Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Łódź Nr 2 Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Nr 2 w Łodzi

ul. J. I. Kraszewskiego 1/5

93-161 Łódź

Tel./Fax: (42) 675 06 00 / (42) 675 06 11

E-mail: zk_2_lodz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny Nr 2 w Łodzi jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla skazanych mężczyzn, odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Łączna pojemność jednostki wynosi 328 miejsc. W skład zakładu karnego wchodzą dwa budynki zakwaterowania osób pozbawionych wolności: pawilon A oraz pawilon B (szpital). W czterokondygnacyjnym pawilonie A, o pojemności 171 miejsc, znajduje się administracja zakładu oraz trzy oddziały. Każdy z oddziałów posiada inne przeznaczenie: jeden z nich jest oddziałem terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, a w dwóch pozostałych pozostałych odbywają karę skazani zatrudnieni przy pracach związanych z funkcjonowaniem jednostki, a także wymagający rehabilitacji narządów ruchu oraz znajdujący się w drugiej fazie leczenie gruźlicy płuc. Natomiast w pięciokondygnacyjnym budynku szpitala o łącznej pojemności 157 miejsc, funkcjonuje sześć oddziałów szpitalnych, tj. internistyczny, detoksykacyjny, rehabilitacyjny, chirurgiczny, psychiatryczny oraz przeciwgruźliczy. Z racji funkcjonowania szpitala, w jednostce przebywają również kobiety i mężczyźni o różnym statusie prawnym oraz osoby pozbawione wolności zakwalifikowane do wszystkich grup i podgrup klasyfikacyjnych. Ponadto w szpitalu przebywać mogą osadzeni wymagający umieszczenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu. Zakład Karny Nr 2 w Łodzi mieści się przy ulicy J. I. Kraszewskiego 1/5. Jest jednostką położoną w południowej części miasta. W czasach II Rzeczpospolitej w obiektach więzienia znajdował się areszt wojskowy, zaś w okresie II wojny światowej umieszczono tu dezerterów z armii niemieckiej. Po zakończeniu okupacji jednostką zarządzało NKWD. Na początku lat 50-tych zakład został przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Wzniesiono wówczas budynek szpitala więziennego. Zakład Karny podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi.

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Sławomir Dudkiewicz
Tel./Fax: (42) 675-06-01 / (42) 675-06-11
E-mail: zk_2_lodz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
kpt. Krystian Sobczak
Tel./Fax: (42) 675-06-01 / (42) 675-06-11
E-mail: zk_2_lodz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Waldemar Grabski
Tel./Fax: (42) 675-06-70 / 605-448-130 / (42) 675-06-11
E-mail: waldemar.grabski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (42) 675-06-01 / fax (42) 675-06-11
Dowódca Zmiany: (42) 675-07-00
Dział Organizacyjny: (42) 675-06-16
Dział Kadr: (42) 675-06-15
Dział Penitencjarny: (42) 675-06-70
Dział Ochrony: (42) 675-06-40
Dział Ewidencji: (42) 675-06-60
Dział Kwatermistrzowski: (42) 675-06-80
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (42) 675-06-73
Dział Łączności i Informatyki: (42) 675-06-20
Dział Finansowy: (42) 675-06-30
Służba Zdrowia: (42) 675-07-01 / fax (42) 675-07-12

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny Nr 2 w Łodzi NBP O/O Łódź
J. I. Kraszewskiego 1/5
Łódź
56 1010 1371 0008 5313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-16:00

Zasady przyjmowania paczek

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:


Zakład Karny Nr 2 w Łodzi
ul. J. I. Kraszewskiego 1/5
93-161 Łódź


       Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. 
       Paczki mogą być doręczane bezpośrednio przez nadawców albo za pośrednictwem uprawnionych instytucji lub osób, w szczególności poprzez pocztę, firmy kurierskie lub gońców. Paczki przyjmowane są do zakładu od poniedziałku do piątku a także w dni udzielania widzeń w godzinach od 9:00-14:00.
o dniach wolnych od pracy. 
      Nie przyjmuje się paczek:
           -  bez spisu zawartości;
           -  żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5kg; 
           -  higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora; 
           -  zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich  zawartości, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających ich kontrolę.

      Paczki przed przyjęciem do zakładu podlegaj kontroli przez funkcjonariusza przyjmującego paczkę. Kontrola ta w przypadku paczek dostarczanych bezpośrednio dokonywana jest w obecności osoby dostarczającej, a przed wydaniem w obecności osadzonego. 
         Paczki żywnościowe osadzeni mogą otrzymać również za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego. Podstawę realizacji paczki w takiej formie jest wypełniony formularz zamówienia na paczkę żywnościową, oparty na aktualnej liście produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wraz
z dowodem wpłaty. Dokumenty te (formularz zamówienia i dowód wpłaty) należy dostarczyć do punktu sprzedaży – osobiście (np. w trakcie widzenia), za pośrednictwem funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek lub pocztą na adres: Zakład Karny Nr 2 w Łodzi, ul. J. I. Kraszewskiego 1/5; 93-161 Łódź - PUNKT SPRZEDAŻY
      Formularz zamówienia oraz listy produktów będących w sprzedaży na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi dostępne są: w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, sali widzeń oraz na stronie internetowej zakładu. link – (formularz zamówienia  lista produktów będących w sprzedaży)
     Paczki żywnościowe realizowane przez punkt sprzedaży przekazywane są osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
     Wpłaty na poczet realizacji paczek żywnościowych należy dokonywać na konto:

86 1240 3275 1111 0010 4622 8964  Bank PEKAO SA I oddział w Sieradzu

w tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego/ej
     W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji, wpłacone środki pieniężne zwracane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie opłacającej paczkę w kwocie pomniejszonej o koszty przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia.

Zasady udzielania widzeń

Widzenia dla osób przebywających w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi odbywają się w

  1. wyznaczone soboty,
  2. niedziele,
  3. dni niżej wymienione:

         a) 1 stycznia - Nowy Rok,
         b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
         c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
         d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
         e) 1 maja - Święto Państwowe,
         f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
         g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
         h) dzień Bożego Ciała,
         i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
         j) 1 listopada - Wszystkich Świętych,
         k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
         l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
         ł) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.
 w godzinach 9:00-16:00.

      Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w godzinach 8:30-13:00 przez funkcjonariusza pełniącego służbę na posterunku - biuro przepustek.
Widzenia realizowane są według kolejności składanych zgłoszeń.  Wyjątek może dotyczyć osób odwiedzających w podeszłym wieku, z widocznym kalectwem lub matek z małymi dziećmi oraz kobiet w widocznej ciąży – decyzję w tej kwestii podejmuje funkcjonariusz przyjmujący zgłoszenia na widzenia, na wniosek osoby zainteresowanej.
     Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
       W 2014r. sobotami wyznaczonymi, w które odbywają się widzenia są:

- 18 stycznia

- 1 i 15 lutego

- 1 i 15 marca

- 5 i 12 kwietnia

- 24 maja

- 7 czerwca

- 5 i 19 lipca

- 2 sierpnia

- 13 i 27 września

- 11 i 18 października

- 6 grudnia