Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Strzelce Opolskie Nr 2 Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich

ul. Świerczewskiego 3

47-100 Strzelce Opolskie

Tel./Fax: (77) 462-11-55 / (77) 461-35-41

E-mail: zk_2_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

     Zakład karny typu zamkniętego o pojemności 610 miejsc przeznaczony dla dorosłych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych z oddziałami dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.
     W miarę posiadanych środków finansowych Zakład Karny nr 2 prowadzi kształcenie zawodowe poprzez organizację kursów zawodowych takich jak: malarz - tapeciarz, palacz kotłów CO, komputerowy, operator wózków widłowych itp.
     Oddziaływania terapeutyczne prowadzone są w wyodrębnionym pawilonie I w oddziale o pojemności  60 miejsc mieszkalnych przez specjalistyczny personel. Głównym adresatem oddziaływań terapeutycznych są osadzeni, recydywiści penitencjarni, z podgrupą klasyfikacyjną R-1/t, skierowani przez Komisję Penitencjarną do odbywania kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.
     Opiekę medyczną w całym zakładzie karnym sprawuje lekarz - kierownik więziennego ZOZ, wraz z pięcioma osobami średniego personelu medycznego, przy wsparciu lekarzy ( w ramach części etatów pracowników cywilnych ) o różnorodnych specjalnościach medycznych.
    Od 1998 roku na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej prowadzi swoją działalność "Klub Aktywnie Poszukujących Pracy", którego zadaniem jest realizowanie programu aktywizacji zawodowej osadzonych. W programie tym o charakterze cyklicznym, grupy skazanych będących w okresie do trzech miesięcy przed warunkowym przedterminowym zwolnieniem lub końcem kary, odbywają zajęcia edukacyjne z wychowawcą ds. postpenitencjarnych, psychologiem ogólnozakładowym, pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. oraz doradcą zawodowym w Urzędzie Pracy w Strzelcach Op.
     Ponadto od kilku lat prowadzone są również w jednostce przez psychologa ogólnozakładowego ( specjalistę d/s uzależnień ) oddziaływania antyalkoholowe, które koncentrują się wokół działalności grupy Anonimowych Alkoholików „Margines”, Klubu Abstynenta, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, zajęć psycho-edukacyjnych, udostępniania literatury z zakresu uzależnień, itp.
Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich w latach 2008 - 2013 realizowano 2 projekty systemowe współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obecnie kadra więzienna uczestniczy w wielu szkoleniach refundowanych z Norweskich Mechanizmów Finansowych.
W Zakładzie Karnym nr 2 duży nacisk kładzie się na jak najszersze zatrudnienie osadzonych. Stąd też pracują oni zarówno wewnątrz zakładu jak i w firmach zewnętrznych.
     Zatrudnienie w firmach zewnętrznych zapewniają osadzonym firmy:

 1.  PPO Strzelce Opolskie (fila na terenie ZK)
 2.  Z.P.U.H. KRAWEX
 3.  Firma produkcyjna "ROLNIK" w Dańcu
 4.  PIGB "POMERANIA"
 5.  PORJOT
 6.  EURODOM Leśnica

Ponadto skazani pracują nieodpłatnie na rzecz społeczności lokalnej w  :

 1. GZOiW Strzelce Opolskie
 2. CRWiS Strzelce Opolskie
 3. DPS Strzelce Opolskie
 4. UM Strzelce Opolskie
 5. Stowarzyszeniu  na rzecz szkoły specjalnej "Ósemka" Strzelce Opolskie

     Przy realizacji zadań penitencjarnych, mających na celu readaptację społeczną osób pozbawionych wolności przebywających w tutejszym zakładzie karnym, najaktywniej współpracują od dłuższego już czasu na podstawie stosownych porozumień ( zgodnie z art. 38 kkw ) następujące instytucje, organizacje, stowarzyszenia, kościoły i inne związki wyznaniowe:

 1. Kościół Rzymsko – Katolicki ( Stowarzyszenie Pomocy Więźniom – Bractwo Więzienne ).

 2. Kościół Zielonoświątkowy - Zbór "Arka" z Gliwic i Zbór "Kościół dla wszystkich" z Strzelec Op.

 3. Zbór Chrześcijan z Grabowa n. Prosną.

 4. Zbór Świadków Jehowy w Strzelcach Op.

 5. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

 6. Kościół Prawosławny

 7. Kościół Ewangelicki

 8. Świecki Ruch Misyjny „Epifania”

 9. Stowarzyszenie Gedeonitów w Strzelcach Op.

 10. Stowarzyszenie "Restytucja" z Sosnowca.

 11. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju szkoły specjalnej „Ósemka” w Strzelcach Opolskich

 12. Klub sportowy „Boxing Klub” z Wrocławia

 13. Klub Abstynenta w Strzelcach Opolskich

       Oprócz typowej działalności duszpasterskiej, religijnej czy statutowej przedstawiciele wyżej wymienionych inicjują i organizują spotkania z ciekawymi ludźmi, współorganizują imprezy kulturalne i sportowe, kolportują prasę i rozpowszechniają literaturę katolicką, przygotowują audycje radiowe, pomagają przy organizowaniu spotkań z rodzinami, propagują zdrowy styl życia, szerzą oświatę zdrowotną, itp.
     Ponadto doraźnie zakład karny współpracuje podczas pracy resocjalizacyjnej  także z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Op., Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Op., Strzeleckim Ośrodkiem Kultury w Strzelcach Op., Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Op.,  SANEPID-em w Strzelcach Op., Urzędem Miasta i Gminy w Strzelcach Op., Uczniowskim Klubem Sportowym w Strzelcach Op., Klubem Sportowym "Jonak Team"  w Strzelcach Opolskich,  Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Op., Poradnią Odwykową w Strzelcach Op., Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kędzierzynie Koźlu itd.
     Na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich funkcjonuje placówka kulturalno oświatowa w skład której wchodzą : radiowęzeł, świetlica centralna , biblioteka centralna  , kaplica ZK, świetlica wyznaniowa, świetlica AA, świetlice sportowe (3 szt.), świetlice oddziałowe (7 szt.), boiska na polach spacerowych (3 szt.). Biblioteka posiada ponad 15 tysięcy woluminów. Mimo niewielkich środków zbiory są systematycznie uzupełniane głównie poprzez darowizny. W latach 2008 -09 przyjęto na stan 1474 książek i nośników. W ramach programu readaptacji społecznej “Skazani na książkę” zakupiono komputery do obsługi księgozbioru. Uczestniczący w programie zajmują się naprawą i konserwacją darowanych oraz posiadanych książek. Od 2003 roku ZK 2 Strzelce uczestniczy w WOŚP. W ramach zbiórek pieniężnych od osadzonych i licytacji rękodzieł na konto fundacji przekazano dotychczas ponad 12 tysięcy złotych. W ramach placówki kulturalno oświatowej w latach 2009-2012 na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich realizowane były między innymi następujące programy readaptacji społecznej : „Muzyczna podróż w czasie”, „Skazani na książkę”, „Teatr sztuką życia”, „Wolontariusz”, "Biegnę po nowe życie", "Ocalić od zapomnienia" i wiele innych. Na terenie "dwójki" od wielu lat z sukcesami funkcjonują zespoły teatralne i muzyczne znane w całym kraju.
     Od 2009 roku Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich w ramach podpisanej umowy współpracuje z Zakładem Karnym w Pilźnie (Republika Czeska).

Historia Zakładu Karnego nr 2 w Strzecach Opolskich
     Pierwotny zakład karny usytuowany na obrzeżach zachodniej części miasta Strzelce Wielkie ( do 1945 roku Gross Strehlitz ), tworzył otoczony wysokim murem zespół budynków penitencjarnych składający się z dwóch budynków więziennych i kuchni. Został wzniesiony według jednorodnej koncepcji architektonicznej ( dwa wielokondygnacyjne, kryte czterospadowymi, ceramicznymi dachami budynki mieszkalne na rzucie litery "T", z charakterystycznymi ryzalitami – "pawilon I" i "pawilon II"; między nimi niższy dwukondygnacyjny budynek z dachem jednospadowym, także wolno stojący, pełniący funkcję kuchni dla obu pawilonów. Elewacje całego zespołu wieloosiowe – osie wyznaczone otworami okiennymi o zróżnicowanej wielkości, zamknięte łukiem odcinkowym i pełnym. Płaszczyzny ścian tynkowane bez dekoracji architektonicznej. Całość zwieńczona wykonanym w cegle gzymsem z motywem ceglanych kroksztynów ). Czas powstania tegoż zespołu więziennego datuje się najprawdopodobniej na lata 1893 – 1896, to jest około cztery lata po ukończeniu budowy Centralnego Więzienia ( CW ) w Strzelcach ( dzisiejszego Zakładu Karnego Nr 1 przy ul. K. Miarki ). W latach II wojny światowej, od roku 1944 łącznie w strzeleckich więzieniach przebywało około 2000 Belgów, internowanych z powodu buntu przeciwko władzom okupacyjnym. Mężczyźni zasiedlali wówczas obecne Zakład Karny Nr 1, a kobiety umieszczono w dzisiejszym Zakładzie Karnym Nr 2 przy ul. Świerczewskiego. W okresie po II wojnie światowej Więzienie Karne nr 2 funkcjonowało jako więzienie izolacyjne, do którego kierowano recydywistów, wielokrotnie karanych w zakładach karnych zwykłych, organizatorów buntów i ucieczek, uprawiających wrogą propagandę, systematycznie uchylających się od pracy i wpływających przez to demoralizująco na innych, szczególnie zdemoralizowanych, systematycznie naruszających przepisy więzienne w stosunku do których metody karno – wykonawcze stosowane w zwykłym zakładzie karnym nie odnosiły skutku, a których wpływ na pozostałych więźniów był szkodliwy. O umieszczeniu więźnia w więzieniu izolacyjnym decydował dyrektor Departamentu Więziennictwa na uzasadniony wniosek naczelnika zakładu karnego. Wniosek taki podlegał zatwierdzeniu przez naczelnika wydziału więziennictwa. W celach i pomieszczeniach więzienia izolacyjnego obowiązkowo egzekwowano zachowanie ciszy, wzorowy porządek i bezwzględną czystość. Więźniowie pozbawieni byli pracy, nauki oraz czytelnictwa prasy i książek. Spacery odbywały się nie częściej jak co trzeci dzień. Okres pobytu w więzieniu izolacyjnym nie mógł być krótszy niż trzy miesiące i niejednokrotnie bywał przedłużany o kolejne trzy miesiące. Po odbyciu kary w więzieniu izolacyjnym więźnia kierowano do macierzystego zakładu karnego. Na początku 1964 roku nastąpiła reorganizacja strzeleckich jednostek karnych. Centralne Więzienie zostało przekształcone w więzienie karne, któremu podporządkowano dotychczasowe Więzienie Karne nr 2, Ośrodek Pracy Więźniów – Wapienniki oraz dwa rolne Ośrodki Pracy, Mokre Łany dla kobiet i Suche Łany dla mężczyzn. W dniu 6 maja 1968 roku Centralny Zarząd Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości ( CZWMS ) w Warszawie zawarł ze Zjednoczeniem Budowlano – Montażowym Przemysłu Węglowego ( ZBMPW ) w Katowicach oraz Zjednoczeniem Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego ( ZPWiG ) w Krakowie umowę, dotyczącą budowy nowego pawilonu więziennego w Strzelcach Opolskich oraz dostarczania do pracy więźniów. Strony ustaliły między innymi, że ZBMPW w Katowicach przekaże na rzecz CZWMS w Warszawie w roku 1969 nakłady inwestycyjne ( limit i środki ) w wysokości 7.200.000 zł, a ZPWiG w Krakowie w roku 1970 – 4.800.000 zł z przeznaczeniem na koszty budowy pawilonu więziennego. CZWMS w Warszawie przejął wówczas na siebie obowiązki inwestora zastępczego, cedując je na Centralne Więzienie w Opolu, które faktycznie sprawowało funkcję inwestora. Czteropiętrowy budynek penitencjarny ( tzw. "pawilon III" ) oddano do użytku 30 czerwca 1972 roku. Po generalnej modernizacji, na przestrzeni 1972 roku Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich przy ul. Świerczewskiego 3 stał się odrębną, samodzielną jednostką penitencjarną, kierowaną wówczas przez naczelnika komisarza Jana Biernackiego. W następnych latach, zgodnie z reorganizacją więziennictwa w Polsce, zakład merytorycznie podlegał właściwej jednostce nadrzędnej ( WZZK we Wrocławiu, OZZK w Opolu, RZK w Strzelcach Op., OISW w Opolu ). Na terenie ZK 2 Strzelce Opolskie do lutego 2011 r. funkcjonowało Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wchodziły Gimnazjum dla dorosłych, ZSZ o kierunku malarz-tapeciarz, Liceum Ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych.  Ze względu na unikalność, jednorodny charakter i koncepcję architektoniczną ( bez zmian funkcjonalnych i architektonicznych ), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 marca 1998 roku, zespół więzienny z lat 1893 – 1896 został zakwalifikowany jako dobro kultury i wpisany do rejestru zabytków oraz objęty ochroną prawną i konserwatorską.

Dyrektor zakładu karnego
płk Andrzej Tesarewicz
Tel./Fax: (77) 462-44-80
E-mail: andrzej.tesarewicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Andrzej Szpiech
Tel./Fax: (77) 462-44-81
E-mail: andrzej.szpiech@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Mariusz Dubielczyk
Tel./Fax: (77) 462-44-82
E-mail: mariusz.dubielczyk@sw.gov.pl
Oficer Prasowy
kpt. Jarosław Timoszuk
Tel./Fax: (77) 462-11-55 wewn. 250 lub 259
E-mail: jaroslaw.timoszuk@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (77) 462-44-83
Dowódca Zmiany: (77) 462-11-55 wewn. 240
Dział Organizacyjny: (77) 462-44-88
Dział Kadr: (77) 462-44-84
Dział Penitencjarny: (77) 462-44-87
Dział Ochrony: (77) 462-44-65
Dział Ewidencji: (77) 462-44-70
Dział Kwatermistrzowski: (77) 462-44-67
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (77) 462-44-85
Dział Łączności i Informatyki: (77) 462-44-61
Dział Finansowy: (77) 462-44-74
Służba Zdrowia: (77) 462-44-78

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP Opole
Damrota 2 b
Opole
69 1010 1401 0053 9513 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7:30 -17:00
Wtorek: 7:30 -15:30
Środa: 7:30 -15:30
Czwartek: 7:30 -15:30
Piątek: 7:30 -15:30

Zasady przyjmowania paczek

Szczegóły dotyczące częstotliwości przesyłania paczek, ich rodzaju i ciężaru,  a także sposobu kontrolowania zawartości przed wydaniem osadzonemu, określa art. 113a §§ 3, 4, 5, 6 i 7 w Kodeksie Karnym Wykonawczym.

 

Art. 113a.Kodeksu Karnego Wykonawczego

§ 3. Skazany ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym
wraz z opakowaniem 5 kg. W uzasadnionym wypadku skazany
może otrzymać, za zgodą dyrektora zakładu karnego, paczkę przekraczającą
dopuszczalny ciężar.
§ 4. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki
z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego
użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza –
również z lekami; wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez
lekarza.
§ 5. Paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być
dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w
istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających
kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a § 4.
§ 6. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika
służby zdrowia zakładu karnego za nienadające się do spożycia, podlegają
zniszczeniu w obecności skazanego.
§ 7. Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza,
zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych
zakupów artykułów żywnościowych i otrzymywanie paczek o większym
ciężarze.

 

W Y K A Z
artykułów żywnościowych i przemysłowych,
których nie należy przekazywać, przesyłać
w paczkach dla osadzonych

ZAKŁAD KARNY NR 2 W STRZELCACH OPOLSKICH


Artykuły higieny osobistej:

 • wody kolońskie,
 • dezodoranty w aerozolu,
 • pianki do golenia oraz inne artykuły w opakowaniach podciśnieniowych.

Artykuły przemysłowe:

 • kleje (z wyjątkiem kleju biurowego),
 • firany, zasłony, pościel, ręczniki,
 • tapety,
 • płyny przemysłowe (denaturat, płyn do mycia okien, rozpuszczalniki, terpentyna, benzyna, nafta, spirytus techniczny, itp.),
 • farby do włosów,
 • garnki, patelnie, itp.,
 • wszelkiego rodzaju farby, lakiery bezbarwne, itp.,
 • materiały elektryczne (przewody, gniazdka, wtyczki, grzałki o mocy powyżej 300 W,  itp.)
 • artykuły tytoniowe,
 • proszek do prania,
 • gaz do zapalniczek.

Artykuły spożywcze:

 • napoje wszelkiego rodzaju,
 • wszelkie artykuły mleczne za wyjątkiem sera żółtego, masła i margaryny w kostkach,
 • konserwy bez względu na opakowanie,
 • jajka surowe,
 • mięso surowe, smalec – z wyjątkiem oryginalnie pakowanego,
 • wszelkie artykuły spożywcze pakowane do opakowań szklanych,
 • drożdże,
 • grzyby – bez względu na rodzaj opakowania,
 • leki wszelkiego rodzaju, odżywki, witaminy,
 • mleko w proszku, kaszki, grysiki, budynie, śmietanki,
 • zupy, sosy w proszku, przyprawy, soda,
 • owoce i warzywa,
 • orzechy niełuskane  

Zaleca się aby paczki żywnościowe nie zawierały produktów łatwo psujących się oraz o krótkim terminie przydatności do spożycia.

 

 E-PACZKA

      Od 1 stycznia 2012 roku wprowadzono dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością, za pośrednictwem punktów sprzedaży znajdujących się na terenie jednostek.

Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego SW , przy realizacji dodatkowego sposobu realizacji paczek obowiązywać będą poniższe zalecenia:

1/ paczki żywnościowe będą dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty;

2/ zamówienie będzie sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej;

3/ zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć: w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową;

4/ formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży będą dostępne w jednostce penitencjarnej w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek i w sali widzeń;

5/ zamówienie będzie przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki; w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki będzie przekazana do punktu sprzedaży;

6/ paczka, realizowana w drodze zamówienia, będzie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty;

7/ paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, będzie podlegać ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennym wykazie otrzymanych paczek;

8/ środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane będą niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia;

9/ informacja o wprowadzeniu dodatkowego sposobu realizacji paczek z żywnością będzie umieszczony na tablicy informacyjnej jednostki;

10/ zasady dotyczące przyjmowania i wydawania paczek będą umieszczone:

a/ w sali widzeń, na tablicy ogłoszeń – dla osób odwiedzających,

b/ na stronie internetowej jednostki wraz z wzorem dokumentów czyli formularzem zamówienia na paczkę oraz listą produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki;

c/ oraz podane do wiadomości osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej (umieszczone na tablicach w oddziałach, przez radiowęzeł itp.);

UWAGA !

Paczka zgodnie z obowiązującymi przepisami może ważyć maksymalnie 5 kg.

 

Od dnia 1 marca 2015 roku wpłat na e-paczkę dokonywać należy na konto :


BGK 02 1130 1121 0006 5624 2920 0009


którego właścicielem jest Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Pomerania” oddział w Czerwonym Borze


W tytule przelewu należy podać: e-paczka ZK 2 Strzelce Opolskie dla -

imię i nazwisko , imię ojca

Cennik Produktów ZK 2 Strzelce Opolskie

Zasady udzielania widzeń

 

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.

 

Porządek wewnętrzny ZK 2 Strzelce Opolskie

§ 30.

Widzenia odbywają się w przeznaczonym do tego celu budynku znajdującym się pomiędzy pawilonem A i B, w niżej wymienionych terminach:

 1. dla skazanych - w każdy wtorek, niedzielę i święta oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy ( za wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca przeznaczonej dla tymczasowo aresztowanych );
 2. dla tymczasowo aresztowanych - w pierwszą niedzielę i trzeci czwartek miesiąca;
 3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany terminów udzielania widzeń poprzedzone wcześniejszym komunikatem;
 4. skazani i tymczasowo aresztowani, o których mowa w art. 88 § 3 i 212 a § 2 kodeksu karnego wykonawczego odbywają widzenia wyłącznie w pawilonie A.

§ 31.

1. Widzeń dla skazanych udziela się:

 • we wtorki, niedziele i święta oraz w pozostałe dni ustawowo wolne od pracy w   godzinach    8.00 – 15.00;
 • w celu usprawnienia ich realizacji ostatnie zgłoszenia na widzenia przyjmowane są przez funkcjonariusza pełniącego służbę na bramie ZK do godziny 13.30 ( tj. na godzinę przed zakończeniem widzeń ).

2. Widzeń dla tymczasowo aresztowanych udziela się w godzinach 8.00 - 15.00 ( według analogicznej

zasady jak w ust. 1 pkt 2 – ostatnie zgłoszenia do godziny 13.30 ).

 

3. Udzielenie widzenia w trakcie pracy osadzonego jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściwego

przełożonego i nie powinno dezorganizować zatrudnienia.

§ 32.

 1. Osoby odwiedzające usiłujące wnieść na teren ZK przedmioty niedozwolone ( napoje alkoholowe, bezprzewodowe środki łączności , broń , amunicję , broń białą ), zobowiązane są do zdeponowania w/w przedmiotów na czas trwania widzenia w depozycie na bramie wejściowej.

 2. Osobom będącym pod wpływem alkoholu widzeń nie udziela się.

§ 33.

 1. Artykuły żywnościowe i napoje traktowane jako poczęstunek w czasie trwania widzenia, można zakupić w punkcie sprzedaży znajdującym się przy salach widzeń.
 2. Z uwagi na fakt, iż osadzeni nie mogą zabierać z widzeń do cel mieszkalnych otwartych i niespożytych artykułów żywnościowych i napojów, które jako poczęstunek zostały zakupione w punkcie sprzedaży znajdującym się przy salach widzeń - zaleca się dokonywanie zakupu takiej ilości produktów, które w całości zostaną spożyte na miejscu.
 3. Jednocześnie zezwala się osobom odwiedzającym na zakup w w/w punkcie sprzedaży niezbędnych artykułów, przy czym będą one dostarczone osadzonym do cel mieszkalnych po zakończeniu widzeń.

Kodeks karny wykonawczy – Art. 105 a.

§ 1.

Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia, z zastrzeżeniem art.90 pkt 6 i art. 91 pkt 8.

§ 2.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

§ 3.

Skazani, o których mowa w art. 87 a ( tj. sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 ), mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.

§ 4.

Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego.

§ 5.

Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.

§ 9.

Ograniczenia wynikające z § 1, 2 i 5 nie mają zastosowania do widzeń skazanego z osobami wymienionymi w art. 8 § 3 i art. 105 § 2.

Regulamin wykonywania kary pozbawienia wolności - § 23

 1. Skazanemu korzystającemu z widzenia, w uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na przedłużenie czasu jego trwania lub na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających.

 2. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

Kodeks karny wykonawczy – Art. 90.

W zakładzie karnym typu zamkniętego:

6 ) skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrektora zakładu karnego wykorzystać je jednorazowo,

7 ) widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego; rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli administracji zakładu karnego,

Kodeks karny wykonawczy – Art. 91.

W zakładzie karnym typu półotwartego:

8 ) skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą dyrektora zakładu karnego mogą być połączone,

9 ) widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego; rozmowy skazanych w trakcie widzeń mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego,

Kodeks karny wykonawczy – Art. 91 a.

W zakładach karnych dla młodocianych typu zamkniętego i półotwartego skazani mają ponadto prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu.

Kodeks karny wykonawczy – Art. 88 b.

W zakładzie karnym typu zamkniętego skazani, o których mowa w art. 88 a § 2, odbywają karę w następujących warunkach:

8 ) widzenia skazanych odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem. Skazani nie mogą korzystać z widzeń w obecności skazanych, wobec których nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 76 § 1 pkt 7,

9 ) widzenia mogą być udzielane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi, jeżeli zachodzi poważne zagrożenie bezpieczeństwa osób odwiedzających. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor zakładu karnego. Nie dotyczy to osób, o których mowa w art. 8 § 3. Jednak na żądanie tych osób widzeń udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanymi. W czasie korzystania z widzeń skazani nie mogą spożywać artykułów żywnościowych i napojów.

Kodeks karny wykonawczy – Art. 217.

§ 1.

Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

§ 2.

Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

§ 3.

Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób inny niż określony w § 2.

§ 4.

W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

§ 5.

W wypadku tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 212 a, dyrektor aresztu śledczego powiadamia organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, o istnieniu poważnego niebezpieczeństwa dla osoby odwiedzającej oraz że konieczne jest udzielenie widzenia wyłącznie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

Regulamin wykonywania tymczasowego aresztowania - § 23

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia lub udzielenie tymczasowo aresztowanemu więcej niż jednego widzenia w tym samym dniu.

Kodeks karny wykonawczy – Art. 212 b.

W areszcie śledczym tymczasowo aresztowany, o którym mowa w art. 212 a, przebywa w następujących warunkach:

8 ) widzenia odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem. W czasie korzystania z widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi tymczasowo aresztowany nie może spożywać artykułów żywnościowych i napojów. Widzenia nie mogą odbywać się w obecności tymczasowo aresztowanego, wobec którego nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 212 a § 1,

Kodeks karny wykonawczy – Art. 242.

§ 9.

Przez pojęcie nadzoru nad widzeniami rozumie się zapewnienie porządku w czasie jego trwania.

§ 10.

Przez pojęcie kontroli rozmowy w trakcie widzenia lub telefonicznej rozumie się zapoznawanie się z jej treścią oraz możliwość jej przerwania.

Kodeks karny wykonawczy – Art. 105 a.

§ 7.

W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

§ 8.

Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń dyrektor zakładu karnego podaje do wiadomości, w formie ogłoszenia, w miejscu dostępnym dla odwiedzających

 

UWAGA  !  

Widzeń z osadzonymi na terenie ZK w pierwszej kolejności udziela się : kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszajacym się na wózku lub o kulach ) oraz osobom powyżej 75 roku życia.