Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Trzebinia Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Trzebini

ul. Słowackiego 70

32-540 Trzebinia

Tel./Fax: (32) 611-59-00 / (32) 612-15-51

E-mail: zk_trzebinia@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

W Zakładzie Karnym w Trzebini przebywają skazani odbywający karę po raz pierwszy, w warunkach zakładu typu otwartego i półotwartego, w systemie zwykłym i programowanego oddziaływania, jak również skazani młodociani odbywający karę w warunkach zakładu typu otwartego i półotwartego w systemie programowanego oddziaływania. Aktualna pojemność jednostki wynosi 313 miejsc.

 

Rys historyczny

Pierwszą jednostką penitencjarną na terenie powiatu chrzanowskiego był, powołany końcem lat czterdziestych, Ośrodek Pracy Więźniów przy krakowskim areszcie śledczym. Skazani zajmowali baraki, które istnieją do dzisiaj i służą za mieszkania socjalne. Byli wtedy zatrudniani w mieszczącej się na terenie Trzebini, nieistniejącej już, kopalni węgla kamiennego "Siersza". W 1950 roku, jako Oddział Zewnętrzny nr 1 Aresztu Śledczego w Krakowie-Podgórzu, ośrodek został przeniesiony do Gaja. Skazani byli umieszczeni w czteropiętrowym, również istniejącym do dzisiaj, bloku na os. Awaryjnym (obecnie Jana Pawła II). Średnio przebywało tam 150 osób. Skazani pracowali przy budowach na zlecenie krakowskiej firmy EnergoPrzem, a od 1970 roku dla katowickiego Prinż-u. W oddziałach zewnętrznych pracowali skazani młodociani (którzy nie przekroczyli 21 roku życia), pierwszy raz karani, mający zasądzone wyroki nie dłuższe niż 5 lat.

W 1972 roku, przy Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 9 w Krakowie (baza w Trzebini) stanowiącym własność PKP, zostało zaadaptowanych kilka baraków na rzecz powstającego Oddziału Zewnętrznego nr 2 AŚ Kraków. Był to ten teren przy ulicy Słowackiego, na którym dzisiaj mieści się Zakład Karny. Dwa lata później, w 1974 roku, został zlikwidowany OZ nr 1 w Gaju. Osadzonych i funkcjonariuszy przeniesiono do mogącego pomieścić 200 osób OZ w Trzebini i innych jednostek więziennictwa w Krakowie. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej i powołaniu 49 województw Trzebiński OZ zaczął podlegać Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych w Katowicach. W listopadzie 1977 roku OZ przy ul. Słowackiego został przekształcony w Ośrodek Przystosowania Społecznego. Zmieniła się wówczas struktura osadzonych i system wykonywania kary pozbawienia wolności. Zamiast odbywających karę po raz pierwszy, w Trzebini zostali zakwaterowani umieszczeni, czyli recydywiści penitencjarni po odbyciu kary pozbawienia wolności. Mieli oni być poddawani „szczególnemu oddziaływaniu resocjalizacyjnemu”, mającemu im pomóc w powrocie do życia w społeczeństwie. Okres pobytu w takim ośrodku nie mógł być krótszy niż dwa lata ani dłuższy niż 5 lat. Pierwszym Naczelnikiem OPS, wydelegowanym z Aresztu Śledczego w Katowicach, został mjr Adam Bryda.

Dnia 1 marca 1982 roku na Naczelnika został powołany mjr Jan Świder kierujący jednostką do 1999 roku. Za jego sprawą zniknęły z okien jednostki kraty, położono duży nacisk na oddziaływania wychowawcze oraz działania kulturalno-oświatowe.

Początkiem lat dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpiły znaczące zmiany struktury organizacyjnej więziennictwa. Powstały Rejonowe Areszty Śledcze, a później Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej. Zmiany w podziale administracyjnym kraju sprawiły, że "trzebińskie więzienie" z czasem trafiło ponownie do struktury administracyjnej krakowskiego RAŚ przy ul. Montelupich 7, a obecnego OISW.

Od 1 czerwca 1990 roku, z chwilą likwidacji OPS-ów, jednostka zmieniła swój status na zakład karny, o charakterze otwartym i półotwartym dla odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. W sposób znaczący zmieniła się też struktura administracyjna samego zakładu karnego. Zatrudnienie większej liczby funkcjonariuszy w dziale penitencjarnym umożliwiło łatwiejsze przystosowanie zakładu do wymogów zmieniającego się prawa karnego wykonawczego i skuteczniejsze objęcie, większej liczby skazanych, oddziaływaniami ukierunkowanymi na społeczną readaptację. Wskutek intensywnie prowadzonych oddziaływań penitencjarnych oraz coraz szerszej współpracy z samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi o charakterze charytatywnym oraz kościołami i związkami wyznaniowymi trzebiński zakład karny aktywnie włączył się w życie społeczności lokalnej.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Mirosław Cholewa
Tel./Fax: (32) 611-59-12
E-mail: zk_trzebinia@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Roman Podgórski
Tel./Fax: (32) 611-59-10
E-mail: zk_trzebinia@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por Paweł Marchajski
Tel./Fax: (32) 611-59-54
E-mail: rzecznik_trzebinia@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (32) 611-59-00
Dowódca Zmiany: (32) 611-59-21
Dział Organizacyjny: (32) 611-59-19
Dział Kadr: (32) 611-59-17
Dział Penitencjarny: (32) 611-59-50
Dział Ochrony: (32) 611-59-20
Dział Ewidencji: (32) 611-59-60
Dział Kwatermistrzowski: (32) 611-59-40
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (32) 611-59-61
Dział Łączności i Informatyki: (32) 611-59-48
Dział Finansowy: (32) 611-59-30
Służba Zdrowia: (32) 611-59-13

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Kraków
Zakład Karny Trzebinia ul. Słowackiego 70
32-540 Trzebinia
95 1010 1270 0017 8813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek

Komunikat

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2015r. ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 396) nastąpiła zmiana zasad otrzymywania paczek żywnościowych.

Od dnia 1 lipca 2015r., zgodnie ze zmienionym art. 113a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego: skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015r. paczki żywnościowe dostarczane do tutejszego zakładu  nie są przyjmowane.

 

Zasady przyjmowania paczek żywnościowych:

1.Osadzony ma prawo do otrzymania raz w miesiącu paczki żywnościowej, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży prowadzonego przy zakładzie karnym (kantyna).
2.Skazany otrzymuje taką paczkę żywnościową po osobistym złożeniu zamówienia na taką paczkę na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki lub po złożeniu takiego zamówienia przez osobę najbliższą.
3.W przypadku składania zamówienia przez osobę najbliższą osoba zainteresowana przekazaniem osadzonemu paczki żywnościowej powinna:
1)pobrać formularz Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Zakładzie Karnym w Trzebini, który jest dostępny w kantynie, u bramowego, u oddziałowego jednozmianowego, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Trzebini;
2)wypełnić formularz Zamówienia na paczkę na podstawie Listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Trzebini wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę  i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w  kantynie, u bramowego,u oddziałowego jednozmianowego, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Trzebini;
3)dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej prowadzącej kantynę:
03113011050005210202200021.
W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki (skazanego). Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Trzebini.
4)przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży przy zakładzie karnym wypełniony formularz Zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty. Adres: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej, ul. Słowackiego 70, 32-540 Trzebinia, adres e-mail: kantyna.trzebinia@igbcarpatia.pl . Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza Zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego;
5)paczka, realizowana w drodze powyższego Zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia wraz z dowodem wpłaty;
6)środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży (kantyna) osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego);
7)Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży (kantyny) jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez skazanego uprawnienia do otrzymania paczki.

 

Zasady przyjmowania innych paczek

1.Za zezwoleniem dyrektora skazany może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, sprzętem audiowizualnym, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza, również z lekarstwami. Lekarstwa przekazuje się do ambulatorium. Wydawanie lekarstw odbywa się na zasadach określonych przez lekarza.
2. Każda paczka przychodząca do zakładu winna być starannie opakowana, przesznurowana lub oklejona taśmą samoprzylepną, być szczegółowo opisana: dane adresata i nadawcy, spis zawartości oraz określenie rodzaju paczki. Każdą paczkę z zewnątrz niezależnie od sposobu jej doręczenia dostarcza się  w zamkniętym opakowaniu (karton), zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem lub wysypaniem się zawartości. Na opakowaniu paczki, w widocznym miejscu, umieszcza się czytelnie zapisane imię i nazwisko odbiorcy oraz imię, nazwisko i adres nadawcy, oraz talon określający rodzaj paczki: higieniczna lub odzieżowa a wewnątrz paczki spis jej zawartości.
3. Paczki mogą być doręczane do zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca.
4. Paczki doręczane bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są przez funkcjonariusza na bramie zakładu karnego, codziennie w dni powszednie w  godzinach 7.30 - 14.30, a w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00. Nadawca paczki winien okazać funkcjonariuszowi dowód tożsamości.
5. Paczka nie będzie przyjmowana do zakładu karnego i będzie odsyłana w całości  do nadawcy na jego koszt w przypadku dostarczenia paczki:
- zawierającej przedmioty niedozwolone, lub na których przesłanie skazany nie uzyskał zgody;
- gdy  zezwolenie utraciło ważność.

 

Lista i cennik produktów

 

Wzór zamówienia

 

 

Zasady udzielania widzeń

                                                                                                                              

       Trzebinia, dnia 01.07.2015 r.

Regulamin odbywania widzeń w Zakładzie Karnym w Trzebini

1. Widzenia odbywają się w soboty i niedziele od godz. 08:00 do 16:00. Rejestracja widzeń odbywa się w dniu realizacji widzenia w godz. od 8.00 do 15.00. Na widzenie w innym terminie wymagana jest każdorazowo zgoda dyrektora zakładu.
2. Widzenia realizowane są w sali widzeń i podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego.
3. W razie jednoczesnego ubiegania się o udzielenie widzenia znacznej ilości osób, dyrektor lub osoba go zastępująca może zadecydować o udzielaniu widzeń również w świetlicy centralnej.
4. Widzenie trwa do 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. Za zgodą dyrektora widzenia mogą być połączone lub przedłużone.
5. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyraził zgodę na udział większej liczby osób. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich, wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Skazanemu sprawującemu stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15-stu udziela się dodatkowo widzenia z tym dzieckiem. O wykorzystywaniu widzenia jako widzenia "z dzieckiem" skazany lub rodzina winna powiadomić administrację przed rozpoczęciem widzenia. Widzenia te mogą być za zgodą dyrektora łączone z innymi widzeniami.
7. Udokumentowanie faktu, że dana osoba jest osobą bliską spoczywa na osobie, która ubiega się o taką możliwość i powinno nastąpić przed terminem odwiedzin.
8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie poczęstunku z artykułów zakupionych w kantynie zakładu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, zabiera osoba odwiedzająca.
10. Zabrania się kategorycznie wnoszenia na teren zakładu:
1) alkoholu;
2) broni białej, palnej i gazowej oraz amunicji;
3) chemicznych środków obezwładniających i paraliżujących;
4) środków łączności bezprzewodowej;
5) urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;
6) leków, narkotyków oraz innych środków odurzających i psychotropowych;
7) innych przedmiotów i dokumentów mogących stanowić zagrożenie
dla porządku i bezpieczeństwa w zakładzie;
8) przedmiotów, na które brak uprzednio wyrażonej zgody dyrektora.
11. Osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających widzenie nie zostanie udzielone, a dyrektor może podjąć decyzję o pozbawieniu takiej osoby prawa do widzeń.
12. Nieprzestrzeganie zasad określonych w regulaminie udzielania widzeń skutkowało będzie przerwaniem i zakończeniem widzenia.
13. Utrzymywanie więzi z osobami bliskimi może być realizowane za zgodą dyrektora zakładu karnego również za pomocą komunikatora internetowego i na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
14.Od 04 lipca 2015 r. zezwala się na pobranie przez skazanych z widzenia niewielkich ilości zakupionych w kantynie artykułów higieny osobistej, materiałów piśmiennych oraz prasy w ilościach nieprzekraczających:
• papierosy maksymalnie 1 karton lub tytoń o wadze nieprzekraczającej 300g;
• 1 szt. zapalniczka;
• 3 szt. kart telefonicznych;
• 1 szt. pasty do zębów;
• 1 szt. szczoteczka do zębów;
• 1 szt. kremu do golenia (pianka lub żel);
• 5 szt. nożyków do golenia;
• 1 szt. krem lub balsam po goleniu;
• 1 szt. płynu do mycia naczyń;
• 1 szt. szamponu do włosów;
• 1 szt. proszku lub płynu do prania;
• 1 szt. płynu do płukania;
• 2 szt. mydła;
• 1 szt. dezodorantu (sztyft lub kulka);
• 4 rolki papieru toaletowego;
• 3 szt. prasy;
• 1 para skarpet;
• 1 szt. slipek;
• znaczki pocztowe, koperty, bloki listowe, długopisy, ołówki;
• do 6 butelek napojów, przy czym osadzony może posiadać w celi mieszkalnej do 9 litrów napojów.
Zakupione artykuły pakowane są w reklamówki podlegające zaplombowaniu w kantynie, razem z paragonem potwierdzającym zakup. Naruszenie plomby, reklamówki lub brak paragonu może skutkować zatrzymaniem zakupów i odpowiedzialnością dyscyplinarną.