Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Areszt Śledczy Śrem Drukuj

pokaż mapę

Areszt Śledczy w Śremie

ul. Wawrzyniaka 6

63-100 Śrem

Tel./Fax: (61) 283-07-03 / (61) 283-07-19

E-mail: as_srem@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Ogłoszenia
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Praca
Dla interesantów

Areszt Śledczy w Śremie podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu. Przeznaczony jest dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych oraz ukaranych i skazanych recydywistów penitencjarnych odbywających karę w ZK typu półotwartego. Zgodnie z rejonizacją osadzania przebywają w nim osadzeni pozostający do dyspozycji następujących organów: Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim, Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu, Sądu Rejonowego w Wolsztynie, Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie, Prokuratury Rejonowej w Kościanie, Sądu Rejonowego w Kościanie, Sądu Rejonowego w Śremie, Prokuratury Rejonowej w Gostyniu, Sądu Rejonowego w Gostyniu, Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu, Prokuratury Rejonowej w Śremie. Pojemność jednostki wynosi 158 miejsc w 28 celach mieszkalnych. Areszt Śledczy w Śremie znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie śremskim.

Budynek Aresztu Śledczego w Śremie wybudowano w drugiej połowie XIX wieku, jako więzienie realizujące potrzeby powiatowego sądu pruskiego (dokumentacja budowlana obejmuje lata 1856-1872). Po powstaniu wielkopolskim śremskie więzienie zostało przejęte przez Naczelną Radę Ludową, następnie przez Ministerstwo do spraw byłej dzielnicy pruskiej, a w listopadzie 1921 r. przeszło w gestię Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednostka stała się więzieniem przy sądzie powiatowym (później grodzkim) III kategorii, przeznaczonym do odbywania kar ciężkiego więzienia, więzienia aresztu i ścisłego aresztu wymierzonych na czas do 6 miesięcy. W okresie okupacji hitlerowskiej jednostka zachowała swoje przeznaczenie jako więzienie. Dnia 20 października 1939 r. przed ratuszem miejskim odbyła się publiczna egzekucja mieszkańców Śremu, przetrzymywanych wcześniej przez hitlerowców w tym właśnie budynku. Po wyzwoleniu Śremu przez Armię Radziecką w dniu 24 stycznia 1945 r., polscy milicjanci doprowadzili do więzienia jeńców niemieckich. Jednostka znalazła się w dyspozycji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jako więzienie karno-śledcze III klasy dla mężczyzn i kobiet, podporządkowane więzieniu centralnemu w Poznaniu. Od 8 grudnia 1954 r. śremskie więzienie podlegało Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a niecały rok później Ministerstwu Sprawiedliwości. W latach 1988-1992 podczas ostatniego remontu kapitalnego budynek został nadbudowany i otynkowany przez co zmienił znacznie swój wygląd. Na przełomie lat przeznaczenie i nazwa jednostki kilkakrotnie się zmieniała począwszy od więzienia karno–śledczego, do obecnej – Aresztu Śledczego w Śremie.

 

 

Dyrektor aresztu śledczego
ppłk Jerzy Balcerowicz
Tel./Fax: (61) 283-07-03
E-mail: jerzy.balcerowicz@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
kpt. Grzegorz Przebierała
Tel./Fax: (61) 281-07-56
E-mail: grzegorz.przebierala@sw.gov.pl

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania świadczeń zdrowotnych

Ważne telefony

Sekretariat: (61) 283-07-03 / fax (61) 283-07-19
Dowódca Zmiany: (61) 281-07-50
Dział Organizacyjny: (61) 283-07-03
Dział Kadr: (61) 281-07-52
Dział Penitencjarny: (61) 281-07-56
Dział Ochrony: (61) 281-07-64
Dział Ewidencji: (61) 281-07-53
Dział Kwatermistrzowski: (61) 281-07-60
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (61) 281-07-65
Dział Łączności i Informatyki: (61) 281-07-61
Dział Finansowy: (61) 281-07-54
Służba Zdrowia: (61) 281-07-66

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
10 1010 1469 0024 8213 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-14:00
Wtorek: 9:00-16:00
Środa: 9:00-14:00
Czwartek: 9:00-14:00
Piątek: 9:00-14:00

Zasady przyjmowania paczek

Realizacja paczek żywnościowych

  • Art. 113a § 3 Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zatem zgodnie z nowym brzmieniem art. 113a§3 skazany będzie mógł otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową, a nie jak dotychczas raz na kwartał, lecz artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe będą musiały być zakupione za pośrednictwem zakładu karnego (nie będzie możliwości dostarczenia paczki żywnościowej z zewnątrz). Paczka żywnościowa będzie dostarczana po złożeniu zamówienia i wniesieniu opłaty przez skazanego lub jego osobę najbliższą.

Należy zwrócić szczególną uwagę na powyższy zapis, ponieważ wyłącza on możliwość zlecenia paczki przez inne osoby niż sam osadzony oraz osoby najbliższe zdefiniowane w art 115 § 11 kk.

  • Art. 113 a § 7 Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

Procedura realizacji paczek w Areszcie Śledczym w Śremie:

 

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem aresztu

2. Uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej realizowane jest w areszcie poprzez złożenie zamówienia na produkty za pośrednictwem kantyny

3. Osobą uprawnioną do składania zamówień jest osadzony lub osoba najbliższa dla niego.

4. Osoba najbliższa dla osadzonego realizująca paczkę, składa zamówienie podczas widzenia z osadzonym lub przesyła je bezpośrednio do kantyny. Płatności dokonuje w punkcie sprzedaży lub przelewem na konto bankowe kantyny. Niezbędne dla realizacji paczki jest poprawne wypełnienie oraz przesłanie/przekazanie do kantyny formularza zamówienia, którego wzór dostępny jest w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, u bramowego, sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. Poprzez poprawne wypełenienie formularza rozumie się: podanie danych osobowych osoby najbliższej (imienia, nazwiska, adresu), danych osobowych osadzonego (imienia, nazwiska, imienia ojca) oraz nazwę, ilość i cenę zamawianych produktów według listy produktów dostępnej w punkcie sprzedaży, u bramowego, sali widzeń i stronie interenetowej jednostki. W przypadku płatności dokonywanej przelewem wymagane jest podanie danych umożliwiających dokonanie zwrotu środków pieniężnych potrąconych o koszty przelewu.

5. Osadzony może również zrealizować paczkę ze środków pozostających do jego dyspozycji znajdujących się w depozycie działu finansowego. W tym celu, konieczne jest złożenie pisemnego zamówienia do kantyny oraz prośby do Dyrektora Aresztu Śledczego w Śremie, o pokrycie kosztów realizacji paczki, podając wysokość kwoty za którą ma byc zrealizowana. Podczas składania zamówienia, osadzony ma obowiązek uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych towarów.

6. W przypadku braków w formularzu zamówienia lub braku uprawnienia do otrzymania paczki przez osadzonego lub złożenie zamówienia przez osobę niebędącą osobą najbliższa dla osadzonego – paczka nie zostanie zrealizowana, a środki pieniężne zwraca się osobie wpłacajacej na zasadach określonych w pkt. 5.

7. Podczas składania zamówienia, zarówno osadzony jaki osoba najbliższa zobowiązani są do uwzględnienia braku możliwości przechowywania w celi mieszkalnej produktów szybko psujących się i wymagających umieszczenia w warunkach chłodniczych.

8. Paczka przekazywana jest osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia oraz dokonania wpłaty bezpośrednio w kantynie lub jej zaksięgowaniu na koncie kantyny.

9. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora AŚ w Śremie. Otrzymanie środków leczniczych przez tymczasowo aresztowanego wymaga dodatkowo zgody organu, do dyspozycji którego pozostaje

10. Osadzeni mogą realizować paczki higieniczne o których mowa pkt. 9 za pośrednictwem kantyny podczas widzenia. W tym celu osadzony zgłasza funkcjonariuszowi dozorującemu widzenia chęć realizacji paczki higienicznej. Po sprawdzeniu przez funkcjonariusza uprawnienia, osoba odwiedzająca dokonuje zakupu poprzez wypełnienie formularza zamówienia o którym mowa w pkt. 4 oraz dokonuje płatności w punkcie sprzedaży. Przy dokonywaniu zakupu osadzony ma obowiązek uwzględnić ograniczenia ilościowe i objętościowe określone w porządku wewnętrznym.

11. Przed przyjęciem do aresztu paczka odzieżowa podlega kontroli, przy której mogą być wykorzystane odpowiednie urządzenia i środki techniczne, a także specjalnie wyszkolone psy.

12. W wypadku przekazania paczki odzieżowej podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która ją dostarczyła. W tym celu wprowadza się następującą procedurę:

- osoba odwiedzająca, dostarczająca paczkę odzieżową, zobowiązana jest zgłosić przed wejściem na teren aresztu, zamiar jej doręczenia, a następnie przygotować ją do kontroli

- po sprawdzeniu zawartości, przed przekazaniem, paczka odzieżowa powinna zostać zamknięta i  zabezpieczona przez osobę dostarczającą w obecności funkcjonariusza dokonującego selekcji jej zawartości

13. Paczki odzieżowe wydawane są w dni przyjęć osadzonych przez magazyn mundurowy.

14. Zezwala się na dostarczenie osadzonemu bielizny (skarpety, podkoszulek, slipy/bokserki) do 3 kpl. bez wymaganego odrębnego zezwolenia. Zezwolenie nie dotyczy tzw. “bielizny termoaktywnej”.

 

Pliki:

 

UWAGA: Informujemy, że od 09 listopada 2015 r. zmienia się osoba prowadząca punkt sprzedaży w Areszcie Śledczym w Śremie.

W celu realizacji paczek dla osadzonych proszę wpłacać pieniądze na podane konto najpóźniej do dnia 03 listopada 2015 r. Pozwoli to na ich realizację do 08 listopada.

Numer konta, na który należy wpłacać pieniądze po tym dniu: 

16 1240 3754 1111 0010 6545 6966

 

 

  

 

Zasady udzielania widzeń

Tymczasowo aresztowanym widzenia udzielane są w każdy piątek tygodnia w godz. 8.00-15.00 , w drugą niedzielę miesiąca w godz. 8.00-16.00 oraz w pierwsze Święto Wielkanocne i pierwsze Święto Bożego Narodzenia w godz. 8.00-14.00.

Skazanym wobec których nie jest stosowany tymczasowy areszt oraz ukaranym widzenia udzielane są we wtorki każdego tygodnia w godz. 11.00 – 17.00, w czwartą niedzielę miesiąca w godz. 8.00-16.00 oraz w drugie Święto Wielkanocne i drugie Święto Bożego Narodzenia w godz. 8.00-14.00. Widzenia przerywa się o godz. kończącej udzielanie widzeń niezależnie od czasu ich trwania.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba, że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych przypadkach wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie moga korzytać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Widzenia udzielane są w pierwszej kolejności: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się  na wózku lub o kulach), osobom powyżej 75 roku życia.

Od dnia 01.10. 2014 roku, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora, skazani mogą korzystać z komunikatora internetowego Skype.
Powyższa forma kontaktowania się z rodziną i osobami bliskimi przeznaczona jest przede wszystkim dla skazanych będących rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemców, skazanych, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.
Tymczasowo aresztowani nie mogą korzystać z komunikatora internetowego Skype. Skazani, którzy chcą skorzystać z ww. uprawnienia zobowiązani są złożyć pisemną prośbę do Dyrektora wraz z uzasadnieniem, określeniem personaliów, stopnia pokrewieństwa oraz konta Skype rozmówcy a także propozycji terminu skorzystania z komunikatora. Skazanemu, który uzyska ww. zezwolenie wyznacza się indywidualnie datę i godzinę zgodnie z obowiązującym harmonogramem oraz zobowiązuje się go do powiadomienia o tym fakcie rodziny lub osoby bliskiej. Osadzony loguje się na swoje konto (posiadane wcześniej lub dostarczone przez rodzinę). Połączenie nadzorowane  jest przez funkcjonariusza Służby Więziennej, który sprawdza, czy osoba, z którą ma być nawiązany kontakt wyraża na niego zgodę i następnie zezwala na rozpoczęcie rozmowy.
Realizacja połączeń z komunikatora internetowego Skype odbywa się
w niedziele, w które udzielane są widzenia w godz. 16.00-18.00,
w II Święto Wielkanocne oraz II Święto Bożego Narodzenia w godz. 14.00-16.00,
w każdy roboczy czwartek w godz. 12.00-15.00.
W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora dopuszcza się realizację połączeń z komunikatora internetowego Skype w terminach innych niż ww.
W tym samym dniu osadzony może zrealizować tylko jedno połączenie. Czas połączenia nie może przekraczać 15 minut od czasu  jego uzyskania, nie dłużej jednak niż 20 minut od momentu rozpoczęcia logowania się. Połączenie przerywa się o godzinie kończącej umożliwianie kontaktów w danym dniu niezależnie od czasu jego trwania. Przerwanie kontaktu może nastąpić w razie nawiązania połączenia niezgodnego z udzielonym zezwoleniem, lub wymagać tego będą względy bezpieczeństwa zakładu, porządku publicznego bądź lekceważone będą normy obyczajnego postępowania. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora dopuszcza się wydłużenie czasu realizacji połączenia.

Administracja Aresztu Śledczego w Śremie informuje, że z dniem 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2015 roku, Poz. 396). Ustawa zawiera zmiany dotyczące Kodeksu karnego wykonawczego . Tekst zmian dostępny jest do zapoznania dla osób odwiedzających w sali widzeń Aresztu Śledczego w Śremie

 

 

 Dyrektor
Aresztu Śledczego w Śremie
ppłk mgr inż. Jerzy Balcerowicz