Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Lublin Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Lublinie

Południowa 5

20-482 Lublin

Tel./Fax: (81) 71 04 400 / fax (81) 74 45 715

E-mail: as_lublin@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Historia jednostki:

 

Przed powstaniem Aresztu Śledczego przy ulicy Południowej za miejsce odosobnienia służył Zamek Lubelski, oraz mieszczący się przy ulicy Męczenników Majdanka - ośrodek pracy więźniów pod kierownictwem Józefa Żurańskiego. Początki budowy aresztu sięgają czerwca 1959 roku i wydania zaświadczenia lokalizacji Centralnego Więzienia z Ośrodkiem Pracy na terenie położonym w Abramowicach. W dniu 29 grudnia 1959 roku Departament Budżetowo-Gospodarczy Ministerstwa Sprawiedliwości upoważnił Centralne Więzienie w Chełmie Lubelskim do załatwienia formalności związanych z przejęciem i ewentualnym wywłaszczeniem terenów położonych w kolonii Wrotków i Abramowice, a przewidzianych pod budowę Ośrodka Pracy Więźniów w Lublinie.

W dniu 25 stycznia 1961 roku Centralne Więzienie w Chełmie upoważniło swojego przedstawiciela Pana Stanisława Nowaka do załatwienia wszelkich formalności pod przyszłe więzienie. W 1961 roku Centralne Więzienie przeniesiono z Chełma do Lublina. Naczelnikiem mianowany został Jan Jakubiak, a jego zastępcą Józef Żurański. Po tym fakcie przystąpiono do budowy jednostki. Do pracy przy budowie przewożono osadzonych przebywających w OPW na ulicy Męczenników Majdanka.

Jako pierwsze powstały pawilony VI, V i IV oraz pralnia i kuchnia – obecnie hotel i apteka. W latach 1966-67 Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego zbudowało pawilon III. Z tego pawilonu wychodzili osadzeni do pracy na budowach prowadzonych przez „Przemysłówkę” na terenie miasta. Następnie wybudowano pawilony VIIa i VIIb, place spacerowe, w 1968 roku połączono oddziały V i VI. Powstające więzienie otaczał około 2-metrowy mur, który – z chwilą przemianowania jednostki na Centralne Więzienie – podwyższono do obecnej wysokości – 5m. Murem odgrodzono również pawilony śledcze od pozostałej części aresztu. Początkowo cele mieszkalne nie były wyposażone w kąciki sanitarne, osadzeni korzystali z ogólnodostępnych łazienek. Kanalizację wykonano dopiero w latach 1980-1981 przy okazji budowy piekarni i Techniku Kolejowego przy ulicy Zemborzyckiej. Podłączono się także do wspólnej sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kruczkowskiego.

W 1970 roku oddano do użytku warsztaty i magazyn żywnościowy, w 1972 roku budynek radiowęzła, a w roku 1973 paczkownię i pomieszczenie przeznaczone pod agregat prądotwórczy.

W latach 1975-1977 przeniesiono pralnię i kuchnię do nowego budynku oraz dobudowano garaże. Budynek, w którym dotychczas znajdowała się kuchnia i pralnia – przebudowano na hotel.

Przez lata zmieniał swój wygląd także budynek administracji. Od początku istniały pomieszczenia wartowni, w 1965 roku pomieszczenia administracyjne dobudowano do biura przepustek. Ostateczny kształt budynek przybrał w latach 1968-1969.

Około 1999 roku powstał zamysł rozbudowy Aresztu Śledczego w Lublinie. W latach 2001-2004 dokonano przebudowy budynku kuchni i pralni mając na uwadze perspektywę obsługi większej ilości osadzonych.

W dniu 30.03.2004 roku Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie podpisał z firmą SANITEX umowę na budowę pawilonu mieszkalnego. 14.04.2004 roku przekazano SANITEXOWI plac pod budowę pawilonu.

W dniu 08.12.2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego pawilonu mieszkalnego. Składa się z 4 oddziałów mieszkalnych i przeznaczony jest dla 386 osadzonych. Cele mieszkalne są jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i sześcioosobowe.

 

Przeznaczenie jednostki:

 

Lubelska jednostka penitencjarna jest aresztem śledczym przeznaczonym dla tymczasowo aresztowanych kobiet i mężczyzn, a także skazanych mężczyzn i kobiet odbywających karę po raz pierwszy. W jednostce funkcjonuje także ośrodek diagnostyczny służący do przeprowadzania badań psychologiczno – penitencjarnych osadzonych.

Pojemność nominalna jednostki liczona z zachowaniem normy powierzchniowej 3 m kwadratowych na osadzonego wynosi 1076 miejsc zakwaterowania.

Dyrektor
płk Tomasz Banach
Tel./Fax: (81) 710-44-01
E-mail: tomasz.banach@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora
ppłk Marek Sternik
Tel./Fax: (081) 710-44-02
E-mail: marek.sternik@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora / Rzecznik prasowy
ppłk Andrzej Fereniec
Tel./Fax: (081) 710-44-04 / 501-005-113
E-mail: andrzej.fereniec@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora
mjr Anetta Uniłowska-Dymel
Tel./Fax: (81) 710-44-03
E-mail: anetta.unilowska-dymel@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Ważne telefony

Sekretariat: (81) 710-44-05
Dowódca Zmiany: (81) 710-44-25
Dział Organizacyjny: (81) 710-44-09
Dział Kadr: (81) 710-44-06
Dział Penitencjarny: (81) 710-44-30 / (81) 710-44-31 / (81) 710-44-32
Dział Ochrony: (81) 710-44-20 / (81) 710-44-21 / (81) 710-44-22
Dział Ewidencji: (81) 710-44-70
Dział Kwatermistrzowski: (81) 710-44-80
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (81) 710-44-08
Dział Łączności i Informatyki: (81) 710-44-10
Dział Finansowy: (81) 710-44-60
Służba Zdrowia: (81) 710-45-00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/ Lublin
Południowa 5
20-482 Lublin
13 1010 1339 0008 4013 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 15:30-17:00
Wtorek: 10:00-15:00
Środa: 10:00-15:00
Czwartek: 10:00-15:00
Piątek: 10:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

1. Paczki inne niż żywnościowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku, o ile nie są to dni ustawowo wolne od pracy, w godz.: 8.15 – 11.00 w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.

2. Paczki mogą być dostarczane bezpośrednio do aresztu, za pośrednictwem poczty i firm kurierskich.

3. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekraczać 30x40x60 cm (nie dotyczy sprzętu RTV). Paczki nie spełniające powyższego wymogu nie będą przyjmowane do aresztu.

4. Na paczki wymagana jest zgoda Dyrektora na podstawie, której wydawany jest talon składający się z części I i II. Zawartość takiej paczki musi być zgodna z wydanym talonem. W przypadku niezgodności zawartości paczki z wydanym talonem paczkę odsyła się do nadawcy.

5. Część I talonu winna być przyniesiona razem z paczką lub znajdować się wewnątrz paczki. Brak w paczce części I talonu stanowi podstawę zwrotu jej nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu.

6. Część II talonu winna być przyniesiona razem z paczką bądź naklejona na paczce    obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy. Paczki nie spełniające powyższego wymogu nie będą przyjmowane do aresztu.

7. Niedozwolonym jest przekazywanie w paczce artykułów w opakowaniach metalowych oraz zawierających alkohol lub inne środki odurzające. Artykuły przekazywane w paczkach powinny znajdować się w opakowaniach przeźroczystych.

8. Paczki żywnościowe realizowane są wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, składane jest na piśmie przez osadzonego na druku zamówienia na paczkę, wraz z oświadczeniem złożonym w obecności funkcjonariusza o zgodzie na przelanie środków pieniężnych na konto punktu sprzedaży. Druk zamówienia, lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży będzie dostępna w oddziale mieszkalnym.

9. Zamówienie, o którym mowa w ust. 8, realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do punktu sprzedaży przygotowującego paczkę na uprzednio wypełnionym druku zamówienia na paczkę. Druk zamówienia paczki oraz dowód wpłaty środków pieniężnych na konto punktu sprzedaży może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą w areszcie lub przesłane bezpośrednio do tego punktu.

10. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu przez punkt sprzedaży uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

11. Druk zamówienia, lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, informacje dotyczące adresu, na który należy przesłać zamówienie na paczkę żywnościową  oraz numeru konta na które należy wpłacać środki pieniężne znajdują się na stronie internetowej aresztu, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, w punkcie sprzedaży.

12. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia prawidłowo złożonego zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli  nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

13. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu, zostaną niezwłocznie przekazane przez punkt sprzedaży dla osadzonych osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

14. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej złożone przez osobę najbliższą  może zostać zrealizowane przy uwzględnieniu tego, że ilość i wymiary rzeczy, które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej w tym żywności nie mogą przekraczać:
1) kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego
2) kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości
3) 9l napojów z aktualnym i czytelnym terminem przydatności do spożycia
4) 6 kg żywności.

Poniżej znajdują się odnośniki z danymi potrzebnymi do  zamówienia paczki za pośrednictwem podmiotu prowadzącego punkt sprzedaży dla osadzonych na terenie aresztu.

LISTA PRODUKTÓW

DRUK ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ

 

Sklep dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie obsługuje

Przedsiębiorstwo Państwowe ,,SETAR”

z siedzibą  w Siedlcach ul. Piłsudskiego 47

pod kierownictwem Pana Łukasza Ługowskiego – Dyrektora

tel./faks (25) 63 22 228

 

 

Postępowanie z korespondencją kierowaną do osadzonych:

Zgodnie z art. 105 §1 k.k.w. osadzonemu należy umożliwić utrzymywanie więzi przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi m.in. poprzez korespondencję.
Przez pojęcie „korespondencji” należy rozumieć „utrzymywanie kontaktu z kimś poprzez wymianę listów, zbiór otrzymanych lub wysłanych listów”. Natomiast przez pojęcie „listu” należy rozumieć „pisemną wypowiedź skierowaną przez jedną osobę (nadawcę) do drugiej (adresata)”.
W związku z powyższym, od dnia 1 października 2012r., przesyłka wpływająca do osadzonego nie nosząca znamion „korespondencji” w powyższym znaczeniu, tj. zawierająca jakiekolwiek inne przedmioty, rzeczy poza listem, będzie odsyłana do nadawcy.
Przedmioty oraz rzeczy nie będące „korespondencją” w powyższym znaczeniu mogą być przesyłane jedynie, za zgodą dyrektora, jako paczka, przy czym zawartość takiej paczki musi być zgodna z wydanym zezwoleniem, które winno być przyniesione razem z paczką bądź naklejone na paczce.
Powyższe zasady dotyczą skazanych, ukaranych, jak i tymczasowo aresztowanych.

Zasady udzielania widzeń

 1. Widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych odbywają się we wtorki, czwartki, niedziele w godzinach od 815 do 1600. Zgłoszenia przyjmowane są we wtorki i czwartki od 700 do 1200, natomiast w niedziele od 700 do 1100.
 2. Widzenia dla osadzonych zaliczonych do kategorii wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi odbywają się w poniedziałki, środy i niedziele w godzinach 900 do 1600 zgłoszenia przyjmowane są od 700 do 1100 .
 3. W sytuacji gdy dwa dni ustawowo wolne od pracy, nie będące dniami widzeń, następują po sobie, to w pierwszy z tych dni będą udzielane widzenia w godzinach określonych w ust. 1 i 2.
 4. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w sposób określony przez organ dysponujący.
 5. Widzenia odbywają się w sali widzeń usytuowanej w budynku administracji aresztu.
 6. Widzenia dla osadzonych zaliczonych do kategorii wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi odbywają się w sali widzeń usytuowanej w pawilonie F oddziału XIII.
 7. W czasie widzeń osoby odwiedzające przebywają w miejscach wskazanych przez funkcjonariuszy nadzorujących widzenia przeznaczonych dla osób odwiedzających.
 8. Osadzony podczas widzenia zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezakłócający spokoju i porządku widzeń, z poszanowaniem praw innych osób. Zabrania się samowolnej zmiany miejsca wyznaczonego do widzenia, jak również poruszania się po sali widzeń bez uzasadnionej potrzeby.
 9. Dopuszcza się zakup artykułów przeznaczonych na poczęstunek w czasie trwania widzenia (nie dotyczy to osadzonych, którzy odbywają widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą). Zakupy można realizować w punkcie sprzedaży usytuowanym w budynku administracji. Po zakończeniu widzenia nieskonsumowane artykuły spożywcze zabierają ze sobą osoby odwiedzające.
 10. Zabrania się przenoszenia z widzeń jakichkolwiek artykułów spożywczych, przemysłowych, tytoniowych oraz prasy.
 11. Widzenia dla osadzonych z przyznaną nagrodą określoną w art. 138§1 ust. 3 kkw realizowane są w pokoju znajdującym się w budynku hotelowym w dni i godziny określone w ust. 1,2.
 12. Infrastruktura Aresztu Śledczego w Lublinie jest przystosowana do odwiedzin osadzonych przez osoby niepełnosprawne ruchowo.