Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Łódź Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Łodzi

ul. Smutna 21

91-729 Łódź

Tel./Fax: (42) 675-00-00 / (42) 675-03-55

E-mail: as_lodz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Łodzi jest dużą jednostką penitencjarną przeznaczoną do wykonywania tymczasowego aresztowania wobec osadzonych mężczyzn, przebywają w nim także oraz skazani i ukarani mężczyźni, wobec których toczą się postępowania bez stosowania tymczasowego aresztu. Nominalna pojemność jednostki wynosi 1138 miejsc. Na terenie jednego z oddziałów funkcjonuje Ośrodek Diagnostyczny, w którym, na podstawie art. 83 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego, przeprowadza się badania psychologiczne a także psychiatryczne osadzonym, celem określenia dalszych warunków odbywania kary. Areszt Śledczy w Łodzi oddano do użytku w 1964 roku. Powierzchnia jednostki wynosi około 5,5 ha. Składa się on na terenie ścisłym Aresztu z trzech pawilonów mieszkalnych, budynku administracji, zaplecza gospodarczego (warsztatów, pralni, kuchni, magazynów) oraz poza terenem ścisłym z budynku kotłowni, budynku Centralnej Składnicy Magazynowej CZSW wraz z siedzibą Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi. Areszt Śledczy w Łodzi jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Satyra poza krawędzią”.

 

Dyrektor aresztu śledczego
płk Dariusz Ladra
Tel./Fax: (42) 675-03-24 / (42) 675-03-55
E-mail: dariusz.ladra@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Sławomir Rybiński
Tel./Fax: (42) 675-03-24 / (42) 675-03-55
E-mail: slawomir.rybinski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Mariusz Rysiewski
Tel./Fax: (42) 675-03-30 / (42) 675-03-55
E-mail: mariusz.rysiewski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
ppłk Andrzej Newelski
Tel./Fax: (42) 675-03-30 / (42) 675-03-55
E-mail: andrzej.newelski@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por Magdalena Morawska
Tel./Fax: (42) 675-02-72 / 664-027-012 / fax (42) 675-03-55
E-mail: rp_as_lodz@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (42) 675-03-24 / (42) 675-03-30
Dowódca Zmiany: (42) 675-02-00
Dział Organizacyjny: (42) 675-02-75
Dział Kadr: (42) 675-02-75
Dział Penitencjarny: (42) 675-03-88
Dział Ochrony: (42) 675-02-85
Dział Ewidencji: (42) 675-02-86
Dział Kwatermistrzowski: (42) 675-02-74
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (42) 675-02-18
Dział Łączności i Informatyki: (42) 675-03-00
Dział Finansowy: (42) 675-02-68
Służba Zdrowia: (42) 675-02-92

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O w Łodzi
Kościuszki
Łódź
79101013710070091391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-16:00

Zasady przyjmowania paczek

INFORMACJA DOTYCZĄCA PACZEK

W związku z wejściem w życie znowelizowanej

ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2015r. poz. 396)
z dniem 01.07.2015r. zmianie ulegają zasady przyjmowania

paczek żywnościowych dla osadzonych

 

Zgodnie z art. 110a § 1 ustawy Kkw „Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej …”.

Zgodnie z art. 113a § 3 ustawy Kkw „Skazany ma prawo otrzymać raz
w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.”

W związku z powyższym z dniem 01.07.2015r. nie będą przyjmowane paczki żywnościowe w dotychczasowej formie tj; podawane osobiście w punkcie przyjmowania paczek lub przesyłane za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2015 ROKU

Od 01.07.2015r. zamówienia na paczkę żywnościową dla osadzonych składać mogą tylko osoby najbliższe osadzonych (tj. osoby wpisane na listę osób bliskich) tylko na właściwym formularzu zamówienia (dostępnym wraz z listą produktów na stronie internetowej jednostki, w punkcie przyjmowania paczek lub w punktach sprzedaży
w salach widzeń) po opłaceniu kosztów jej przygotowania (poprzez wpłatę na konto punktu sprzedaży:86 1240 3275 1111 0010 4622 8964).

Formularz zamówienia będzie można składać:

 • w punkcie przyjmowania paczek (w godzinach 8.15 – 13.00),
 • w punktach sprzedaży w salach widzeń (w czasie trwania widzenia),
 • poprzez przesłanie pocztą na adres Aresztu Śledczego w Łodzi 91-729 Łódź, ul. Smutna 21.
 • poprzez przesłanie skanu formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: pposieradz@home.pl

 

Zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, potwierdzeniu zaksięgowania kwoty na koncie punktu sprzedaży oraz po potwierdzeniu przez administrację jednostki czy skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki. Zamawiający składający zamówienie na paczkę ma obowiązek uwzględnić maksymalną ilość artykułów żywnościowych jaką może posiadać osadzony w celi mieszkalnej tj. 6 kg oraz 9 l napojów.

 

Pozostałe paczki dla osadzonych przyjmowane są od poniedziałku do piątku oraz
w niedzielę, w godzinach 8.15 – 13.00. Paczki inne niż żywnościowe mogą być też przesyłane za pośrednictwem poczty i innych firm kurierskich. Osoba podająca paczkę jest zobowiązana przedstawić swoje dane personalne: imię, nazwisko, adres i numer niebudzącego wątpliwości dokumentu ze zdjęciem. W paczkach nie mogą być dostarczane produkty, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, produkty w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, jak też przedmioty, na które osadzony nie uzyskał stosownego zezwolenia. Paczki zawierające takie artykuły oraz których ciężar przekracza dopuszczalny limit wagowy i zawierają produkty niezgodne z przeznaczeniem paczki, będą zwracane podającemu lub nadawcy na jego koszt. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis zawartości.

Osadzony ma prawo otrzymać za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

 

 

INSTRUKCJA

korzystania z dodatkowego sposobu realizacji

uprawnienia osadzonych

do otrzymania paczki żywnościowej

 

I informacje ogólne

Niniejsza instrukcja określa zasady realizacji dodatkowego sposobu otrzymania paczek żywnościowych przez osoby osadzone w Areszcie Śledczym w Łodzi poprzez złożenie zamówienia przez osobę najbliższą. Za przygotowanie paczek żywnościowych odpowiada punkt sprzedaży znajdujący się w Areszcie Śledczym w Łodzi prowadzony przez:


PPO w Sieradzu
98-200 Sieradz, ul. Kwiatowa 13
NIP 827-000-82-28 Regon 000319368
PEKAO I/O w Sieradzu 86 1240 3275 1111 0010 4622 8964

II Oferta

Oferta skierowana jest do osób najbliższych osadzonego (tj. tylko osób wpisanych na listę osób bliskich) które składają zamówienie na paczkę żywnościową przysługującą mu zgodnie z art.113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. 1997 r. Nr 90 poz. 557 z późn. zm.; zwanym dalej jako „kkw”). Osadzonym jest umieszczona w Areszcie Śledczym w Łodzi osoba (skazany, ukarany, tymczasowo aresztowany), która w myśl przepisów Kkw, ma prawo do otrzymania paczki. Dostawa paczki żywnościowej następuje w ramach uprawnień osadzonego o których mowa w art.113 a § 3 Kkw. Wszystkie artykuły spożywcze dostarczane osadzonym posiadają aktualne terminy ważności. Ceny artykułów spożywczych podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

 

III Zamówienia i realizacja

Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w Areszcie Śledczym w Łodzi, na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego wraz z dowodem wpłaty:

 • w punkcie przyjmowania paczek,
 • w punktach sprzedaży w salach widzeń,
 • poprzez przesłanie pocztą na adres Aresztu Śledczego w Łodzi 91-729 Łódź, ul. Smutna 21.
 • poprzez przesłanie skanu formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: pposieradz@home.pl

 

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Aresztu Śledczego w Łodzi, ważnej w dniu składania zamówienia, zwanej dalej „listą”. Formularz zamówienia oraz lista artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne:

 • w punkcie przyjmowania paczek
 • w sali widzeń
 • oraz na stronie internetowej jednostki www.sw.gov.pl

 

Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka, realizowanaw drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty i potwierdzeniu zaksięgowania kwoty na koncie punktu sprzedaży. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się dostarczenie paczki osadzonemu. Do każdej paczki dołączany jest paragon wraz ze specyfikację produktową. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek. Podczas dostarczenia paczki realizowanej w drodze zamówienia w ramach uprawnień osadzonego o których mowa w art.113 a § 3 Kkw wprowadza się dodatkowo możliwość zakupienia dla osadzonego do 9 litrów napojów.

Zgodnie z art. 110a § 1 Kkw osadzony w celi mieszkalnej może posiadać artykuły żywnościowe o masie do 6 kg. W związku z powyższym ciężar artykułów zawartych w zamówieniu nie może przekraczać 6 kg oraz 9 l napojów. Waga napojów nie jest wliczana do wagi paczki żywnościowej.

 

IV Formy płatności

Środki pieniężne na zakup paczki żywnościowej należy przekazywać na konto punktu sprzedaży: 86 1240 3275 1111 0010 4622 8964

 

V Zwroty i reklamacje

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Aresztu Śledczego w Łodzi, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacja o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia. W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową składający zamówienie ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji, przesyłając ją na adres punktu sprzedaży Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona zamawiającemu paczkę żywnościową na podany przez niego adres, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 ze zm.).

VI Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U Nr 133, poz. 883 ze zm.) informujemy, że podane przez zamawiającego paczkę żywnościową dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Składający zamówienie na paczkę żywnościową wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji i archiwizowania zamówień. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach ani przekazywane osobom trzecim.

VII Pozostałe informacje

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm). Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych ze składania lub realizacji zamówień poprzez punkt sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby punktu sprzedaży.

Do pobrania:

Formularz zamówienia

Obowiązująca lista produków

Wzór formularza zamówienia składanego przez osobę najbliższą

 

Zasady udzielania widzeń

Widzenia odbywają się według następującego grafiku:
 

poniedziałek - osadzeni skazani z nazwiskami na litery od A do J;
wtorek - osadzeni skazani z nazwiskami na litery od K do O;
środa - osadzeni skazani z nazwiskami na litery od P do Ż;
czwartek – osadzeni tymczasowo aresztowani z nazwiskami na litery od A do L;
piątek - osadzeni tymczasowo aresztowani z nazwiskami na litery od Ł do Ż;
niedziela - osadzeni zatrudnieni.

 

Widzenia udzielane są w godz. 900 – 1545; podanie o ich udzielenie przyjmuje się od godz. 815 do godz. 1300. Widzeń nie udziela się: 1 stycznia, I dnia Świąt Wielkanocnych, 3 maja, 1 listopada, 25 grudnia.

 

Osadzenia skazani, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w innej sprawie traktowani są jak tymczasowo aresztowani.
Dodatkowe widzenia przysługujące z tytułu sprawowania prawnej lub faktycznej opieki nad dzieckiem do lat 15 realizowane są od poniedziałku do środy oraz w niedzielę.
Widzenia dla osadzonych zatrudnionych nieodpłatnie na stanowiskach porządkowych w oddziałach mieszkalnych realizowane są od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę z uwzględnieniem powyższego podziału na osadzonych skazanych i tymczasowo aresztowanych.