Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Gębarzewo Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Gębarzewie

Gębarzewo

62-241 Żydowo

Tel./Fax: (61) 429-23-00 / (61) 426-24-53

E-mail: zk_gebarzewo@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

Zakład Karny w Gębarzewie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy  oraz dla skazanych młodocianych z wydzielonymi: oddziałem typu półotwartego. Od 1 grudnia 2014r. utworzono oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu.  Obecnie pojemność zakładu wynosi 605 osadzonych. Zatrudnionych jest 181 funkcjonariuszy i pracowników,  w tym siedmiu pracowników cywilnych w wymiarze 4,7 etatu. Zakład Karny w Gębarzewie powstał na bazie nieistniejącego już oddziału zewnętrznego Aresztu Śledczego w Gnieźnie. Powołany został do istnienia na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14 marca 1978 r. Zakład usytuowany na terenie gminy Czerniejewo, 12 km od Gniezna przeznaczony został pierwotnie dla skazanych recydywistów, którzy znajdowali zatrudnienie w znajdującej się „ po sąsiedzku ” bazie kolejowej. W czerwcu 1979 roku na leżących nieopodal zakładu Błoniach Gębarzewskich wylądował helikopter z papieżem Janem Pawłem II. Na czas pielgrzymki wszyscy skazani zostali przetransportowani do innych zakładów, a teren jednostki stał się miejscem stacjonowania oddziałów Milicji Obywatelskiej zabezpieczających pielgrzymkę Papieża. W roku 1981 w trakcie stanu wojennego zakład stał się natomiast Ośrodkiem Odosobnienia, w którym przebywali internowani ówcześni dysydenci  i działacze opozycyjni. W roku 1996 zakład kolejny raz zmienił swoje przeznaczenie, zostali do niego skierowani dorośli mężczyźni skazani  po raz pierwszy oraz skazani młodociani. W ramach rządowego programu „Pozyskania nowych miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009” w związku z panującym w jednostkach penitencjarnych przeludnieniem powstał nowy pawilon mieszkalny. Prace budowlane rozpoczęto w październiku 2007 r. na terenie przyległym do zakładu. Obecnie budynek stanowi  integralną część Zakładu Karnego w Gębarzewie. Nowo otwierany oddział jest oddziałem typu półotwartego, przeznaczony jest dla 158 skazanych odbywających karę po raz pierwszy i skazanych młodocianych.  Poza murami pawilonu mieszkalnego znajduje się profesjonalnie wykonane boisko sportowe oraz plac spacerowy. Odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Gębarzewie kwalifikowani są  w zdecydowanej większości do systemu programowanego oddziaływania, prowadzonego przez specjalistyczny personel penitencjarny. Skazani w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych mogą korzystać z biblioteki, świetlic i boisk. Do ich dyspozycji jest także więzienna kaplica. Istotną kwestią w funkcjonowaniu jednostki jest ścisła współpraca ze środowiskiem lokalnym. Grupy skazanych są zatrudniane przy pracach społecznie użytecznych na rzecz instytucji charytatywnych i organów samorządowych. Wykonują także nieodpłatne prace na rzecz lokalnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Robert Jóźwiak
Tel./Fax: (61) 429-23-00
E-mail: robert.jozwiak@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Krzysztof Bogdański
Tel./Fax: (61) 429-23-00
E-mail: krzysztof.bogdanski@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
ppłk Anna Rolewska
Tel./Fax: (61) 429-23-00
E-mail: anna.rolewska@sw.gov.pl
Oficer prasowy
por. Michał Wiśniewski
Tel./Fax: (61) 429-23-07
E-mail: michal.wisniewski@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (61) 429-23-00
Dowódca Zmiany: (61) 429-23-14
Dział Organizacyjny: (61) 429-23-09
Dział Kadr: (61) 429-23-06 / (61) 429-23-07
Dział Penitencjarny: (61) 429-23-26
Dział Ochrony: (61) 429-23-11 / (61) 429-23-12
Dział Ewidencji: (61) 429-23-35 / (61) 429-23-36
Dział Kwatermistrzowski: (61) 429-23-30 / (61) 429-23-31
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (61) 429-23-08
Dział Łączności i Informatyki: (61) 429-23-10 / (61) 429-23-17
Dział Finansowy: (61) 429-23-20
Służba Zdrowia: (61) 429-23-05

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O POZNAŃ
59 1010 1469 0013 0013 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.15-15.15
Wtorek: 7.15-15.15
Środa: 7.15-15.15
Czwartek: 7.15-17.00
Piątek: 7.15-15.15

Zasady przyjmowania paczek

Osadzony ma prawo otrzymać jedną paczkę z żywnością w kwartale, której ciężar wraz z opakowaniem nie przekracza 5 kg o wymiarach nie przekraczających 30cm na 50cm na 50cm.

Uprawnienie do otrzymania paczki z żywnością w danym kwartale może zostać zrealizowane także za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki tzw. Kantyny poprzez złożenie przez skazanego zamówienia.
Ustala się następujący sposób realizacji zamówienia na paczkę:
1. Paczka zamawiana w punkcie sprzedaży na terenie jednostki może być zrealizowana na podstawie wypełnionego formularza zamówienia, zgodnego z załącznikiem nr 1, wraz z dowodem wpłaty.
2. W paczkach zamawianych za pośrednictwem kantyny istnieje możliwość zakupu wszystkich produktów spożywczych dopuszczonych w niej do sprzedaży. Ciężar paczki nie może przekraczać 5 kg.
3. Uprawnienie do otrzymania paczki z żywnością poprzez złożenie zamówienia w kantynie może zostać zrealizowane:
przez osoby odwiedzające, poprzez dokonanie zakupu w zakładowej kantynie w czasie widzenia,
poprzez przekazanie drogą pocztową do punktu sprzedaży wypełnionego formularza zmówienia na paczkę żywnościową wraz z dowodem wpłaty,
poprzez przekazanie drogą pocztową do osadzonego wypełnionego formularza zmówienia na paczkę żywnościową wraz z dowodem wpłaty.
4. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnej w punkcie sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie zamieszczonej:
na stronie internetowej: http://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/zaklad-karny-gebarzewo/index.html
w kantynie, w sali widzeń, w poczekalni dla odwiedzających.
5. Paczka żywnościowa realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dnia roboczego od dnia złożenia zmówienia wraz z dowodem wpłaty.
6. Potwierdzenie uprawnienia do otrzymania paczki realizuje uprawniony funkcjonariusz.
7. Zakupione produkty pracownik kantyny umieszcza w zamkniętej reklamówce, paczce, kartonie, skrzynce, itp., uniemożliwiając dostęp osobie trzeciej. Druk zamówienia umieszczany jest w paczce.
8. Paczki codziennie odbiera z kantyny i dostarcza do właściwego oddziału mieszkalnego na ogólnych zasadach, wyznaczony przez dowódcę zmiany funkcjonariusz.
9. Po wydaniu paczki przez oddziałowego i potwierdzeniu jej odbioru przez osadzonego zrealizowany druk zamówienia zwracany jest do kantyny.
10. W przypadku zrealizowania uprawnienia do otrzymania paczki przed wykonaniem zamówienia za pośrednictwem kantyny, zamówienie zostaje anulowane.
11. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może zostać zrealizowana, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 

Formularz zamówienia oraz lista produktów znajdujących się w punkcie sprzedaży są dostępne w punkcie sprzedaży,  w poczekalni, sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki.

 

 

Formularz zamówienia na paczkę

 

cennik
 

 

W paczkach z żywnością mogą znajdować się wyłącznie artykuły żywnościowe.
Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia. Prośby osadzonych o wydanie talonu na dodatkowe rzeczy, przed przekazaniem do dyrektora, muszą być zaopiniowane przez magazyniera mundurowego, a prośby o przesłanie lekarstw – przez lekarza. Osadzony, po złożeniu prośby i pozytywnym jej rozpatrzeniu, otrzymuje „potwierdzenie uprawniające do otrzymania paczki odzieżowo-przemysłowo- -higienicznej”.
Otrzymanie przez tymczasowo aresztowanego środków leczniczych i higienicznych wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.
W paczkach nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe, jajka, surowe mięso oraz artykuły żywnościowe i higieniczne, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, w tym przede wszystkim folie aluminiowe i opakowania metalowe. Paczka zawierająca artykuły w/w, będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego lub w uzasadnionych wypadkach na koszt jednostki.
Paczki dostarczane do zakładu przyjmowane są w godzinach od 7.30 do 13.00, z wyjątkiem paczek, które przynoszą dla siebie skazani wracający z zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego. Przed przyjęciem do zakładu paczka powinna być zamknięta i zabezpieczona przez osobę dostarczającą, która przed wejściem na teren jednostki zgłasza zamiar jej doręczenia. Paczki podlegają kontroli przy wykorzystaniu urządzeń technicznych i psa specjalnego.

Do zakładu nie będą przyjmowane paczki, o wymiarach przekraczających 30cm na 50cm na 50cm, których kosztu doręczenia nie opłacił nadawca, a także których zawartość po dokonaniu kontroli wzbudziła zastrzeżenia. Ponadto nie będą przyjmowane paczki z żywnością przekraczające ciężar 5 kg, jak również adresowane do osadzonych, którzy w danym kwartale skorzystali już z prawa do jej otrzymania, bądź też wobec których wykonywana jest kara dyscyplinarna pozbawienia możliwości otrzymania paczki żywnościowej. Możliwości otrzymania paczki żywnościowej w kwartale następującym bezpośrednio po kwartale, w którym wymierzona została kara dyscyplinarna umieszczenia w celi izolacyjnej, pozbawieni zostają także osadzeni, którym tę karę wymierzono.


W rejonie bramy wejściowej przyjmowane są wyłącznie paczki, sprzęt RTV, prasa i książki oraz inne przedmioty, na których posiadanie osadzony otrzymał zgodę przełożonych upoważnionych do jej wyrażenia.

 

Zasady udzielania widzeń

 1.   Widzeń udziela się w pomieszczeniach do tego celu wyznaczonych  w następujących terminach:
 • skazanym umieszczonym w pawilonie F – w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca oraz w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Zgłoszenia odwiedzających przyjmowane są w godzinach od 745 do 1330  z zastrzeżeniem pkt 4.
 • pozostałym skazanym w sobotę i niedzielę – z wyjątkiem tych, o których mowa    w podpunkcie 1 – oraz w czwartek i piątek. Zgłoszenia odwiedzających przyjmowane są w godzinach od 745 do 1330 z zastrzeżeniem pkt 4.
 1. Widzeń nie udziela się w dniach: 1 stycznia i 1 listopada.
 2. Widzenia odbywające się na terenie zakładu nie mogą trwać dłużej niż do godziny 1515 w dni wolne od pracy, a w dni robocze do godziny1430  z zastrzeżeniem pkt 4.
 3. Widzenia udzielane w drugą niedzielę miesiąca nie mogą trwać dłużej niż do godziny 1300, zgłoszenia w tych dniach przyjmowane są do godziny 1130.
 4. Widzenia odbywające się poza terenem zakładu nie mogą trwać dłużej niż do godziny 1730.
 5. Widzenie może odbywać się nie więcej jak z dwoma osobami dorosłymi, bez względu na liczbę towarzyszących osób niepełnoletnich.
 6. Osoba odwiedzająca powinna legitymować się jednym z poniżej wymienionych dokumentów wyposażonym w zdjęcie, tj.: dowodem osobistym, prawem jazdy, legitymacją służbową, dowodem tożsamości cudzoziemca, dokumentem paszportowym. Dotyczy to również osoby nieletniej w wieku szkolnym, która musi posiadać ważną legitymacje szkolną.
 7. Funkcjonariusz nadzorujący widzenie wskazuje stolik, przy którym będzie się ono odbywać.
 8. Skazani mają prawo korzystać z widzeń z członkami rodziny. Do członków rodziny (osób najbliższych) skazanego zaliczani są:
 • małżonek,
 • wstępni: ojciec, matka, babka, dziadek, prababka, pradziadek,
 • zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki,
 • krewni w linii bocznej: brat, siostra, wuj, stryj, ciotka, kuzyn, kuzynka,
 • powinowaci w linii prostej: teść, teściowa, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb,
 • powinowaci w linii bocznej: szwagier, szwagierka,
 • osoby pozostające w stosunku przysposobienia (adoptowani),
 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubina, konkubent).
 1. Osadzony pisemnie podaje dane członków rodziny (imię, nazwisko, imię ojca, adres) i dokumentuje stopień pokrewieństwa.
 2. Osoby, które nie mają udokumentowanego stopnia pokrewieństwa,  a z dokumentów posiadanych przez zakład karny to nie wynika, będą traktowane jak osoby niebędące członkami  rodziny.
 3. Korzystanie z widzeń z osobami innymi niż osoby najbliższe jest możliwe po uzyskaniu zgody dyrektora.
 4. Możliwe jest nawiązanie kontaktu z najbliższymi za pomocą programu SKYPE. Tę formę kontaktu nawiązuje się po uzyskaniu zgody od dyrektora i zapoznaniu się z regulaminem korzystania z powyższego. Kontakt za pomocą programu SKYPE realizowany jest w drugą niedzielę miesiąca i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach od 1300 do 1500.

 

 1. Skazani sprawujący stałą opiekę nad dziećmi do lat 15 otrzymują dodatkowo jedno widzenie w miesiącu.
 2. Warunkiem otrzymania widzenia, o którym mowa w ust. 1 jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka, a w przypadku dziecka poniżej wieku szkolnego – odpis aktu urodzenia.   

 

Osoby do lat 18 odwiedzające skazanych mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 

 1. W czasie udzielania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt osadzony może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez odwiedzających  w zakładowej kantynie. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
 2. W czasie widzenia zabrania się przyjmowania i przekazywania bez zezwolenia dyrektora lub upoważnionych przez niego osób jakichkolwiek przedmiotów.

 

Obsługa osób uprawnionych, o których mowa w art. 2 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o językach migowych i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243 z późn. zm.) odbywa się na zasadach określonych w wyżej przywołanej ustawie.

Jednocześnie informuję, że zgłoszenie powinno być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą faksową.

ustawa

 

KOMUNIKAT

Informuję, że kobiety w ciąży, osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach) oraz osoby powyżej 75 roku będą w pierwszej kolejności realizować widzenie ze skazanym lub tymczasowo aresztowanym. O występowania jednego z powyższych czynników należy poinformować funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie osoby ubiegającej się o widzenie.