Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Łowicz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Łowiczu

ul. Wiejska 3

99-400 Łowicz

Tel./Fax: (46) 830-97-00 / (46) 830-97-06 / fax (46) 830-97-05

E-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 

 

Podstawowe informacje


W 1974 r. powołany został w Łowiczu w obiektach Polskich Kolei Państwowych Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Łodzi. W roku 1978 jednostka została przekształcona w samodzielny zakład karny. W okresie stanu wojennego w łowickim więzieniu internowani byli opozycjoniści. W roku 2000 Ministerstwo Sprawiedliwości przejęło od kolei obiekty więzienia w trwały zarząd.

 

 

 

Struktura organizacyjna


W jednostce wprowadzony został podział na poszczególne działy służb:
 - kierownictwo 
 - dział kadrowo-organizacyjny
 - dział penitencjarny 
 - dział ochrony 
 - dział ewidencji
 - dział finansowy
 - dział kwatermistrzowski
 - dział terapeutyczny
 - służba zdrowia
 - zespół ds. informatycznych

 

 

Przedmiot działalności


Zakład Karny w Łowiczu realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności wobec dorosłych recydywistów penitencjarnych oraz zadania związane z realizacją tymczasowego aresztowania. Do zadań f-szy Zakładu Karnego w Łowiczu pełniących służbę w ramach struktur Służby Więziennej w szczególności należy:  

 • prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych
 • wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 • zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 • ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
 • wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
   

 
W trakcie odbywania kary osadzeni mogą korzystać z biblioteki, świetlic i 2 boisk sportowych. Skazani redagują miesięcznik „Pasiaczek", w którym poruszają tematy przeciwdziałania agresji, uzależnień, wiary i rozrywki. Z posług religijnych skazani korzystają w kaplicy zakładowej oraz innych udostępnionych pomieszczeniach. Skazani pracują odpłatnie m.in. w przedsiębiorstwach budowlanych, logistycznych, drogowych. Zakład prowadzi również zatrudnienie nieodpłatne na rzecz społeczności lokalnej, współpracując ze szkołami, szpitalem oraz na rzecz samorządu miasta i powiatu.
 

 

 


 

Dyrektor zakładu karnego
płk Robert Rusiecki
Tel./Fax: (46) 830-97-06 / (46) 830 97 05
E-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Krzysztof Sznicer
Tel./Fax: (46) 830-97-06 / (46) 830 97 05
E-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Sławomir Witkowski
Tel./Fax: (46) 830-97-06 / (46) 830 97 05
E-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
ppor. Robert Stępniewski
Tel./Fax: (46) 830-97-00 w. 620 / (46) 830 97 05
E-mail: robert.stepniewski@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Zmiany Kodeksu Karnego Wykonawczego

Ważne telefony

Sekretariat: (46) 830-97-06 / fax (46) 830-97-05
Dowódca Zmiany: (46) 830-97-20 / (46) 830-97-19
Dział Organizacyjny: (46) 830-97-07
Dział Kadr: (46) 830-97-10
Dział Penitencjarny: (46) 830-97-17 / (46) 830-97-18
Dział Ochrony: (46) 830-97-23 / (46) 830-97-24
Dział Ewidencji: (46) 830-97-15
Dział Kwatermistrzowski: (46) 830-97-40
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (46) 830-97-28
Dział Łączności i Informatyki: (46) 830-97-47 / (46) 830-97-44
Dział Finansowy: (46) 830-97-30
Służba Zdrowia: (46) 830-97-35

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny w Łowiczu NBP o/o Łódź
ul. Wiejska 3
99-400 Łowicz
39101013710034051391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-14.00

Zasady przyjmowania paczek

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 110a § 1 kodeksu karnego wykonawczego skazany ma prawo posiadać w celi m.in. artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenie, składając zamówienie na paczkę należy uwzględniać wagę poszczególnych produktów żywnościowych w taki sposób, by waga całkowita zamówionych produktów nie przekraczała 6 kg.

Waga produktów jednostkowych zawarta jest w cenniku.

 

 WAŻNY KOMUNIKAT

Od dnia 1 lipca 2015 roku paczki żywnościowe dostarczane osadzonym w dotychczasowej formie tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej

nie będą przyjmowane.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2015 roku

Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy

- Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw

zmianie ulega uprawnienie w zakresie możliwości otrzymania paczki żywnościowej

Od dnia 1 lipca 2015 roku

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową,

w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą. (art.113a.§3.)

 


REALIZACJA PACZEK

Uprawnienie w zakresie możliwości otrzymania paczki żywnościowej realizowane jest za pośrednictwem zakładu karnego, po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie złożone przez skazanego wykonywane jest zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów.

Zamówienie może być złożone również przez osobę najbliższą. Zamówienie takie składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę drogą pocztową lub podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w punkcie sprzedaży na terenie zakładu.

Zamówienie na paczkę żywnościową sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży prowadzonym przy zakładzie karny.

lista produktów dostępna w punkcie sprzedaży  (do pobrania)

Zamówienie sporządza się na piśmie na przeznaczonym do tego formularzu.

formularz zamówienia (do pobrania)

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży dostępne są:

a) w punkcie sprzedaży

b) w biurze przepustek

c) w poczekalni dla osób odwiedzających

d) w sali widzeń

e) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej

f) w oddziałach mieszkalnych.

Paczkę żywnościową dostarcza się osadzonemu w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego możliwe jest odstąpienie od przygotowania paczki.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od zakładu, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Do Zakładu dostarczane mogą być paczki: higieniczne, odzieżowe oraz z lekami, doręczane bezpośrednio przez nadawcę, przesyłane za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, w szczególności poprzez pocztę lub firmę kurierską. Przyjęć od osób dokonuje się codziennie w godzinach 800-1400.

Paczki muszą być dostarczane w kartonowym pudełku, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki. Pudełko nie może przekraczać 48 cm szerokości i 30 cm wysokości.

Jeden raz w miesiącu można otrzymać paczkę higieniczną o ciężarze max 5 kg (wraz z opakowaniem). W paczce higienicznej skazany może otrzymać tylko środki do utrzymania higieny.

Na opakowaniu paczek przesłanych do zakładu musi być naniesiony dopisek wskazujący ich zawartość np. odzieżowa, higieniczna, leki.

Paczka z lekami przekraczająca jeden kilogram lub higieniczna przekraczająca 5 kg (wraz z opakowaniem), nie będą przyjmowane do Zakładu, lecz zwracane na koszt skazanego.

W paczce odzieżowej skazany może otrzymać tylko odzież, bieliznę i obuwie wyszczególnione w prośbie.

 

    

 

Zasady udzielania widzeń

WIDZENIA DLA SKAZANYCH

1. Widzenia osadzonych z rodzinami i osobami bliskimi odbywają się w godzinach
830-1530 w piątki, soboty i niedziele (z wyjątkiem ostatniej niedzieli miesiąca), a widzenia
w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej w piątki, soboty, niedziele
w godzinach 830-1000; 1030-1200; 1330-1500.

2. Zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 1330,
a zgłoszenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej
nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem tego widzenia.

3. Niezależnie od dni określonych w pkt.1, widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne:

a) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

b) drugi dzień Wielkiej Nocy,

c) 1 maja – Święto Państwowe,

d) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

e) dzień Bożego Ciała,

f) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

g) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

h) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia,

4. Widzenia dla skazanych w dni świąteczne odbywają się w godzinach 1130 – 1530, zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 1330.

5. W dni świąteczne inne niż wymienione w pkt. 3 widzenia nie są udzielane.

6. W okresie 10 dni poprzedzających święta Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia, a także w dni świąteczne widzenia udzielane są w wymiarze 60 minut.

7. W ostatnią sobotę stycznia i pierwsza niedzielę czerwca widzenia są realizowane tylko z dziećmi skazanych i ich opiekunami, w ramach zabawy choinkowej i Dnia Dziecka.

8. W ostatnią sobotę czerwca i pierwszą niedzielę września widzenia są realizowane tylko dla skazanych z oddziału terapeutycznego w ramach widzeń rodzinnych.

9. W poczekalni dla odwiedzających na terenie Zakładu może jednorazowo przebywać do 25 osób.

10. Widzenia realizowane są na terenie Zakładu w wyznaczonych do tego celu salach widzeń oraz w wygrodzonym terenie na otwartym powietrzu. Dopuszcza się możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu.

11. Widzenia na otwartym powietrzu w wygrodzonym terenie udzielane są skazanym odbywającym karę w zakładzie typu półotwartego oraz skazanym w zakładzie typu zamkniętego posiadającym zezwolenie za widzenie bez osoby dozorującej.

12. W czasie widzenia – z wyjątkiem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą - zezwala się odwiedzającym na zakup artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.

13. Po zakończeniu widzenia, artykuły żywnościowe i napoje niespożyte w czasie widzenia zabierane są przez osobę odwiedzającą.

14. Zabrania się przenoszenia z sali widzeń do cel przez osadzonych artykułów żywnościowych, napojów i wyrobów tytoniowych, przekazanych lub zakupionych
w kantynie przez osoby odwiedzające.

15. Zezwala się na przenoszenie z sali widzeń do cel mieszkalnych artykułów papierniczych i znaczków pocztowych zakupionych przez osoby odwiedzające.

16. Osoby odwiedzające nie mogą wnosić na sale widzeń żadnych przedmiotów. Na wyniesienie jakichkolwiek przedmiotów z celi mieszkalnej na salę widzeń skazany musi posiadać zgodę Kierującego oddziałem.

17. Osoby, które przybyły do Zakładu w celu odwiedzenia skazanych podlegają kontroli. Na zrealizowanie widzenia oczekują w poczekalni, a następnie są doprowadzane przez wyznaczonego funkcjonariusza na salę widzeń.

18. W czasie widzenia skazani i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

WIDZENIA DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w środy oraz ostatnią niedzielę miesiąca godzinach 830-1530, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie i regulaminie.

2. Zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 1330.

3. Niezależnie od dni określonych w pkt.1, widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne:

a) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

b) drugi dzień Wielkiej Nocy,

c) 1 maja – Święto Państwowe,

d) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

e) dzień Bożego Ciała,

f) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

g) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

h) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia,

4. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych w dni świąteczne odbywają się w godzinach 830 – 1100, zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 930.

5. W dni świąteczne inne niż wymienione w pkt. 3 widzenia nie są udzielane.

6. W okresie 10 dni poprzedzających święta Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia, a także w dni świąteczne widzenia udzielane są w wymiarze 60 minut.

7. W poczekalni dla odwiedzających na terenie Zakładu może jednorazowo przebywać do 25 osób.

8. Widzenia realizowane są na terenie Zakładu w wyznaczonych do tego celu salach widzeń. Dopuszcza się możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu.

9. W czasie widzenia – z wyjątkiem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą – zezwala się odwiedzającym na zakup środków farmaceutycznych dopuszczonych do sprzedaży w Zakładzie oraz artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.

10. Po zakończonym widzeniu, artykuły żywnościowe i napoje niespożyte w czasie widzenia są zabierane przez osobę odwiedzającą.

11. Osoby odwiedzające nie mogą wnosić na salę widzeń żadnych przedmiotów. Na wyniesienie jakichkolwiek przedmiotów z celi mieszkalnej na salę widzeń tymczasowo aresztowany musi posiadać zgodę Kierującego oddziałem.

12. Osoby, które przybyły do Zakładu w celu odwiedzenia tymczasowo aresztowanych podlegają kontroli. Na zrealizowanie widzenia oczekują w poczekalni, a następnie są doprowadzane przez wyznaczonego funkcjonariusza na salę widzeń.

13. W czasie widzenia tymczasowo aresztowani i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą z dniem 23 listopada 2012 roku Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 roku w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności zarządzenie o zgodzie na widzenie nie podlega wykonaniu, po otrzymaniu zawiadomienia o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu.

Konsekwencją tej zmiany, będzie realizacja zarządzeń o zgodzie na widzenie wystawionych przez organ, do dyspozycji którego tymczasowo aresztowany faktycznie pozostaje w dniu realizacji w/w zarządzenia.

 

INFORMACJA w/s komunikatora SKYPE

Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu informuje, że od 1 października 2014 r. skazani mają możliwość utrzymywania kontaktu z rodziną i innymi osobami bliskimi za pośrednictwem komunikatora SKYPE:

Pierwszeństwo w utrzymywaniu kontaktu mają skazani:

 • będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15,

 • cudzoziemcy,

 • których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania,

 • których sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie,

 • którzy uzasadniają inne obiektywne przeszkody w utrzymywaniu kontaktów w innych formach.

 

Zgodnie z harmonogramem korzystania z programu SKYPE kontakt odbywa się od poniedziałku do piatku w godzinach 8.30 - 12.00 i 13.30 - 16.00. Rozmowy przedpołudniowe rozpoczynają się o godzinach: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Rozmowy popołudniowe rozpoczynają się o godzinach: 13.30, 14.30, 15.20.