Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Łowicz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Łowiczu

ul. Wiejska 3

99-400 Łowicz

Tel./Fax: (46) 830-97-00 / (46) 830-97-06 / fax (46) 830-97-05

E-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 

 

Podstawowe informacje


W 1974 r. powołany został w Łowiczu w obiektach Polskich Kolei Państwowych Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Łodzi. W roku 1978 jednostka została przekształcona w samodzielny zakład karny. W okresie stanu wojennego w łowickim więzieniu internowani byli opozycjoniści. W roku 2000 Ministerstwo Sprawiedliwości przejęło od kolei obiekty więzienia w trwały zarząd.

 

 

 

Struktura organizacyjna


W jednostce wprowadzony został podział na poszczególne działy służb:
 - kierownictwo 
 - dział kadrowo-organizacyjny
 - dział penitencjarny 
 - dział ochrony 
 - dział ewidencji
 - dział finansowy
 - dział kwatermistrzowski
 - dział terapeutyczny
 - służba zdrowia
 - zespół ds. informatycznych

 

 

Przedmiot działalności


Zakład Karny w Łowiczu realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności wobec dorosłych recydywistów penitencjarnych oraz zadania związane z realizacją tymczasowego aresztowania. Do zadań f-szy Zakładu Karnego w Łowiczu pełniących służbę w ramach struktur Służby Więziennej w szczególności należy:  

 • prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych
 • wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 • zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 • ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
 • wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.
   

 
W trakcie odbywania kary osadzeni mogą korzystać z biblioteki, świetlic i 2 boisk sportowych. Skazani redagują miesięcznik „Pasiaczek", w którym poruszają tematy przeciwdziałania agresji, uzależnień, wiary i rozrywki. Z posług religijnych skazani korzystają w kaplicy zakładowej oraz innych udostępnionych pomieszczeniach. Skazani pracują odpłatnie m.in. w przedsiębiorstwach budowlanych, logistycznych, drogowych. Zakład prowadzi również zatrudnienie nieodpłatne na rzecz społeczności lokalnej, współpracując ze szkołami, szpitalem oraz na rzecz samorządu miasta i powiatu.
 

 

 


 

Dyrektor zakładu karnego
płk Robert Rusiecki
Tel./Fax: (46) 830-97-06 / (46) 830 97 05
E-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Krzysztof Sznicer
Tel./Fax: (46) 830-97-06 / (46) 830 97 05
E-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Sławomir Witkowski
Tel./Fax: (46) 830-97-06 / (46) 830 97 05
E-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl
Oficer prasowy
ppor. Robert Stępniewski
Tel./Fax: (46) 830-97-00 w. 620 / (46) 830 97 05
E-mail: robert.stepniewski@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Zmiany Kodeksu Karnego Wykonawczego

Ważne telefony

Sekretariat: (46) 830-97-06 / fax (46) 830-97-05
Dowódca Zmiany: (46) 830-97-20 / (46) 830-97-19
Dział Organizacyjny: (46) 830-97-07
Dział Kadr: (46) 830-97-10
Dział Penitencjarny: (46) 830-97-17 / (46) 830-97-18
Dział Ochrony: (46) 830-97-23 / (46) 830-97-24
Dział Ewidencji: (46) 830-97-15
Dział Kwatermistrzowski: (46) 830-97-40
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (46) 830-97-28
Dział Łączności i Informatyki: (46) 830-97-47 / (46) 830-97-44
Dział Finansowy: (46) 830-97-30
Służba Zdrowia: (46) 830-97-35

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Zakład Karny w Łowiczu NBP o/o Łódź
ul. Wiejska 3
99-400 Łowicz
39101013710034051391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-14.00

Zasady przyjmowania paczek

KOMUNIKAT

Od dnia 1 listopada 2015 roku

zmianie ulegają zasady w zakresie otrzymania paczki higienicznej

Możliwość otrzymywania paczki ze środkami higieny będzie realizowana tylko w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym na zasadach określonych obecnie dla paczek żywnościowych.

Paczki higieniczne realizowane na podstawie dotychczasowej zgody Dyrektora Zakładu Karnego, po tym terminie nie będą przyjmowane.

 


REALIZACJA PACZEK

Uprawnienie w zakresie możliwości otrzymania paczki żywnościowej realizowane jest za pośrednictwem zakładu karnego, po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

Zamówienie złożone przez skazanego wykonywane jest zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów.

Zamówienie może być złożone również przez osobę najbliższą. Zamówienie takie składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę drogą pocztową lub podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w punkcie sprzedaży na terenie zakładu.

Zamówienie na paczkę żywnościową sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży prowadzonym przy zakładzie karny.

lista produktów dostępna w punkcie sprzedaży  (do pobrania)

Zamówienie sporządza się na piśmie na przeznaczonym do tego formularzu.

formularz zamówienia (do pobrania)

Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży dostępne są:

a) w punkcie sprzedaży

b) w biurze przepustek

c) w poczekalni dla osób odwiedzających

d) w sali widzeń

e) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej

f) w oddziałach mieszkalnych.

Paczkę żywnościową dostarcza się osadzonemu w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego możliwe jest odstąpienie od przygotowania paczki.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od zakładu, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Do Zakładu dostarczane mogą być paczki: higieniczne, odzieżowe oraz z lekami, doręczane bezpośrednio przez nadawcę, przesyłane za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, w szczególności poprzez pocztę lub firmę kurierską. Przyjęć od osób dokonuje się codziennie w godzinach 800-1400.

Paczki muszą być dostarczane w kartonowym pudełku, wewnątrz którego musi znajdować się spis zawartości paczki. Pudełko nie może przekraczać 48 cm szerokości i 30 cm wysokości.

Jeden raz w miesiącu można otrzymać paczkę higieniczną o ciężarze max 5 kg (wraz z opakowaniem). W paczce higienicznej skazany może otrzymać tylko środki do utrzymania higieny.

Na opakowaniu paczek przesłanych do zakładu musi być naniesiony dopisek wskazujący ich zawartość np. odzieżowa, higieniczna, leki.

Paczka z lekami przekraczająca jeden kilogram lub higieniczna przekraczająca 5 kg (wraz z opakowaniem), nie będą przyjmowane do Zakładu, lecz zwracane na koszt skazanego.

W paczce odzieżowej skazany może otrzymać tylko odzież, bieliznę i obuwie wyszczególnione w prośbie.

 

    

 

Zasady udzielania widzeń

WIDZENIA DLA SKAZANYCH

1. Widzenia osadzonych z rodzinami i osobami bliskimi odbywają się w godzinach
830-1530 w piątki, soboty i niedziele (z wyjątkiem ostatniej niedzieli miesiąca), a widzenia
w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej w piątki, soboty, niedziele
w godzinach 830-1000; 1030-1200; 1330-1500.

2. Zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 1330,
a zgłoszenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej
nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem tego widzenia.

3. Niezależnie od dni określonych w pkt.1, widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne:

a) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

b) drugi dzień Wielkiej Nocy,

c) 1 maja – Święto Państwowe,

d) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

e) dzień Bożego Ciała,

f) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

g) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

h) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia,

4. Widzenia dla skazanych w dni świąteczne odbywają się w godzinach 1130 – 1530, zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 1330.

5. W dni świąteczne inne niż wymienione w pkt. 3 widzenia nie są udzielane.

6. W okresie 10 dni poprzedzających święta Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia, a także w dni świąteczne widzenia udzielane są w wymiarze 60 minut.

7. W ostatnią sobotę stycznia i pierwsza niedzielę czerwca widzenia są realizowane tylko z dziećmi skazanych i ich opiekunami, w ramach zabawy choinkowej i Dnia Dziecka.

8. W ostatnią sobotę czerwca i pierwszą niedzielę września widzenia są realizowane tylko dla skazanych z oddziału terapeutycznego w ramach widzeń rodzinnych.

9. W poczekalni dla odwiedzających na terenie Zakładu może jednorazowo przebywać do 25 osób.

10. Widzenia realizowane są na terenie Zakładu w wyznaczonych do tego celu salach widzeń oraz w wygrodzonym terenie na otwartym powietrzu. Dopuszcza się możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu.

11. Widzenia na otwartym powietrzu w wygrodzonym terenie udzielane są skazanym odbywającym karę w zakładzie typu półotwartego oraz skazanym w zakładzie typu zamkniętego posiadającym zezwolenie za widzenie bez osoby dozorującej.

12. W czasie widzenia – z wyjątkiem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą - zezwala się odwiedzającym na zakup artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.

13. Po zakończeniu widzenia, artykuły żywnościowe i napoje niespożyte w czasie widzenia zabierane są przez osobę odwiedzającą.

14. Zabrania się przenoszenia z sali widzeń do cel przez osadzonych artykułów żywnościowych, napojów i wyrobów tytoniowych, przekazanych lub zakupionych
w kantynie przez osoby odwiedzające.

15. Zezwala się na przenoszenie z sali widzeń do cel mieszkalnych artykułów papierniczych i znaczków pocztowych zakupionych przez osoby odwiedzające.

16. Osoby odwiedzające nie mogą wnosić na sale widzeń żadnych przedmiotów. Na wyniesienie jakichkolwiek przedmiotów z celi mieszkalnej na salę widzeń skazany musi posiadać zgodę Kierującego oddziałem.

17. Osoby, które przybyły do Zakładu w celu odwiedzenia skazanych podlegają kontroli. Na zrealizowanie widzenia oczekują w poczekalni, a następnie są doprowadzane przez wyznaczonego funkcjonariusza na salę widzeń.

18. W czasie widzenia skazani i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

WIDZENIA DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w środy oraz ostatnią niedzielę miesiąca godzinach 830-1530, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie i regulaminie.

2. Zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 1330.

3. Niezależnie od dni określonych w pkt.1, widzenia udzielane są w następujące dni świąteczne:

a) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

b) drugi dzień Wielkiej Nocy,

c) 1 maja – Święto Państwowe,

d) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

e) dzień Bożego Ciała,

f) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

g) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

h) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia,

4. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych w dni świąteczne odbywają się w godzinach 830 – 1100, zgłoszenie na widzenie przyjmowane jest nie później niż do godziny 930.

5. W dni świąteczne inne niż wymienione w pkt. 3 widzenia nie są udzielane.

6. W okresie 10 dni poprzedzających święta Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia, a także w dni świąteczne widzenia udzielane są w wymiarze 60 minut.

7. W poczekalni dla odwiedzających na terenie Zakładu może jednorazowo przebywać do 25 osób.

8. Widzenia realizowane są na terenie Zakładu w wyznaczonych do tego celu salach widzeń. Dopuszcza się możliwość zorganizowania widzeń w innym miejscu.

9. W czasie widzenia – z wyjątkiem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą – zezwala się odwiedzającym na zakup środków farmaceutycznych dopuszczonych do sprzedaży w Zakładzie oraz artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji.

10. Po zakończonym widzeniu, artykuły żywnościowe i napoje niespożyte w czasie widzenia są zabierane przez osobę odwiedzającą.

11. Osoby odwiedzające nie mogą wnosić na salę widzeń żadnych przedmiotów. Na wyniesienie jakichkolwiek przedmiotów z celi mieszkalnej na salę widzeń tymczasowo aresztowany musi posiadać zgodę Kierującego oddziałem.

12. Osoby, które przybyły do Zakładu w celu odwiedzenia tymczasowo aresztowanych podlegają kontroli. Na zrealizowanie widzenia oczekują w poczekalni, a następnie są doprowadzane przez wyznaczonego funkcjonariusza na salę widzeń.

13. W czasie widzenia tymczasowo aresztowani i osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obyczajnego zachowania oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą z dniem 23 listopada 2012 roku Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 roku w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności zarządzenie o zgodzie na widzenie nie podlega wykonaniu, po otrzymaniu zawiadomienia o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu.

Konsekwencją tej zmiany, będzie realizacja zarządzeń o zgodzie na widzenie wystawionych przez organ, do dyspozycji którego tymczasowo aresztowany faktycznie pozostaje w dniu realizacji w/w zarządzenia.

 

INFORMACJA w/s komunikatora SKYPE

Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu informuje, że od 1 października 2014 r. skazani mają możliwość utrzymywania kontaktu z rodziną i innymi osobami bliskimi za pośrednictwem komunikatora SKYPE:

Pierwszeństwo w utrzymywaniu kontaktu mają skazani:

 • będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15,

 • cudzoziemcy,

 • których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania,

 • których sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie,

 • którzy uzasadniają inne obiektywne przeszkody w utrzymywaniu kontaktów w innych formach.

 

Zgodnie z harmonogramem korzystania z programu SKYPE kontakt odbywa się od poniedziałku do piatku w godzinach 8.30 - 12.00 i 13.30 - 16.00. Rozmowy przedpołudniowe rozpoczynają się o godzinach: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Rozmowy popołudniowe rozpoczynają się o godzinach: 13.30, 14.30, 15.20.