Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Włodawa Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny we Włodawie

ul. Żołnierzy WiN 19

22-200 Włodawa

Tel./Fax: (82) 572-68-10 / (82) 572-68-66

E-mail: zk_wlodawa@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Zakład Karny we Włodawie jest jednostką penitencjarną typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych, w której funkcjonuje również Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pojemność jednostki została określona na 507 miejsc.

 

HISTORIA ZAKŁADU KARNEGO we WŁODAWIE
Pod koniec lat 60–tych w krajobrazie nadbużańskiej miejscowości zaczął pojawiać się nowy, zupełnie wyróżniający się architektonicznie obiekt – zakład karny.
W 1969 r. rozpoczęto pierwsze prace przy wznoszeniu żelbetonowego ogrodzenia zewnętrznego. Równocześnie z budową ogrodzenia przystąpiono do montażu pawilonu mieszkalnego oraz budynków gospodarczych. Wykonywali je głównie osadzeni z Zakładu Karnego w Chełmie pod nadzorem funkcjonariuszy tej jednostki.
Tymczasowość zaczęła się przekształcać w pełną stabilizację wraz z mianowaniem w 1971 r. pierwszego naczelnika nowej jednostki. Został nim ppłk S. Telepko, który kierował zakładem karnym do grudnia 1974 r. Włodawska jednostka penitencjarna została wtedy przeznaczona dla skazanych młodocianych i pierwszy raz karanych. Na szeroką skalę rozwinęło się zatrudnienie osadzonych przede wszystkim poza zakładem karnym. Skazanych zatrudniano w tartaku, przy remontach dróg, pracach porządkowych na rzecz miasta. Ponadto skazani zatrudniani byli również na budowach w innych miejscowościach, np. budowa garbarni w Lubartowie.
W dniu 1 stycznia 1977 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości powołane zostało Przedsiębiorstwo Obróbki Metali przy Zakładzie Karnym we Włodawie (POMet), w którym produkowano szeroki asortyment okuć stolarki budowlanej. Dzięki temu przedsięwzięciu pracę mogło podjąć około 150 skazanych, którzy z różnych względów nie zawsze mogli być zatrudniani poza terenem zakładu karnego.
Kolejnym ważnym elementem resocjalizacji jest nauka. POMet potrzebował wykwalifikowanej siły roboczej i z tego powodu we wrześniu 1979 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Chełmie oraz Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Lublinie została utworzona dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W ramach dalszej realizacji społecznego zapotrzebowania we wrześniu 1989 r. Minister Sprawiedliwości utworzył Technikum Mechaniczne dla Pracujących. Obie wspomniane szkoły funkcjonują do dzisiaj.
Atmosferę względnego spokoju i codzienności w zakładzie gwałtownie zakłóciła noc 12/13 grudnia 1981 r. Na podstawie art. 45 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o Stanie Wojennym również we włodawskiej jednostce powołano do istnienia ośrodek odosobnienia. Ośrodek funkcjonował do 26 kwietnia 1982 r., kiedy to ostatni internowani zostali wytransportowani do innych jednostek penitencjarnych. Po likwidacji ośrodka odosobnienia dla internowanych zakład karny powrócił do pełnienia funkcji czysto penitencjarnej. Nadal przebywali tutaj pierwszy raz karani, co jednak zmieniło się w 1984 r. Zakład został wówczas zaludniony przez skazanych recydywistów i takie przeznaczenie jednostki pozostało do dzisiaj.
Lata 90–te to okres zmian i humanizacji kary pozbawienia wolności, a także ciągłej poprawy warunków bytowych. Zmiany te wpłynęły również na to, że jako służba staliśmy się bardziej widoczni w lokalnej społeczności, a jednostka w środowisku lokalnym zajmuje znaczącą pozycję. Skazani znowu pojawili się przy pracach społecznych na rzecz samorządu i różnych instytucji działających na terenie miasta. Współpraca w tym zakresie daje wszystkim stronom wiele satysfakcji i korzyści, w szczególności tych niewymiernych – wychowawczych.

 

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Zbigniew Wysokiński
Tel./Fax: (82) 572-68-11 / (82) 572-68-66
E-mail: zk_wlodawa@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Jacek Sankowski
Tel./Fax: (82) 572-68-13 / (82) 572-68-66
E-mail: zk_wlodawa@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Dariusz Kucharski
Tel./Fax: (82) 572-68-12 / (82) 572-68-66
E-mail: zk_wlodawa@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Dariusz Demczuk
Tel./Fax: (82) 572-68-16 / (082) 572-68-66
E-mail: dariusz.demczuk@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (82) 572-68-10
Dowódca Zmiany: (82) 572-68-31 / (82) 572-68-34
Dział Organizacyjny: (82) 572-68-16
Dział Kadr: (82) 572-68-15
Dział Penitencjarny: (82) 572-68-20
Dział Ochrony: (82) 572-68-30
Dział Ewidencji: (82) 572-68-25
Dział Kwatermistrzowski: (82) 572-68-23
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (82) 572-68-17
Dział Łączności i Informatyki: (82) 572-68-68
Dział Finansowy: (82) 572-68-21
Służba Zdrowia: (82) 572-68-29

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie
Żołnierzy WiN 19
Włodawa 22-200
84 1010 1339 0371 8113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Zasady przyjmowania paczek

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5 kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

 1. Paczki przyjmowane są codziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 830 – 1530, oraz w dniach widzeń.
 2. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych.
 3. Paczka dostarczona do zakładu, w zależności od jej zawartości, powinna mieć oznaczenie: „ŻYWNOŚĆ”, „ODZIEŻ”, „HIGIENA”, „LEKI”, RTV".
 4. Na paczki inne niż żywnościowe wymagana jest zgoda Dyrektora, a w przypadku paczek z lekami – pozytywna opinia lekarza.
 5. Paczki mogą być dostarczane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich lub bezpośrednio do zakładu.
 6. Paczka powinna mieć jednolitą zawartość, odpowiednią do oznaczenia, o którym mowa w pkt. 3, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane do zakładu.
 7. Paczka żywnościowa przekraczająca ciężar 5 kg nie będzie przyjmowana do zakładu, chyba że osadzony posiada pisemną zgodę dyrektora na przyjęcie paczki o zwiększonym ciężarze.


Nie przyjmuje się paczek:

 • bez spisu zawartości,
 • żywnościowych, których ciężar wraz z opakowaniem przekracza 5 kg. W uzasadnionym przypadku skazany może otrzymać, za zgodą dyrektora zakładu karnego, paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar,
 • higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,
 • zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich zawartości.

Informacja o dodatkowym sposobie realizacji paczek
żywnościowych w Zakładzie Karnym we Włodawie
 
Na terenie Zakładu Karnego we Włodawie obowiązuje również dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością, za pośrednictwem istniejącego punktu sprzedaży – kantyny.
 
Przy realizacji dodatkowego sposobu realizacji paczek stosowane będą następujące zasady:
 1. Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w Zakładzie Karnym we Włodawie, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży bezpośrednio lub za pośrednictwem biura przepustek wraz z dowodem wpłaty. Wzór zamówienia do pobrania poniżej – ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ – ZK WŁODAWA.
 2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej, zwanej dalej „listą”. Lista produktów do pobrania poniżej – WYKAZ TOWARÓW – ZK WŁODAWA.
 3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
a)osobiście w jednostce,
b)drogą pocztową.
 1. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:
a)w punkcie sprzedaży – kantynie,
b)w sali widzeń,
c) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.
 1. Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki; w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.
 2. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 3. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek.
 4. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu (np. zamówienie zostało złożone niewłaściwe, osadzony otrzymał już w danym kwartale paczkę żywnościową,) przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia.
 5. Osoba składająca zamówienie dokonuje wpłaty na konto:
w Kredyt Bank O/Łomża: 36 1500 1533 1215 3005 8533 0000
- wskazane przez Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej „Pomerania” z siedzibą w Czarnem.
W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko i imię oraz imię ojca osadzonego.
  

 

Zasady udzielania widzeń

 

 1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w poniedziałki i niedziele (niebędące świętami państwowymi) oraz w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) i pierwszy dzień świąt Wielkanocnych (niedziela), w godzinach 800 – 1600, w sali widzeń usytuowanej w budynku administracji.
 2. Zgłoszenia na widzenie przyjmowane są w godzinach 730 – 1430 danego dnia.
 3. Osadzonemu nie wolno samowolnie zmieniać miejsca odbywania widzenia.
 4. Osadzony podczas widzenia zobowiązany jest zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju i porządku widzeń, z poszanowaniem praw innych osób. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

W Zakładzie Karnym we Włodawie pierwszeństwo w udzielaniu widzeń osobom odwiedzających skazanych mają:
• kobiety w zaawansowanej ciąży,
• osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
• niepełnosprawni ze znaczą dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach)
• osoby powyżej 75 roku życia.