Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Gębarzewo Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Gębarzewie

Gębarzewo

62-241 Żydowo

Tel./Fax: (61) 429-23-00 / (61) 426-24-53

E-mail: zk_gebarzewo@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Gębarzewie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy  oraz dla skazanych młodocianych z wydzielonymi: oddziałem typu półotwartego. Od 1 grudnia 2014r. utworzono oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu.  Obecnie pojemność zakładu wynosi 605 osadzonych. Zatrudnionych jest 181 funkcjonariuszy i pracowników,  w tym siedmiu pracowników cywilnych w wymiarze 4,7 etatu. Zakład Karny w Gębarzewie powstał na bazie nieistniejącego już oddziału zewnętrznego Aresztu Śledczego w Gnieźnie. Powołany został do istnienia na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14 marca 1978 r. Zakład usytuowany na terenie gminy Czerniejewo, 12 km od Gniezna przeznaczony został pierwotnie dla skazanych recydywistów, którzy znajdowali zatrudnienie w znajdującej się „ po sąsiedzku ” bazie kolejowej. W czerwcu 1979 roku na leżących nieopodal zakładu Błoniach Gębarzewskich wylądował helikopter z papieżem Janem Pawłem II. Na czas pielgrzymki wszyscy skazani zostali przetransportowani do innych zakładów, a teren jednostki stał się miejscem stacjonowania oddziałów Milicji Obywatelskiej zabezpieczających pielgrzymkę Papieża. W roku 1981 w trakcie stanu wojennego zakład stał się natomiast Ośrodkiem Odosobnienia, w którym przebywali internowani ówcześni dysydenci  i działacze opozycyjni. W roku 1996 zakład kolejny raz zmienił swoje przeznaczenie, zostali do niego skierowani dorośli mężczyźni skazani  po raz pierwszy oraz skazani młodociani. W ramach rządowego programu „Pozyskania nowych miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009” w związku z panującym w jednostkach penitencjarnych przeludnieniem powstał nowy pawilon mieszkalny. Prace budowlane rozpoczęto w październiku 2007 r. na terenie przyległym do zakładu. Obecnie budynek stanowi  integralną część Zakładu Karnego w Gębarzewie. Nowo otwierany oddział jest oddziałem typu półotwartego, przeznaczony jest dla 158 skazanych odbywających karę po raz pierwszy i skazanych młodocianych.  Poza murami pawilonu mieszkalnego znajduje się profesjonalnie wykonane boisko sportowe oraz plac spacerowy. Odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Gębarzewie kwalifikowani są  w zdecydowanej większości do systemu programowanego oddziaływania, prowadzonego przez specjalistyczny personel penitencjarny. Skazani w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych mogą korzystać z biblioteki, świetlic i boisk. Do ich dyspozycji jest także więzienna kaplica. Istotną kwestią w funkcjonowaniu jednostki jest ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym. Grupy skazanych są zatrudniane przy pracach społecznie użytecznych na rzecz instytucji charytatywnych i organów samorządowych. Wykonują także nieodpłatne prace na rzecz lokalnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych. W luty 2016r. została oddana do użytkowania hala produkcyjno-montażowa o pow. ponad 1000 m2 wybudowana ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Robert Jóźwiak
Tel./Fax: (61) 429-23-00
E-mail: robert.jozwiak@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Krzysztof Bogdański
Tel./Fax: (61) 429-23-00
E-mail: krzysztof.bogdanski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Anna Rolewska
Tel./Fax: (61) 429-23-00
E-mail: anna.rolewska@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Krystian Rynarzewski
Tel./Fax: (61) 429-23-18
E-mail: krystian.rynarzewski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (61) 429-23-00
Dowódca Zmiany: (61) 429-23-14
Dział Organizacyjny: (61) 429-23-09
Dział Kadr: (61) 429-23-06 / (61) 429-23-07
Dział Penitencjarny: (61) 429-23-26
Dział Ochrony: (61) 429-23-11 / (61) 429-23-12
Dział Ewidencji: (61) 429-23-35 / (61) 429-23-36
Dział Kwatermistrzowski: (61) 429-23-30 / (61) 429-23-31
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (61) 429-23-08
Dział Łączności i Informatyki: (61) 429-23-10 / (61) 429-23-17
Dział Finansowy: (61) 429-23-20
Służba Zdrowia: (61) 429-23-05

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O POZNAŃ
59 1010 1469 0013 0013 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.15-15.15
Wtorek: 7.15-15.15
Środa: 7.15-15.15
Czwartek: 7.15-17.00
Piątek: 7.15-15.15

Zasady przyjmowania paczek

 1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.
 2. Skazany otrzymuje paczkę, o której mowa w ust. 1 po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.
 3. Ciężar całkowity paczki nie może przekroczyć 6 kg, o ile skazany nie posiada już innych produktów żywnościowych w celi mieszkalnej. 
 4. Podstawą opłacenia paczki zamówionej przez skazanego jest prośba skierowana do działu finansowego o dokonanie przelewu ze środków będących do dyspozycji skazanego na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego kantynę w kwocie złożonego zamówienia na paczkę.
 5. Zamówienie na paczkę żywnościową lub tytoniową może być również złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą lub przesłane pocztą bezpośrednio do tego podmiotu. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej.
 6. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie zakładowej.
 7. Czas dostarczenia paczki żywnościowej od dnia wpłynięcia na konto lub do kasy kantyny środków na pokrycie realizacji tej paczki nie może przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania skazanego paczkę przygotowuje się niezwłocznie po uprzednim opłaceniu tej paczki, a jeśli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
 8. Środki pieniężne na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji i od podmiotu prowadzącego kantynę, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.
 9. Paczki mogą podlegać kontroli przy użyciu urządzeń technicznych i psa specjalnego.Od 1 lipca nie będą przyjmowane w ZK w Gębarzewie paczki żywnościowe przesyłane za pośrednictwem poczty.

 

Formularz zamówienia na paczkę

lista produktów które wchodzą w skład paczki żywnościowej . Cennik od  01.12-31.12.2016r.

lista produktów pozostałych. Cennik od 01.12.-31.12.2016r.

 

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia. Osadzony, po złożeniu prośby i pozytywnym jej rozpatrzeniu, otrzymuje „potwierdzenie uprawniające do otrzymania paczki odzieżowo-przemysłowo-higienicznej”.

W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły i produkty, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, w tym przede wszystkim folie aluminiowe i opakowania metalowe. Paczka zawierająca artykuły w/w, będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego lub w uzasadnionych wypadkach na koszt jednostki.

Paczki dostarczane do zakładu przyjmowane są w godzinach od 7.30 do 13.00, z wyjątkiem paczek, które przynoszą dla siebie skazani wracający z zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego. Przed przyjęciem do zakładu paczka powinna być zamknięta i zabezpieczona przez osobę dostarczającą, która przed wejściem na teren jednostki zgłasza zamiar jej doręczenia. Paczki podlegają kontroli przy wykorzystaniu urządzeń technicznych i psa specjalnego.

Do zakładu nie będą przyjmowane paczki, o wymiarach przekraczających 30cm na 50cm na 50cm, których kosztu doręczenia nie opłacił nadawca, a także których zawartość po dokonaniu kontroli wzbudziła zastrzeżenia.

W rejonie bramy wejściowej przyjmowane są wyłącznie paczki, sprzęt RTV, prasa i książki oraz inne przedmioty, na których posiadanie osadzony otrzymał zgodę przełożonych upoważnionych do jej wyrażenia.
 

Zasady udzielania widzeń

 1.   Widzeń udziela się w pomieszczeniach do tego celu wyznaczonych  w następujących terminach:
 • skazanym umieszczonym w pawilonie F – w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca oraz w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Zgłoszenia odwiedzających przyjmowane są w godzinach od 745 do 1330  z zastrzeżeniem pkt 4.
 • pozostałym skazanym w sobotę i niedzielę – z wyjątkiem tych, o których mowa    w podpunkcie 1 – oraz w czwartek i piątek. Zgłoszenia odwiedzających przyjmowane są w godzinach od 745 do 1330 z zastrzeżeniem pkt 4.
 1. Widzeń nie udziela się w dniach: 1 stycznia i 1 listopada.
 2. Widzenia odbywające się na terenie zakładu nie mogą trwać dłużej niż do godziny 1515 w dni wolne od pracy, a w dni robocze do godziny1430  z zastrzeżeniem pkt 4.
 3. Widzenia udzielane w drugą niedzielę miesiąca nie mogą trwać dłużej niż do godziny 1300, zgłoszenia w tych dniach przyjmowane są do godziny 1130.
 4. Widzenia odbywające się poza terenem zakładu nie mogą trwać dłużej niż do godziny 1730.
 5. Widzenie może odbywać się nie więcej jak z dwoma osobami dorosłymi, bez względu na liczbę towarzyszących osób niepełnoletnich.
 6. Osoba odwiedzająca powinna legitymować się jednym z poniżej wymienionych dokumentów wyposażonym w zdjęcie, tj.: dowodem osobistym, prawem jazdy, legitymacją służbową, dowodem tożsamości cudzoziemca, dokumentem paszportowym. Dotyczy to również osoby nieletniej w wieku szkolnym, która musi posiadać ważną legitymacje szkolną.
 7. Funkcjonariusz nadzorujący widzenie wskazuje stolik, przy którym będzie się ono odbywać.
 8. Skazani mają prawo korzystać z widzeń z członkami rodziny. Do członków rodziny (osób najbliższych) skazanego zaliczani są:
 • małżonek,
 • wstępni: ojciec, matka, babka, dziadek, prababka, pradziadek,
 • zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki,
 • krewni w linii bocznej: brat, siostra, wuj, stryj, ciotka, kuzyn, kuzynka,
 • powinowaci w linii prostej: teść, teściowa, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb,
 • powinowaci w linii bocznej: szwagier, szwagierka,
 • osoby pozostające w stosunku przysposobienia (adoptowani),
 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubina, konkubent).
 1. Osadzony pisemnie podaje dane członków rodziny (imię, nazwisko, imię ojca, adres) i dokumentuje stopień pokrewieństwa.
 2. Osoby, które nie mają udokumentowanego stopnia pokrewieństwa,  a z dokumentów posiadanych przez zakład karny to nie wynika, będą traktowane jak osoby niebędące członkami  rodziny.
 3. Korzystanie z widzeń z osobami innymi niż osoby najbliższe jest możliwe po uzyskaniu zgody dyrektora.
 4. Możliwe jest nawiązanie kontaktu z najbliższymi za pomocą programu SKYPE. Tę formę kontaktu nawiązuje się po uzyskaniu zgody od dyrektora i zapoznaniu się z regulaminem korzystania z powyższego. Kontakt za pomocą programu SKYPE realizowany jest w drugą niedzielę miesiąca i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach od 1300 do 1500.

 

 1. Skazani sprawujący stałą opiekę nad dziećmi do lat 15 otrzymują dodatkowo jedno widzenie w miesiącu.
 2. Warunkiem otrzymania widzenia, o którym mowa w ust. 1 jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka, a w przypadku dziecka poniżej wieku szkolnego – odpis aktu urodzenia.   

 

Osoby do lat 18 odwiedzające skazanych mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 

 1. W czasie udzielania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt osadzony może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez odwiedzających  w zakładowej kantynie. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
 2. W czasie widzenia zabrania się przyjmowania i przekazywania bez zezwolenia dyrektora lub upoważnionych przez niego osób jakichkolwiek przedmiotów.

 

Obsługa osób uprawnionych, o których mowa w art. 2 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o językach migowych i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243 z późn. zm.) odbywa się na zasadach określonych w wyżej przywołanej ustawie.

Jednocześnie informuję, że zgłoszenie powinno być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą faksową.

ustawa

 

KOMUNIKAT

Informuję, że kobiety w ciąży, osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach) oraz osoby powyżej 75 roku będą w pierwszej kolejności realizować widzenie ze skazanym lub tymczasowo aresztowanym. O występowania jednego z powyższych czynników należy poinformować funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie osoby ubiegającej się o widzenie.

 

 

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać w kasie Zakładu Karnego w Gębarzewie w dni robocze od 7:15 do 13:00 lub za pomocą przelewu na konto wg wzoru:

 

Odbiorca:     [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

                        Zakład Karny w Gębarzewie
                        62-241 Żydowo

Nr konta :      59 1010 1469 0013 0013 9120 0000

Wpłacający:  [imię i nazwisko]

Wpłacający:  [adres]

Tytułem:       [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]