Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Działdowo Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Działdowie

Jagiełły 31a

13-200 Działdowo

Tel./Fax: (23) 697-22-83 / (23) 697-37-06

E-mail: as_dzialdowo@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Przeznaczenie:

Areszt Śledczy w Działdowie przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Od 14.02.2011 r. w jednostce funkcjonuje oddział zakładu karnego typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. Całkowita pojemność aresztu według normy 3m² wynosi 102 miejsca osadzenia. W jednostce służbę pełni 60 funkcjonariuszy oraz 4 pracowników cywilnych na 3,10 etatu.

 

Historia:

Areszt Śledczy w Działdowie wraz z Sądem Rejonowym powstał jako zespół budynków w latach 1872-1875. Budowali go więźniowie pod nadzorem niemieckiego inżyniera. W okresie rządów pruskich był dość intensywnie eksploatowany, także jako areszt deportacyjny oraz miejsce przetrzymywania więźniów przewidzianych do wymiany między zaborcami, z uwagi na bliskość granicy.

Po odzyskaniu niepodległości decyzją traktatu wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 roku i ustawy sejmowej z dnia 14 lipca 1920 obiekty zostały przejęte przez skarb państwa i przekazane w zarząd Ministerstwa Sprawiedliwości (taki wpis widnieje w księgach wieczystych). Areszt jako więzienie karno-śledcze podległy więzieniu mokotowskiemu w Warszawie nie zmienił swojej funkcji i przeznaczenia przez cały okres międzywojenny. W pierwszych dniach wojny 1939r przetrzymywano tu żołnierzy września i innych zatrzymanych, później pełniło rolę punktu segregacyjnego przed wysłaniem do obozów koncentracyjnych, obozów pracy czy na tzw. roboty przymusowe.

Więzienie w Działdowie po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku zostało przejęte przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie 13 kwietnia 1945r przekazano je Departamentowi Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Do połowy 1950 roku organizacyjnie podlegało WUBP w Warszawie, po reorganizacji struktury administracyjnej kraju znalazło się w granicach województwa olsztyńskiego o obszarze działania WUBP w Olsztynie. Po zmianie struktury więziennictwa na podstawie Zarządzenia nr 092 Ministra Spraw Wewnętrznych z 14 kwietnia 1955r od 1 sierpnia 1955 roku więzienie karno-śledcze III klasy w Działdowie podlegało organizacyjnie Centralnemu Więzieniu w Iławie.

Areszt Śledczy w Działdowie usytuowany jest w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego w Działdowie i gimnazjum nr 1. W skład kompleksu więziennego wchodzi budynek penitencjarny (mieszkalny), budynek administracji (rozbudowany w latach 2007-2008), magazyn oraz warsztaty naprawcze. Areszt zajmuje powierzchnię 5001m². Jego usytuowanie nie stwarza większych kolizji z otoczeniem.

 

 

 

Dyrektor aresztu śledczego
mjr mgr Marek Bartnicki
Tel./Fax: (23) 697-20-46 / (23) 697-37-06
E-mail: marek.bartnicki@sw.gov.pl
Oficer prasowy
ppor. mgr Sławomir Grochowski
Tel./Fax: (23) 697-58-65 / (23) 697-37-06 kom. 666-371-618
E-mail: slawomir.grochowski@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Usługa pozwalajaca na komunikowanie się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Ważne telefony

Sekretariat: (23) 697-20-46 / (23) 697-58-51
Dowódca Zmiany: (23) 697-22-83 wewn. 20 / fax (23) 697-58-68
Dział Organizacyjny: (23) 697-58-51
Dział Kadr: (23) 697-58-52 / (23) 697-22-83 wewn. 72
Dział Penitencjarny: (23) 697-58-65
Dział Ochrony: (23) 697-58-63 / (23) 697-58-64
Dział Ewidencji: (23) 697-58-53 / (23) 697-58-54 / (23) 697-58-55
Dział Kwatermistrzowski: (23) 697-58-60 / (23) 697-58-61
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (23) 697-22-83 wewn. 15
Dział Łączności i Informatyki: (23) 697-58-62
Dział Finansowy: (23) 697-58-56 / (23) 697-58-57 / (23) 697-58-58
Służba Zdrowia: (23) 697-58-66

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Działdowie
Wł. Jagiełły 31a
13-200 Działdowo
86 1010 1397 0011 0813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.30-16.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

  Zasady przyjmowania paczek
1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w kwartale paczkę z żywnością, o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.
2. Osadzony może za odrębnym zezwoleniem dyrektora otrzymać paczkę z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg.
3. Paczki przyjmowane są codziennie w godzinach 8.00-15.00 przez wyznaczonego funkcjonariusza.
4. Paczek, o których mowa w pkt 1 i 2, o wadze przekraczającej 5 kg nie przyjmuje się informując o tym osadzonego. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie takiej przesyłki.
5. Paczki, o których mowa w pkt 2, przesyłane do tutejszej jednostki na opakowaniu zewnętrznym muszą zawierać informację o ich zawartości poprzez naniesienie napisu: ,,odzież”, ,,higiena”. Paczki nieopisane nie będą przyjmowane.
6. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.
7. W paczkach z odzieżą i środkami higieny nie mogą być zawarte produkty żywnościowe.
8. Paczka zawierająca niedozwolone produkty, a w szczególności artykuły tytoniowe będzie odesłana nadawcy na koszt osadzonego.
9. W przypadku nieobecności osadzonego w tutejszym areszcie śledczym przesyłki nie przyjmuje się podając jednocześnie adres aktualnego pobytu osadzonego w innej jednostce penitencjarnej.
10. Indywidualne uprawnienia osadzonych do otrzymania paczek żywnościowych, z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz higieną mogą być realizowane przez osoby przybyłe na widzenia z artykułów dostępnych do sprzedaży w kantynie.
11. Umożliwia się realizację uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki. Przy realizacji dodatkowego sposobu otrzymania paczek należy kierować się poniższymi zaleceniami:
 1) Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej ,,zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
 2) Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej, zwanej dalej ,,listą”.
 3) Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową.
 4) Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki.
 5) Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.
 6) Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 7) Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. 
Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży – plik do pobrania,
Formularz zamówienia na paczkę żywnościową – plik do pobrania
Zabrania się wnoszenia na teren aresztu śledczego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
Na terenie aresztu śledczego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Zasady udzielania widzeń

I. Zasady udzielania widzeń tymczasowo aresztowanym:
1. Widzenia tymczasowo aresztowanych odbywają się w niedzielę oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 8.00- 16.00.
2. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu tymczasowo aresztowanemu udziela się tylko jednego widzenia. O zwiększonej liczbie widzeń w tym samym dniu decyduje dyrektor.
3. W przypadku osoby tymczasowo aresztowanej dyrektor może tylko indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia.
4. W widzeniu z tymczasowo aresztowanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, które wcześniej uzyskały zgodę organu dysponującego na taką formę spotkania. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu.
5. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.

II. Zasady udzielania widzeń skazanym lub ukaranym:
1. Widzenia dla skazanych lub ukaranych odbywają się w niedzielę oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 8.00–16.00.
2. Widzenia dla skazanych zatrudnionych odbywają się w soboty lub niedzielę oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 8.00-16.00.
3. Widzenia dla skazanych przebywających w wyodrębnionym w areszcie oddziale zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy odbywają się w soboty lub niedzielę oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 8.00-16.00.
4. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą ilością osób odwiedzających.
6. W widzeniu ze skazanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzenia tylko pod opieką osób pełnoletnich. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora.
7. Widzenia w ważne dni świąteczne obrządków innych niż obrządek rzymsko-katolicki odbywać się będą po indywidualnych ustaleniach.

 

Informuję, że z dniem 1 września 2014 roku w zakresie udzielania widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Działdowie wprowadza się następujące zmiany związane z kolejnością udzielania widzeń. W pierwszej kolejności na widzenia będą wpuszczane:
- osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
- osoby niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku  lub o kulach);
- osoby powyżej 75 roku życia;
- kobiety w zaawansowanej ciąży.