Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Łowicz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Łowiczu

ul. Wiejska 3

99-400 Łowicz

Tel./Fax: (46) 830-97-00 / (46) 830-97-06 / fax (46) 830-97-05

E-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Historia ZK w Łowiczu

 


 Historia więziennictwa w Łowiczu sięga 1916 r., kiedy to zakład karny został zbudowany z polecenia niemieckich władz okupacyjnych na mocy zarządzenia Cesarsko – Niemieckiego Naczelnika (Kreischefa) dla powiatu łowickiego i sochaczewskiego. Usytuowano je przy ul. Strzeleckiej (obecnie Kurkowej 4), w miejscu części prywatnych, zabranych bez zgody właścicieli gruntów mieszkańców miasta. Od początku swego istnienia więzienie miało charakter karno – śledczy, tzn. służyło zarówno skazanym prawomocnym wyrokiem sądu, jak i zatrzymanym do dyspozycji prokuratora Sądu Okręgowego w Łowiczu. Do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości podległe było organizacyjnie Dyrekcji Więzień przy Cesarsko Niemieckim Urzędzie Głównym Generał-Gubernatora w Warszawie, bezpośrednio zaś dyrekcji więzienia Warszawa -Mokotów.

W listopadzie 1918 r. więzienie w Łowiczu przeszło z rąk niemieckich pod polski zarząd. Pod względem administracyjnym podlegało ono początkowo Wydziałowi Więziennemu, a następnie Sekcji Więziennej przy Ministerstwie Sprawiedliwości. W 1921 r. sekcję przekształcono w Departament Więzienny, a w końcu w Departament Karny, któremu podlegały więzienia i areszty sądowe oraz zakłady wychowawczo-poprawcze na terenie całego kraju. Po utworzeniu w lutym 1919 r. okręgowych dyrekcji więziennych znalazło się pod bezpośrednim zarządem Warszawskiej Okręgowej Dyrekcji Więziennej.

Po 1939 r. na terenie Generalnego Gubernatorstwa organizację administracyjno - gospodarczą więzień oparto na polskich przedwojennych przepisach, przy czym zamiast Departamentu Karnego utworzony został Zarząd Zakładów Karnych z siedzibą w Warszawie. Załoga łowickiego więzienia zachowała polski skład, choć ściśle była podporządkowana rozkazom niemieckich władz. Z relacji ustnych wiadomo, iż część funkcjonariuszy straży więziennej w Łowiczu współpracowała z Armią Krajową, przekazując informacje o uwięzionych i transportach, czy chociażby pomagając w przekazywaniu paczek z żywnością i odzieżą.

Po opuszczeniu Łowicza przez Niemców w styczniu 1945 r. kontrolę nad więzieniem przejęło NKWD i Urząd Bezpieczeństwa. W dniu 8 marca 1945 r. miała miejsce udana bezkrwawa akcja odbicia z łowickiego więzienia dh. Zbigniewa Fereta, ps. "Cyfra", zorganizowana przez grupę 11 harcerzy, członków Szarych Szeregów. Wkrótce po tej akcji władze podjęły decyzję o likwidacji łowickiego więzienia.

Tablicę upamiętniającą nazwiska sześciu funkcjonariuszy ówczesnej straży więziennej - którzy przed wojną, jak i w jej trakcie, pełnili służbę w więzieniu przy ul. Strzeleckiej w Łowiczu, a którzy zostali zamordowani przez radziecką policję polityczną w latach 1939-40 oraz zmarłych w wyniku represji w NKWD-owskim obozie Baskaja na początku 1945 roku w ZSRR - uroczyście odsłonięto w asyście warty honorowej 28 kwietnia 2016 r. na murze obecnie istniejącego Zakładu Karnego w Łowiczu przy ul. Wiejskiej 3, jako naturalnym kontynuatorze przedwojennych tradycji łowickiego więziennictwa.

Obecny Zakład Karny w Łowiczu przy ul. Wiejskiej 3 powstał w 1974 r. jako Ośrodek Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Łodzi. Założono go na terenie kolejowym, a osadzni mieli pracować na rzecz Polskich Kolei Państwowych. Poczatkowo skazani zamieszkiwali w barakach kolejowych i sami wznosili mury więzienia. Jak podaje kronika zakładu, od 1978 zakład funkcjonuje jako samodzielna jednostka. Jednak formalne utworzenie Zakładu Karnego w Łowiczu nastapiło wcześniej zarządzeniem nr 22/77 Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1977 r.

W grudniu 1981 r. w zakładzie powstał ośrodek odosobnienia dla internowanych z Solidarności Mazowsza i Ziemi Łódzkiej o czym przypomina tablica pamiątkowa przy wejściu do jednostki.

Od 2000 roku obiekty zakładu zostały przejęte przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Do 2009 r. jednostka była zakładem typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Obecnie jest to zakład typu półotwartego dla recydywistów, obejmujący cztery pawilony mieszkalne. Ponadto jeden pawilon przeznaczony jest na areszt śledczy oraz jeden dla osadzonych tzw. niesprofilowanych przebywających czasowo w jednostce. Ponadto w ZK funkcjonuje oddział terapeutyczny dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych.


 

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Krzysztof Sznicer
Tel./Fax: (46) 830-97-06 / (46) 830 97 05
E-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Sławomir Witkowski
Tel./Fax: (46) 830-97-06 / (46) 830 97 05
E-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Marek Pawlak
Tel./Fax: (46) 830-97-06 / (46) 830 97 05
E-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
ppor. Robert Stępniewski
Tel./Fax: (46) 830-97-00 w. 620 / (46) 830 97 05, kom.693 970 907
E-mail: robert.stepniewski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (46) 830-97-06 / fax (46) 830-97-05
Dowódca Zmiany: (46) 830-97-20 / (46) 830-97-19
Dział Organizacyjny: (46) 830-97-07
Dział Kadr: (46) 830-97-10
Dział Penitencjarny: (46) 830-97-17 / (46) 830-97-18
Dział Ochrony: (46) 830-97-23 / (46) 830-97-24
Dział Ewidencji: (46) 830-97-15
Dział Kwatermistrzowski: (46) 830-97-40
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (46) 830-97-28
Dział Łączności i Informatyki: (46) 830-97-47 / (46) 830-97-44
Dział Finansowy: (46) 830-97-30
Służba Zdrowia: (46) 830-97-35

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny w Łowiczu NBP o/o Łódź
ul. Wiejska 3
99-400 Łowicz
39101013710034051391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-14.00

Zasady przyjmowania paczek

KOMUNIKAT

Od dnia 1 listopada 2015 roku

zmianie ulegają zasady w zakresie otrzymania paczki higienicznej

Możliwość otrzymywania paczki ze środkami higieny będzie realizowana tylko w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym na zasadach określonych obecnie dla paczek żywnościowych.

Paczki higieniczne realizowane na podstawie dotychczasowej zgody Dyrektora Zakładu Karnego, po tym terminie nie będą przyjmowane.

 


REALIZACJA PACZEK 

Uprawnienie w zakresie możliwości otrzymania paczki żywnościowej, higienicznej oraz ze środkami leczniczymi realizowane jest za pośrednictwem zakładu karnego, po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie złożone przez skazanego wykonywane jest zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów.

Zamówienie może być złożone również przez osobę najbliższą. Zamówienie takie składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę drogą pocztową lub podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w punkcie sprzedaży na terenie zakładu.

Zamówienie na paczkę żywnościową, higieniczną oraz ze środkami leczniczymi sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży prowadzonym przy zakładzie karnym tel. 46 8309746

 

Zamówienie sporządza się na piśmie na przeznaczonym do tego formularzu.

lista produktów dostępna w punkcie sprzedaży  (do pobrania)

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży dostępne są:

a) w punkcie sprzedaży

b) w biurze przepustek

c) w poczekalni dla osób odwiedzających

d) w sali widzeń

e) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej

f) w oddziałach mieszkalnych.

Paczkę żywnościową, higieniczną oraz ze środkami leczniczymi dostarcza się osadzonemu w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego możliwe jest odstąpienie od przygotowania paczki.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, higienicznej oraz ze środkami leczniczymi, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od zakładu, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Paczkę higieniczną można otrzymać jeden raz w miesiącu, a jej waga nie może przekraczać 5 kg. W paczce higienicznej osadzony może otrzymać tylko środki do utrzymania higieny.

Do Zakładu dostarczane mogą być paczki odzieżowe oraz paczki z lekami, doręczane bezpośrednio przez nadawcę, przesyłane za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, w szczególności poprzez pocztę lub firmę kurierską. Przyjęć od osób dokonuje się codziennie w godzinach 800-1400.

Paczki muszą być dostarczane w kartonowym pudełku, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki. Pudełko nie może przekraczać 48 cm szerokości i 30 cm wysokości.

Paczkę z lekami spoza zakładu karnego można otrzymać jedynie w przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami medycznymi - po złożeniu prośby, zaopiniowaniu jej przez lekarza i wyrażeniu zgody przez Kierującego oddziałem.

Paczki podlegają wstępnej kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego oraz szczegółowej kontroli w obecności osadzonego. Dopuszcza się naruszenie przedmiotów w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.

Na opakowaniu paczek przesłanych do zakładu musi być naniesiony dopisek wskazujący ich zawartość np. odzieżowa, leki.

W celu otrzymania paczki odzieżowej wymagane jest: złożenie prośby, zaopiniowanie jej przez funkcjonariusza ds. kwatermistrzowskich i wyrażenie zgody przez Kierującego oddziałem.

W paczce odzieżowej skazany może otrzymać tylko odzież, bieliznę i obuwie wyszczególnione w prośbie.

Talon leczniczy ważny jest przez miesiąc od dnia wystawienia. W paczce z lekami mogą znajdować się tylko leki zlecone przez lekarza.

Paczki z lekami wydawane są w piątki w ambulatorium w godz. 900-1500. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy lekami nadesłanymi w paczce a wyszczególnionymi w talonie leczniczym, decyzję o wydaniu leków skazanemu podejmuje lekarz.

 

    

 

Zasady udzielania widzeń

WIDZENIA DLA SKAZANYCH

1. Widzenia osadzonych z rodzinami i osobami bliskimi odbywają się w godzinach
830-1530 w piątki, soboty i niedziele (z wyjątkiem ostatniej niedzieli miesiąca), a widzenia
w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej w piątki, soboty, niedziele
w godzinach 830-1000; 1030-1200; 1330-1500.

2. Zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 1330,
a zgłoszenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej
nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem tego widzenia.

3. Niezależnie od dni określonych w pkt.1, widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne:

a) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

b) drugi dzień Wielkiej Nocy,

c) 1 maja – Święto Państwowe,

d) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

e) dzień Bożego Ciała,

f) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

g) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

h) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia,

4. Widzenia dla skazanych w dni świąteczne odbywają się w godzinach 1130 – 1530, zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 1330.

5. W dni świąteczne inne niż wymienione w pkt. 3 widzenia nie są udzielane.

6. W okresie 10 dni poprzedzających święta Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia, a także w dni świąteczne widzenia udzielane są w wymiarze 60 minut.

7. W ostatnią sobotę stycznia i pierwsza niedzielę czerwca widzenia są realizowane tylko z dziećmi skazanych i ich opiekunami, w ramach zabawy choinkowej i Dnia Dziecka.

8. W ostatnią sobotę czerwca i pierwszą niedzielę września widzenia są realizowane tylko dla skazanych z oddziału terapeutycznego w ramach widzeń rodzinnych.

9. W poczekalni dla odwiedzających na terenie Zakładu może jednorazowo przebywać do 25 osób.

10. Widzenia realizowane są na terenie Zakładu w wyznaczonych do tego celu salach widzeń oraz w wygrodzonym terenie na otwartym powietrzu. Dopuszcza się możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu.

11. Widzenia na otwartym powietrzu w wygrodzonym terenie udzielane są skazanym odbywającym karę w zakładzie typu półotwartego oraz skazanym w zakładzie typu zamkniętego posiadającym zezwolenie za widzenie bez osoby dozorującej.

12. W czasie widzenia – z wyjątkiem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą - zezwala się odwiedzającym na zakup artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.

13. Po zakończeniu widzenia, artykuły żywnościowe i napoje niespożyte w czasie widzenia zabierane są przez osobę odwiedzającą.

14. Zabrania się przenoszenia z sali widzeń do cel przez osadzonych artykułów żywnościowych, napojów i wyrobów tytoniowych, przekazanych lub zakupionych
w kantynie przez osoby odwiedzające.

15. Zezwala się na przenoszenie z sali widzeń do cel mieszkalnych artykułów papierniczych i znaczków pocztowych zakupionych przez osoby odwiedzające.

16. Osoby odwiedzające nie mogą wnosić na sale widzeń żadnych przedmiotów. Na wyniesienie jakichkolwiek przedmiotów z celi mieszkalnej na salę widzeń skazany musi posiadać zgodę Kierującego oddziałem.

17. Osoby, które przybyły do Zakładu w celu odwiedzenia skazanych podlegają kontroli. Na zrealizowanie widzenia oczekują w poczekalni, a następnie są doprowadzane przez wyznaczonego funkcjonariusza na salę widzeń.

18. W czasie widzenia skazani i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

WIDZENIA DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w środy oraz ostatnią niedzielę miesiąca godzinach 830-1530, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie i regulaminie.

2. Zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 1330.

3. Niezależnie od dni określonych w pkt.1, widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne:

a) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

b) drugi dzień Wielkiej Nocy,

c) 1 maja – Święto Państwowe,

d) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

e) dzień Bożego Ciała,

f) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

g) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

h) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia,

4. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych w dni świąteczne odbywają się w godzinach 830 – 1100, zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 930.

5. W dni świąteczne inne niż wymienione w pkt. 3 widzenia nie są udzielane.

6. W okresie 10 dni poprzedzających święta Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia, a także w dni świąteczne widzenia udzielane są w wymiarze 60 minut.

7. W poczekalni dla odwiedzających na terenie Zakładu może jednorazowo przebywać do 25 osób.

8. Widzenia realizowane są na terenie Zakładu w wyznaczonych do tego celu salach widzeń. Dopuszcza się możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu.

9. W czasie widzenia – z wyjątkiem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą – zezwala się odwiedzającym na zakup środków farmaceutycznych dopuszczonych do sprzedaży w Zakładzie oraz artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.

10. Po zakończonym widzeniu, artykuły żywnościowe i napoje niespożyte w czasie widzenia są zabierane przez osobę odwiedzającą.

11. Osoby odwiedzające nie mogą wnosić na salę widzeń żadnych przedmiotów. Na wyniesienie jakichkolwiek przedmiotów z celi mieszkalnej na salę widzeń tymczasowo aresztowany musi posiadać zgodę Kierującego oddziałem.

12. Osoby, które przybyły do Zakładu w celu odwiedzenia tymczasowo aresztowanych podlegają kontroli. Na zrealizowanie widzenia oczekują w poczekalni, a następnie są doprowadzane przez wyznaczonego funkcjonariusza na salę widzeń.

13. W czasie widzenia tymczasowo aresztowani i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą z dniem 23 listopada 2012 roku Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 roku w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności zarządzenie o zgodzie na widzenie nie podlega wykonaniu, po otrzymaniu zawiadomienia o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu.

Konsekwencją tej zmiany, będzie realizacja zarządzeń o zgodzie na widzenie wystawionych przez organ, do dyspozycji którego tymczasowo aresztowany faktycznie pozostaje w dniu realizacji w/w zarządzenia.

 

INFORMACJA w/s komunikatora SKYPE

Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu informuje, że od 1 października 2014 r. skazani mają możliwość utrzymywania kontaktu z rodziną i innymi osobami bliskimi za pośrednictwem komunikatora SKYPE:

Pierwszeństwo w utrzymywaniu kontaktu mają skazani:

  • będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15,

  • cudzoziemcy,

  • których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania,

  • których sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie,

  • którzy uzasadniają inne obiektywne przeszkody w utrzymywaniu kontaktów w innych formach.

 

Zgodnie z harmonogramem korzystania z programu SKYPE kontakt odbywa się od poniedziałku do piatku w godzinach 8.30 - 12.00 i 13.30 - 16.00. Rozmowy przedpołudniowe rozpoczynają się o godzinach: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Rozmowy popołudniowe rozpoczynają się o godzinach: 13.30, 14.30, 15.20.