Ważne: Strona www.sw.gov.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

 
Wyszukiwanie

Zakład Karny Rawicz Drukuj

pokaż mapę

Zakład Karny w Rawiczu

ul. 17 Stycznia 28

63-900 Rawicz

Tel./Fax: (65) 546-85-00 / (65) 545-42-66

E-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl

Opis
Kierownictwo
Widzenia i przyjmowanie paczek
Ważne telefony
Dla interesantów

   Zakład Karny w Rawiczu jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i dla młodocianych. Posiada wydzielony oddział aresztu śledczego, a także oddział terapeutyczny przeznaczony dla skazanych z podgrupą P-1/t i M-1/t z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych oraz dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Oddział Terapeutyczny jest jednym z najstarszych i największych tego rodzaju oddziałów w Polsce. Przeznaczony jest na 208 osadzonych zakwalifikowanych do odbywania kary w systemie terapeutycznym. Pojemność jednostki obecnie wynosi 841 osadzonych. Na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu znajdują się warsztaty terapii zajęciowej, istnieje więzienny dom kultury, prowadzone są nowoczesne formy oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych. Realizowanych jest kilkanaście programów resocjalizacji. Jesteśmy organizatorem największej "zamkniętej" imprezy biegowej w kraju - półmaraton Złota Setka "Bieg ku wolności" odbywa się już rokrocznie. Ponad 1/3 populacji skazanych jest zatrudniona przy pracach porządkowych, pomocniczych i u kontrahentów zewnętrznych. W przywięziennym zakładzie pracy prowadzonym przez Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej PIAST pracuje niemal 10% osadzonych. Przedsiębiorstwo prowadzi szeroko zakrojoną działalność w zakresie produkcji mebli, wyrobów z metalu, usług introligatorkich i galanterii papierniczej, chemii gospodarczej, outsourcingu, usług gastronomicznych i handlu. Na terenie jednostki funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, które kształci w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz na poziomie ponadgimnazjalnym, tj. w ramach liceum ogólnokształcącego. Objętych nauczaniem jest kilkadziesiąt osób. Zakład Karny w Rawiczu prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz społeczności lokalnej. Skazani uczestniczą w akcjach dobroczynnych, przekazują wytwory swojej twórczości na cele społeczne, współorganizują imprezy dla osób potrzebujących, wspierają schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzą prace porządkowe przy rewitalizacji zabytkowych plant, uczestniczą w akcjach odśnieżania miasta, remontują jednostki organizacyjne miasta, gminy i powiatu itp. Więzienie w Rawiczu zostało uruchomione na przełomie 1820/21 roku w budynkach opuszczonego przez o.reformatów klasztoru. Od samego początku aż do 1956 roku było więzieniem ciężkim, przeznaczonym dla więźniów politycznych. W okresie II Rzeczpospolitej przebywali tutaj komuniści m.in. Bierut, Nowotko, Finder, Buczek. Okres II wojny światowej to represje i eksterminacja Polaków w rawickim Obozie Karnym. Okres stalinowski to kolejna fala prześladowań. Przebywali tutaj Kazimierz Pużak, Stanisław Skalski, Wiesław Chrzanowski, Władysław Bartoszewski, Kazimierz Moczarski, Wojciech Borzobohaty, Władysław Siła-Nowicki i wielu innych wybitnych Polaków.

 

Dyrektor zakładu karnego
płk Jarosław Banasik
Tel./Fax: (65) 546-85-00 / (65) 545-42-66
E-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Andrzej Rudnicki
Tel./Fax: (65) 546-85-00 / (65) 545-42-66
E-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl
Zastępca dyrektora zakładu karnego
mjr Jarosław Dworecki
Tel./Fax: (65) 546-85-00 / (65) 545-42-66
E-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl
Rzecznik prasowy
por. Ewa Szulc
Tel./Fax: (65) 546-85-07 / (65) 545-42-66
E-mail: ewa.szulc@sw.gov.pl

Ważne telefony

Sekretariat: (65) 546-85-00
Dowódca Zmiany: (65) 546-85-10
Dział Organizacyjny: (65) 546-85-07
Dział Kadr: (65) 546-85-05
Dział Penitencjarny: (65) 546-85-25
Dział Ochrony: (65) 546-85-12
Dział Ewidencji: (65) 546-85-34
Dział Kwatermistrzowski: (65) 546-85-50
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (65) 546-85-09
Dział Łączności i Informatyki: (65) 546-85-55
Dział Finansowy: (65) 546-85-40
Służba Zdrowia: (65) 546-85-20

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/Poznań
17 Stycznia 28
Rawicz
91 1010 1469 0035 8013 9120 1000

Dla interesantów

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7-17
Wtorek: 7-15
Środa: 7-15
Czwartek: 7-15
Piątek: 7-15

Zasady przyjmowania paczek

 

 

 

1. Paczki dla osadzonych mogą być doręczane do Zakładu Karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, pocztę, firmę kurierską lub wyspecjalizowaną w tej dziedzinie instytucję, za wyjątkiem paczek z żywnością i wyrobami tytoniowymi, które mogą być dostarczane wyłącznie za pośrednictwem Zakładu Karnego.

2. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeśli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

3. Artykuły żywnościowe i higieniczne może zamawiać osadzony lub osoba najbliższa, po uprzednim potwierdzeniu, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

4. Artykuły żywnościowe i higieniczne mogą być dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty

5. Paczki z żywnością i środkami higieny przygotowywane są na podstawie formularza zamówienia według listy produktów dopuszczonych do sprzedaży odrębnie dla każdego rodzaju paczki.

6. Zamówienie z dowodem wpłaty może być złożone bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową. Formularz zamówienia oraz lista produktów są dostępne w punkcie sprzedaży, sali widzeń, biurze przepustek oraz na stronie internetowej oraz sklepie firmowym ZIGB Piast.

7. Ciężar paczki żywnościowej nie podlega ograniczeniom wagowym, a jednocześnie skazany ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe nie przekraczające 6 kg. i 9 l. napojów.

8. Paczkę z artykułami higienicznymi realizowaną za pośrednictwem Zakładu Karnego można otrzymać raz w miesiącu. Otrzymanie przez osadzonego paczki z odzieżą, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, lekarstwami, oraz kolejnej ze środkami higieny osobistej oraz tych paczek nierealizowanych za pośrednictwem Zakładu Karnego wymaga uzyskania zgody Dyrektora ZK.

9. Paczki higieniczne i inne dostarczane drogą pocztową, przez firmę kurierską lub bezpośrednio przez nadawcę na bramę ZK nie mogą zawierać wyrobów tytoniowych.

10. Paczki dostarczane bezpośrednio przez nadawcę podlegają kontroli w obecności tej osoby.

11. Maksymalny wymiar paczki doręczonej do Zakładu Karnego nie może przekroczyć 30 cm x 50 cm x 50 cm.

12. Zgoda jest ważna do dwóch miesięcy od jej wydania. Paczka może zawierać wyłącznie artykuły, na które osadzony uzyskał zgodę. Wykaz artykułów umieszcza się wewnątrz paczki. Na opakowaniu należy określić rodzaj paczki.

13. Paczki przyjmowane są każdego dnia tygodnia w godzinach od 8.00 do 14.30.

14. Nie przyjmuje się paczek: w pierwszy dzień Nowego Roku, 6-go stycznia w święto Trzech Króli, drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, 1-go i 3-go Maja, Boże Ciało, 15-go sierpnia, 1-go i 11-go listopada.

15. Prasa dostarczana do Zakładu Karnego nie może zawierać płyt CD ani innych dołączonych przedmiotów ( nie dotyczy prenumeraty ). Nie będzie przyjmowana prasa zawierająca treści pornograficzne. Prasę należy dostarczać wraz z załączonym wykazem, w opakowaniu pozwalającym określić zawartość.

16. Zezwala się na dostarczanie w paczkach higienicznych i odzieżowych kart telefonicznych, znaczków pocztowych oraz zeszytów, papieru listowego, długopisów i kopert.

17. Osadzony może otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową.

 

 

 

Pouczenie dla zamawiającego paczkę:

1. Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „osadzonym” ma prawo otrzymywać paczkę żywnościową, zwaną dalej „paczką”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) i w przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.

2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:

- Bezpośrednio do punktu sprzedaży,

- Drogą pocztową na adres: ZIGB „Piast” O/Rawicz, ul. 17 Stycznia 2863-900 Rawicz z dopiskiem „Kantyna”.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki

4. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacane na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

6. Druk zamówienia w formie elektronicznej osoba najbliższa może pobrać ze strony internetowej ZIGB Piast - http://e-paka.igbpiast.pl/

 

 

7. Wykaz towarów wraz z cennikiem w formie elektronicznej osoba najbliższa może pobrać ze strony internetowej: ZIGB Piast - http://e-paka.igbpiast.pl/
 

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAKUPU PACZKI REALIZOWANEJ W PUNKCIE SPRZEDAŻY PRZY SALI WIDZEŃ PROWADZONYM PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W RAWICZU

1. Przebieg realizacji zamówienia paczki przez osoby odwiedzające osadzonych na sali widzeń przedstawia się następująco:

a) funkcjonariusz wpuszczający odwiedzających na poczekalnię sali widzeń potwierdza uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki i wpisuje stosowną adnotację na druku zamówienia na paczkę, który następnie przekazuje osobie odwiedzającej;

b) odwiedzający, który otrzymał druk zamówienia na paczkę, może udać się do punktu sprzedaży zlokalizowanego przed salą widzeń w celu złożenia zamówienia (przed lub po widzeniu);

c) obsługa punktu sprzedaży przyjmuje zamówienie na paczkę bazując na asortymencie towarowym dostępnym w punkcie sprzedaży, oferowanym również w systemie internetowych zakupów dla osadzonych e-paka (http://e-paka.igbpiast.pl/);

d) obsługa drukuje spis zamówionych towarów na drugiej stronie zamówienia na paczkę, zawierający następujące dane: nazwa produktu, cena brutto, ilość, wartość, waga, podsumowanie ceny brutto oraz wagi, a także wypełnia pozostałe rubryki zamówienia;

e) druk zamówienia jest sprawdzany i podpisywany przez osobę odwiedzającą,

f) obsługa punktu sprzedaży dokonuje konfekcjonowania paczki i dołącza do niego paragon zakupu;

g) w ciągu następnych 5 dni osadzony otrzymuje paczkę, sprawdza jej zawartość oraz własnoręcznym podpisem potwierdza jej odbiór.

 

Zasady udzielania widzeń

 

 

  

Widzenia dla skazanych odbywają się w miejscach do tego przeznaczonych wyłącznie w soboty i niedziele w godzinach 8:00-15:00. Osoby odwiedzające zgłaszają się na widzenie do godziny 13:00. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

Widzenia skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu odbywają się w II niedzielę miesiąca oraz poniedziałki, wtorki, piątki w godzinach od 8.00 do 15.00. Osoby odwiedzające zgłaszają się na widzenie do godz. 13.00.

Widzenia dla osób ukaranych odbywają się w III niedzielę miesiąca oraz poniedziałki, wtorki, piątki w godzinach od 8.00 do 14.00. Osoby odwiedzające zgłaszają się na widzenie do godz. 12.30.

W danym dniu skazany może skorzystać z jednego widzenia w wymiarze 60 minut. Osoby odwiedzające zgłaszają się na widzenie do godz. 13.00. Na wniosek skazanego Dyrektor może zezwolić na przedłużenie czasu jego trwania (maksymalnie do 120 min.), lub na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających. Osoby odwiedzające osadzonych, którzy uzyskali nagrodę lub ulgę w postaci dłuższego widzenia lub wykorzystania dwóch godzin jednorazowo zgłaszają się na widzenie do godz. 12.00. Połączone lub dłuższe widzenia nie będą realizowane w przypadku braku miejsc na sali widzeń. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

Widzenia skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu mogą być udzielane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi, jeżeli zachodzi poważne zagrożenie bezpieczeństwa tych osób. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Zakładu Karnego. Nie dotyczy to obrońcy lub pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym skazanego. Jednak na żądanie tych osób widzeń udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanymi. W czasie korzystania z widzeń skazani nie mogą spożywać artykułów żywnościowych i napojów.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w miejscach do tego przeznaczonych poniedziałki, wtorki, piątki oraz w IV niedzielę miesiąca w godzinach 8.00 - 15.00. Osoby odwiedzające zgłaszają się na widzenie do godziny 13.00. Podstawą udzielenia widzenia jest przedstawienie przez osobę odwiedzającą zarządzenia o zgodzie na widzenie wydanego przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, jeżeli pozostaje w dyspozycji kilku organów wymagana jest zgoda każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą pod nadzorem funkcjonariusza SW. Organ, do którego dyspozycji osadzony pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą. W widzeniu mogą brać udział wyłącznie osoby wymienione w zarządzeniu. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt.z tymczasowo aresztowanym. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika jednostki wyznaczonego przez Dyrektora. Zezwala się na przekazywanie podczas widzenia znaczków pocztowych oraz zakupionych w kantynie przy sali widzeń zeszytów, papieru listowego, długopisów i kopert w podpisanej danymi osadzonego kopercie przekazanej w kantynie funkcjonariuszowi realizującemu nadzór nad widzeniem.

Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu z wychowawcą terminu realizacji. Po zrealizowanym widzeniu osadzony ma obowiązek pozostawić pomieszczenie w czystości, w stanie pozwalającym na przeprowadzenie kolejnego widzenia.

Nie udziela się widzeń: w pierwszy dzień Nowego Roku, drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia,1-go i 3-go Maja, Boże Ciało, 15-go sierpnia, 1-go i 11-go Listopada, 6 stycznia w Święto Trzech Króli. W wyjątkowych wypadkach za zgodą Dyrektora ZK widzenie może być udzielone w innych terminach.

Zezwala się na przekazywanie skazanym podczas widzenia kart telefonicznych i znaczków pocztowych oraz zakupionych w kantynie przy sali widzeń zeszytów, papieru listowego, długopisów i kopert w podpisanej danymi skazanego kopercie przekazywanej funkcjonariuszowi dozorującemu widzenie.

Widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji Zakładu Karnego; rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli i mogą być utrwalane.

Zgodnie z art 105a § 6 kkw artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

Udziela się widzeń ze skazanymi w pierwszej kolejności kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wóżku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

Osadzeni i osoby odwiedzające zobowiązani są do przestrzegania szczegółowych warunków i zasad odbywania widzeń dostępnych w poczekalniach i salach widzeniowych. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem. Osobom odwiedzającym, będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, widzeń nie udziela się.

 

Udzielanie informacji o osobie pozbawionej wolności :

Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności informuję, iż Służba Więzienna udostępnia dane osobowe osoby pozbawionej wolności na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej oraz za pisemną zgodą skazanego.

W związku z powyższym udzielenie informacji o zachowaniu skazanego, jego postępach w procesie resocjalizacji oraz pozostałych kwestiach dotyczących oddziaływań penitencjarnych poprzedzone będzie koniecznością sporządzenia przez osobę najbliższą pisemnego wniosku o udzielenie informacji każdorazowo przed rozmową z osoba uprawnioną do jej udzielenia, a także uzyskaniem zgody skazanego.

Wzory wniosku dostępne są u wychowawcy, na sali widzeń, bramie głównej oraz do pobrania na stronie internetowej http://www.sw.gov.pl/Data/Files/_public/zalacznik-nr-1-do-rozporzadzeni-ministra-sprawiedliwosci-10_143_965.pdf

Odstępstwem od wymogu uzyskania przedmiotowej zgody jest udzielenie ww. informacji rodzicom lub opiekunom prawnym w wypadku, gdy skazany nie jest jeszcze pełnoletni.