Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Poznań Poleć znajomemu Drukuj

Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczeń pod prowadzenie punktów sprzedaży artykułów spożywczo -przemysłowych w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu przy ulicy Nowosolskiej 40, w Oddziale Zewnętrznym w

Jednostka organizacyjna: Areszt Śledczy w Poznaniu

 

1.Areszt Śledczy w Poznaniu ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań ogłasza przetarg                na  najem pomieszczeń pod prowadzenie punktów sprzedaży artykułów spożywczo – przemysłowych w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu ul. Nowosolska 40, w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie i w Oddziale Zewnętrznym w Baranowie.

2. Najem obejmuje pomieszczenie o powierzchni użytkowej 17,00 m² na terenie Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu przy ulicy Nowosolskiej 40, pomieszczenie                 o powierzchni użytkowej 6,38 m² na terenie Oddziału Zewnętrznego w Rosnowie przy ulicy Jarzębinowej 2 i pomieszczenie o powierzchni użytkowej 6,50 m²                    na terenie Oddziału Zewnętrznego w Baranowie przy ulicy Budowlanych 14.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4. Umowa najmu będzie obejmowała okres od 20-11-2010 r. do 31-12-2011 r. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 1 niniejszego ogłoszenia.

5. Za przedmiot najmu, najemca zobowiązany będzie ponosić bieżące koszty utrzymania obiektów tj. koszty ogrzewania pomieszczeń, koszty opłaty podatku                od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, częściowy koszt opłaty za trwały zarząd nieruchomością oraz ewentualny procentowy zwrot kosztów w przypadku wzrostu opłaty za trwały zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa, koszty zużytej energii elektrycznej oraz wody i odprowadzania ścieków, koszty wywozu nieczystości stałych i koszty rozmów telefonicznych.

6. Kryterium wyboru najemcy przez wynajmującego będzie oferowany ponad opłaty stałe, miesięczny koszt czynszu za 1 m² powierzchni. Stawkę minimalną czynszu               za najem Areszt określa na kwotę 10,00 zł/m². Koszt czynszu będzie powiększony                  o wysokość stawki podatku VAT. Wysokość czynszu będzie ulegała corocznej waloryzacji o ustalony w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Waloryzacja będzie następowała od miesiąca stycznia danego roku kalendarzowego.

7. O udzielenie najmu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania  wiedzy oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym         i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu                 o dokumenty złożone przez najemcę w niniejszym postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia.

9. Zaklejoną kopertę z ofertą zawierającą :

a) pełną nazwę oferenta,

b)dokument lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem,  uprawniający do prowadzenia przedmiotowej działalności gospodarczej,

c) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności właścicieli firmy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) wysokość oferowanego czynszu za 1 m² powierzchni,

e) pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w pkt. 7.

należy złożyć w siedzibie Aresztu Śledczego w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1                   w biurze podawczym bądź przesłać za pomocą poczty lub innej firmy kurierskiej.

Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:

               Areszt Śledczy w Poznaniu

               ul. Młyńska 1

               61-729 Poznań

„oferta na najem pomieszczeń pod prowadzenie punktów sprzedaży artykułów spożywczo- przemysłowych w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie i w Oddziale Zewnętrznym w Baranowie”.

Z tyłu koperty, w celu umożliwienia jej zwrotu, należy podać dokładny adres składającego ofertę.

Kopertę z ofertą należy dostarczyć w terminie do dnia 18 listopada 2010 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Aresztu Śledczego w Poznaniu ul. Młyńska 1 w dniu 18 listopada 2010 roku o godz 10.15 w pokoju nr 415. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Wynajmującego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty                w siedzibie Aresztu Śledczego w Poznaniu ul. Młyńska 1. O terminie podpisania umowy Najemca, którego oferta  będzie najkorzystniejsza,  zostanie powiadomiony.

Areszt zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

                                                                                  ZASTĘPCA DYREKTORA        

                                                                                  Aresztu Śledczego w Poznaniu 

                                                                                                 /.../

                                                                                 kpt. mgr Mirosław Szymański

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

                                                                                                       

                                                   WZÓR UMOWY       

 

                                           UMOWA NR .........../2010

NA NAJEM POMIESZCZEŃ POD PROWADZENIE PUNKTÓW SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYCH

zawarta w Poznaniu w dniu............listopada 2010 r. pomiędzy:

Aresztem Śledczym w Poznaniu reprezentowanym przez zastępcę Dyrektora- kpt. Mirosława Szymańskiego zwanym dalej wynajmującym

                                                                           a

.........................................................   reprezentowaną przez ....................Zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej...................... pod numerem....................,zwaną dalej Najemcą.

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę o następującej treści:

 

§ 1

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy:

- pomieszczenie o powierzchni 17,00 m² położone w Poznaniu przy ulicy Nowosolskiej 40 ( działka Nr 6/11 ),

- pomieszczenie o powierzchni 6,38 m² położone w Rosnowie gmina Komorniki przy ulicy Jarzębinowej 2 ( działka Nr 7/12 )

- pomieszczenie o powierzchni 6,50 m² położone w Baranowie gmina Tarnowo Podgórne przy  ulicy Budowlanych 14 ( działka Nr 222/39 ).

 

§ 2

Wynajmujący oświadcza, że jest zarządcą nieruchomości wymienionych w § 1 na terenie, których zlokalizowany jest przedmiot najmu.

 

§ 3

1.Przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez Najemcę na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem punktów sprzedaży artykułów spożywczo- przemysłowych.

2.Najemca, w celu realizacji postanowień niniejszej umowy, zobowiązany jest przedłożyć Wynajmującemu do akceptacji wykaz produktów spożywczo-przemysłowych, które będą udostępniane przez Najemcę do sprzedaży w punktach sprzedaży na terenie oddziałów zewnętrznych Aresztu Śledczego w Poznaniu. Najemca przedkłada wykaz, o którym mowa powyżej, każdorazowo, kiedy proponowany przez niego do sprzedaży asortyment artykułów spożywczo-przemysłowych ulegnie zmianie. Najemca będzie mógł oferować do sprzedaży wyłącznie produkty wskazane w wykazie zaakceptowanym przez Wynajmującego.

3.W wymienionych w § 1 punktach, ceny, powinny być uwidocznione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.06.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów             i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży ( Dz. U z 2002 r. Nr 99 poz. 894 ze zm. ).Ponadto cenniki towarów z artykułami spożywczo- przemysłowymi dla osadzonych będą aktualizowane po każdej zmianie ceny oraz przekazywane Wynajmującemu.

4. Ceny podstawowych artykułów i wyrobów sprzedawanych w punktach sprzedaży wymienionych              w § 1 nie będą wyższe od cen w sklepach położonych w okolicy Oddziałów Zewnętrznych Aresztu Śledczego w Poznaniu przy zachowaniu ich na poziomie ogólnej dostępności. Ceny te będą kontrolowane przez wyznaczonego przez kierownika każdego z oddziałów zewnętrznych funkcjonariusza  w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

5. Zasady sprzedaży towarów osadzonym. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

- Najemca otrzymuje paragony z naniesionymi kwotami na dzień przed rozpoczęciem sprzedaży;

- w oparciu o przedstawione paragony Najemca dokonuje sprzedaży do wysokości kwot określonych w paragonie;

- każdy paragon musi być podpisany przez kupującego, kontrolującego i wydającego;

- wszelkie poprawki na paragonie powinny być nanoszone zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy                         o rachunkowości;

- na podstawie paragonów Najemca sporządza fakturę VAT wraz z załączonym zestawieniem imiennym kupujących. Zestawienie powinno zawierać: liczba porządkowa, imię, nazwisko, imię ojca, nr ewidencyjny, kwota zakupu, oraz podsumowaną łączną wartość zakupów;

- najpóźniej w następnym dniu roboczym po zakończeniu sprzedaży, najemca zobowiązany jest dostarczyć do działu finansowego Wynajmującego paragony wraz z zestawieniem imiennym dokonanych zakupów;

- Wynajmujący dokonuje płatności za sprzedane towary w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury.

6. Odpady komunalne powstałe w trakcie obsługi punktów wymienionych w § 1  powinny być posegregowane i składowane w przeznaczonych do tego celu miejscach znajdujących się na terenie Oddziałów Zewnętrznych.

7. Wynajmujący ma prawo przeprowadzać kontrolę pomieszczeń, o których mowa w § 1 niniejszej umowy pod względem realizacji zadań ochronnych (między innymi zabezpieczeń techniczno-ochronnych, przechowywania przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonych ).

8. Najemca ma obowiązek przechowywania kompletu kluczy zapasowych do wynajmowanych pomieszczeń:

a) w Oddziale Zewnętrznym przy ulicy Nowosolskiej 40 w Poznaniu -  na wartowni,

b)w Oddziale Zewnętrznym w Baranowie i Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie – u oddziałowego działu ochrony.

 

§ 4

1. W związku z najmem nieruchomości określonej § 1 umowy Najemca zobowiązany jest wobec Wynajmującego do ponoszenia kosztów utrzymania obiektu oraz opłaty czynszu.

2. Koszty utrzymania obiektu stanowią:

a) koszty podatku od nieruchomości odpowiadające  wynajmowanej  powierzchni punktów sprzedaży wymienionych w § 1płatnych jednorazowo za rok do dnia 30 kwietnia.

b)koszty podatku od gruntu odpowiadające wynajmowanej powierzchni punktów sprzedaży wymienionych w § 1płatnych jednorazowo za rok do dnia 30 kwietnia..

c)proporcjonalnie do zajmowanej części nieruchomości wysokość opłaty za trwały zarząd nieruchomością, płatnej corocznie do dnia 30 kwietnia, za wyjątkiem Oddziału Zewnętrznego                        w Rosnowie do dnia 15 lutego, oraz ewentualny wzrost opłaty za trwały zarząd wynikający                             z prowadzenia działalności gospodarczej.

d)koszty energii elektrycznej ustalonej ryczałtowo rozliczane w okresach miesięcznych przez Wynajmującego , płatne po okresie rozliczeniowym w wysokości za:

- 590 kWh miesięcznie dla Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu,

- 210 kWh miesięcznie dla Oddziału Zewnętrznego w Rosnowie,

-     5 kWh miesięcznie dla Oddziału Zewnętrznego w Baranowie.

e) Koszty wywozu nieczystości stałych w wysokości  5% ogólnych miesięcznych opłat za wywóz śmieci z Oddziałów zewnętrznych Aresztu Śledczego w Poznaniu,  płatne po okresie rozliczeniowym.

f ) Koszty zużytej wody oraz odprowadzanych ścieków:

- Oddział Zewnętrzny w Poznaniu ul. Nowosolska 40 zgodnie z zainstalowanym układem pomiarowym, płatne po okresie rozliczeniowym.

g) Koszty ogrzewania pomieszczeń:obliczone jako iloczyn kubatury zajmowanych pomieszczeń                   i kosztów wytworzenia energii cieplnej potrzebnych do ogrzania 1m³ tych pomieszczeń do temperatury 20º C, płatne po okresie rozliczeniowym.

3. Rozliczenie kosztów wymienionych w ust. 2 odbywać się będzie według cen obciążenia tymi kosztami Wynajmującego przez osoby trzecie i według kosztów własnych wytworzenia.

4. Najemca za przedmiot najmu będzie opłacał czynsz w wysokości ............... PLN + 22% VAT ( słownie .........................), a jego wysokość będzie ulegała corocznej waloryzacji od miesiąca stycznia danego roku o ustalony w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

5. Koszty określone w § 4 Najemca będzie pokrywał przelewem na konto Wynajmującego lub gotówką w kasie Wynajmującego w terminie 21 dni od wystawienia faktury.

6. Od nieterminowych wpłat Najemca będzie obciążony  ustawowymi odsetkami.

 

§ 5

1. Wynajmujący ma prawo wglądu do prowadzonej przez Najemcę kalkulacji odpłatności.

2. Terminy i godziny otwarcia poszczególnych punktów będą określone na podstawie przepisów porządku wewnętrznego oraz po ustaleniu z kierownikami poszczególnych oddziałów zewnętrznych.

3. Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia punktów sprzedaży wymienionych w § 1  przed kradzieżą, włamaniem, i pożarem a znajdujące się w nich produkty i artykuły przed ich zalaniem. Za szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia tych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich artykułów i produktów Wynajmujący nie odpowiada.

§ 6

1. Najemca użytkował będzie przedmiot najmu bez prawa dokonywania istotnych zmian w jego substancji.

2. Na wszelkie prace remontowo- modernizacyjne Najemca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Wynajmującego.

3. Najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu osobom trzecim.

4. Najemca obowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu najmu oraz remontów bieżących w okresie najmu.

5. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu w sposób odpowiadający przeznaczeniu i przy przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży tzw „kantyn”, oraz prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów ppoż.

6. Po rozwiązaniu niniejszej umowy przedmiot najmu wraz z wszelkimi zmianami staje się własnością Wynajmującego. Najemca nie będzie dochodzić roszczeń z tego tytułu wobec Wynajmującego.

 

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 20 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

2.Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem formy pisemnej oraz                           jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Za porozumieniem stron umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie jej trwania.

4. Wynajmujący  zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu, o którym mowa                   w ustępie 2, jeżeli Najemca zalega z należnymi opłatami, o których mowa w § 4 niniejszej umowy               za pełne dwa okresy płatności a także, jeżeli dopuści się naruszenia  warunków niniejszej umowy.

5. Wynajmujący zastrzega sobie, iż tymczasowe aresztowanie lub skazanie prawomocnym  wyrokiem   Najemcy, skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy.

 

§ 8

1. Zmiany w niniejszej umowie dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy,                    w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W sytuacji, w której próba polubownego rozstrzygnięcia sporu nie przyniosłaby rezultatu, spory rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.

 

§ 9

 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej                ze stron.

 

 WYNAJMUJĄCY:                                                                                                NAJEMCA:

 

 

Utworzony o : 2010-11-12 01:11 przez: Ewa Ciemna
Data ostatniej modyfikacji: 2010-11-12 01:11, autor ostatniej modyfikacji: Ewa Ciemna