Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Działdowo Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Działdowie

Jagiełły 31a

13-200 Działdowo

Tel./Fax: (23) 697-22-83 / (23) 697-37-06

E-mail: as_dzialdowo@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Przeznaczenie:

Areszt Śledczy w Działdowie przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Od 14.02.2011 r. w jednostce funkcjonuje oddział zakładu karnego typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. Całkowita pojemność aresztu według normy 3m² wynosi 102 miejsca osadzenia. W jednostce służbę pełni 60 funkcjonariuszy oraz 4 pracowników cywilnych na 3,10 etatu.

 

Historia:

Areszt Śledczy w Działdowie wraz z Sądem Rejonowym powstał jako zespół budynków w latach 1872-1875. Budowali go więźniowie pod nadzorem niemieckiego inżyniera. W okresie rządów pruskich był dość intensywnie eksploatowany, także jako areszt deportacyjny oraz miejsce przetrzymywania więźniów przewidzianych do wymiany między zaborcami, z uwagi na bliskość granicy.

Po odzyskaniu niepodległości decyzją traktatu wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 roku i ustawy sejmowej z dnia 14 lipca 1920 obiekty zostały przejęte przez skarb państwa i przekazane w zarząd Ministerstwa Sprawiedliwości (taki wpis widnieje w księgach wieczystych). Areszt jako więzienie karno-śledcze podległy więzieniu mokotowskiemu w Warszawie nie zmienił swojej funkcji i przeznaczenia przez cały okres międzywojenny. W pierwszych dniach wojny 1939r przetrzymywano tu żołnierzy września i innych zatrzymanych, później pełniło rolę punktu segregacyjnego przed wysłaniem do obozów koncentracyjnych, obozów pracy czy na tzw. roboty przymusowe.

Więzienie w Działdowie po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku zostało przejęte przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie 13 kwietnia 1945r przekazano je Departamentowi Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Do połowy 1950 roku organizacyjnie podlegało WUBP w Warszawie, po reorganizacji struktury administracyjnej kraju znalazło się w granicach województwa olsztyńskiego o obszarze działania WUBP w Olsztynie. Po zmianie struktury więziennictwa na podstawie Zarządzenia nr 092 Ministra Spraw Wewnętrznych z 14 kwietnia 1955r od 1 sierpnia 1955 roku więzienie karno-śledcze III klasy w Działdowie podlegało organizacyjnie Centralnemu Więzieniu w Iławie.

Areszt Śledczy w Działdowie usytuowany jest w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego w Działdowie i gimnazjum nr 1. W skład kompleksu więziennego wchodzi budynek penitencjarny (mieszkalny), budynek administracji (rozbudowany w latach 2007-2008), magazyn oraz warsztaty naprawcze. Areszt zajmuje powierzchnię 5001m². Jego usytuowanie nie stwarza większych kolizji z otoczeniem.

 

 

 

Dyrektor aresztu śledczego
mjr mgr Marek Bartnicki
Tel./Fax: (23) 697-58-50 / (23) 697-37-06
E-mail: marek.bartnicki@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. mgr Sławomir Grochowski
Tel./Fax: (23) 697-58-65 / (23) 697-37-06 kom. 666-371-618
E-mail: slawomir.grochowski@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Usługa pozwalajaca na komunikowanie się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Ważne telefony

Sekretariat: (23) 697-58-51
Dowódca Zmiany: (23) 697-22-83 / fax (23) 697-20-46
Dział Organizacyjny: (23) 697-58-51
Dział Kadr: (23) 697-58-52 / (23) 697-58-68
Dział Penitencjarny: (23) 697-58-65
Dział Ochrony: (23) 697-58-63 / (23) 697-58-64
Dział Ewidencji: (23) 697-58-53 / (23) 697-58-54 / (23) 697-58-55
Dział Kwatermistrzowski: (23) 697-58-60 / (23) 697-58-61
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (23) 697-58-67
Dział Łączności i Informatyki: (23) 697-58-62
Dział Finansowy: (23) 697-58-56 / (23) 697-58-57 / (23) 697-58-58
Służba Zdrowia: (23) 697-58-66

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Działdowie
Wł. Jagiełły 31a
13-200 Działdowo
86 1010 1397 0011 0813 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8.30-16.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Zasady przyjmowania paczek

Zasady dotyczące przyjmowania paczek żywnościowych w Areszcie Śledczym w Działdowie
1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe, wyłącznie na bazie artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży aresztu.
Paczki żywnościowe dostarczone z zewnątrz jednostki, nie będą przyjmowane.
2. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki.
3. Zamówienie na dostarczenie paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa (ujęta w systemie Noe.NET) bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (IGB Pomerania).
4. Zamówienie na paczkę żywnościową będzie można złożyć podczas widzenia z osadzonym u pracownika „Kantyny”, drogą pocztową, w tym również drogą elektroniczną.
5. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży wraz z cennikiem są dostępne w:
1) kantynie,
2) sali widzeń,
3) biurze przepustek,
4) na stronie internetowej jednostki,
5) u oddziałowych.
6. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej.
7. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty bądź pokryciu kosztów jej przygotowania nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę żywnościową przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od jej przygotowania.
8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji aresztu, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
9. Dyrektor może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić osadzonemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.
10. Za zezwoleniem dyrektora skazany może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.
11. W celu realizacji postanowień art. 113a § 4 Kkw wprowadzono druk:
-  zezwolenia na otrzymanie paczki odzieżowo – higienicznej,
12. Zezwolenie na otrzymanie paczki z lekami wydaje pracownik służby zdrowia w oparciu o decyzję Dyrektora i opinię lekarską, określając jednocześnie jej zawartość.
13. W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie środków leczniczych i artykułów higienicznych spoza aresztu wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.
14. Zezwolenie na otrzymanie paczki odzieżowo – higienicznej wydaje się osadzonemu na jego prośbę w sytuacji, gdy nie posiada stosownej odzieży czy obuwia oraz nie został przekroczony limit wagowy rzeczy zdeponowanych w magazynie.
15. Paczki higieniczno – odzieżowe i z lekami mogą być dostarczane do aresztu w godzinach 8.00 – 15.00, bezpośrednio przez nadawcę albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca.
16. Paczki, o których mowa w pkt 1, przesyłane do tutejszej jednostki na opakowaniu zewnętrznym muszą zawierać informację o ich zawartości poprzez naniesienie napisu: ,,odzież”, ,,higiena”. Paczki nieopisane nie będą przyjmowane.
17. W paczkach higieniczno – odzieżowych i z lekami, dostarczanych do aresztu, zakazuje się umieszczania wyrobów tytoniowych i artykułów żywnościowych lub innych przedmiotów, na które osadzony nie posiada zgody Dyrektora, a w szczególności:
1) artykuły higieniczne dopuszczone do sprzedaży w kantynie, takie jak: pasta do zębów, mydło, szampon, krem do golenia, dezodoranty w aerozolu, perfumy, płyny i środki do czyszczenia, itp., których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich zawartości,
2) środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w areszcie.
Paczka zawierająca w/w artykuły będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.
18. Każda paczka podlega kontroli, także przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń technicznych.
19. Paczki żywnościowe wydawane są codziennie w godzinach 8.00 – 18.00. Bezpośrednio przed jej wydaniem paczka podlega kontroli w obecności osadzonego.
20. Wewnątrz paczki higieniczno – odzieżowej i z lekami powinien być umieszczony spis jej zawartości, a w paczkach realizowanych w kantynie paragon fiskalny.
21. Wydawanie paczek z żywnością odbywa się w oddziałach mieszkalnych. Paczki higieniczno – odzieżowe przechowywane są i wydawane w magazynie mundurowym, natomiast paczki z lekami wydaje się w ambulatorium.
22. W przypadku nieobecności osadzonego w tutejszym areszcie śledczym przesyłki nie przyjmuje się podając jednocześnie adres aktualnego pobytu osadzonego w innej jednostce penitencjarnej.
23. Podczas trwania widzenia osoba odwiedzająca może przygotować osadzonemu, posiadającemu zgodę Dyrektora, paczkę higieniczno – odzieżową na bazie artykułów dostępnych w kantynie.

Do osób najbliższych zaliczane są:
• małżonek;
• wstępni: ojciec, matka, babka, dziadek, prababka, pradziadek;
• zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki;
• krewni w linii bocznej: brat, siostra, wuj, stryj, ciotka, kuzyn, kuzynka;
• powinowaci w linii prostej: teść, teściowa, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb;
• powinowaci w linii bocznej: szwagier, szwagierka;
• osoby pozostające w stosunku przysposobienia (adoptowani);
• osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubina, konkubent).

 

Konto dla wpłacających na paczki żywnościowe dla osadzonych:


Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku
27 1130 1121 0006 5624 2920 0044


Do pobrania:
Zamówienie na paczkę Areszt Śledczy w Działdowie - pobierz plik

Cennik  - pobierz plik

Zasady udzielania widzeń


I. Zasady udzielania widzeń tymczasowo aresztowanym:
1. Widzenia tymczasowo aresztowanych odbywają się w niedzielę oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 8.00- 16.00.
2. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu tymczasowo aresztowanemu udziela się tylko jednego widzenia. O zwiększonej liczbie widzeń w tym samym dniu decyduje dyrektor.
3. W przypadku osoby tymczasowo aresztowanej dyrektor może tylko indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia.
4. W widzeniu z tymczasowo aresztowanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, które wcześniej uzyskały zgodę organu dysponującego na taką formę spotkania. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu.
5. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.
II. Zasady udzielania widzeń skazanym lub ukaranym:
1. Widzenia dla skazanych lub ukaranych odbywają się w niedzielę oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 8.00–16.00.
2. Widzenia dla skazanych zatrudnionych odbywają się w soboty lub niedzielę oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 8.00-16.00.
3. Widzenia dla skazanych przebywających w wyodrębnionym w areszcie oddziale zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy odbywają się w soboty lub niedzielę oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkiej Nocy i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach 8.00-16.00.
4. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą liczbą pełnoletnich osób odwiedzających skazanego.
6. W widzeniu ze skazanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzenia tylko pod opieką osób pełnoletnich. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora.
7. Widzenia w ważne dni świąteczne obrządków innych niż obrządek rzymsko-katolicki odbywać się będą po indywidualnych ustaleniach.
W związku z treścią zapisu w art. 105a § 6 Kodeksu Karnego Wykonawczego, o treści: „W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej”.
Informuję, że z dniem 1 września 2014 roku w zakresie udzielania widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Działdowie wprowadza się następujące zmiany związane z kolejnością udzielania widzeń. W pierwszej kolejności na widzenia będą wpuszczane:
- osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
- osoby niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach);
- osoby powyżej 75 roku życia;
- kobiety w zaawansowanej ciąży.


Zabrania się wnoszenia na teren aresztu śledczego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
Na terenie aresztu śledczego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.