Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Łódź Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Łodzi

ul. Smutna 21

91-729 Łódź

Tel./Fax: (42) 675-00-00 / (42) 675-03-55

E-mail: as_lodz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Łodzi jest dużą jednostką penitencjarną przeznaczoną do wykonywania tymczasowego aresztowania wobec osadzonych mężczyzn, przebywają w nim także oraz skazani i ukarani mężczyźni, wobec których toczą się postępowania bez stosowania tymczasowego aresztu. Nominalna pojemność jednostki wynosi 1138 miejsc. Na terenie jednego z oddziałów funkcjonuje Ośrodek Diagnostyczny, w którym, na podstawie art. 83 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego, przeprowadza się badania psychologiczne a także psychiatryczne osadzonym, celem określenia dalszych warunków odbywania kary. Areszt Śledczy w Łodzi oddano do użytku w 1964 roku. Powierzchnia jednostki wynosi około 5,5 ha. Składa się on na terenie ścisłym Aresztu z trzech pawilonów mieszkalnych, budynku administracji, zaplecza gospodarczego (warsztatów, pralni, kuchni, magazynów) oraz poza terenem ścisłym z budynku kotłowni, budynku Centralnej Składnicy Magazynowej CZSW wraz z siedzibą Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi. Areszt Śledczy w Łodzi jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Satyra poza krawędzią”.

 

Dyrektor aresztu śledczego
płk Dariusz Ladra
Tel./Fax: (42) 675-03-24 / (42) 675-03-55
E-mail: dariusz.ladra@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Sławomir Rybiński
Tel./Fax: (42) 675-03-24 / (42) 675-03-55
E-mail: slawomir.rybinski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Mariusz Rysiewski
Tel./Fax: (42) 675-03-30 / (42) 675-03-55
E-mail: mariusz.rysiewski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Andrzej Newelski
Tel./Fax: (42) 675-03-30 / (42) 675-03-55
E-mail: andrzej.newelski@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por Magdalena Morawska
Tel./Fax: (42) 675-02-72 / 664-027-012 / fax (42) 675-03-55
E-mail: rp_as_lodz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (42) 675-03-24 / (42) 675-03-30
Dowódca Zmiany: (42) 675-02-00
Dział Organizacyjny: (42) 675-02-75
Dział Kadr: (42) 675-02-75
Dział Penitencjarny: (42) 675-03-88
Dział Ochrony: (42) 675-02-85
Dział Ewidencji: (42) 675-02-86
Dział Kwatermistrzowski: (42) 675-02-74
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (42) 675-02-18
Dział Łączności i Informatyki: (42) 675-03-00
Dział Finansowy: (42) 675-02-70
Służba Zdrowia: (42) 675-02-92

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O w Łodzi
Kościuszki
Łódź
79101013710070091391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-16:00

Zasady przyjmowania paczek

Paczki dla osadzonych przyjmowane są od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę, w godzinach 8.15 – 13.00.
Paczki mogą być też przesyłane za pośrednictwem poczty i innych firm kurierskich. Osoba podająca paczkę jest zobowiązana przedstawić swoje dane personalne: imię, nazwisko, adres i numer niebudzącego wątpliwości dokumentu ze zdjęciem.

W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, jak też przedmioty, na które osadzony nie uzyskał stosownego zezwolenia. Paczki zawierające takie artykuły oraz których ciężar przekracza 5 kg i zawierają artykuły niezgodne z przeznaczeniem paczki, będą zwracane podającemu lub nadawcy na jego koszt.
Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis zawartości.

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5 kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą,bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

 

INSTRUKCJA
korzystania z dodatkowego sposobu realizacji uprawnienia osadzonych
 do otrzymania paczki z żywnością


I Informacje ogólne
Niniejsza instrukcja określa zasady realizacji dodatkowego sposobu dostarczania paczek żywnościowych osobom osadzonym w Areszcie Śledczym w Łodzi.
Za przygotowanie paczek żywnościowych odpowiada punkt sprzedaży znajdujący się w Areszcie Śledczym w Łodzi prowadzony przez:


PPO w Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Kwiatowa 13
NIP 827-000-82-28 Regon 000319368
PEKAO I/O w Sieradzu 86 1240 3275 1111 0010 4622 8964


II Oferta
Oferta skierowana jest do rodzin i osób bliskich osadzonego, które przekazują paczki żywnościowe przysługując mu zgodnie z art.113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. 1997 r. Nr 90 poz. 557 z późn. zm.; dalej jako „kkw”).
Osadzonym jest umieszczona w Areszcie Śledczym w Łodzi osoba (skazany, tymczasowo aresztowany), która w myśl przepisów kkw, ma prawo do otrzymania paczki.
Dostawa paczki żywnościowej następuje w ramach uprawnień osadzonego o których mowa w art.113 a  § 3 kkw 2.
Wszystkie artykuły spożywcze dostarczane osadzonym posiadają aktualne terminy ważności.
Ceny artykułów spożywczych podane są w złotych polskich i są cenami brutto.


III Zamówienia i realizacja
Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w Areszcie Śledczym w Łodzi, na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego wraz z dowodem wpłaty funkcjonariuszowi odpowiedzialnemu za przyjmowanie paczek do jednostki, bądź po przesłaniu pocztą na adres Aresztu Śledczego w Łodzi 91-729 Łódź, ul. Smutna 21
Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Aresztu Śledczego w Łodzi, ważnej w dniu składania zamówienia, zwanej dalej „listą”.
Formularz zamówienia oraz lista artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne:

  • w punkcie przyjmowania paczek
  • w sali widzeń
  • oraz na stronie internetowej jednostki www.sw.gov.pl

Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki przez wyznaczonego funkcjonariusza działu ochrony w paczkowni Aresztu Śledczego w Łodzi.
Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty i potwierdzeniu zaksięgowania kwoty na koncie punktu sprzedaży.
Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się dostarczenie paczki osadzonemu.
Do każdej paczki dołączany jest paragon wraz ze specyfikację produktową.
Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek.
Podczas dostarczenia paczki realizowanej w drodze zamówienia w ramach uprawnień osadzonego
o których mowa w art.113 a  § 3 kkw 2. wprowadza się dodatkowo możliwość zakupienia dla osadzonego:
1. do 400 szt papierosów (np. 2 kartony po 10 opakowań z 20 szt papierosów) oraz
2. zakupienia do 9 litrów napojów (np. zgrzewka 6 butelek 1,5 litra, 4 butelki po 2 litry)
Waga produktów tytoniowych i napojów nie jest wliczana do wagi paczki żywnościowej (5 kg).


IV Formy płatności
Środki pieniężne na zakup paczki żywnościowej należy przekazywać na konto punktu sprzedaży:


86 1240 3275 1111 0010 4622 8964


V Zwroty i reklamacje
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Aresztu Śledczego w Łodzi, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacja o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.
W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową składający zamówienie ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji, przesyłając ją na adres punktu sprzedaży
Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona zamawiającemu paczkę żywnościową na podany przez niego adres, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 ze zm.).

 

VI Ochrona danych osobowych
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U Nr 133, poz. 883 ze zm.) informujemy, że podane przez zamawiającego paczkę żywnościową dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Składający zamówienie na paczkę żywnościową wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji i archiwizowania zamówień. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach ani przekazywane osobom trzecim.


VII Pozostałe informacje
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm).
Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych ze składania lub realizacji zamówień poprzez punkt sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby punktu sprzedaży.

 

Do pobrania:

 

Druk zamówienia

 

Obowiązująca lista produków

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się według następującego grafiku:
 

poniedziałek - osadzeni skazani z nazwiskami na litery od A do J;
wtorek - osadzeni skazani z nazwiskami na litery od K do O;
środa - osadzeni skazani z nazwiskami na litery od P do Ż;
czwartek – osadzeni tymczasowo aresztowani z nazwiskami na litery od A do L;
piątek - osadzeni tymczasowo aresztowani z nazwiskami na litery od Ł do Ż;
niedziela - osadzeni zatrudnieni.

 

Widzenia udzielane są w godz. 900 – 1545; podanie o ich udzielenie przyjmuje się od godz. 815 do godz. 1300. Widzeń nie udziela się: 1 stycznia, I dnia Świąt Wielkanocnych, 3 maja, 1 listopada, 25 grudnia.

 

Osadzenia skazani, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w innej sprawie traktowani są jak tymczasowo aresztowani.
Dodatkowe widzenia przysługujące z tytułu sprawowania prawnej lub faktycznej opieki nad dzieckiem do lat 15 realizowane są od poniedziałku do środy oraz w niedzielę.
Widzenia dla osadzonych zatrudnionych nieodpłatnie na stanowiskach porządkowych w oddziałach mieszkalnych realizowane są od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę z uwzględnieniem powyższego podziału na osadzonych skazanych i tymczasowo aresztowanych.