Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Gębarzewo Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Gębarzewie

Gębarzewo

62-241 Żydowo

Tel./Fax: (61) 429-23-00 / (61) 426-24-53

E-mail: zk_gebarzewo@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Gębarzewie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy  oraz dla skazanych młodocianych z wydzielonymi: oddziałem typu półotwartego. Od 1 grudnia 2014r. utworzono oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu.  Obecnie pojemność zakładu wynosi 605 osadzonych. Zatrudnionych jest 181 funkcjonariuszy i pracowników,  w tym siedmiu pracowników cywilnych w wymiarze 4,7 etatu. Zakład Karny w Gębarzewie powstał na bazie nieistniejącego już oddziału zewnętrznego Aresztu Śledczego w Gnieźnie. Powołany został do istnienia na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14 marca 1978 r. Zakład usytuowany na terenie gminy Czerniejewo, 12 km od Gniezna przeznaczony został pierwotnie dla skazanych recydywistów, którzy znajdowali zatrudnienie w znajdującej się „ po sąsiedzku ” bazie kolejowej. W czerwcu 1979 roku na leżących nieopodal zakładu Błoniach Gębarzewskich wylądował helikopter z papieżem Janem Pawłem II. Na czas pielgrzymki wszyscy skazani zostali przetransportowani do innych zakładów, a teren jednostki stał się miejscem stacjonowania oddziałów Milicji Obywatelskiej zabezpieczających pielgrzymkę Papieża. W roku 1981 w trakcie stanu wojennego zakład stał się natomiast Ośrodkiem Odosobnienia, w którym przebywali internowani ówcześni dysydenci  i działacze opozycyjni. W roku 1996 zakład kolejny raz zmienił swoje przeznaczenie, zostali do niego skierowani dorośli mężczyźni skazani  po raz pierwszy oraz skazani młodociani. W ramach rządowego programu „Pozyskania nowych miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009” w związku z panującym w jednostkach penitencjarnych przeludnieniem powstał nowy pawilon mieszkalny. Prace budowlane rozpoczęto w październiku 2007 r. na terenie przyległym do zakładu. Obecnie budynek stanowi  integralną część Zakładu Karnego w Gębarzewie. Nowo otwierany oddział jest oddziałem typu półotwartego, przeznaczony jest dla 158 skazanych odbywających karę po raz pierwszy i skazanych młodocianych.  Poza murami pawilonu mieszkalnego znajduje się profesjonalnie wykonane boisko sportowe oraz plac spacerowy. Odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Gębarzewie kwalifikowani są  w zdecydowanej większości do systemu programowanego oddziaływania, prowadzonego przez specjalistyczny personel penitencjarny. Skazani w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych mogą korzystać z biblioteki, świetlic i boisk. Do ich dyspozycji jest także więzienna kaplica. Istotną kwestią w funkcjonowaniu jednostki jest ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym. Grupy skazanych są zatrudniane przy pracach społecznie użytecznych na rzecz instytucji charytatywnych i organów samorządowych. Wykonują także nieodpłatne prace na rzecz lokalnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Robert Jóźwiak
Tel./Fax: (61) 429-23-00
E-mail: robert.jozwiak@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Krzysztof Bogdański
Tel./Fax: (61) 429-23-00
E-mail: krzysztof.bogdanski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Anna Rolewska
Tel./Fax: (61) 429-23-00
E-mail: anna.rolewska@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Michał Wiśniewski
Tel./Fax: (61) 429-23-07
E-mail: michal.wisniewski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (61) 429-23-00
Dowódca Zmiany: (61) 429-23-14
Dział Organizacyjny: (61) 429-23-09
Dział Kadr: (61) 429-23-06 / (61) 429-23-07
Dział Penitencjarny: (61) 429-23-26
Dział Ochrony: (61) 429-23-11 / (61) 429-23-12
Dział Ewidencji: (61) 429-23-35 / (61) 429-23-36
Dział Kwatermistrzowski: (61) 429-23-30 / (61) 429-23-31
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (61) 429-23-08
Dział Łączności i Informatyki: (61) 429-23-10 / (61) 429-23-17
Dział Finansowy: (61) 429-23-20
Służba Zdrowia: (61) 429-23-05

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O POZNAŃ
59 1010 1469 0013 0013 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.15-15.15
Wtorek: 7.15-15.15
Środa: 7.15-15.15
Czwartek: 7.15-17.00
Piątek: 7.15-15.15

Zasady przyjmowania paczek

 1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.
 2. Skazany otrzymuje paczkę, o której mowa w ust. 1 po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.
 3. Ciężar całkowity paczki nie może przekroczyć 6 kg, o ile skazany nie posiada już innych produktów żywnościowych w celi mieszkalnej. 
 4. Podstawą opłacenia paczki zamówionej przez skazanego jest prośba skierowana do działu finansowego o dokonanie przelewu ze środków będących do dyspozycji skazanego na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego kantynę w kwocie złożonego zamówienia na paczkę.
 5. Zamówienie na paczkę, o której mowa w ust.  2 może być również złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą lub przesłane pocztą bezpośrednio do tego podmiotu. Wzór formularza zamówienia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia. Wzór formularza dostępny jest również na stronie internetowej.
 6. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie zakładowej. Wzór listy określa załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.
 7. Formularz zamówienia oraz lista produktów, które można zakupić w zakładowej kantynie są dostępne w ZK w Gębarzewie w poniższych miejscach:
 1. w poczekalni dla osób odwiedzających,
 2. w salach widzeń,
 3. na stronie internetowej ZK w Gębarzewie,
 4. w gablocie w każdym pawilonie mieszkalnym,
 5. u oddziałowego w każdym oddziale mieszkalnych (po 3 egz.).
  1. Czas dostarczenia paczki żywnościowej od dnia wpłynięcia na konto lub do kasy kantyny środków na pokrycie realizacji tej paczki nie może przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania skazanego paczkę przygotowuje się niezwłocznie po uprzednim opłaceniu tej paczki, a jeśli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
  2. Środki pieniężne na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji i od podmiotu prowadzącego kantynę, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.
  3. Paczki mogą podlegać kontroli przy użyciu urządzeń i psa specjalnego.Od 1 lipca nie będą przyjmowane w ZK w Gębarzewie paczki przesyłane za pośrednictwem poczty.

 

Formularz zamówienia na paczkę

 

cennik nr 1

cennik nr 2
 

 

W paczkach z żywnością mogą znajdować się wyłącznie artykuły żywnościowe.
Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia. Prośby osadzonych o wydanie talonu na dodatkowe rzeczy, przed przekazaniem do dyrektora, muszą być zaopiniowane przez magazyniera mundurowego, a prośby o przesłanie lekarstw – przez lekarza. Osadzony, po złożeniu prośby i pozytywnym jej rozpatrzeniu, otrzymuje „potwierdzenie uprawniające do otrzymania paczki odzieżowo-przemysłowo- -higienicznej”.
Otrzymanie przez tymczasowo aresztowanego środków leczniczych i higienicznych wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.
W paczkach nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe, jajka, surowe mięso oraz artykuły żywnościowe i higieniczne, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, w tym przede wszystkim folie aluminiowe i opakowania metalowe. Paczka zawierająca artykuły w/w, będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego lub w uzasadnionych wypadkach na koszt jednostki.
Paczki dostarczane do zakładu przyjmowane są w godzinach od 7.30 do 13.00, z wyjątkiem paczek, które przynoszą dla siebie skazani wracający z zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego. Przed przyjęciem do zakładu paczka powinna być zamknięta i zabezpieczona przez osobę dostarczającą, która przed wejściem na teren jednostki zgłasza zamiar jej doręczenia. Paczki podlegają kontroli przy wykorzystaniu urządzeń technicznych i psa specjalnego.

Do zakładu nie będą przyjmowane paczki, o wymiarach przekraczających 30cm na 50cm na 50cm, których kosztu doręczenia nie opłacił nadawca, a także których zawartość po dokonaniu kontroli wzbudziła zastrzeżenia. Ponadto nie będą przyjmowane paczki z żywnością przekraczające ciężar 5 kg, jak również adresowane do osadzonych, którzy w danym kwartale skorzystali już z prawa do jej otrzymania, bądź też wobec których wykonywana jest kara dyscyplinarna pozbawienia możliwości otrzymania paczki żywnościowej. Możliwości otrzymania paczki żywnościowej w kwartale następującym bezpośrednio po kwartale, w którym wymierzona została kara dyscyplinarna umieszczenia w celi izolacyjnej, pozbawieni zostają także osadzeni, którym tę karę wymierzono.


W rejonie bramy wejściowej przyjmowane są wyłącznie paczki, sprzęt RTV, prasa i książki oraz inne przedmioty, na których posiadanie osadzony otrzymał zgodę przełożonych upoważnionych do jej wyrażenia.

 

Zasady udzielania widzeń

 1.   Widzeń udziela się w pomieszczeniach do tego celu wyznaczonych  w następujących terminach:
 • skazanym umieszczonym w pawilonie F – w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca oraz w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Zgłoszenia odwiedzających przyjmowane są w godzinach od 745 do 1330  z zastrzeżeniem pkt 4.
 • pozostałym skazanym w sobotę i niedzielę – z wyjątkiem tych, o których mowa    w podpunkcie 1 – oraz w czwartek i piątek. Zgłoszenia odwiedzających przyjmowane są w godzinach od 745 do 1330 z zastrzeżeniem pkt 4.
 1. Widzeń nie udziela się w dniach: 1 stycznia i 1 listopada.
 2. Widzenia odbywające się na terenie zakładu nie mogą trwać dłużej niż do godziny 1515 w dni wolne od pracy, a w dni robocze do godziny1430  z zastrzeżeniem pkt 4.
 3. Widzenia udzielane w drugą niedzielę miesiąca nie mogą trwać dłużej niż do godziny 1300, zgłoszenia w tych dniach przyjmowane są do godziny 1130.
 4. Widzenia odbywające się poza terenem zakładu nie mogą trwać dłużej niż do godziny 1730.
 5. Widzenie może odbywać się nie więcej jak z dwoma osobami dorosłymi, bez względu na liczbę towarzyszących osób niepełnoletnich.
 6. Osoba odwiedzająca powinna legitymować się jednym z poniżej wymienionych dokumentów wyposażonym w zdjęcie, tj.: dowodem osobistym, prawem jazdy, legitymacją służbową, dowodem tożsamości cudzoziemca, dokumentem paszportowym. Dotyczy to również osoby nieletniej w wieku szkolnym, która musi posiadać ważną legitymacje szkolną.
 7. Funkcjonariusz nadzorujący widzenie wskazuje stolik, przy którym będzie się ono odbywać.
 8. Skazani mają prawo korzystać z widzeń z członkami rodziny. Do członków rodziny (osób najbliższych) skazanego zaliczani są:
 • małżonek,
 • wstępni: ojciec, matka, babka, dziadek, prababka, pradziadek,
 • zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki,
 • krewni w linii bocznej: brat, siostra, wuj, stryj, ciotka, kuzyn, kuzynka,
 • powinowaci w linii prostej: teść, teściowa, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb,
 • powinowaci w linii bocznej: szwagier, szwagierka,
 • osoby pozostające w stosunku przysposobienia (adoptowani),
 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubina, konkubent).
 1. Osadzony pisemnie podaje dane członków rodziny (imię, nazwisko, imię ojca, adres) i dokumentuje stopień pokrewieństwa.
 2. Osoby, które nie mają udokumentowanego stopnia pokrewieństwa,  a z dokumentów posiadanych przez zakład karny to nie wynika, będą traktowane jak osoby niebędące członkami  rodziny.
 3. Korzystanie z widzeń z osobami innymi niż osoby najbliższe jest możliwe po uzyskaniu zgody dyrektora.
 4. Możliwe jest nawiązanie kontaktu z najbliższymi za pomocą programu SKYPE. Tę formę kontaktu nawiązuje się po uzyskaniu zgody od dyrektora i zapoznaniu się z regulaminem korzystania z powyższego. Kontakt za pomocą programu SKYPE realizowany jest w drugą niedzielę miesiąca i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach od 1300 do 1500.

 

 1. Skazani sprawujący stałą opiekę nad dziećmi do lat 15 otrzymują dodatkowo jedno widzenie w miesiącu.
 2. Warunkiem otrzymania widzenia, o którym mowa w ust. 1 jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka, a w przypadku dziecka poniżej wieku szkolnego – odpis aktu urodzenia.   

 

Osoby do lat 18 odwiedzające skazanych mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 

 1. W czasie udzielania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt osadzony może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez odwiedzających  w zakładowej kantynie. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
 2. W czasie widzenia zabrania się przyjmowania i przekazywania bez zezwolenia dyrektora lub upoważnionych przez niego osób jakichkolwiek przedmiotów.

 

Obsługa osób uprawnionych, o których mowa w art. 2 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o językach migowych i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243 z późn. zm.) odbywa się na zasadach określonych w wyżej przywołanej ustawie.

Jednocześnie informuję, że zgłoszenie powinno być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą faksową.

ustawa

 

KOMUNIKAT

Informuję, że kobiety w ciąży, osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach) oraz osoby powyżej 75 roku będą w pierwszej kolejności realizować widzenie ze skazanym lub tymczasowo aresztowanym. O występowania jednego z powyższych czynników należy poinformować funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie osoby ubiegającej się o widzenie.