Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Trzebinia Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Trzebinia

ul. Słowackiego 70

32-540 Trzebinia

Tel./Fax: (32) 611-59-00 / (32) 612-15-51

E-mail: zk_trzebinia@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

W Zakładzie Karnym w Trzebini przebywają skazani odbywający karę po raz pierwszy, w warunkach zakładu typu otwartego i półotwartego, w systemie zwykłym i programowanego oddziaływania, jak również skazani młodociani odbywający karę w warunkach zakładu typu otwartego i półotwartego w systemie programowanego oddziaływania. Aktualna pojemność jednostki wynosi 311 miejsc.

 

Rys historyczny

Pierwszą jednostką penitencjarną na terenie powiatu chrzanowskiego był, powołany końcem lat czterdziestych, Ośrodek Pracy Więźniów przy krakowskim areszcie śledczym. Skazani zajmowali baraki, które istnieją do dzisiaj i służą za mieszkania socjalne. Byli wtedy zatrudniani w mieszczącej się na terenie Trzebini, nieistniejącej już, kopalni węgla kamiennego "Siersza". W 1950 roku, jako Oddział Zewnętrzny nr 1 Aresztu Śledczego w Krakowie-Podgórzu, ośrodek został przeniesiony do Gaja. Skazani byli umieszczeni w czteropiętrowym, również istniejącym do dzisiaj, bloku na os. Awaryjnym (obecnie Jana Pawła II). Średnio przebywało tam 150 osób. Skazani pracowali przy budowach na zlecenie krakowskiej firmy EnergoPrzem, a od 1970 roku dla katowickiego Prinż-u. W oddziałach zewnętrznych pracowali skazani młodociani (którzy nie przekroczyli 21 roku życia), pierwszy raz karani, mający zasądzone wyroki nie dłuższe niż 5 lat.

W 1972 roku, przy Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 9 w Krakowie (baza w Trzebini) stanowiącym własność PKP, zostało zaadaptowanych kilka baraków na rzecz powstającego Oddziału Zewnętrznego nr 2 AŚ Kraków. Był to ten teren przy ulicy Słowackiego, na którym dzisiaj mieści się Zakład Karny. Dwa lata później, w 1974 roku, został zlikwidowany OZ nr 1 w Gaju. Osadzonych i funkcjonariuszy przeniesiono do mogącego pomieścić 200 osób OZ w Trzebini i innych jednostek więziennictwa w Krakowie. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej i powołaniu 49 województw Trzebiński OZ zaczął podlegać Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych w Katowicach. W listopadzie 1977 roku OZ przy ul. Słowackiego został przekształcony w Ośrodek Przystosowania Społecznego. Zmieniła się wówczas struktura osadzonych i system wykonywania kary pozbawienia wolności. Zamiast odbywających karę po raz pierwszy, w Trzebini zostali zakwaterowani umieszczeni, czyli recydywiści penitencjarni po odbyciu kary pozbawienia wolności. Mieli oni być poddawani „szczególnemu oddziaływaniu resocjalizacyjnemu”, mającemu im pomóc w powrocie do życia w społeczeństwie. Okres pobytu w takim ośrodku nie mógł być krótszy niż dwa lata ani dłuższy niż 5 lat. Pierwszym Naczelnikiem OPS, wydelegowanym z Aresztu Śledczego w Katowicach, został mjr Adam Bryda.

Dnia 1 marca 1982 roku na Naczelnika został powołany mjr Jan Świder kierujący jednostką do 1999 roku. Za jego sprawą zniknęły z okien jednostki kraty, położono duży nacisk na oddziaływania wychowawcze oraz działania kulturalno-oświatowe.

Początkiem lat dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpiły znaczące zmiany struktury organizacyjnej więziennictwa. Powstały Rejonowe Areszty Śledcze, a później Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej. Zmiany w podziale administracyjnym kraju sprawiły, że "trzebińskie więzienie" z czasem trafiło ponownie do struktury administracyjnej krakowskiego RAŚ przy ul. Montelupich 7, a obecnego OISW.

Od 1 czerwca 1990 roku, z chwilą likwidacji OPS-ów, jednostka zmieniła swój status na zakład karny, o charakterze otwartym i półotwartym dla odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. W sposób znaczący zmieniła się też struktura administracyjna samego zakładu karnego. Zatrudnienie większej liczby funkcjonariuszy w dziale penitencjarnym umożliwiło łatwiejsze przystosowanie zakładu do wymogów zmieniającego się prawa karnego wykonawczego i skuteczniejsze objęcie, większej liczby skazanych, oddziaływaniami ukierunkowanymi na społeczną readaptację. Wskutek intensywnie prowadzonych oddziaływań penitencjarnych oraz coraz szerszej współpracy z samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi o charakterze charytatywnym oraz kościołami i związkami wyznaniowymi trzebiński zakład karny aktywnie włączył się w życie społeczności lokalnej.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Mirosław Cholewa
Tel./Fax: (32) 611-59-12
E-mail: zk_trzebinia@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Roman Podgórski
Tel./Fax: (32) 611-59-10
E-mail: zk_trzebinia@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por Magdalena Pytel
Tel./Fax: 32 611 59 60
E-mail: rzecznik_trzebinia@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 611-59-00
Dowódca Zmiany: (32) 611-59-21
Dział Organizacyjny: (32) 611-59-19
Dział Kadr: (32) 611-59-17
Dział Penitencjarny: (32) 611-59-50
Dział Ochrony: (32) 611-59-20
Dział Ewidencji: (32) 611-59-60
Dział Kwatermistrzowski: (32) 611-59-40
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 611-59-61
Dział Łączności i Informatyki: (32) 611-59-48
Dział Finansowy: (32) 611-59-30
Służba Zdrowia: (32) 611-59-13

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Kraków
Zakład Karny Trzebinia ul. Słowackiego 70
32-540 Trzebinia
95 1010 1270 0017 8813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek

 

Każda paczka przychodząca do jednostki winna być starannie opakowana, przesznurowana lub oklejona taśmą samoprzylepną, a także posiadać imię i nazwisko adresata i nadawcy oraz spis zawartości.

Paczki mogą być doręczane do jednostki bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca.

W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich substancji oraz artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

Paczki z żywnością o ciężarze przekraczającym 5 kg nie przyjmuje się i powiadamia o tym skazanego. W uzasadnionym przypadku, za zgodą Dyrektora, skazany może otrzymać paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar.

Za zezwoleniem dyrektora skazany może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny osobistej, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza, również z lekarstwami.

 

 

INFORMACJA

dotycząca dodatkowego sposobu realizacji uprawnień osadzonych
do otrzymywania paczek żywnościowych
za pośrednictwem punktu sprzedaży (kantyna)
na terenie Zakładu Karnego w Trzebini

 

1. Paczki żywnościowe są realizowane na podstawie wypełnionego formularza zamówienia, według załączonego wzoru.
2. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów oferowanych
w kantynie.
3. Formularz zamówienia jest dostępny:
a) w kantynie,
b) u bramowego,
c) u wychowawców,
d) na stronie internetowej zakładu.
4. Lista oferowanych produktów jest dostępna:
 a)  w sali widzeń, 
 b) na tablicach ogłoszeń na terenie zakładu,
 c) na stronie internetowej zakładu.
5. Zamówienie jest składane:
a) w kantynie, w trakcie widzenia, po dokonaniu wpłaty właściwej kwoty lub
b) za pośrednictwem poczty, adresowane do osadzonego, wraz z dowodem wpłaty.
6. Zamówienie otrzymane za pośrednictwem poczty osadzony przekazuje koordynatorowi ds. ochrony.
7. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz  z dowodem wpłaty.
8. Paczki są wydawane w kantynie, po uprzednim ogłoszeniu przez radiowęzeł.
9. Jeżeli w okresie od złożenia zamówienia do realizacji paczki osadzony utraci uprawnienie do jej otrzymania (np. kara dyscyplinarna), zostanie zwolniony lub przetransportowany do innej jednostki penitencjarnej, a także gdy paczka nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu, osoba prowadząca kantynę niezwłocznie przekazuje wpłacone środki pieniężne osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).
10. Dodatkowy sposób realizacji paczek żywnościowych jest dostępny od dnia
1 stycznia 2011 roku.

 

 

Lista i cennik produktów

 

Wzór zamówienia

 

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się w soboty, niedziele, inne dni świąt kościelnych oraz dni ustawowo wolne od pracy od godziny 8.00 do 16.00. Na widzenie w innym terminie wymagana jest każdorazowo zgoda Dyrektora zakładu.


Widzenia udzielane będą w pierwszej kolejności osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.


W czasie widzenia zezwala się na spożywanie zwyczajowego poczęstunku, na który mogą składać się wyłącznie artykuły zakupione w kantynie zakładu.

Zabrania się kategorycznie wnoszenia na teren zakładu:

- alkoholu,

- broni palnej i gazowej oraz amunicji,

- chemicznych środków obezwładniających i paraliżujących,

- środków łączności bezprzewodowej,

- narkotyków oraz innych środków odurzających i psychotropowych,

- innych przedmiotów i dokumentów mogących stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

Nie zezwala się na widzenie z osobą będącą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.