego może skutkować nie przyjęciem lub odesłaniem paczki

1.W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności).
Do artykułów, o których mowa wyżej należą w szczególności:
1) konserwy;
2) artykuły w opakowaniach szklanych, nieprzeźroczystych (np. butelki, słoiki; np. pasty, dżemy, majonezy itp.);
3) napoje;
4) artykuły w tubach;
5) gumy do żucia;
6) majonezy, dresingi, sosy, keczupy itp.;
7) herbata liściasta, zioła liściaste;
8) orzechy w łupinach;
9) słonecznik w łupinach;
10) preparaty witaminowe;
11) przyprawy;
12) słodziki
13) zupki błyskawiczne;
14) odżywki dla sportowców;
15) produkty wymagające obróbki termicznej np. ziemniaki, frytki, pierogi surowe, mięso surowe itp.;
16) artykuły przeterminowane;
17) artykuły tytoniowe;
18) kawa cappuccino;
19) kisiel, budyń;
20) śmietanka do kawy;
21) inne, o ile funkcjonariusz przyjmujący paczki uzna, że wyczerpują one ww. przesłanki regulaminowe.


2.Każda paczka powinna zawierać kompletny wykaz dostarczanych artykułów. W przypadku zmiany zawartości paczki (np. z powodu nie przyjęcia części artykułów) wykaz powinien być zmodyfikowany przez osobę doręczającą paczkę, która powinna podpisać się pod każdą dokonaną poprawką.

3.Za opakowania utrudniające kontrolę zawartości uważa się takie opakowania, z których wyjęcie produktu jest utrudnione, powoduje utratę jego właściwości konsumpcyjnych, estetycznych, ogranicza termin przydatności do spożycia, uniemożliwia powtórne zapakowanie produktu.

4.Przestrzeganie przez interesantów powyższych zasad znacznie usprawni przyjmowanie paczek.

5.Przestrzega się przed doręczaniem paczek podanych przez osoby nieznane. W przypadku stwierdzenia podania w paczce substancji narkotycznych nadawca paczki i jej odbiorca podlegać może odpowiedzialności karnej.

 

 

Lista i cennik produktów

 

Wzór zamówienia

 

 

Zasady udzielania widzeń

Regulamin odbywania widzeń

 

1. Widzenia odbywają się w soboty i niedziele od godz. 08:00 do 16:00. Rejestracja widzeń w godz. od 8.00 do 15.00. Na widzenie w innym terminie wymagana jest każdorazowo zgoda dyrektora zakładu.

2. Widzenia realizowane są w sali widzeń i podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego.

3. W razie jednoczesnego ubiegania się o udzielenie widzenia znacznej ilości osób, dyrektor lub osoba go zastępująca może zadecydować o udzielaniu widzeń również               w świetlicy centralnej.

4. Widzenie trwa do 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.  Za zgodą dyrektora widzenia  mogą być  połączone  lub przedłużone.

5. W widzeniu mogą uczestniczyć dwie osoby pełnoletnie, a za zgodą dyrektora do trzech osób. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich, wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

6. Skazanemu sprawującemu stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15-stu udziela się dodatkowo widzenia z tym dzieckiem. O wykorzystywaniu widzenia jako widzenia                        "z dzieckiem" skazany lub rodzina winna powiadomić administrację przed rozpoczęciem widzenia. Widzenia te mogą być za zgodą dyrektora łączone z innymi widzeniami.

7. Udokumentowanie faktu, że dana osoba jest osobą bliską spoczywa na tym, który ubiega się o taką możliwość i powinno nastąpić przed terminem odwiedzin.

8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie zwyczajowego poczęstunku, na który mogą składać się wyłącznie artykuły zakupione w kantynie zakładu. Artykuły żywnościowe            i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, zabiera  osoba odwiedzająca.

              10. Zabrania się kategorycznie wnoszenia na teren zakładu:

1)       alkoholu;

2)       broni białej, palnej i gazowej oraz amunicji;

3)       chemicznych środków obezwładniających i paraliżujących;

4)       środków łączności bezprzewodowej;

5)       urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;

6)       narkotyków oraz innych środków odurzających i psychotropowych;

7)       innych   przedmiotów  i   dokumentów  mogących   stanowić  zagrożenie 

          dla porządku i bezpieczeństwa w zakładzie;

8)       przedmiotów, na które  brak uprzednio wyrażonej zgody dyrektora.

11. Osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających widzenie nie zostanie udzielone, a dyrektor może podjąć decyzję o pozbawieniu takiej osoby prawa do widzeń.

12. Nieprzestrzeganie zasad określonych w regulaminie udzielania widzeń skutkowało będzie przerwaniem i zakończeniem widzenia.

13. Utrzymywanie więzi z osobami bliskimi może być realizowane za zgodą dyrektora zakładu karnego również za pomocą komunikatora internetowego i na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.