Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Koziegłowy Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Koziegłowach

ul. Piaskowa 7

62-028 Koziegłowy

Tel./Fax: (61) 811-14-50 / (61) 811-14-55

E-mail: zk_kozieglowy@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

         Zakład Karny w Koziegłowach jest jednostką przeznaczoną jest dla skazanych recydywistów, której pojemność wynosi 462 miejsca.  Jednostka ma zabudowę pawilonową, znajduje się tuż przy granicy z Poznaniem na terenie gminy Czerwonak, na skraju Puszczy Zielonka. Zakład Karny w Koziegłowach utworzono 28 lutego 1977 roku. Jego podstawą stał się Oddział Zewnętrzny Karolin podlegający ówczesnemu Zakładowi Karnemu w Poznaniu, w którym do tej pory przebywali skazani recydywiści zatrudniani na rzecz poznańskich zakładów przemysłowych. Do nowopowstałego zakładu karnego zaczęli przybywać skazani dorośli odbywający kary pozbawienia wolności na mocy wyroków wydanych przez sądy wojskowe. Byli to żołnierze służby zasadniczej, jak i podoficerowie, chorążowie i oficerowie służby zawodowej. Kary odbywali także byli funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i SW skazani przez sądy powszechne. Skazani ci przebywali w zakładzie mającym charakter ośrodka pracy. Pojemność zakładu wynosiła wówczas 758 osadzonych. W 1982 roku Dyrektor Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w Warszawie podporządkował jednostce należący do Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej Oddział Zewnętrzny w Iwnie. Odbywali w nim karę skazani dorośli karani po raz pierwszy oraz ukarani karami zastępczymi. Pojemność tego oddziału wynosiła 185 miejsc. W 1986 roku zakład otrzymał kolejny, drugi oddział zewnętrzny, przeznaczony dla kobiet. Było to na ówczesne czasy jedno z najnowocześniejszych więzień w Polsce, daleko odbiegające od przyjętych wówczas standardów. Przebywały w nim kobiety, głównie karane po raz pierwszy jako dorosłe oraz młodociane. W roku 1987 Oddział Zewnętrzny w Iwnie zmienił swe przeznaczenie. Od tej pory karę pozbawienia wolności odbywali w nim dorośli karani po raz pierwszy oraz przestępcy młodociani, którzy wcześniej przebywali już w zakładach karnych lub zakładach poprawczych. W roku 1988 za zgodą Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, zaczęto umieszczać na jednym z oddziałów skazanych niewojskowych. Byli to przede wszystkim dorośli pierwszy raz karani, głównie za drobne przestępstwa przeciwko mieniu oraz rodzinie. W lipcu 1989 r. zlikwidowano oddział zewnętrzny dla kobiet, a w roku 1990 zlikwidowano OZ w Iwnie. Od 1991 r. przebywają w zakładzie skazani recydywiści zakwalifikowani ówcześnie do odbywania kary w warunkach tzw. ośrodka pracy. W roku 1996 ZK w Koziegłowach z typowego ośrodka pracy stał się zakładem półotwartym dla skazanych recydywistów, a jeden z oddziałów został przeznaczony na zakład otwarty. Z dniem 6 lipca 2011 r. czasowo zawieszono funkcjonowanie oodziału zakładu karnego typu otwartego dla recydywistów penitencjarnych. Zakład posiada w bibliotece ok. 7 tys. woluminów z bezpośrednim dostępem do księgozbioru, 4 świetlice oddziałowe oraz sieć telewizji kablowej dostępnej także w celach mieszkalnych i wykorzystywanej również do celów edukacyjnych. Zajęcia rekreacyjne prowadzone są na 3 boiskach przy pawilonach mieszkalnych oraz na boisku trawiastym znajdującym się przy jednostce. W jednostce działa ambulatorium dla osób pozbawionych wolności zapewniające podstawową opiekę medyczną. Na co dzień ponad 2/3 skazanych jest zatrudnionych. Osadzeni pracują odpłatnie na rzecz firm remontowo - budowlanych, usługowych,  a także w pobliskich Zakładach Drobiarskich w Koziegłowach oraz nieodpłatnie i charytatywnie na rzecz organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń pomocowych na terenie miasta  Poznania i powiatu poznańskiego. Skazani uczestniczą w szkoleniach zawodowych finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dyrektor zakładu karnego
ppłk Paweł Waściński
Tel./Fax: (61) 811-14-51
E-mail: pawel.wascinski@sw.gov.pl
Z-ca dyrektora zakładu karnego
kpt. Przemysław Banaszak
Tel./Fax: (61) 811-14-52
E-mail: przemyslaw.banaszak@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Joanna Wiśniewska
Tel./Fax: (61) 811-14-59
E-mail: joanna.wisniewska3@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (61) 811-14-50
Dowódca Zmiany: (61) 811-14-53
Dział Organizacyjny: (61) 811-14-79
Dział Kadr: (61) 811-14-54
Dział Penitencjarny: (61) 811-14-57
Dział Ochrony: (61) 811-14-82
Dział Ewidencji: (61) 811-14-78
Dział Kwatermistrzowski: (61) 811-14-65
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (61) 811-14-80
Dział Łączności i Informatyki: (61) 811-14-56
Dział Finansowy: (61) 811-14-73
Służba Zdrowia: (61) 811-14-87

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/o Poznań
Piaskowa 7
62-028 Koziegłowy
54 1010 1469 0037 1113 9120 0000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.00-17.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek: 7.00-15.00
Piątek: 7.00-15.00

Zasady przyjmowania paczek

                                                       UWAGA !

Informuję, iż  od dnia 1 lipca 2015 r. :

-  paczki żywnościowe oraz paczki higieniczne (nie dotyczy artykułów odzieżowych) będzie można realizować wyłącznie za pośrednictwem kantyny tutejszej jednostki,

-  osadzeni nabywają uprawnienie do otrzymania jednej paczki w miesiącu,

-  zamówienie na paczkę żywnościową może zostać złożone przez osadzonego lub osobę najbliższą w rozumieniu art. 115§11 kk tj. żonę, wstępnego ( min. ojca, matkę, dziadka, babcię), zstępnego (min. córkę, syna, wnuka, wnuczkę), rodzeństwo (brata, siostrę), powinowatego w tej samej linii lub stopniu (min. szwagra, szwagierkę, bratową, teścia, teściową), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (konkubinę),

- z uwagi na zakaz posiadania przez osadzonego artykułów żywnościowych o masie przekraczającej 6 kg masa zamówionej paczki żywnościowej nie powinna przekraczać 6 kg.

Zamówienie paczki żywnościowej dla skazanego wraz z dowodem wpłaty na konto punktu sprzedaży może być dostarczone:

- do punktu sprzedaży przez osobę odwiedzającą

- przesłane drogą pocztową na adres zakładu karnego z adnotacją punkt sprzedaży

Zamówienie ( w tym wzór jego wypełnienia ) oraz lista dostępnych produktów żywnościowych są dostępne również w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, salach widzeń.

 

UWAGA!!

Od dnia 01 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy formularz zamówienia ; nowy numer konta do uiszczania przelewów dotyczących paczek elektronicznych:

 

83 1240 3754 1111 0010 6617 5985

 

Formularz zamówienia

Wzór zamówienia

Wykaz artykułów spożywczych

 

Uprawnienie skazanego do otrzymania paczki higienicznej jest, a w przypadku paczki odzieżowej może być,  realizowane w punkcie sprzedaży w zakładzie karnym po przekzananiu wypełnionego formularza zezwolenia, zwanego dalej "zezwoleniem" i zaakceptowanego przez kierującego oodziałem penitencjarnym, na podstawie listy dostępnych produktów higienicznych i odzieżowych.

Zezwolenie na paczkę higieniczną i odzieżową dla skazanego wraz z dowodem wpłaty może być dostarczone:

- do punktu sprzedaży przez osobę odwiedzającą skazanego,

- przesłane drogą pocztową na adres zakładu karnego z adnotacją "punkt sprzedaży".

               Zezwolenie (w tym wzór jego wypełnienia) oraz lista dostępnych produktów higieniczno-odzieżowych są dostępne również w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, salach widzeń, na stronie internetowej zakładu karnego, u skzanego funkcyjnego-pawilonowego.

 

 

 

 

 

 

Wykaz artykułów chemicznych i odzieżowych

 

 

 

Zasady udzielania widzeń

         W Zakładzie Karnym w Koziegłowach widzenia odbywają się w soboty, niedziele oraz Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godzinach 8.00-14.00. Skazani odbywający karę pozbawinia wolności w warunkach zakładu karnego typu półotwartego mają prawo do 3 widzień w miesiącu. Skazani sprawujący stałą opiekę nad dziećmi do lat 15 otrzymują dodatkowo jedno widzenie w miesiącu.

      W pierwszej kolejności widzenia na terenie Zakładu Karnego w Koziegłowach realizowane będą dla:

1) kobiet w widocznej ciąży;

2)  osób dorosłych będących opiekunami prawnymi dzieci do lat 3;

3) Niepełnosprawych ze znaczną dysfunkcją ruchu, poruszających się o kulach lub na wózku;

4) osób powyżej 75 roku życia.

       Tożsamość osoby ubiegającej się o wstęp na teren jednostki ustala się na podstawie dowodu osobistego, legitymacji służbowej, dowodu tożsamości cudzoziemca, dokumentu paszportowego lub prawa jazdy. Tożsamość osoby niepełnoletniej w wieku szkolnym ustala się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, a dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie oświadczenia opiekuna.

    Osoba wchodząca na teren jednostki ma obowiązek zdeponowania broni, środków obezwładniających i środków łączności.

      Osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, nie zezwala się na wstęp do jednostki penitencjarnej.

       Na teren jednostki penitencjarnej nie wolno wnosić niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi oraz alkoholu, środków odurzających i psychotropowych.

      Kontrola osób ubiegających się o wstęp, przebywających oraz opuszczających teren jednostki może polegać na sprawdzeniu przy użyciu urządzeń technicznych, sprawdzeniu odzieży i obuwia  lub kontroli osobistej.