Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Olsztyn Poleć znajomemu Drukuj

Usługa szkoleniowa kurs: w części 1 pracownik ogólnobudowlany, w części 2 brukarz DKW-12/2011/POKL

Inne

Jednostka organizacyjna: Areszt Śledczy w Olsztynie
Termin składania ofert: 09.04.2011 00:00
CPV:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zakres zamówienia:
Kurs: w części 1 pracownik ogólnobudowlany, w części 2 brukarz
(przekazane UZP w dniu 30-03-2011 r. )
Zamawiający: Areszt Śledczy w Olsztynie Piłsudskiego 3 10-575 Olsztyn
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
·       w zakresie proceduralnym:
1
 Wojciech Supera -  kierownik działu tel. (89) 5248620.
·       w zakresie merytorycznym:
1
 Anna Koselska - inspektor tel. (89) 5332123 wew192
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego.
Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zakres zamówienia:
Kurs: w części 1 pracownik ogólnobudowlany, w części 2 brukarz
Wspólny Słownik Zamówień:80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2011-05-25
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Lp.
Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
4
spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5
spełniają wymogi dla "organizatora kształcenia" określone w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 03.02.2006r.
Spełniają wymogi dla "organizatora kształcenia" określone w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 03.02.2006r.
Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr
Kryterium
Waga
1
Cena (koszt)
100%
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego do dnia 2011-04-08 do godz. 10:00.
Termin związania ofertą: 30 dni
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: -
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
 
 Olsztyn dnia: 2011-03-30

 

Utworzony o : 2011-03-30 14:59 przez: Arkadiusz Sobotka
Data ostatniej modyfikacji: 2011-04-07 10:50, autor ostatniej modyfikacji: Arkadiusz Sobotka