Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Strzelce Opolskie Nr 2 Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich

ul. Świerczewskiego 3

47-100 Strzelce Opolskie

Tel./Fax: (77) 462-11-55 / (77) 461-35-41

E-mail: zk_2_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

      Zakład karny nr 2 w Strzelcach Opolskich jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej typu zamkniętego przeznaczoną dla dorosłych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych, z oddziałami dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn oraz terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo wraz z wyznaczonymi celami dla skazanych zakwalifikowanych jako niebezpieczni. Zakład karny ponadto dysponuje oddziałem typu półotwartego dla dorosłych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych, przebywających w związku z realizacją umowy o zatrudnienie. Łączna pjemność jednostki to 612 miejsc.
     W miarę posiadanych środków finansowych Zakład Karny nr 2 prowadzi kształcenie zawodowe poprzez organizację kursów zawodowych takich jak: malarz-tapeciarz, palacz kotłów CO, komputerowy, operator wózków widłowych itp.
     Oddziaływania terapeutyczne prowadzone są w wyodrębnionym pawilonie mieszkalnym A, w oddziale o pojemności  66 miejsc mieszkalnych, przez specjalistyczny personel. Głównym adresatem oddziaływań terapeutycznych są osadzeni, recydywiści penitencjarni, z podgrupą klasyfikacyjną R-1/t, skierowani przez Komisję Penitencjarną do odbywania kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.
     Opiekę medyczną w całym zakładzie karnym sprawuje lekarz - kierownik więziennego ZOZ, wraz z pięcioma osobami średniego personelu medycznego, przy wsparciu lekarzy ( w ramach części etatów pracowników cywilnych ) o różnorodnych specjalnościach medycznych.
    Od 1998 roku na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej prowadzi swoją działalność "Klub Aktywnie Poszukujących Pracy", którego zadaniem jest realizowanie programu aktywizacji zawodowej osadzonych. W programie tym o charakterze cyklicznym, grupy skazanych będących w okresie do trzech miesięcy przed warunkowym przedterminowym zwolnieniem lub końcem kary, odbywają zajęcia edukacyjne z wychowawcą ds. postpenitencjarnych, psychologiem ogólnozakładowym, pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. oraz doradcą zawodowym w Urzędzie Pracy w Strzelcach Op.
     Ponadto od kilku lat prowadzone są również w jednostce przez psychologa ogólnozakładowego ( specjalistę d/s uzależnień ) oddziaływania antyalkoholowe, które koncentrują się wokół działalności grupy Anonimowych Alkoholików „Margines”, Klubu Abstynenta, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, zajęć psycho-edukacyjnych, udostępniania literatury z zakresu uzależnień, itp.
Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich w latach 2008 - 2013 realizował 2 projekty systemowe współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obecnie kadra więzienna uczestniczy w wielu szkoleniach refundowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
W Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich duży nacisk kładzie się na jak najszersze zatrudnienie osadzonych. Stąd też pracują oni zarówno wewnątrz zakładu, jak i w firmach zewnętrznych.
     Zatrudnienie w firmach zewnętrznych zapewniają osadzonym firmy:

 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Obuwniczego  (działające również na terenie ZK 2)
 • Z.P.U.H. Krawex w Bycinie
 • PIGB Pomerania w Czerwonym Borze
 • Rolnik  Sp.z.o.o. w Dańcu
 • Coroplast Sp.z o.o. w Strzelcach Opolskich
 • Profektus Sp. z o.o. w Niezdrowicach
 • Frewo Sp. z o.o. w Niezdrowicach

Ponadto skazani pracują nieodpłatnie na rzecz społeczności lokalnej w  :

 1. Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania Strzelce Opolskie
 2. Centrum Rekreacji Wodnej i Sportowej Strzelce Opolskie
 3. Domu Pomocy Społecznej Strzelce Opolskie
 4. Urzędzie Miejskim Strzelce Opolskie
 5. Stowarzyszeniu  na rzecz szkoły specjalnej "Ósemka" Strzelce Opolskie
 6. Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich
 7. Liceum Ogólnokształcącym w Strzelcach Opolskich

     Przy realizacji zadań penitencjarnych, mających na celu readaptację społeczną osób pozbawionych wolności przebywających w tutejszym zakładzie karnym, najaktywniej współpracują od dłuższego już czasu na podstawie stosownych porozumień ( zgodnie z art. 38 kkw ) następujące instytucje, organizacje, stowarzyszenia, kościoły i inne związki wyznaniowe:

 1. Kościół Rzymsko – Katolicki ( Stowarzyszenie Pomocy Więźniom – Bractwo Więzienne).

 2. Kościół Zielonoświątkowy - Zbór "Arka" z Gliwic

 3. Kościół Zielonoświątkowy -Zbór "Chrystus dla wszystkich" z Strzelec Op.

 4. Zbór Chrześcijan z Grabowa n. Prosną.

 5. Zbór Świadków Jehowy w Strzelcach Op.

 6. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

 7. Kościół Prawosławny

 8. Kościół Ewangelicki

 9. Świecki Ruch Misyjny „Epifania”

 10. Stowarzyszenie "Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa " w Strzelcach Opolskich

 11. Stowarzyszenie "Restytucja" z Sosnowca.

 12. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju szkoły specjalnej „Ósemka” w Strzelcach Opolskich

 13. Klub sportowy „Boxing Klub” z Wrocławia

 14. Klub Abstynenta w Strzelcach Opolskich

 15. Fundacja "Sławek" z Warszawy

 

       Oprócz typowej działalności duszpasterskiej, religijnej czy statutowej przedstawiciele wyżej wymienionych inicjują i organizują spotkania z ciekawymi ludźmi, współorganizują imprezy kulturalne i sportowe, kolportują prasę i rozpowszechniają literaturę katolicką, przygotowują audycje radiowe, pomagają przy organizowaniu spotkań z rodzinami, propagują zdrowy styl życia, szerzą oświatę zdrowotną, itp.
     Ponadto doraźnie zakład karny współpracuje podczas pracy resocjalizacyjnej  także z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Op., Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Op., Strzeleckim Ośrodkiem Kultury w Strzelcach Op., Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Op.,  SANEPID-em w Strzelcach Op., Urzędem Miasta i Gminy w Strzelcach Op., Uczniowskim Klubem Sportowym w Strzelcach Op., Klubem Sportowym "Jonak Team"  w Strzelcach Opolskich,  Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Op., Poradnią Odwykową w Strzelcach Op., Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kędzierzynie Koźlu itd.
     Na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich funkcjonuje placówka kulturalno oświatowa w skład której wchodzą : radiowęzeł, świetlica centralna , biblioteka centralna  , kaplica ZK, świetlica wyznaniowa, świetlica AA, świetlice sportowe (3 szt.), świetlice oddziałowe (7 szt.), boiska na polach spacerowych (3 szt.). Biblioteka posiada ponad 15 tysięcy woluminów. Mimo niewielkich środków zbiory są systematycznie uzupełniane głównie poprzez darowizny. W latach 2008 -09 przyjęto na stan 1474 książek i nośników. W ramach programu readaptacji społecznej “Skazani na książkę” zakupiono komputery do obsługi księgozbioru. Uczestniczący w programie zajmują się naprawą i konserwacją darowanych oraz posiadanych książek.  W ramach placówki kulturalno oświatowej w latach 2009-2012 na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich realizowane były między innymi następujące programy readaptacji społecznej: „Muzyczna podróż w czasie”, „Skazani na książkę”, „Teatr sztuką życia”, „Wolontariusz”, "Biegnę po nowe życie", "Ocalić od zapomnienia" i wiele innych. Na terenie "dwójki" od wielu lat z sukcesami funkcjonują zespoły teatralne i muzyczne znane w całym kraju.
     W latach 2009-2015  Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich w ramach podpisanej umowy współpracował  z Zakładem Karnym w Pilźnie (Republika Czeska).

Historia Zakładu Karnego nr 2 w Strzecach Opolskich
     Pierwotny zakład karny usytuowany na obrzeżach zachodniej części miasta Strzelce Wielkie ( do 1945 roku Gross Strehlitz ), tworzył otoczony wysokim murem zespół budynków penitencjarnych składający się z dwóch budynków więziennych i kuchni. Został wzniesiony według jednorodnej koncepcji architektonicznej ( dwa wielokondygnacyjne, kryte czterospadowymi, ceramicznymi dachami budynki mieszkalne na rzucie litery "T", z charakterystycznymi ryzalitami – "pawilon I" i "pawilon II"; między nimi niższy dwukondygnacyjny budynek z dachem jednospadowym, także wolno stojący, pełniący funkcję kuchni dla obu pawilonów. Elewacje całego zespołu wieloosiowe – osie wyznaczone otworami okiennymi o zróżnicowanej wielkości, zamknięte łukiem odcinkowym i pełnym. Płaszczyzny ścian tynkowane bez dekoracji architektonicznej. Całość zwieńczona wykonanym w cegle gzymsem z motywem ceglanych kroksztynów ). Czas powstania tegoż zespołu więziennego datuje się najprawdopodobniej na lata 1893 – 1896, to jest około cztery lata po ukończeniu budowy Centralnego Więzienia ( CW ) w Strzelcach ( dzisiejszego Zakładu Karnego Nr 1 przy ul. K. Miarki ). W latach II wojny światowej, od roku 1944 łącznie w strzeleckich więzieniach przebywało około 2000 Belgów, internowanych z powodu buntu przeciwko władzom okupacyjnym. Mężczyźni zasiedlali wówczas obecne Zakład Karny Nr 1, a kobiety umieszczono w dzisiejszym Zakładzie Karnym Nr 2 przy ul. Świerczewskiego. W okresie po II wojnie światowej Więzienie Karne nr 2 funkcjonowało jako więzienie izolacyjne, do którego kierowano recydywistów, wielokrotnie karanych w zakładach karnych zwykłych, organizatorów buntów i ucieczek, uprawiających wrogą propagandę, systematycznie uchylających się od pracy i wpływających przez to demoralizująco na innych, szczególnie zdemoralizowanych, systematycznie naruszających przepisy więzienne w stosunku do których metody karno – wykonawcze stosowane w zwykłym zakładzie karnym nie odnosiły skutku, a których wpływ na pozostałych więźniów był szkodliwy. O umieszczeniu więźnia w więzieniu izolacyjnym decydował dyrektor Departamentu Więziennictwa na uzasadniony wniosek naczelnika zakładu karnego. Wniosek taki podlegał zatwierdzeniu przez naczelnika wydziału więziennictwa. W celach i pomieszczeniach więzienia izolacyjnego obowiązkowo egzekwowano zachowanie ciszy, wzorowy porządek i bezwzględną czystość. Więźniowie pozbawieni byli pracy, nauki oraz czytelnictwa prasy i książek. Spacery odbywały się nie częściej jak co trzeci dzień. Okres pobytu w więzieniu izolacyjnym nie mógł być krótszy niż trzy miesiące i niejednokrotnie bywał przedłużany o kolejne trzy miesiące. Po odbyciu kary w więzieniu izolacyjnym więźnia kierowano do macierzystego zakładu karnego. Na początku 1964 roku nastąpiła reorganizacja strzeleckich jednostek karnych. Centralne Więzienie zostało przekształcone w więzienie karne, któremu podporządkowano dotychczasowe Więzienie Karne nr 2, Ośrodek Pracy Więźniów – Wapienniki oraz dwa rolne Ośrodki Pracy, Mokre Łany dla kobiet i Suche Łany dla mężczyzn. W dniu 6 maja 1968 roku Centralny Zarząd Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości ( CZWMS ) w Warszawie zawarł ze Zjednoczeniem Budowlano – Montażowym Przemysłu Węglowego ( ZBMPW ) w Katowicach oraz Zjednoczeniem Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego ( ZPWiG ) w Krakowie umowę, dotyczącą budowy nowego pawilonu więziennego w Strzelcach Opolskich oraz dostarczania do pracy więźniów. Strony ustaliły między innymi, że ZBMPW w Katowicach przekaże na rzecz CZWMS w Warszawie w roku 1969 nakłady inwestycyjne ( limit i środki ) w wysokości 7.200.000 zł, a ZPWiG w Krakowie w roku 1970 – 4.800.000 zł z przeznaczeniem na koszty budowy pawilonu więziennego. CZWMS w Warszawie przejął wówczas na siebie obowiązki inwestora zastępczego, cedując je na Centralne Więzienie w Opolu, które faktycznie sprawowało funkcję inwestora. Czteropiętrowy budynek penitencjarny ( tzw. "pawilon III" ) oddano do użytku 30 czerwca 1972 roku. Po generalnej modernizacji, na przestrzeni 1972 roku Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich przy ul. Świerczewskiego 3 stał się odrębną, samodzielną jednostką penitencjarną, kierowaną wówczas przez naczelnika komisarza Jana Biernackiego. W następnych latach, zgodnie z reorganizacją więziennictwa w Polsce, zakład merytorycznie podlegał właściwej jednostce nadrzędnej ( WZZK we Wrocławiu, OZZK w Opolu, RZK w Strzelcach Op., OISW w Opolu ). Na terenie ZK 2 Strzelce Opolskie do lutego 2011 r. funkcjonowało Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wchodziły Gimnazjum dla dorosłych, ZSZ o kierunku malarz-tapeciarz, Liceum Ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych.  Ze względu na unikalność, jednorodny charakter i koncepcję architektoniczną ( bez zmian funkcjonalnych i architektonicznych ), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 marca 1998 roku, zespół więzienny z lat 1893 – 1896 został zakwalifikowany jako dobro kultury i wpisany do rejestru zabytków oraz objęty ochroną prawną i konserwatorską.

Dyrektor zakładu karnego
płk Andrzej Tesarewicz
Tel./Fax: (77) 462-44-80
E-mail: andrzej.tesarewicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Mariusz Dubielczyk
Tel./Fax: (77) 462-44-81
E-mail: mariusz.dubielczyk@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Jacek Bieszczad
Tel./Fax: (77) 462-44-82
E-mail: Jacek.Bieszczad@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
mjr Jarosław Timoszuk
Tel./Fax: (77) 462-11-55 wewn. 250 lub 259
E-mail: jaroslaw.timoszuk@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (77) 462-44-83
Dowódca Zmiany: (77) 462-11-55 wewn. 240
Dział Organizacyjny: (77) 462-44-88
Dział Kadr: (77) 462-44-84
Dział Penitencjarny: (77) 462-44-87
Dział Ochrony: (77) 462-44-65
Dział Ewidencji: (77) 462-44-70
Dział Kwatermistrzowski: (77) 462-44-67
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (77) 462-44-85
Dział Łączności i Informatyki: (77) 462-44-61
Dział Finansowy: (77) 462-44-74
Służba Zdrowia: (77) 462-44-78

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Opole
Damrota 2 b
Opole
69 1010 1401 0053 9513 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7:30 -17:00
Wtorek: 7:30 -15:30
Środa: 7:30 -15:30
Czwartek: 7:30 -15:30
Piątek: 7:30 -15:30

Zasady przyjmowania paczek

     

      W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2015 roku znowelizowanego Kodeksu karnego wykonawczego, administracja Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich informuje, iż po tej dacie nie będzie możliwości przesyłania osadzonym paczek zawierających artykuły żywnościowe.

 

      Od dnia 1 lipca 2015 roku osoby najbliższe dla osadzonego będą mogły zrealizować zamówienie na paczkę żywnościową jedynie za pośrednictwem podmiotu przygotowującego paczkę tj.:

 

I. Podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą:

- osoba odwiedzająca wypełnia i składa formularz zamówienia oraz opłaca gotówką należność za paczkę bezpośrednio w kantynie
- formularz zamówienia oraz lista dostępnych produktów znajdują się w kantynie, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej tutejszej jednostki penitencjarnej (link poniżej)

 

II. Drogą pocztową lub osobiście:

- osoba najbliższa przesyła wypełniony formularz zamówienia drogą pocztową na adres Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich (z dopiskiem kantyna) lub przynosi osobiście oraz opłaca wartość paczki przelewem na indywidualne konto przyporządkowane kantynie
- formularz zamówienia, lista dostępnych produktów oraz wzór wypełnionego polecenia przelewu na paczkę są dostępne na stronie internetowej tutejszej jednostki penitencjarnej (link poniżej)

 

III. Ponadto osadzony może zrealizować paczkę żywnościową ze środków będących do jego dyspozycji.

 

 

Ogólne warunki realizacji zamówień na paczkę żywnościową:

 

1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki penitencjarnej.
2. Zamówienie od osoby najbliższej dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez podmiot przygotowujący, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej, jak również sprawdzeniu, czy osoba składająca zamówienie odnotowana jest w Centralnej Bazie Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET jako osoba najbliższa dla osadzonego.
3. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
4. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
5. Ciężar paczki żywnościowej nie podlega ograniczeniom wagowym, jednakże osadzony ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg (art. 110a§1 kkw).

 

 

Szczegóły dotyczące częstotliwości otrzymywania paczek, ich rodzaju i ciężaru, a także sposobu kontrolowania zawartości przed wydaniem osadzonemu, określa art. 113a § 3, 4, 5, 6 i 7 w Kodeksie Karnym Wykonawczym.

 

§ 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

§ 4. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami; wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza.

 

§ 5. Paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a § 4.

 

§ 6. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą zawód medyczny w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

 

§ 7. Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

 

 

W Y K A Z
artykułów przemysłowych,
których nie należy przekazywać, przesyłać
w paczkach z odzieżą, bielizną, obuwiem
i innymi przedmiotami osobistego użytku
oraz środkami higieny
w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich


Artykuły higieny osobistej:

 • wody kolońskie
 • dezodoranty w aerozolu
 • pianki do golenia oraz inne artykuły w opakowaniach podciśnieniowych

Artykuły przemysłowe:

 • kleje (z wyjątkiem kleju biurowego)
 • firany, zasłony, pościel
 • tapety
 • płyny przemysłowe (denaturat, płyn do mycia okien, rozpuszczalniki, terpentyna, benzyna, nafta, spirytus techniczny, itp.)
 • farby do włosów
 • garnki, patelnie, itp.
 • wszelkiego rodzaju farby, lakiery bezbarwne, itp.
 • materiały elektryczne (przewody, gniazdka, wtyczki, grzałki o mocy powyżej 300 W,  itp.)
 • artykuły tytoniowe
 • proszek do prania
 • gaz do zapalniczek

 

Wpłat na paczkę żywnościową należy dokonywać na konto :

 

PIGB POMERANIA O/CZERWONY BÓR
CZERWONY BÓR 23, 18-400 ŁOMŻA
49 1130 1121 0006 5624 2920 0036

 

W tytule przelewu należy podać:
imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego, datę jego urodzenia oraz nazwę jednostki penitencjarnej,

w której przebywa - ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dane do przelewu

 

Formularz zamówienia

 

Cennik produktów ZK nr 2 Strzelce Opolskie - artykuły żywnościowe

 

Cennik produktów ZK nr 2 Strzelce Opolskie - wyroby tytoniowe

 

Zasady udzielania widzeń

 

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.

 

Porządek wewnętrzny ZK 2 Strzelce Opolskie

§ 30.

Widzenia odbywają się w przeznaczonym do tego celu budynku znajdującym się pomiędzy pawilonem A i B, w niżej wymienionych terminach:

 1. dla skazanych - w każdy wtorek, niedzielę i święta oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy ( za wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca przeznaczonej dla tymczasowo aresztowanych );
 2. dla tymczasowo aresztowanych - w pierwszą niedzielę i trzeci czwartek miesiąca;
 3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany terminów udzielania widzeń poprzedzone wcześniejszym komunikatem;
 4. skazani i tymczasowo aresztowani, o których mowa w art. 88 § 3 i 212 a § 2 kodeksu karnego wykonawczego odbywają widzenia wyłącznie w pawilonie A.

§ 31.

1. Widzeń dla skazanych udziela się:

 • we wtorki, niedziele i święta oraz w pozostałe dni ustawowo wolne od pracy w   godzinach    8.00 – 15.00;
 • w celu usprawnienia ich realizacji ostatnie zgłoszenia na widzenia przyjmowane są przez funkcjonariusza pełniącego służbę na bramie ZK do godziny 13.30 ( tj. na godzinę przed zakończeniem widzeń ).

2. Widzeń dla tymczasowo aresztowanych udziela się w godzinach 8.00 - 15.00 ( według analogicznej

zasady jak w ust. 1 pkt 2 – ostatnie zgłoszenia do godziny 13.30 ).

 

3. Udzielenie widzenia w trakcie pracy osadzonego jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściwego

przełożonego i nie powinno dezorganizować zatrudnienia.

§ 32.

 1. Osoby odwiedzające usiłujące wnieść na teren ZK przedmioty niedozwolone ( napoje alkoholowe, bezprzewodowe środki łączności , broń , amunicję , broń białą ), zobowiązane są do zdeponowania w/w przedmiotów na czas trwania widzenia w depozycie na bramie wejściowej.

 2. Osobom będącym pod wpływem alkoholu widzeń nie udziela się.

§ 33.

 1. Artykuły żywnościowe i napoje traktowane jako poczęstunek w czasie trwania widzenia, można zakupić w punkcie sprzedaży znajdującym się przy salach widzeń.
 2. Z uwagi na fakt, iż osadzeni nie mogą zabierać z widzeń do cel mieszkalnych otwartych i niespożytych artykułów żywnościowych i napojów, które jako poczęstunek zostały zakupione w punkcie sprzedaży znajdującym się przy salach widzeń - zaleca się dokonywanie zakupu takiej ilości produktów, które w całości zostaną spożyte na miejscu.
 3. Jednocześnie zezwala się osobom odwiedzającym na zakup w w/w punkcie sprzedaży niezbędnych artykułów, przy czym będą one dostarczone osadzonym do cel mieszkalnych po zakończeniu widzeń.

Kodeks karny wykonawczy – Art. 105 a.

§ 1.

Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia, z zastrzeżeniem art.90 pkt 6 i art. 91 pkt 8.

§ 2.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

§ 3.

Skazani, o których mowa w art. 87 a ( tj. sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 ), mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.

§ 4.

Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego.

§ 5.

Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.

§ 9.

Ograniczenia wynikające z § 1, 2 i 5 nie mają zastosowania do widzeń skazanego z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 i art. 105 § 2.

Regulamin wykonywania kary pozbawienia wolności - § 23

 1. Skazanemu korzystającemu z widzenia, w uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na przedłużenie czasu jego trwania lub na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających.

 2. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

Kodeks karny wykonawczy – Art. 90.

W zakładzie karnym typu zamkniętego:

6 ) skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrektora zakładu karnego wykorzystać je jednorazowo,

7 ) widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego; rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli administracji zakładu karnego,

Kodeks karny wykonawczy – Art. 91.

W zakładzie karnym typu półotwartego:

8 ) skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą dyrektora zakładu karnego mogą być połączone,

9 ) widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego; rozmowy skazanych w trakcie widzeń mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego,

Kodeks karny wykonawczy – Art. 91 a.

W zakładach karnych dla młodocianych typu zamkniętego i półotwartego skazani mają ponadto prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu.

Kodeks karny wykonawczy – Art. 88 b.

W zakładzie karnym typu zamkniętego skazani, o których mowa w art. 88 a § 2, odbywają karę w następujących warunkach:

8 ) widzenia skazanych odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem. Skazani nie mogą korzystać z widzeń w obecności skazanych, wobec których nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 76 § 1 pkt 7,

9 ) widzenia mogą być udzielane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi, jeżeli zachodzi poważne zagrożenie bezpieczeństwa osób odwiedzających. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor zakładu karnego. Nie dotyczy to osób, o których mowa w art. 8 § 3. Jednak na żądanie tych osób widzeń udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanymi. W czasie korzystania z widzeń skazani nie mogą spożywać artykułów żywnościowych i napojów.

Kodeks karny wykonawczy – Art. 217.

§ 1.

Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

§ 2.

Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

§ 3.

Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób inny niż określony w § 2.

§ 4.

W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

§ 5.

W wypadku tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 212 a, dyrektor aresztu śledczego powiadamia organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, o istnieniu poważnego niebezpieczeństwa dla osoby odwiedzającej oraz że konieczne jest udzielenie widzenia wyłącznie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

Regulamin wykonywania tymczasowego aresztowania - § 23

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia lub udzielenie tymczasowo aresztowanemu więcej niż jednego widzenia w tym samym dniu.

Kodeks karny wykonawczy – Art. 212 b.

W areszcie śledczym tymczasowo aresztowany, o którym mowa w art. 212 a, przebywa w następujących warunkach:

8 ) widzenia odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem. W czasie korzystania z widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi tymczasowo aresztowany nie może spożywać artykułów żywnościowych i napojów. Widzenia nie mogą odbywać się w obecności tymczasowo aresztowanego, wobec którego nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 212 a § 1,

Kodeks karny wykonawczy – Art. 242.

§ 9.

Przez pojęcie nadzoru nad widzeniami rozumie się zapewnienie porządku w czasie jego trwania.

§ 10.

Przez pojęcie kontroli rozmowy w trakcie widzenia lub telefonicznej rozumie się zapoznawanie się z jej treścią oraz możliwość jej przerwania.

Kodeks karny wykonawczy – Art. 105 a.

§ 7.

W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

§ 8.

Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń dyrektor zakładu karnego podaje do wiadomości, w formie ogłoszenia, w miejscu dostępnym dla odwiedzających

 

UWAGA  !  

Widzeń z osadzonymi na terenie ZK w pierwszej kolejności udziela się : kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszajacym się na wózku lub o kulach ) oraz osobom powyżej 75 roku życia.