Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Poznań Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1

61-729 Poznań

Tel./Fax: (61) 856-82-50 / (61) 856-82-52

E-mail: as_poznan@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

 

Areszt Śledczy w Poznaniu jest jednostką podległą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu, w skład której wchodzi: areszt śledczy dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn (TA), oddział zakładu karnego typu półotwartego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy (P-2). Ponadto w Areszcie osadzani są: skierowani do oddziału dla tymczasowo aresztowanych i skazanych (P-1, M-1, R-1) oraz (P-1/t, M-1/t, R-1/t zakwalifikowanych do systemu terapeutycznego, poza oddziałem terapeutycznym), zakwalifikowani jako wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu zamkniętego lub aresztu śledczego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa oraz bezpieczeństwo zakładu (aresztu), kobiety i mężczyźni podlegający leczeniu szpitalnemu, tymczasowo aresztowani i skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną, tymczasowo aresztowani i skazani wymagający całodobowej opieki lekarskiej, kobiety i mężczyźni skierowani do ośrodka diagnostycznego, zakwalifikowani do programu substytucji metadonowej. Ustalona pojemność aresztu to 761 miejsc. Aresztowi Śledczemu w Poznaniu podlegają dwa oddziały zewnętrzne - w Rosnowie oraz w Poznaniu. Obecna lokalizacja aresztu to efekt prac budowlanych z lat siedemdziesiątych XIX w. W okresie wcześniejszym miejsc odosobnienia osób, wobec których toczyły się sprawy karne, jak i tych, które zostały już skazane było wiele. Od czasu, gdy w XVI w. kara pozbawienia wolności zaczęła być częściej orzekana przez poznańskie sądy, były to więzienne wieże bram Wronieckiej i Wrocławskiej oraz Czerwona Wieża, a także lochy Ratusza i Zamku Przemysła oraz Psałteria na Ostrowie Tumskim. W roku 1795, a więc 2 lata po zajęciu Poznania przez Prusaków, polecono wybitnemu architektowi niemieckiemu Davidowi Gilly wybrać miejsce i opracować projekt nowego więzienia. Gilly zdecydował się na okolicę placu Sapieżyńskiego (obecnie Wielkopolskiego) oraz ulicy Fryderykowskiej, u podnóża Zamku Przemysła. Obok więzienia, powstałego w latach 1799 - 1802, w miejscu gdzie dziś stoi Archiwum Państwowe, Niemcy wybudowali gmach Inkwizytoriatu, który zajął sąd kryminalny i administracja więzienia. Więzienie to nie spełniło jednak w pełni oczekiwań pruskich władz miasta, szybko uległo przepełnieniu i pojawiła się konieczność budowy nowego, które powstało na skrzyżowaniu obecnych ul. Solnej i Młyńskiej. W latach siedemdziesiątych wieku XX areszt przeszedł gruntowną modernizację.

 

Dyrektor aresztu śledczego
płk Jacek Wiśniewski
Tel./Fax: (61) 856-83-03 / (61) 856-82-52
E-mail: jacek.wisniewski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Mirosław Szymański
Tel./Fax: (61) 856-83-03 / (61) 856-82-52
E-mail: miroslaw.szymanski@sw.gov.pl
Zastepca dyrektora aresztu śledczego
mjr Szymon Zandrowicz
Tel./Fax: (61) 856-83-03 / (61) 856-82-52
E-mail: szymon.zandrowicz2@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora aresztu śledczego
mjr Maciej Młodzikowski
Tel./Fax: (61) 867-40-20
E-mail: maciej.mlodzikowski@sw.gov.pl
Oficer prasowy
kpt. Jan Kurowski
Tel./Fax: (61) 856-83-44 / 605-368-794 / fax (61) 856-82-52
E-mail: jan.kurowski@sw.gov.pl
Zastępca oficera prasowego
kpt. Joanna Nowakowska
Tel./Fax: (61) 856-83-49
E-mail: joanna.nowakowska@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego

Ważne telefony

Sekretariat: (61) 856-83-03
Dowódca Zmiany: (61) 856-84-10
Dział Organizacyjny: (61) 856-83-25 / (61) 856-83-27
Dział Kadr: (61) 856-83-23 / (61) 856-83-22
Dział Penitencjarny: (61) 856-83-70 / (61) 856-83-71
Dział Ochrony: (61) 856-84-00 / (61) 856-84-01
Dział Ewidencji: (61) 856-83-14 / (61) 856-83-15 / (61) 856-83-18 / (61) 856-83-10
Dział Kwatermistrzowski: (61) 856-83-50 / (61) 856-83-51
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (61) 856-83-05 / (61) 856-83-06
Dział Łączności i Informatyki: (61) 856-82-64
Dział Finansowy: (61) 856-83-35
Służba Zdrowia: (61) 856-84-20 / (61) 856-84-21

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O POZNAŃ
291010 1469 0009251391200000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7:00-17:00
Wtorek: 7:00-15:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek: 7:00-15:00
Piątek: 7:00-15:00

Zasady przyjmowania paczek

Osadzony ma prawo otrzymać jeden raz w kwartale paczkę z żywnością. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. Otrzymanie środków leczniczych i higieny w przypadku tymczasowo aresztowanego może nastąpić jedynie za zgodą organu dysponującego i Dyrektora. Środki lecznicze, co do których są wskazania medyczne, mogą być dostarczone z zewnątrz na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ambulatorium albo szpitala tutejszego Aresztu. Paczka nie spełniająca powyższych wymogów będzie zwracana na koszt osadzonego lub w uzasadnionych wypadkach na koszt jednostki. Paczka winna zawierać wewnątrz spis zawartości. Paczka, której ciężar przekracza 5 kg albo, w której za pomocą odpowiednich urządzeń technicznych, a w razie potrzeby przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonych psów, wykryto przedmioty niedozwolone lub niebezpieczne, nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki. Artykuły żywnościowe nadesłane w paczce, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia za nie nadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

Paczki w areszcie śledczym przyjmowane są:
poniedziałek 8:30 – 10:30
wtorek 8:30 – 10:30
środa 8:30 – 10:30
czwartek 8:30 – 10:30
piątek 8:30 – 10:30
sobota i niedziela, w które udzielane są widzenia 8:00 – 12:00
sobota i niedziela, kiedy nie są udzielane widzenia, dni świąteczne oraz inne dni ustawowo wolne od pracy 8:00 – 9:00 (w tych dniach paczki odbierane są przy bramie głównej Aresztu) - nie dotyczy osadzonych przebywających w wyznaczonym oddziale Aresztu w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo jednostki.
Paczki dostarczane w soboty i niedziele, kiedy nie są udzielane widzenia, w dni świąteczne oraz w inne dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane jedynie w szczelnie zamkniętych opakowaniach z uwidocznionym nazwiskiem, imieniem, imieniem ojca oraz danymi nadawcy.1.01.2012 r. wprowadzono w Areszcie Śledczym w Poznaniu i Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu dodatkowy sposób realizacji uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki o ciężarze nieprzekraczającym 5 kg.
Zasady dotyczące przyjmowania i wydawania paczek:


Areszt Śledczy w Poznaniu
1. Paczki z żywnością i środkami higieny przygotowywane są na podstawie formularza zamówienia według listy produktów odrębnie dla każdego rodzaju paczki
2. Lista produktów i formularz zamówienia - dostępne są:
- w punkcie sprzedaży,
- w biurze przepustek
- w sali widzeń
- na stronie internetowej jednostki
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej lub higienicznej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć osobiście w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową (adres - patrz formularz zamówienia).
4. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki i wpłaceniu na konto punktu sprzedaży środków pieniężnych.
5. W przypadku odmowy, zwrot pieniędzy na konto wpłacającego pomniejszony o koszt przelewu lub przekazu realizuje punkt sprzedaży.
6. Podstawą do realizacji paczki higienicznej w punkcie sprzedaży na terenie jednostki, jest zezwolenie dyrektora, o którym mowa w art. 113a § 4 KKW.
7. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
8. Paczka otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennych wykazie otrzymanych paczek.


Oddział Zewnętrzny w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu
1. Paczki z żywnością i środkami higieny przygotowywane są na podstawie formularza zamówienia według listy produktów odrębnie dla każdego rodzaju paczki.
2. Lista produktów i formularz zamówienia - dostępne są:
- w punkcie sprzedaży,
- u dowódcy zmiany
- w sali widzeń
- na stronie internetowej
3. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej lub higienicznej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć osobiście w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową (adres - patrz formularz zamówienia).
4. Formularz zamówienia z potwierdzonym uprawnieniem do otrzymania paczki może wypełnić i złożyć punkcie sprzedaży sam osadzony.
5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki i wpłaceniu na konto punktu sprzedaży środków pieniężnych.
6. W przypadku odmowy zwrot pieniędzy na konto wpłacającego pomniejszony o koszt przelewu lub przekazu realizuje punkt sprzedaży.
7. Podstawą do realizacji paczki higienicznej w punkcie sprzedaży na terenie jednostki, jest zezwolenie dyrektora, o którym mowa w art. 113a § 4 KKW.
8. Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
9. Paczka otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych oraz w imiennych wykazie otrzymanych paczek przez dowódcę zmiany.

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Kantyna w Areszcie Śledczym przy ul. Młyńskiej:

AŚ Poznań - wykaz towarów w kantynie

AŚ Poznań - paczka higieniczna - formularz zamówienia

AŚ Poznań - paczka żywnościowa - formularz zamówienia

 

 

 

Kantyna w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej

OZ Poznań - wykaz towarów w kantynie

OZ Poznań - paczka higieniczna - formularz zamówienia

OZ Poznań - paczka żywnościowa - formularz zamówienia

 


 


Telewizory turystyczne i sprzęt radiowy przyjmowane będą w czasie widzeń w dniach:
poniedziałek 9:00 – 16:00
piątek 8:00 – 14:00
pierwsze trzy niedziele miesiąca 8:00 – 12:00


 

Zasady udzielania widzeń

KOMUNIKAT

 

 

W dniu 24.05.2015 r. (niedziela), w związku z wyborami Prezydenta RP, widzenia dla tymczasowo aresztowanych nie będą udzielane.

W dniu 4.06.2015 r. (czwartek) widzenia dla tymczasowo aresztowanych nie będą udzielane.

 

Widzenia w Areszcie dla tymczasowo aresztowanych odbywają się:
poniedziałek 9:00 – 17:00 (rejestracja do godz. 16:00)
czwartek 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
czwarta sobota miesiąca 8:00 – 14:00 (rejestracja do godz. 13:00)
czwarta niedziela miesiąca 8:00 - 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

 

 

Widzenia w Areszcie dla skazanych odbywają się:
wtorek, piątek 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)
pierwsza, druga i trzecia sobota miesiąca 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)
pierwsza, druga i trzecia niedziela miesiąca 8:00 – 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)

 

W celu skrócenia czasu oczekiwania na widzenie, wprowadza się w Areszcie Śledczym w Poznaniu możliwość telefonicznej rezerwacji widzeń z osadzonymi:
1. Widzenia można rezerwować telefonicznie pod numerem telefonu: (61) 856-84-94 w poniedziałki oraz środy, w godzinach: od 7:00 do 13:30:
1) w systemie rezerwacji widzeń odnotowuje się następujące dane:
a) imię i nazwisko odwiedzającego;
b) imię nazwisko osadzonego, którego dotyczy rezerwacja;
c) liczbę osób uczestniczących w widzeniu;
d) termin, godzinę widzenia, numer stolika.
2) Po odnotowaniu danych, o których mowa w pkt 1, lit. a-d w programie rezerwacji widzeń na stronie wewnętrznej Aresztu, potwierdza się rozmówcy przyjęcie rezerwacji;
2. Zarezerwowany telefonicznie termin widzenia traci moc w przypadku nie stawienia się odwiedzającego 30 minut przed zaplanowanym widzeniem.

 

UWAGA
WIDZENIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UDZIELANE BĘDĄ NIŻEJ WYMIENIONYM OSOBOM:
- KOBIETY W CIĄŻY
- OSOBY DOROSŁE BĘDĄCE RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PRAWNYMI Z DZIEĆMI DO LAT 3
- OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZE ZNACZNĄ DYSFUNKCJĄ RUCHU (PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKU LUB O KULACH)
- OSOBY POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA

 

 

 


 

 

 

KOMUNIKAT
Nagrody dla skazanych w postaci zezwoleń na widzenia bez osoby dozorujacej (art. 138 § 1 pkt 2 KKW) są realizowane w dniach widzeń dla skazanych.
Nagrody dla skazanych w postaci zezwoleń na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej (art. 138 § 1 pkt 3 KKW) są realizowane w soboty i niedziele, w które odbywają się widzenia dla skazanych.


Widzenia dla skazanych pracujących nie odbywają się w czasie ich pracy.


Widzenia dla osadzonych przebywających w wyznaczonych celach oddziału A/V w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo jednostki odbywają się we wtorki, czwartki, czwartą sobotę miesiąca oraz czwartą niedzielę miesiąca w godz. 8:00 - 13:00 (rejestracja do godz. 12:00)


Widzenia dla skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu przy ul. Nowosolskiej 37 przeprowadzane są w soboty i niedziele w godz. 9:00 – 14:00


Widzenia w Oddziale Zewnętrznym w Rosnowie odbywają się w dni robocze w czasie wolnym od pracy w godz. od 9:00 do 17:30, a w dni wolne od pracy i dni świąteczne w godz. od 9:00 do 14:00

Widzenia tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych trwają 60 minut. Tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń w sposób określony przez organ dysponujący.
Widzenie może być zakończone przed czasem w razie naruszenia obowiązującego porządku.