Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Płock Poleć znajomemu Drukuj

Dostawy chleba

Dostawy

Jednostka organizacyjna: Zakład Karny w Płocku
Termin składania ofert: 11.02.2011 10:45
CPV:

 

ZAKŁAD KARNY W PŁOCKU

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 22, 09-402 PŁOCK

tel. 024 2622031 fax 024 2622027

e-mail: zk_plock@sw.gov.pl


Nr Sprawy: 03/11/ZP

Płock, 1 lutego 2011 roku


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


 

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy chleba na potrzeby Zakładu Karnego w Płocku. Nr sprawy: 03/11/ZP.


 

Działając na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39 PZP Zakład Karny w Płocku zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:


 

Zakład Karny w Płocku

ul. Sienkiewicza 22

09-402 Płock

strona www: www.sw.gov.pl

e-mail: zk_plock@sw.gov.pl

godziny urzędowania: 800-1600


 

 1. Określenie trybu zamówienia:


 

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


 

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

www.sw.gov.pl


 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:

Osobiście w siedzibie Zamawiającego lub Pocztą za pobraniem pocztowym. SIWZ jest bezpłatna.

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:


 

Dostawy do siedziby zamawiającego niżej wymienionych warzyw w rocznej ilości szacunkowej:


 

 1. Chleb pszenno-żytni krojony (PN-93/A-74103) w ilości szacunkowej 110 000,00 kg, o wadze 400 g./szt., etykietowany i pakowany z naniesioną na każdej sztuce datą przydatności do spożycia oraz wg. receptury: mąka pszenna (chlebowa) typ 750 60%-70%, mąka żytnia typ 720 40%-30%.

 2. Chleb pszenny krojony (PN-92/A-74105) w ilości szacunkowej 29 000,00 kg, o wadze 400 g./szt., etykietowany i pakowany z naniesioną na każdej sztuce datą przydatności do spożycia oraz wg. receptury: mąka pszenna (chlebowa) typ 750 100%

 3. Bułka tarta (PN-A-74113:1997) w ilości 800 kg w opakowaniach jednostkowych o wadze od 0,5-10 kg/szt , etykietowany z naniesioną na każdym bloku datą przydatności do spożycia oraz składem chemicznym surowcowym


 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.


 

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – kod CPV:


 

15811100-7 Chleb pszenno-żytni

15811100-7 Chleb pszenny

15820000-2 Bułka tarta

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:


 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 

 1. Termin wykonania zamówienia:


 

12 m-cy od dnia podpisania umowy


 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


 

Wykonawcy spełniający warunki opisane w ustawie - Prawo zamówień publicznych i SIWZ, a wybór wykonawcy nastąpi poprzez porównanie ofert. Kryteria są przeliczane matematycznie.


 

 1. Informacja na temat wadium:


 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium


 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100 %

#72


 

 1. Miejsce i termin składania ofert:


 

w siedzibie zamawiającego:

Zakład Karny w Płocku

ul. Sienkiewicza 22

09-402 Płock

pokój nr 1


 

do dnia 11 lutego 2011 roku do godz. 10:45


 

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

www.sw.gov.pl


 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego:

Zakład Karny w Płocku

ul. Sienkiewicza 22

09-402 Płock

Sala Konferencyjna

 

dnia 11 lutego 2011 roku o godz. 11:00

 

 1. Termin związania ofertą:


 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13 marca 2010 roku

 

 1. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Brak


 

 1. informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:


 

Brak


 

 1. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:


 

Brak


 

 1. Informacja o dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

W dniu 1 lutego 2011 roku Zamawiający zamieścił ogłoszenie w BZP


 


 


 


 


 


 

____________________________________

Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku

Pliki do pobrania:

Utworzony o : 2011-02-01 10:03 przez: 196225kguz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-01 10:03, autor ostatniej modyfikacji: 196225kguz