Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Wadowice Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Wadowicach

Trybunalska 8

34-100 Wadowice

Tel./Fax: (33) 872-11-00 / (033) 872-08-60

E-mail: zk_wadowice@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Wadowicach jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych (posiadających podgrupy klasyfikacyjne R-1/z i R-1/p ). W zakładzie znajduje się ponadto oddział dla tymczasowo aresztowanych. W oddziale dla tymczasowo aresztowanych przebywają osadzeni będący do dyspozycji następujących organów:  SR i PR w Wadowicach, SR i PR w Oświęcimiu, SR i PR w Suchej Beskidzkiej, SR i PR w Myślenicach, SR i PR w Olkuszu, SR i PR w Chrzanowie. Ustalona pojemność  zakładu  wynosi 314 miejsc.

Więzienie położone jest w centrum Wadowic. Składa się z pawilonu mieszkalnego oraz administracyjnego. Te dwa budynki połączone są łącznikiem komunikacyjnym. Pawilon mieszkalny składa się z 3 oddziałów mieszkalnych a w piwnicach tego starego obiektu (więzienie to budowano wraz z przyległym sądem w latach 1872 – 1876 ) znajduje się m.in. centrum k-o, biblioteka, sala do terapii zajęciowej oraz sala do ćwiczeń rekreacyjnych. W oddziałach mieszkalnych osadzeni mają do dyspozycji 2 świetlice oraz piękną kaplicę p.w. Chrystusa Odkupiciela Człowieka poświęconą w dniu 22 października 2007 roku przez Metropolitę Krakowskiego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.

Przy zakładzie karnym funkcjonuje również Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej w Rzeszowie o/Wadowice, zajmująca się w głównej mierze produkcją meblarską ( m.in. produkcją mebli biurowych, wyposażenia cel mieszkalnych w sprzęt kwaterunkowy etc. ) oraz w mniejszym zakresie, metalową. [telefon (033) 8721150]

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Marek Wrona
Tel./Fax: (033) 872-11-03
E-mail: marek.wrona@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Jakub Pindel
Tel./Fax: (033) 872-11-03
E-mail: jakub.pindel@sw.gov.pl
Oficer prasowy
mł. chor. Tomasz Daniec
Tel./Fax: (033) 872-11-06
E-mail: tomasz.daniec@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (033) 872-11-00
Dowódca Zmiany: (033) 872-11-00
Dział Organizacyjny: (033) 872-11-28
Dział Kadr: (033) 872-11-05
Dział Penitencjarny: (033) 872-11-20
Dział Ochrony: (033) 872-11-60
Dział Ewidencji: (033) 872-11-40
Dział Kwatermistrzowski: (033) 872-11-10
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (033) 872-11-06
Dział Łączności i Informatyki: (033) 872-11-07
Dział Finansowy: (033 )872-11-30
Służba Zdrowia: (033) 872-11-80

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O KRAKÓW
Trybunalska 8
Wadowice
02 1010 1270 0019 3513 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 7:00-16:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

Zakład Karny w Wadowicach

ul. Trybunalska 8

34-100 Wadowice


Zasady przyjmowania paczek:

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem oraz innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

Maksymalny rozmiar paczki żywnościowej  to 25cm x 50cm x 60cm.


 

1. Nie podlegają przyjęciu paczki:

 • przekraczające dopuszczalną wagę;
 • zawierające artykuły, których skontrolowanie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji;
 • zawierające artykuły w opakowaniu utrudniającym ich kontrolę (np. konserwy, butelki z napojami, szklane słoiki, słodziki, itp.);
 • zawierające płyny lub substancje, których wygląd utrudnia identyfikację (np. mleko w proszku, mąka, budyń, kisiel, zupki ekspresowe itp.);
 • zawierające papierosy lub inne wyroby tytoniowe;
 • paczki z artykułami niespożywczymi bez naklejonego na zewnątrz odcinka talonu lub zawierające artykuły niezgodne z treścią talonu;
 • paczki żywnościowe zawierające artykuły inne niż spożywcze;
 • zawierające artykuły ulegające szybkiemu zepsuciu i nie nadające się do przechowywania w warunkach zakładu karnego, w szczególności takie jak pizza, kebab, hot-dog, hamburger.

2. Paczki wymienione w pkt 1 podlegają zwrotowi na koszt nadawcy. Osadzony zobowiązany jest pouczyć osoby nadsyłające paczki o konieczności ścisłego przestrzegania zasad dotyczących zawartości paczki pod rygorem zwrotu paczki na koszt osadzonego.  

 

Dodatkowy sposób dostarczenia paczki:

Procedura sposobu realizacji uprawnienia osadzonych do otrzymania paczek żywnościowych za pośrednictwem Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej

 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy ( DZ. U. Nr 90 poz. 557, z późn. zm.) w art. 113 a § 3 przyznaje osadzonemu prawo do otrzymania raz na kwartał paczki z żywnością o ciężarze nie przekraczającym 5 kg.

 1. Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej ,, zamówieniem’’, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty oraz oświadczeniem dotyczącym zwrotu środków w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia. Wzór zamówienia określa załącznik nr 1. Oświadczenie zamawiającego określa załącznik nr 2.

 2. Środki przeznaczone na paczkę żywnościową należy przekazać na konto nr: 90 1130 1105 0005 2102 0220 0007.

  W polu adresat: PIGB Carpatia o/Wadowice ul. Trybunalska 8, 34-100 Wadowice. W treści przelewu lub wpłaty należy wpisać imię i nazwisko osadzonego oraz imię ojca.

 3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej, zwanej dalej ,,lista produktów’’.

 4. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:

 • w punkcie sprzedaży w trakcie widzenia

 • drogą pocztową

 1. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są:

 • w punkcie sprzedaży

 • w sali widzeń

 • na stronie internetowej jednostki penitencjarnej

 1. Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji przekazywana jest do punktu sprzedaży.

 2. W przypadku środków pieniężnych wpłaconych na paczkę żywnościową, która nie może być zrealizowana będą one przekazywane niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia lub realizacji zamówienia.

 3. Punkt sprzedaży prowadzi ewidencjonowanie zamówień oraz realizacji paczek żywnościowych dostarczanych przez punkt sprzedaży w ,,Rejestrze paczek’’ którego wzór określa załącznik nr 3.

 4. Za prawidłowy przebieg realizacji paczek dostarczanych przez punkt sprzedaży w Zakładzie Karnym w Wadowicach odpowiada PIGB „Carpatia” oddział w Wadowicach adres: ul. Trybunalska 8 34-100 Wadowice

 5. Punkt sprzedaży przekazuje Dyrektorowi Zakładu Karnego w Wadowicach informację kwartalną o ilości zrealizowanych za jego pośrednictwem paczek żywnościowych do 10-tego dnia miesiąca po zakończonym kwartale.

 

Lista i cennik produktów dostępnych w punkcie sprzedaży.

Formularz zamówienia.

Oświadczenie o zwrocie.

 

Zasady realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych od dnia 1 lipca 2015r.

 1. Realizacja uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej powinna być zgodna
  z Zarządzeniem Nr 19/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 12.06.2015r. w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym oraz sposobu postępowania z przedmiotami i żywnością, których wymiary lub ilość naruszają obowiązujący porządek lub utrudniają konwojowanie. Tekst ww. Zarządzenia znajduje się na świetlicach oddziału II i III, a także można się z nim zapoznać na dyżurce wychowawcy.
 2. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113a § 1kkw.
 3. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego, składane jest bezpośrednio do PIGB CARPATIA tj. podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.  Wzór formularza zamówienia na paczkę dostępny jest w tutejszej kantynie, w biurze przepustek, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, a także na stronie internetowej Zakładu Karnego w Wadowicach. (Uwaga – osoba składająca zamówienie musi być odnotowana w systemie Noe.NET jako osoba najbliższa).
 4. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki.
 5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez przedstawiciela PIGB CARPATIA, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.
 6. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
 7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez PIGB CARPATIA osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

 

Formularz zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Zakładzie Karnym w Wadowicach

 

Lista produktów dostępna w punkcie sprzedaży przy ZK Wadowice

 

Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 12.06.2015 w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym oraz sposobu postępowania z przedmiotami i zywnością, których wymiar lub ilość naruszają obowiązujący porządek lub utrudniają konwojowanie


 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się w następujących dniach i godzinach:

- wtorki od godz. 8.30-15.30 skazani i ukarani,

- środy 8.30-12.00 tymczasowo aresztowani

- czwartek 8.30-15.30 skazani i ukarani,

- sobota 8.45-11.45 skazani i ukarani, od 12.00-15.30 tymczasowo aresztowani,

- niedziela 8.45-15.30 skazani i ukarani.

Widzenia w inne ustawowo wolne od pracy, inne niż niedziela, realizowane będą jak w sobotę.
 

 1. Osoby odwiedzające osadzonych oraz interesanci wejść mogą na teren ZK po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 2. Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:

a) dowód osobisty;

b) dokument paszportowy;

c) legitymacja służbowa;

d) dowód tożsamości cudzoziemca;

e) prawo jazdy;

f) legitymacja szkolna (wyłącznie w stosunku do osób niepełnoletnich w wieku szkolnym, a dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie oświadczenia opiekuna).Widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi, wymagają Zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. W trakcie widzeń zabrania się podawania jakichkolwiek przedmiotów.
Wszelkie artykuły przekazywane mogą być jedynie w formie paczek, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Komunikat w sprawie zmian dotyczących udzielania widzeń.
 
            Z uwagi na zmiany w przepisach regulujących udzielanie widzeń osobom pozbawionym wolności, zarówno z osobami będącymi ich najbliższymi jak i niebędącymi członkami ich rodzin lub innymi osobami, wprowadzono następujące rozwiązania:
1.                  Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu zgody na widzenie z taką osobą, dyrektor dokonuje analizy nie tylko danych tych osób, informacji na ich temat ale również oceny wpływu wychowawczego na skazanego. Dokonanie takiej oceny może być poprzedzone bezpośrednim kontaktem dyrektora zakładu lub wychowawcy z osobą, zainteresowaną uzyskaniem widzenia z osadzonym. Prośbę                   o wpisanie osoby na kartę widzeń, skazany przedkłada wychowawcy.
2.                  Do widzeń z członkami rodziny, skazany ma prawo bez zgody dyrektora jednostki penitencjarnej. Definicję członka rodziny określa art. 61 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Obowiązek uwiarygodnienia stopnia pokrewieństwa, ciąży na osobach składających odpowiedni wniosek o wpisanie na widzenie. Prośby składane przez osadzonych, o wpisanie członków rodziny jako uprawnionych do widzeń będą rozpatrywane dopiero po ich uwiarygodnieniu poprzez udokumentowanie stopnia pokrewieństwa odpowiednimi dokumentami (m.in. aktem małżeństwa, aktem urodzenia, lub dokumentem poświadczającym nazwisko panieńskie kobiety).
 
 
W pierwszej kolejności widzeń udziela się :
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcji ruchu ( poruszającym się na wózku lub o kulach)
- osobom powyżej 75 roku zycia
 

Kontakt za pomocą komunikatora internetowego SKYPE


1.    Do utrzymywania więzi z rodziną i osobami bliskimi za pośrednictwem programu SKYPE uprawnieni są skazani i ukarani, wobec których nie zastosowano tymczasowego aresztowania w innej sprawie, zwani dalej skazanymi.
2.    Zasady korzystania w wideorozmowy:
a)    skazany może kontaktować się z rodziną za pośrednictwem SKYPE po uzyskaniu zgody Dyrektora ZK Wadowice;
b)    w przypadku planowania powyższej formy kontaktu skazany powinien przekazać prośbę do Dyrektora ZK Wadowice w piątek, w tygodniu poprzedzającym rozmowę, podając imię i nazwisko oraz login osoby,
z którą chce się skontaktować;
c)    powiadomienie członka rodziny lub innej osoby bliskiej, z którym skazany zamierza przeprowadzić wideorozmowę, ciąży na skazanym;
d)    w pierwszej kolejności powyższą możliwość kontaktu posiadają skazani: będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcy, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie;
e)    kontaktowanie się skazanego z rodziną i osobami bliskimi za pośrednictwem SKYPE odbywa się w środy od godz. 13.00 do 15.00;
f)    czas korzystania z powyższej formy kontaktu nie może być dłuższy niż 10 minut;
g)    wideorozmowy są kontrolowane przez funkcjonariusza i powinny być prowadzone językiem zrozumiałym dla kontrolującego rozmowę.

h) realizacja kontaktu skazanego z rodziną i innymi osobami bliskimi, za pośredznictwem SKYPE, wymaga zarówno zgody skazanego, jak również osoby, z którą taki kontakt ma zostać nawiązany .