Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Nysa Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Nysie

ul. Kościuszki 4A

48-300 Nysa

Tel./Fax: tel. (77) 433-24-71 / (77) 433-45-33

E-mail: zk_nysa@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Nysie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej typu zamkniętego, przeznaczoną dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy (P-1/z, P-1/p) z wydzielonymi celami dla skazanych młodocianych (M-1/p) oraz typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (P-2/z, P-2/p) z wydzielonymi celami dla skazanych młodocianych (M-2/p). Ponadto w jednostce mogą przebywać skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną.

Aktualnie zakład dysponuje 474 miejscami w oddziałach typu półotwartego oraz 277 w oddziałach typu zamkniętego, co stanowi łącznie 751 miejsc.

 

Historia Zakładu Karnego w Nysie

Po zakończeniu II wojny światowej, granice państwa polskiego uległy przesunięciu w kierunku zachodnim. Na  terenach, które zostały włączone w struktury państwa  powstawały także więzienia. Nie inaczej było w Nysie.

            Wiosną 1945 roku miasto przejęła polska administracja i już 16 maja 1945 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Departament Więziennictwa i Obozów z delegaturą w Katowicach wydało rozporządzenie o utworzeniu więzienia Karno-Śledczego w Nysie. Zgodnie z zarządzeniem został do tego celu zaadoptowany dawny obiekt klasztorny, który od  roku 1933 pełnił funkcję więzienia. Podczas II wojny światowej przetrzymywano tam gównie jeńców wojennych.

            Trudno doszukać się tego budynku w obecnej architekturze Nysy, gdyż w latach sześćdziesiątych XX- go wieku, obiekt ten został wyburzony a usytuowany był przy dzisiejszej ulicy Królowej Jadwigi.

            W budynku tym istniał zakład krawiecki, gdzie zatrudniano jeńców do szycia  mundurów wojskowych. W wyniku działań wojennych budynek został częściowo zniszczony a jeńcy zaś ewakuowani i wywiezieni w głąb Niemiec. Po zakończonej wojnie do zorganizowania więzienia  została oddelegowana grupa 18 osób, która miała za zadanie przygotować zniszczony obiekt dla potrzeb więziennictwa.

            Już w lipcu 1945 roku w liczbie ok. 250 osób trafiła pierwsza grupa więźniów. Wówczas to zwiększono ilość funkcjonariuszy zwłaszcza działu ochrony, który w tym czasie funkcjonował pod nazwą oddziału warty.

 

 

            W tym czasie zbiorowość więźniów w dużej mierze składała się z różnorodnego elementu pozostałości hitlerowskiego podziemia oraz Polaków, którzy nie godzili się z wprowadzonym ustrojem komunistycznym i powstaniem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

            Do połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku nyskie więzienie, jak większość tego typu placówek w kraju,  pełniło niewdzięczną rolę w machinie politycznych represji.

            W kolejnych latach więźniowie w większości zatrudniani byli wewnątrz jednostki przy pracach remontowo-budowlanych. Na zewnątrz jednostki wychodziły tylko nieliczne grupy osadzonych.

            W roku 1958 z inicjatywy władz miejskich powstała koncepcja utworzenia w nowym miejscu na ternie miasta - Ośrodka Pracy Więźniów. Pomysł ten zrodził się w związku z potrzebą zintensyfikowania odbudowy i rozbudowy miasta oraz odczuwalnego w tym czasie braku siły roboczej dla przedsiębiorstw budowlanych działających na terenie miasta. Inicjatywa ta spotkała się ze zrozumieniem dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego, który przekazał do dyspozycji więziennictwa część koszar  przy ulicy Kościuszki  wraz z zabudowaniami, tj.  dwoma blokami  mieszkalnymi.

            Dzięki pozyskaniu odpowiedniego terenu wraz z istniejącą infrastrukturą, zarządzeniem Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia 14 lutego 1959 roku zostaje powołany Podośrodek Pracy Więźniów. Do końca 1959r. na terenie ośrodka przebywała grupa ok. 60 skazanych, której głównym zadaniem był remont i modernizacja obiektów i przystosowanie ich na potrzeby więziennictwa. Cała administracja mieściła się nadal w więzieniu przy ulicy Królowej Jadwigi. Po zakończeniu prac remontowych, pod koniec 1960r roku  na terenie ośrodka przebywało już ok. 900 skazanych,

            Głównym zajęciem osadzonych było wykonywanie prac budowlanych  na terenie miasta. Wraz z postępami w organizacji działalności ośrodka została uporządkowana struktura administracyjna obejmująca więzienie oraz ośrodek pracy. Części administracji został przeniesiona do nowej siedziby. W więzieniu przy ulicy Królowej Jadwigi pozostał tylko referat rozmieszczenia i ewidencji.

            Doniosłym wydarzeniem w historii nowopowstałego ośrodka było powołanie w roku szkolnym 1959/60 rocznej Szkoły Budowlanej, która była filią Szkoły Rzemiosł Budowlanych w Nysie. Szkoła ta kształciła murarzy – tynkarzy, elektryków i hydraulików. W sumie w pierwszym roku objętych nauczaniem było 96 słuchaczy. Taki profil kształcenia podyktowany był faktem, że większość słuchaczy odbywała praktykę przy odbudowie miasta oraz wewnątrz jednostki przy pracach  remontowo-budowlanych.

            Początki kształcenia więźniów odbywały się w bardzo trudnych warunkach. Brakowała pomocy dydaktycznych. Jako sale lekcyjne były wykorzystywane cele mieszkalne. Przez pewien czas jeżeli tylko warunki atmosferyczne na to pozwalały prowadzono naukę w namiotach na zewnątrz. Pomimo trudności w roku szkolnym 1961/62 powołano Zasadniczą Szkołę dla Pracujących, w kolejnym zaś roku Zbiorczy Zakład Szkolny. W dalszym ciągu kształcono w zawodach budowlanych .

            Od roku 1964 rozpoczęto pracę przy budowie Jeziora Nyskiego. W związku z tym kierownictwo jednostki wystąpiło do Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w Warszawie o wybudowaniu na terenie ośrodka dodatkowego pawilonu mieszkalnego dla skazanych, którzy mieli być zatrudnieni przy pracach Hydrobudowy.

            Dzięki rozbudowie ośrodka w 1964r. nastąpiła całkowita likwidacja przestarzałego budynku więzienia przy ulicy Królowej Jadwigi. Powstał jednolity Zakład Karny dla Młodocianych w Nysie przy ulicy Kościuszki. Data ta jest uważana za początek  powstania Zakładu Karnego w Nysie.

            W roku 1965 w  oddano do użytku blok mieszkalny C na  250 miejsc. Aktualnie jest to budynek w którym mieści się administracji zakładu wraz z szatnią dla funkcjonariuszy oraz kompleksem sal widzeń. Dzięki tej  inwestycji populacja skazanych zwiększyła się do 1200 osób.

W latach 1967/68 nastąpił kolejny rozwój szkoły. Do oferty nauczania wprowadzono nowe specjalności: ślusarza i spawacza, stopniowo  rezygnując z  kształcenia w branży budowlanej. Trend ten utrzymuje się do dnia dzisiejszego.

            W roku 1968 oddano do użytku na terenie jednostki stadion służący szerokiemu rozwojowi sportu i wychowania fizycznego skazanych, był on areną szeregu rozgrywek sportowych. Niespełna rok później z uwagi na potrzebę wybudowania hali warsztatów szkolnych, częściowo ograniczono jego teren.

            W roku 1970 rozpoczął się remont bloku A, wówczas to uległ likwidacji teren sportowy. Zakład Remontowo-Budowlany rozpoczął budowę hal produkcyjnych Gospodarstwa Pomocniczego typ 09, w których znaleźli pracę  osadzeni. Stan skazanych zmniejszył się do 600 osób. Po jego zakończeniu w roku 1971 wyludniono blok C i zaadoptowano dla potrzeb praktycznej nauki zawodu.

            W roku 1972 zakończono remont bloku mieszkalnego A. W odnowionym  budynku na I piętrze usytuowano Zbiorczy Zakład Szkolny oraz administrację zakładu karnego .

 W roku 1974 zostaje dobudowana część pomieszczeń wchodzących w kompleks bramy głównej wraz z administracją działonu ochrony. Rozpoczęto także  budowę nowej hali produkcyjnej na terenie Gospodarstwa Pomocniczego.

            W roku 1975 rozpoczyna się remont bloku mieszkalnego B. W celu ułatwienia komunikacji miedzy blokami ( pawilonami) A i B, podjęto decyzję o budowie łącznika. W tym czasie oddano do użytku halę produkcyjną Gospodarstwa Pomocniczego i pomieszczenia na biura warsztatów szkolnych. Opróżniono z osadzonych blok C. Rozpoczęto prace remontowe mające na celu przystosowanie pomieszczeń na potrzeby administracji zakładu. W tym roku także zakończył się pierwszy etap adaptacji budynków dla potrzeb szkoły. Dużymi nakładami finansowymi rozpoczyna się wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe.

            W roku 1976 oddano do użytku łącznik pomiędzy pawilonami A i B. Na pierwszym piętrze zostały usytuowane salę lekcyjne, na drugim piętrze kompleks Świetlica Centralna w której m.in. w skład wchodziła sala kinowa oraz szereg innych pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby szeroko pojętej działalności kulturalno-oświatowej.

            Rok 1978 to data powołania jednego zbiorczego zakładu szkolnego pod nazwą Zespół Szkół nr 5, zaś w  1980 roku  pierwsi osadzeni przystąpili do egzaminu dojrzałości.

            Na przełomie lat 1979/80 oddano do użytku budynek znajdujący się na placu przed wejściem na teren jednostki. Znajdowało się tam kasyno dla funkcjonariuszy wraz z przestronną salą, pokoje gościnne oraz poczekalnia dla osób odwiedzających skazanych.

            W latach 1981/82 w okresie stanu wojennego na terenie nyskiej jednostki w wydzielonych oddziałach   przebywali  internowani działacze z opozycji solidarnościowej.  Zakład Karny w Nysie, jak wiele innych jednostek penitencjarnych na terenie kraju nie uniknęło politycznej roli, jaką wyznaczało mu totalitarne państwo.

            W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych oddano do użytku kolejną halę produkcyjną na terenie Gospodarstwa Pomocniczego. Była to ostania tak duża inwestycja budowlana. Przez ponad kolejnych dwadzieścia lat poprzestawano tylko na doraźnych remontach i modernizacjach.

            W połowie lat osiemdziesiątych nyska jednostka przestała być zakładem dla młodocianych. Została przekształcona w zakład karny dla odbywających karę  pozbawienia wolności po raz pierwszy. W dalszym jednak ciągu wraz z tą kategorią skazanych z zachowaniem odpowiednich przepisów odbywali karę skazani młodociani.

            W tym czasie Zakład Karny w Nysie składał się z czterech oddziałów mieszkalnych. Populacja skazanych na przestrzeni kolejnych lat wahała się w granicach pięciuset osadzonych. Na jego terenie prężnie działały warsztaty metalowe Gospodarstwa Pomocniczego oraz Zespół Szkół nr 5.

W ramach obchodów jubileuszu dwóch tysięcy lat istnienia chrześcijaństwa  w 2000 roku ówczesny biskup diecezji opolskiej dokonał aktu poświecenia kaplicy.

            Idąc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, od 2003 roku na mocy podpisanych umów z instytucjami i placówkami samorządu terytorialnego, osadzeni  zaczęli wykonywać nieodpłatnie na ich rzecz prace porządkowe i gospodarcze  Zatrudnienie to było  realizowane poza terenem jednostki w systemie pracy bez konwojenta i z dobrym skutkiem trawa do dnia dzisiejszego.

W/w osadzeni niejednokrotnie brali także udział w niesieniu pomocy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, które w postaci obfitych opadów śniegu czy też deszczu w ostatnich latach występowały na ternie Gminy Nysa i Głuchołazy oraz w ogólnopolskich akcjach sprzątania świata.        Nyska jednostka uczestniczy w szeregu akcjach charytatywnych, m.in. pomocy  przekazania paczek i upominków zakupionych przez funkcjonariuszy, pracowników i skazanych dla wychowanków Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Paczkowie.

            W 2003 roku z przyczyn ekonomicznych uległo likwidacji Gospodarstwo Pomocnicze. W części hal produkcyjnych przy wykorzystaniu parku maszynowego produkcję różnego rodzaju elementów metalowych na mniejszą skalę podjęło się Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Montażowe POMET Wołów oddział w Nysie.

            W roku 2006 zapadła decyzja o adaptacji części budynków po byłym Gospodarstwie Pomocniczym na potrzeby oświaty. We wrześniu 2007 roku w nowo wyremontowany obiekcie w miejsce  Zespołu Szkół nr 5 powołane zostało  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie.

            W pomieszczeniach po dawnej szkole powstał nowoczesny oddział mieszkalny ze 167 miejscami do zakwaterowania osadzonych. Tym sposobem do pięciu wzrosła ilość oddziałów mieszkalnych, tj : dwa oddziały typu zamkniętego oraz trzy typu półotwartego. Stan taki utrzymuje się do dnia dzisiejszego.

            W latach 2007 – 2012 z pozostałych części hal korzystała Z.P.H.U. ALSECCO produkujący stolarkę okienną z PCV.

            W celu ułatwienia kontrahentom zewnętrznym rozwijania produkcji wewnątrz zakładu na początku 2008 roku powstała brama gospodarcza.

            W roku 2014 Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Montażowe PPP-M POMET zawiesiło produkcję. Obecnym kontynuatorem zatrudnienia osadzonych na terenie jesnostki jest Państwowe Przedsiębiorstwo  Przemysłu Metalowego POMET Wronki oddział w Nysie, które na terenie jednostki stara się rozwijać swoją produkcję. W ten sposób na przestrzeni minionych lat spora grupa osadzonych miało możliwość odpłatnego zatrudnienia i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

            Na tle procesu integracji europejskiej, który wymaga znajomości prawa innych państw członkowskich w  2009 roku Zakład Karny w Nysie podpisał porozumienie o współpracy z Zakładem Karnym w Hameln ( Niemcy) a w roku 2010 z Zakładem Karnym w Přibram ( Republika Czeska).

            Minione lata świadczą, że Zakład Karny w Nysie jest postrzegany jako nowoczesna jednostka penitencjarna o wysokich standardach, która posada do swojej dyspozycji całą gamę oddziaływań  resocjalizacyjnych. Dzięki temu po odbyciu kary część osadzonych  ma możliwość powrotowi do społeczeństwa.

 

     Do pobrania

 

Folder w formacie PDF (23MB)

 

 


.

Dyrektor
ppłk Mirosław Ligęza
Tel./Fax: (77) 433-24-71 wewn. 230
E-mail: zk_nysa@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Jan Pietrzyk
Tel./Fax: (77) 433-24-71 wewn. 230
E-mail: zk_nysa@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
por. Sebastian Jankowicz
Tel./Fax: (77) 433-24-71 wewn. 230
E-mail: zk_nysa@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Henryk Hoc
Tel./Fax: (77) 433-24-71 wewn. 320
E-mail: rzecznik_nysa@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (77) 433-24-71 wewn. 230
Dowódca Zmiany: (77) 433-24-71 wewn. 200
Dział Kadr: (77) 433-24-71 wewn. 269
Dział Penitencjarny: (77) 433-24-71 wewn. 320
Dział Ochrony: (77) 433-24-71 wewn. 212
Dział Ewidencji: (77) 433-24-71 wewn. 232/233
Dział Kwatermistrzowski: (77) 433-24-71 wewn. 214
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (77) 433-24-71 wewn. 203
Dział Łączności i Informatyki: (77) 433-24-71 wewn. 254/354
Dział Finansowy: (77) 433-24-71 wewn. 215
Służba Zdrowia: (77) 433-24-71 wewn. 235

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/Opole
76 1010 1401 0053 3713 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

 

 

Zasady realizacji zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej przez osobę najbliższą.

 

KOMUNIKAT

 

W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego informuję, iż od dnia 1 lipca 2015 roku, w zakładach karnych i aresztach śledczych, paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności w dotychczasowej formie tj. osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane. Od dnia 1 lipca 2015 roku skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

 

Art. 113 a § 3 kkw. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Art. 115 § 11 kk. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Zamówienie na dostarczenie paczki osoba najbliższa może złożyć bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:

 1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej.

 2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.

 3. Zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany m.in. ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Co za tym idzie zamawiany ciężar paczki nie może przekroczyć 6 kg.

 4. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta:

Punkt sprzedaży w Zakładzie Karnym w Nysie.:

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za zamówienie paczki dla osadzonych:

63 1130 1105 0005 2102 0220 0008

Ww. numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. "wypiskę"
 

 

Dane do przelewu:

PIGB Carpatia  ul. Hrabiny Wandy Tarnowskiej 4  35-322 Rzeszów

4. W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić

- nazwisko i imię osadzonego,

- imię ojca,

- datę urodzenia adresata paczki,

- nazwę jednostki w której przebywa osadzony.

5. Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty na nw. adres:

Punkt sprzedaży w:

Zakład Karny w Nysie

Kod pocztowy: 48-300

Miasto: Nysa

Ulica: Kościuszki 4a

lub na skrzynkę :

Email:   kantyna.nysa@igbcarpatia.pl

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

 

 

 

UWAGA!

Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia do otrzymania paczki.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Zasady udzielania widzeń

 

Uwaga! Zmiana organizacji zasad widzeń.

 

Z dniem 1 lutego 2016r.  nastąpi likwidacja widzeń w środę, pozostałe dni widzeń bez zmian.

 


1.Widzenia odbywają się w godzinach 800- 1530 od czwartku do piątku i w niedzielę, z wyjątkiem dni:

 • drugiego dnia Świąt Wielkanocnych
 • pierwszego dnia Świąt Bożego narodzenia

 

  Następujące dni ustawowo wolne od pracy kiedy odbywają się widzenia:

 • 1 stycznia - Nowy Rok
 • 6 stycznia -Święto Trzech Króli
 • Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
 • 1 maja - Święto Państwowe
 • 3 maja -Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • Dzień Bożego Ciała
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

W dni ustawowo wolne od pracy kantyna z zaopatrzeniem mieszcząca się przy sali widzeń jest nieczynna.
 

2.Osoby odwiedzające, zgłaszają pisemnie chęć wykorzystania widzenia  funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy bramie wejściowej do zakładu w godzinach od 730 - 1400.

 

Komunikat dla odwiedzających

Informuję, że pierwszeństwo w udzielaniu widzeń osobom odwiedzającym skazanych na terenie jednostki przysługuje :

 • kobietom w zaawansowanej ciąży,
 • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami dzieci do lat 3,
 • osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach),
 • osobom powyżej 75 roku życia.

Ze względów organizacyjnych osoby ubiegające się o widzenie o powyższym fakcie winny  zgłosić funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy bramie głównej zakładu.