Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Łódź Nr 1 Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi

ul. Beskidzka 54

91-612 Łódź

Tel./Fax: (42) 675-04-15 / (42) 675-05-00

E-mail: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

      Zakład Karny Nr 1 w Łodzi jest zakładem typu półotwartego i otwartego przeznaczonym do odbywania kary pozbawienia wolności dla skazanych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego i otwartego dla kobiet. Pojemność jednostki wynosi 567 miejsc. Ponadto w jednostce funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych uzależnionych od alkoholu.

      Historia Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi sięga roku 1943, kiedy to niemieckie władze okupacyjne podjęły decyzję o usytuowaniu w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej obozu pracy dla około 500 więźniów. W roku 1955 rozpoczęto przebudowę jednostki, nadając jej nazwę Ośrodka Pracy Więźniów - Sikawa. Kompleks więzienny składał się wówczas z trzech parterowych, murowanych budynków penitencjarnych z celami mieszkalnymi na ok. 500 miejsc. Kolejne zmiany organizacyjne powodowały zmianę nazewnictwa. I tak po 1964 roku ośrodek otrzymał nazwę ZK Sikawa - Łódź, a po 1975 roku Zakład karny Nr 1 w Łodzi, która obowiązuje do dziś.

        Przełom lat 80 i 90 zapoczątkował znaczące zmiany modernizacyjne i tak w 1986 roku oddano do użytku dwukondygnacyjny pawilon. W latach 1992-1995 oddano kolejny- tym razem trzykondygnacyjny budynek penitencjarny. Dobudowano również łącznik wielofunkcyjny, mieszczący infrastrukturę socjalną. W 2007 roku oddano do użytku kolejny pawilon przeznaczony dla skazanych i tymczasowo aresztowanych kobiet. W jednostce zatrudnionych jest ok. 50% wszystkich osadzonych. Skazani pracują nieodpłatnie poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta w ramach prac publicznych m.in. na rzecz samorządu lokalnego. Przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi funkcjonuje Państwowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agot”, które posiada wieloletnią tradycję na rynku odzieżowym, specjalizuje się m. in. w w produkcji tóg dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i artykułów dla zakładów penitencjarnych oraz odzieży roboczej, materacy itp.

      W Zakładzie zarówno osoby skazane jak i tymczasowo aresztowane mogą korzystać z świetlic, sali sportowej, boiska do gry w piłkę nożną oraz biblioteki, w której znajduje się ponad 15 tys. woluminów. W ramach zajęć kulturalno – oświatowych skazani aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Łodzi. Korzystając z wycieczek zwiedzają łódzkie muzea, galerie oraz oglądają filmy wyświetlane przez jedno z łódzkich kin. Ponadto osadzeni uczestniczą w różnego rodzaju turniejach o zakresie zakładowym, lokalnym i ogólnopolskim. Na terenie zakładu karnego corocznie organizowanych jest kilka różnego rodzaju kursów zawodowych (brukarz, malarz, fryzjer itp.) podczas których osadzeni zdobywają wiedzę i kwalifikacje dające im możliwość łatwiejszego znalezienia zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności. Prowadzona jest również współpraca z organizacjami wspierającymi readaptację społeczną skazanych.

     

 

Dyrektor
ppłk Grzegorz Tomaszewski
Tel./Fax: 42 675 04 10
E-mail: zk_lodz_1@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora
mjr Jacek Hummel
Tel./Fax: (42) 675-04-10
E-mail: zk_lodz_1@sw.gov.pl
Zastępca Dyrektora
kpt. Krystian Sobczak
Tel./Fax: (42) 675 04 10
E-mail: zk_lodz_1@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Agnieszka Rzetelska - Brzemińska
Tel./Fax: (42) 675-05-35 / 517-798-036
E-mail: agnieszka.rzetelska@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (42) 675-04-10
Dowódca Zmiany: (42) 675-04-16
Dział Organizacyjny: (42) 675-05-22
Dział Kadr: (42) 675-04-17 / (42) 675-04-75
Dział Penitencjarny: (42) 675-05-35
Dział Ochrony: (42) 675-04-20
Dział Ewidencji: (42) 675-04-60
Dział Kwatermistrzowski: (42) 675-04-26, Pokoje gościnne (42) 675-04-79
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (42) 675-04-67
Dział Łączności i Informatyki: (42) 675-04-22, (42) 675-04-80
Dział Finansowy: (42) 675-04-55
Służba Zdrowia: (42) 675-04-37

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Oddział Okręgowy w Łodzi
Al. Kościuszki 14
Łódź
93101013710008791391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Zasady przyjmowania paczek

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi

 

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesłać na adres:

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi

ul. Beskidzka 54

91-612 Łódź

 

Zasady przyjmowania paczek:

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5 kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku.

Zezwala się osadzonym na otrzymanie jeden raz w miesiącu paczki ze środkami higieny, o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg, w przypadku tymczasowo aresztowanych kobiet, otrzymanie ww. paczki następuje po uzyskaniu zgody organu dysponującego. W paczkach tych może być również dostarczana bielizna osobista, pantofle oraz klapki typu sportowego.

Paczki mogą być dostarczane do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, w godzinach 8.30–16.00, w poniedziałki, wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele  oraz poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca w godzinach 8.30–16.00, codziennie.

 

Nie przyjmuje się paczek:

 • bez spisu zawartości,

 • żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg,

 • zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

 

Od dnia 02.01.2012 roku został wprowadzony dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością, za pośrednictwem kantyny.

1. Paczki żywnościowe realizowane przez kantynę są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty; przykładowy wzór zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego pisma;

 

2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie, zwanej dalej „listą”; przykładowy wzór listy określa załącznik nr 2 do niniejszego pisma;

 

3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonych, osoby zainteresowane mogą złożyć:w kantynie,

 1. w pomieszczeniu paczkowni – rejestracji widzeń,

 2. drogą pocztową:

 

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:

 1. w sali widzeń,

 2. na stronie internetowej jednostki penitencjarnej

  http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-lodz/zaklad-karny-lodz-nr-1/

 

5.  Paczka, realizowana w drodze zamówienia przez kantynę, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty;

 

6. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. W przypadku nie wypełnienia oświadczenia zamawiającego zawartego w załączniku nr 1 środki pieniężne zostaną odesłane na konto, z którego dokonano wpłaty.

 

7.  W przypadku wpłaty środków pieniężnych za pomocą przelewu internetowego, paczka zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie kantyny;

 

8. Środki pieniężne należy wpłacać na podany nr konta:

(właściciel PPW Agot) 19 1030 1582 0000 0008 0629 9006

Citibank Handlowy SA Warszawa

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego /ej.

 

!!! WAŻNE !!!

Nadal można dostarczać paczki w dotychczasowy sposób określony w porządku wewnętrznym, na stronie internetowej jednostki oraz na tablicy ogłoszeń w poczekalni dla osób odwiedzających.

 

 Zamówienie na paczkę

 

 Lista produktów

 

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która dokonała zapłaty w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu bądź przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia dlatego prosimy o podawanie przy przekazie pocztowym dokładnych danych osobowych.

 

 

 Zasady przyjmowania sprzętu audiowizualnego

dla osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi

 

 

 1. Skazany może posiadać w celi sprzęt, o którym mowa w art. 110 a § 2 kkw, taki jak odbiornik TV do 19 cali oraz nośniki informacji w postaci kaset, płyt CD, DVD, kartridży – do 10 sztuk w użytkowaniu, w przypadku możliwości ich odtwarzania przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, na podstawie indywidualnej zgody kierującego oddziałem penitencjarnym.

 2. Tymczasowo aresztowana nie może posiadać w celi urządzeń określonych w art. 216 § 1 kkw. Dopuszcza się posiadanie w celi TV do 19 cali lub radia za zgodą kierującego oddziałem penitencjarnym.

 3. Sprzęt audiowizualny nie może posiadać następujących wejść/wyjść:

 1. portów USB i FIREWIRE;

 2. złącza rj45;

 3. czytników kart pamięci;

 4. modułu WiFi;

 1. Odtwarzacze CD/DVD nie mogą posiadać funkcji kopiowania z płyty cd na karty pamięci ani też portów USB,

 2. Demontaż wejść/wyjść, o których mowa w pkt 3 oraz 4, powinien zostać dokonany przez autoryzowany serwis; koszty demontażu ponosi osadzony.

 3. Radia i odtwarzacze muzyki nie mogą posiadać funkcji rejestracji dźwięku oraz powinny mieć głośniki wbudowane na stałe.

 4. Każdy sprzęt powinien mieć możliwość rozkręcenia. Nie jest przyjmowany sprzęt klejony fabrycznie, w którym przeprowadzenie kontroli nie byłoby możliwe bez jego uszkodzenia.

 5. Każde urządzenie przyjmowane do zakładu karnego powinno być wyprodukowane fabrycznie oraz zawierać znak bezpieczeństwa użytkowania (CE). Wtyczki urządzenia muszą być wykonane fabrycznie. Odbiornik nie może posiadać widocznych uszkodzeń lub usterek, ani też nosić śladów napraw. Sprzęt, który nie posiada wymienionych cech nie zostanie przyjęty.

  

Zasady udzielania widzeń

Zakład Karny nr 1 w Łodzi

 

I. Udzielanie widzeń tymczasowo aresztowanym kobietom:

1.Widzenia odbywają się w sali widzeń w następujących dniach:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 9.00 – 16.00.

2.Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w godz. 8.30 – 13.30.

3.Osoby odwiedzające muszą przedstawić pisemne zarządzenie organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, zezwalające na widzenie oraz dokument potwierdzający tożsamość.

4.Zabrania się palenia tytoniu w czasie widzenia.

5.W czasie widzenia  osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

6.Tymczasowo aresztowane zatrudnione korzystają z widzeń również w dni wolne od pracy w godz. 9.00 – 16.00, zgłoszenia na widzenia są przyjmowane w godz. 8.30-13.30.

7.Widzenia odbywają się w następujące dni świąteczne: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe i 3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych i 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

 

II. Udzielanie widzeń skazanym kobietom:

1. Widzenia odbywają się w sali widzeń lub na terenie do niej przyległym (wyłącznie widzenia bez osoby dozorującej).    

Widzenia udzielane są dla skazanych odbywających kary w zakładzie karnym:

1) typu otwartego – poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota i niedziela 9.00–16.00 dla wszystkich osadzonych;

2) typu półotwartego i zamkniętego – poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 9.00–16.00 dla osadzonych niezatrudnionych;

3) typu półotwartego i zamkniętego – sobota, niedziela w godzinach 9.00–16.00 dla osadzonych zatrudnionych odpłatnie i nieodpłatnie.

2.Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w godz. 8.30–13.30.

3.Osadzona przed rozpoczęciem widzenia zobowiązana jest podać funkcjonariuszowi dozorującemu widzenia, jaki  rodzaj widzenia chce wykorzystać.

4. Skazana, która chce skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 105a § 3 kkw w powiązaniu z art. 87a § 1 kkw (dodatkowe widzenie z dziećmi do lat 15, nad którymi sprawuje stałą pieczę) powinna poinformować wychowawcę o tym fakcie podając jednocześnie dane personalne dzieci, w celu umożliwienia zrealizowania uprawnienia.

5.Zabrania się palenia tytoniu w czasie widzenia.

6. W czasie widzenia skazane i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

7.Widzenia odbywają się w następujące dni świąteczne: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe i 3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych i 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

 

III. Udzielanie widzeń skazanym mężczyznom: 

1. Widzenia odbywają się w sali widzeń lub na terenie do niej przyległym (wyłącznie widzenia bez osoby dozorującej). Widzenia udzielane są  w następujący sposób:

 1) ZK typu otwartego –   poniedziałek, wtorek, środa, piątek, sobota i niedziela 9.00–16.00 dla wszystkich osadzonych;

 2) ZK typu półotwartego – poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 9.00–16.00 dla osadzonych niezatrudnionych;

 3) ZK typu półotwartego – sobota, niedziela w godzinach 9.00–16.00 dla osadzonych zatrudnionych odpłatnie i nieodpłatnie.

2. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w godz. 8.30–13.30.

3. Osadzony przed rozpoczęciem widzenia zobowiązany jest podać funkcjonariuszowi dozorującemu widzenia jaki rodzaj widzenia chce wykorzystać.

4.Skazany odbywający karę w zakładzie karnym typu półotwartego, który chce skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 105a § 3 kkw w powiązaniu z art. 87a § 1 kkw (dodatkowe widzenie z dziećmi do lat 15, nad którymi sprawuje stałą pieczę) powinien poinformować wychowawcę o tym fakcie podając jednocześnie dane personalne dzieci, w celu umożliwienia zrealizowania uprawnienia.

6. Zabrania się palenia tytoniu w czasie widzenia.

7.W czasie widzenia skazani i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

8.W razie naruszenia przez skazanego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem – zgodnie z art. 105a § 7 kkw.

9.Widzenia odbywają się w następujące dni świąteczne: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe i 3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych i 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

 

Widzenia w pierwszej kolejności udzielane są:

 • kobietom w zaawansowanej ciąży;

 • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3;

 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach);

 • osobom powyżej 75 roku życia.