Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Łódź Nr 2 Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Nr 2 w Łodzi

ul. J. I. Kraszewskiego 1/5

93-161 Łódź

Tel./Fax: (42) 675 06 00 / (42) 675 06 11

E-mail: zk_2_lodz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

     Zakład Karny Nr 2 w Łodzi jest jednostką przeznaczona dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności  po raz pierwszy w zakładzie karnym typu zamkniętego, półotwartego i otwartego oraz zakładem karnym dla skazanych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego, półotwartego i otwartego, wyłącznie zatrudnionych na rzecz jednostki. W jego skład wchodzi także oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo oraz największy w Polsce szpital więzienny.
     Łączna pojemność jednostki wynosi 328 miejsc. W jej skład wchodzą dwa budynki zakwaterowania osób pozbawionych wolności: pawilon A oraz pawilon B (szpital). W czterokondygnacyjnym pawilonie A o pojemności 171 miejsc, znajduje się administracja zakładu oraz trzy oddziały. Każdy z tych oddziałów posiada inne przeznaczenie: jeden z nich jest oddziałem terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, a w dwóch pozostałych odbywają karę skazani zatrudnieni przy pracach związanych z funkcjonowaniem jednostki, a także wymagający rehabilitacji narządu ruchu, wymagający całodobowej opieki lekarskiej oraz znajdujący się w drugiej fazie leczenie gruźlicy płuc. W oddziałach pawilonu A, przebywają także skazani, którzy zakończyli hospitalizację i oczekują na wytransportowanie do właściwej jednostki penitencjarnej.
Natomiast w pięciokondygnacyjnym budynku szpitala o łącznej pojemności 157 miejsc, funkcjonuje sześć oddziałów szpitalnych, tj. chorób wewnętrznych, toksykologiczny, rehabilitacji narządu ruchu, chirurgiczny ogólny, psychiatrii sądowej oraz leczenia gruźlicy. Z racji funkcjonowania szpitala, w jednostce przebywają również kobiety i mężczyźni o różnym statusie prawnym oraz osoby pozbawione wolności zakwalifikowane do wszystkich grup i podgrup klasyfikacyjnych. Ponadto w szpitalu przebywać mogą osadzeni wymagający umieszczenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu.
     Zakład Karny Nr 2 w Łodzi mieści się przy ulicy J. I. Kraszewskiego 1/5. Jest jednostką położoną w południowej części miasta. W czasach II Rzeczypospolitej w obiektach więzienia znajdował się areszt wojskowy, zaś w okresie II wojny światowej umieszczono tu dezerterów z armii niemieckiej. Po zakończeniu okupacji jednostką zarządzało NKWD. Na początku lat 50-tych zakład został przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Wzniesiono wówczas budynek szpitala więziennego. Zakład Karny Nr 2 w Łodzi podlega Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi.

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Waldemar Miksa
Tel./Fax: (42) 675-06-01 / (42) 675-06-11
E-mail: zk_2_lodz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Tomasz Duda
Tel./Fax: (42) 675-06-01 / (42) 675-06-11
E-mail: zk_2_lodz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Waldemar Grabski
Tel./Fax: (42) 675-06-70 / 605-448-130 / (42) 675-06-11
E-mail: waldemar.grabski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (42) 675-06-01 / fax (42) 675-06-11
Dowódca Zmiany: (42) 675-07-00
Dział Organizacyjny: (42) 675-06-16
Dział Kadr: (42) 675-06-15
Dział Penitencjarny: (42) 675-06-70
Dział Ochrony: (42) 675-06-40
Dział Ewidencji: (42) 675-06-60
Dział Kwatermistrzowski: (42) 675-06-80
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (42) 675-06-73
Dział Łączności i Informatyki: (42) 675-06-20
Dział Finansowy: (42) 675-06-30
Służba Zdrowia: (42) 675-07-01 / fax (42) 675-07-12

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny Nr 2 w Łodzi NBP O/O Łódź
J. I. Kraszewskiego 1/5
Łódź
56 1010 1371 0008 5313 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-16:00
Czwartek: 8:00-16:00
Piątek: 8:00-16:00

Zasady przyjmowania paczek

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:


Zakład Karny Nr 2 w Łodzi
ul. J. I. Kraszewskiego 1/5
93-161 Łódź


       Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. 
       Paczki mogą być doręczane bezpośrednio przez nadawców albo za pośrednictwem uprawnionych instytucji lub osób, w szczególności poprzez pocztę, firmy kurierskie lub gońców. Paczki przyjmowane są do zakładu od poniedziałku do piątku a także w dni udzielania widzeń w godzinach od 9:00-14:00.
o dniach wolnych od pracy. 
      Nie przyjmuje się paczek:
           -  bez spisu zawartości;
           -  żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5kg; 
           -  higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora; 
           -  zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich  zawartości, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających ich kontrolę.

      Paczki przed przyjęciem do zakładu podlegaj kontroli przez funkcjonariusza przyjmującego paczkę. Kontrola ta w przypadku paczek dostarczanych bezpośrednio dokonywana jest w obecności osoby dostarczającej, a przed wydaniem w obecności osadzonego. 
         Paczki żywnościowe osadzeni mogą otrzymać również za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego. Podstawę realizacji paczki w takiej formie jest wypełniony formularz zamówienia na paczkę żywnościową, oparty na aktualnej liście produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wraz
z dowodem wpłaty. Dokumenty te (formularz zamówienia i dowód wpłaty) należy dostarczyć do punktu sprzedaży – osobiście (np. w trakcie widzenia), za pośrednictwem funkcjonariusza pełniącego służbę w biurze przepustek lub pocztą na adres: Zakład Karny Nr 2 w Łodzi, ul. J. I. Kraszewskiego 1/5; 93-161 Łódź - PUNKT SPRZEDAŻY
      Formularz zamówienia oraz listy produktów będących w sprzedaży na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi dostępne są: w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, sali widzeń oraz na stronie internetowej zakładu. link – (formularz zamówienia  lista produktów będących w sprzedaży)
     Paczki żywnościowe realizowane przez punkt sprzedaży przekazywane są osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
     Wpłaty na poczet realizacji paczek żywnościowych należy dokonywać na konto:

86 1240 3275 1111 0010 4622 8964  Bank PEKAO SA I oddział w Sieradzu

w tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego/ej
     W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji, wpłacone środki pieniężne zwracane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie opłacającej paczkę w kwocie pomniejszonej o koszty przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia.

Zasady udzielania widzeń

Widzenia dla osób przebywających w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi odbywają się w

  1. wyznaczone soboty,
  2. niedziele,
  3. dni niżej wymienione:

         a) 1 stycznia - Nowy Rok,
         b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
         c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
         d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
         e) 1 maja - Święto Państwowe,
         f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
         g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
         h) dzień Bożego Ciała,
         i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
         j) 1 listopada - Wszystkich Świętych,
         k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
         l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
         ł) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.
 w godzinach 9:00-16:00.

      Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w godzinach 8:30-13:00 przez funkcjonariusza pełniącego służbę na posterunku - biuro przepustek.
Widzenia realizowane są według kolejności składanych zgłoszeń.  Wyjątek może dotyczyć osób odwiedzających w podeszłym wieku, z widocznym kalectwem lub matek z małymi dziećmi oraz kobiet w widocznej ciąży – decyzję w tej kwestii podejmuje funkcjonariusz przyjmujący zgłoszenia na widzenia, na wniosek osoby zainteresowanej.
     Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
       W 2014r. sobotami wyznaczonymi, w które odbywają się widzenia są:

- 6 grudnia

       W 2015r. sobotami wyznaczonymi, w które odbywają się widzenia są:

24 stycznia

7 i 28 lutego

14 marca

4 i 25 kwietnia

16 maja

27 czerwca

4 i 25 lipca

29 sierpnia

12 i 24 października

28 listopada

12 grudnia

KOMUNIKAT


   W niedzielę 25 maja 2015r., nie będą realizowane widzenia na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi, jest to spowodawane przypadającymi na ten dzień wyborami na Prezydenta Rrzeczypospolitej Polskiej.

 

Korzystanie z komunikatora SKYPE

         Z dniem 30 września 2014r wprowadza się dodatkową formę kontaktu osób skazanych, służącą utrzymywaniu więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi, za pośrednictwem komunikatora internetowego „Skype”. Forma ta skierowana jest przede wszystkim do skazanych sprawujących stałą opiekę nad dziećmi do lat 15 oraz posiadających rodzinę lub inne osoby bliskie, które z racji stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania (mieszkają w miejscowości odległej w Polsce lub za granicą) nie mogą regularnie uczestniczyć w widzeniach na terenie Zakładu Karnego. Rozmowy za pośrednictwem komunikatora „Skype” odbywają się po uzyskaniu przez skazanego wcześniejszej zgody Dyrektora Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi.

Dniami wyznaczonymi do korzystania z komunikatora. są:

13, 20, 27 grudnia 2014r.

3, 10,17, 20, 31 stycznia 2015 r.

3, 14, 21, 24 lutego 2015 r.

7,10, 21, 28, 31 marca 2015 r.

11, 18, 21 kwietnia 2015 r.

2, 9, 12, 23 i 30 maja 2015 r.

6, 13, 20, 23, 30 czerwca 2015 r.

11, 18, 21 lipca 2015 r.

1, 8, 11, 22, 25 sierpnia 2015 r.

5, 8, 15, 26, 29 września 2015 r.

10, 17, 20, 31 października 2015 r.

7, 14, 21, 24 listopada 2016 r.

5, 8, 19, 22 grudnia 2015 r